m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2014-06-12 , 15:03:07
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Wawer m.st. Warszawy
- adresŻegańska 1, 04-713 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443-69-72
- faks(0-22) 443-70-45
- e-mailwawer.wzp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.wawer.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Aneta Ryniec
- adresDzielnica Wawer m.st. Warszawy, Żegańska 1, 04-713 Warszawa
- lokal410
- telefon(22) 443 69 73
- emailaryniec@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychLidia Ukleja-Mylińska
- adresDzielnica Wawer m.st. Warszawy, Żegańska 1, 04-713 Warszawa
- lokal208
- telefon22 443-68-70
- emaillukleja@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Wawer m.st. Warszawy, Żegańska 1, 04-713 Warszawa
- lokal410
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Wawer m.st. Warszawy, Żegańska 1, 04-713 Warszawa
- lokalparter budynku
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Remonty dachów w budynkach Przedszkola nr 233 i Przedszkola nr 264 w Warszawie
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
Część 1 - wykonanie ocieplenia stropodachu w budynku Przedszkola nr 233 przy ul. Pazińskiego 11A w Warszawie, obejmujące m. in. demontaż istniejących obróbek blacharskich i zerwanie starego pokrycia dachu, podmurowanie i wykonanie obróbek kominów i murów attykowych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej, wykonanie nowego pokrycia dachu papą termozgrzewalną, docieplenie ścian zewnętrznych oraz wymianę instalacji odgromowej na dachu budynku.

Część 2 – remont dachu i daszka nad wejściem do budynku Przedszkola nr 264 przy ul. Korkowej 147/149 w Warszawie, obejmujące:
a) remont daszka nad wejściem – m. in. demontaż istniejących obróbek blacharskich i zerwanie starego pokrycia daszku, miejscową naprawę podłoża, oczyszczenie i malowanie konstrukcji stalowej daszka, wykonanie obróbek blacharskich oraz nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej;
b) remont dachu nad starą częścią budynku – m. in. przyklejenie jednej warstwy papy termozgrzewalnej na istniejącym pokryciu z papy, wykonanie nowych obróbek blacharskich;
c) remont dachu nad dobudowaną częścią budynku – pokrycie dachu środkiem konserwującym kauczukowym oraz montaż systemowych kolców przeciw ptakom na murkach attykowych i kominach;
d) poprawę odwodnienia liniowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, ul. Pazińskiego 11A i ul. Korkowa 147/149
Główny przedmiot (CPV)45.32.10.00-1
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.32.10.00-3
45.26.00.00-7

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1demontaż istniejących obróbek blacharskich i zerwanie starego pokrycia dachu, podmurowanie i wykonanie obróbek kominów i murów attykowych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej, wykonanie nowego pokrycia dachu papą termozgrzewalną, docieplenie ścian zewnętrznych oraz wymianę instalacji odgromowej na dachu budynku0,00
2a) remont daszka nad wejściem – m. in. demontaż istniejących obróbek blacharskich i zerwanie starego pokrycia daszku, miejscową naprawę podłoża, oczyszczenie i malowanie konstrukcji stalowej daszka, wykonanie obróbek blacharskich oraz nowego pokrycia;0,00
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania50 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
WARUKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
Wiedza i doświadczenie
Wykonawca musi wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia, tj. zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jako generalny wykonawca lub podwykonawca:

Część 1 - co najmniej 2 zadania, z których każde obejmowało remont dachu z wykonaniem pokrycia z papy termozgrzewalnej oraz ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, o wartości brutto każdego zadania nie mniejszej niż 100.000,00 zł
lub
- co najmniej 2 zadania, z których każde obejmowało remont dachu budynku z wykonaniem pokrycia z papy termozgrzewalnej, o wartości brutto każdego zadania nie mniejszej niż 80.000,00 zł
i
- co najmniej 2 zadania, z których każde obejmowało ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, o wartości brutto każdego zadania nie mniejszej niż 20.000,00 zł

Część 2 - co najmniej 2 zadania, z których każde obejmowało remont dachu z wykonaniem pokrycia z papy termozgrzewalnej, o wartości brutto każdego zadania nie mniejszej niż 50.000,00 zł.

Spełnienie ww. warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie załączonego do oferty wykazu, określonego w pkt 11.1.2 SIWZ, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ i załączonych dowodów dotyczących najważniejszych robót określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje:
- co najmniej jedną osobą (dla każdej części), która zgodnie z wymogami art. 12 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) może pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie obejmującą kierowanie robotami budowlanymi w zakresie przedmiotu zamówienia, tj. posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego w ofercie oświadczenia wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ), że osoba, która będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia.
INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania.

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom, należy przedłożyć:
- wykaz oferowanych równoważnych (w stosunku do opisanych znakiem towarowym i/lub nazwą producenta w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót) wyrobów budowlanych, określający w szczególności: numer pozycji przedmiarowej, nazwę wyrobu podstawowego, nazwę, typ i producenta oferowanego zamiennika, opracowany według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ – jeżeli Wykonawca przewiduje zastosowanie równoważnych systemów lub wyrobów budowlanych;
- aprobatę techniczną, certyfikat, opis techniczny, kartę katalogową, lub inny dokument dotyczący oferowanego zamiennika, określający jego podstawowe parametry techniczno-jakościowe, potwierdzający, iż oferowany równoważny wyrób budowlany jest co najmniej odpowiednikiem wyrobu określonego w dokumentacji projektowej - jeżeli Wykonawca przewiduje zastosowanie równoważnych systemów lub wyrobów budowlanych.
INNE DOKUMENTY
Dokument - w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia
ZMIANY UMOWY
Przewiduje się zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Ewentualna istotna zmiana postanowień zawartej umowy, takich jak zmiana (przedłużenie) terminu realizacji zamówienia, będzie możliwa tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nie wynikających z winy Wykonawcy, związanych z:
1. zmianą założeń lub warunków realizacji zamówienia w trakcie prowadzenia prac, niezależną od Wykonawcy,
2. niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia lub okolicznościami, mającymi znamiona działania siły wyższej, rozumiane jako spowodowane czynnikami zewnętrznymi, niemożliwymi do przewidzenia,
3. koniecznością wykonania robót dodatkowych, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania oraz zakończenia przedmiotu zamówienia i wynikającej stąd zmiany terminów wykonania zadania,
4. zmianą technologii, użytych materiałów i sprzętu w czasie wykonywania zamówienia
w uzgodnieniu z Zamawiającym i dla niego korzystnych w sytuacjach niezawinionych przez Wykonawcę.
5. działalnością ze strony osób trzecich lub użytkowników nieruchomości przyległych do placu budowy, mającą bezpośredni lub pośredni wpływ na zakres rzeczowy robót, sposób ich wykonania, terminy wykonania robót będących przedmiotem niniejszej umowy;
6. zmianą zakresu robót powierzonych podwykonawcom, zmianą podwykonawców zaangażowanych za zgodą Zamawiającego – pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
7. koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej.

Podstawą do stosownego przedłużenia w ww. przypadkach terminu wykonania zamówienia będzie pisemny wniosek Wykonawcy wraz z udokumentowanym podjęciem działań przez Wykonawcę, mających na celu realizację prac w terminie i udokumentowaniem faktu opóźnienia.
Dopuszcza się również zmiany w umowie z uwagi na inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy; w takim przypadku zostanie podpisany aneks do umowy.
Termin realizacji zamówienia może zostać przedłużony stosownie do okresu zaistniałego opóźnienia lub odpowiednio do konsekwencji zmiany założeń lub warunków realizacji zamówienia, niezależnej od Wykonawcy.
Zmiana technologii wykonania elementów realizowanego przedmiotu zamówienia - zmiana terminu realizacji zamówienia będzie możliwa w przypadku wymuszenia konieczności dokonania takiej zmiany poprzez np. stanowisko jednostek uzgadniających, opiniujących i inne ujawnione w toku prac okoliczności, które mają wpływ na przyjęte założenia w dokumentacji projektowej, a których nie można było przewidzieć na etapie opracowania opisu przedmiotu zamówienia i złożenia oferty.
W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, koszty ich wykonania oraz bilans różnicy kosztów wykonania roboty podstawowej i zamiennej zostaną obliczone na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego (wykonania robót podstawowych) oraz średnich aktualnych cen i wskaźników SEKOCENBUD wykonania robot zamiennych, obowiązujących na terenie m.st. Warszawy, opublikowanych i dostępnych w danym kwartale, w którym wystąpiła konieczności wykonania robót zamiennych. Wynik zbilansowania kosztów wykonania roboty w wersji podstawowej i zamiennej będzie podstawą do stosownego zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Nie przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na finansowanie całości lub części zamówienia.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2014-06-27
Cena: 80,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: kasa Urzędu
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.wawer.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2014-06-27 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2014-06-27, 12:00, siedziba Zamawiającego, pok. 112
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2014-06-12


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |