m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2014-06-18 , 09:56:04
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Wesoła m.st. Warszawy
- adres1 Praskiego Pułku Nr 33, 05-075 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443-40-00
- faks(0-22) 443-40-01
- adres internetowyhttp://www.wesola.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Jerzy Błaszczyk
- adresDzielnica Wesoła m.st. Warszawy, 1 Praskiego Pułku Nr 33, 05-075 Warszawa
- lokal210
- telefon(0-22) 773-60-27
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychTomasz Borowski
- adresDzielnica Wesoła m.st. Warszawy, 1 Praskiego Pułku Nr 33, 05-075 Warszawa
- lokal201
- telefon(0-22) 773-60-22
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Wesoła m.st. Warszawy, 1 Praskiego Pułku Nr 33, 05-075 Warszawa
- lokalstanowisko Nr 5 lub 6
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Budowa ulicy Malinowej
Opis zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa ulicy Malinowej.


Do zakresu robót związanego z powyższym zadaniem należy wykonanie:

1. Przebudowa energetycznej linii napowietrznej nN
- demontaż istniejącej linii napowietrznej nN,
- demontaż przyłączy energetycznych eN,
- demontaż słupów,
- demontaż opraw oświetleniowych z wysięgnikami,
- montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nN,
- montaż przyłączy energetycznych eN,
- montaż izolowanych przewodów linii napowietrznej,
- montaż opraw oświetleniowych,
- badanie linii kablowej,

2. Budowa odwodnienia
- sączki odwadniające z wypełnieniem tłuczniem kamiennym i zabezpieczone geowłókniną,
- płyty betonowe EKO

3. Roboty drogowe
- wykonanie robót przygotowawczych polegających na robotach pomiarowych, usunięciu warstwy ziemi urodzajnej,
- roboty towarzyszące polegające na ścinaniu drzew i karczowaniu pni,
- wykonanie robót rozbiórkowych: rozebranie krawężników, obrzeży i chodników przy wejściach do furtek, rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, destruktu asfaltowego, betonu, kostki betonowej i kruszywa, rozebranie ogrodzeń,
- załadunek i wywiezienie gruzu,
- wykonanie robót ziemnych z transportem mas ziemnych i zagęszczeniem nasypów,
- profilowanie i zagęszczenie podłoża,
- wykonanie konstrukcji nawierzchni: wbudowanie krawężników na ławie betonowej z oporem, podbudowy z kruszyw łamanych i nawierzchni z kostki betonowej KR2,
- wykonanie wjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm (kolor czerwony) na podsypce cementowo piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego,
- wykonanie regulacji: studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej, zaworów wodociągowych i gazowych, studni telefonicznych,
- wdrożenie projektu stałej organizacji ruchu, w tym: oznakowanie pionowe, poziome i urządzenia zabezpieczające.

4. Przygotowanie oraz przekazanie w dwóch egzemplarzach, w wersji papierowej i elektronicznej (zgodnie z zarządzeniem nr 3479/2009 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zasad prowadzenia elektronicznej ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli i przepustów na obszarze m.st. Warszawy, których zarządcą jest prezydent m.st. Warszawy oraz pozyskiwania dokumentacji powykonawczej w zakresie inwestycji, modernizacji i remontów w pasie drogowym w postaci cyfrowej) dokumentacji powykonawczej budowlanej i geodezyjnej wraz z naniesieniem na mapę zasadniczą miasta.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa-Wesoła
Główny przedmiot (CPV)45.23.30.00-9
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.11.00.00-1
45.23.14.00-9
45.31.61.10-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2014-10-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W przetargu mogą wziąć udział (złożyć ofertę) Wykonawcy spełniający wszystkie wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania tj:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:
a) przedłożą aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6. miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia:
a) wykonali w okresie ostatnich pięciu lat, przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie dróg (min. klasy technicznej L – lokalne) wraz
z infrastrukturą podziemną i naziemną o wartości co najmniej 400 000,- zł (brutto) każda.
b) oświadczą, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – kierownicy robót (min. po jednej osobie) posiadają odpowiednie uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010, Nr 243, poz. 1623, z późn. zmianami) w specjalnościach:
- drogowej;
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia.
3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
a) złożą oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA OFERTĘ, W TYM DOKUMENTÓW POTWIERDZAJACYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU:
1. formularz oferty - wg wzoru określonego w załącznik nr 1 (w przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie woli składa pełnomocnik reprezentujący Wykonawców w postępowaniu).
2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6. miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (w przypadku podmiotów występujących wspólnie dokument ten składają wszyscy Wykonawcy działający na podstawie wpisu do rejestru),
3. wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca zobowiązany jest załączyć prawidłowo wypełniony załącznik wg wzoru określonego w załączniku nr 4. (W przypadku podmiotów występujących wspólnie, dokument ten składają Ci Wykonawcy (lub Wykonawca), którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu),
4. oświadczenie wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
– kierownicy robót (minimum po jednej osobie w branży) posiadają odpowiednie uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010, Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) w specjalności:
- drogowej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest załączyć prawidłowo wypełniony załącznik wg wzoru określonego w załączniku nr 3 (w przypadku podmiotów występujących wspólnie dokument ten składają Ci Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu).
5. oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wg wzoru określonego w załączniku nr 2a. (W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa Pełnomocnik reprezentujący Wykonawców w postępowaniu).;
6. oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania wg wzoru określonego w załączniku nr 2b. (w przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca (uczestnik konsorcjum),
7. wykaz części zamówienia zleconych podwykonawcom – wg wzoru określonego w załączniku nr 6 (załączyć, w przypadku gdy Wykonawca zamierza zlecać prace podwykonawcom lub polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego z nim stosunków) – (w przypadku podmiotów występujących wspólnie dokument ten składa pełnomocnik reprezentujący Wykonawców w postępowaniu),
8. informację o nienależeniu do grupy kapitałowej wg wzoru określonego w załączniku nr 7
lub listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)
(w przypadku podmiotów występujących wspólnie informację/listę podmiotów składa każdy wykonawca (uczestnik konsorcjum),
9. zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby - wg wzoru określonego w załączniku nr 8 (dokument ten składa podmiot oddający do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby),
10. kosztorys ofertowy - sporządzony na podstawie i zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, przedmiarem robót, oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej, określając dla każdej pozycji przedmiaru cenę jednostkową. (W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokument ten składa pełnomocnik reprezentujący Wykonawców w postępowaniu).

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2014-07-04
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.wesola.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2014-07-04 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2014-07-04, 11:00, Sala Nr 120
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2014-06-18


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |