m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2014-06-26 , 15:43:11
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Ursynów m.st. Warszawy
- adresAl. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 71 01
- faks(0-22) 443 73 32
- e-mailinfo@ursynow.pl
- adres internetowyhttp://www.ursynow.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Aneta Gołębiewska
- adresDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokal314
- telefon(22) 443-74-91
- emaila.golebiewska@ursynow.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMaria Flisiak
- adresDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokal412
- telefon(0-22) 545 72 35
- emailmflisiak@ursynow.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokal314
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokal407
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Modernizacja Przedszkola Nr 401 przy ul. Dembowskiego 9 w Warszawie - rozbudowa w podziale na etapy: etap 1 i 2
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja Przedszkola Nr 401 przy ul. Dembowskiego 9 w Warszawie - rozbudowa.

Zakres prac budowlanych
1. Roboty budowlane z zakresu architektury:
- roboty rozbiórkowe;
- wykonanie fundamentów, ścian zewnętrznych i wewnętrznych;
- wykonanie konstrukcji monolitycznej;
- wykonanie posadzek i podłóg;
- montaż nowych świetlików;
- ułożenie terakoty;
- docieplenie ścian zew.;
- wykonanie ściennych okładzin ceramicznych;
- tynkowanie i malowanie ścian i sufitów;
- wykonanie drobnych prac wykończeniowych;
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej;
- wykonanie suchej zabudowy systemowej o odporności EI15.

2. Roboty budowlane z zakresu branży sanitarnej:
- instalacje wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach zgodnie z projektem;
- montaż grzejników.

3. Roboty budowlane z zakresu branży elektrycznej:
- instalacja oświetlenia podstawowego;
- instalacja gniazd wtyczkowych ogólnych;
- instalacja zasilania wentylacji;
- instalacja połączeń wyrównawczych;
- modernizacja tablicy elektrycznej.

ZAKRES PRAC ETAPU 1
1. Zamknięcie ściankami wewnętrznymi pom. nr 0.02;
2. Zabudowa ścian zewnętrznych i przebicie otworów drzwiowych do pom. nr 0.11, 0.12 i 0.13;
3. Wykonanie wejścia do przedszkola przy po. Nr 0.09;
4. Wykończenie pom. nr 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09 0.10;
5. Ścianki p-poż w bloku żywienia oraz wymiana podłóg w salach;
6. Roboty w zakresie instalacji elektrycznej oraz wentylacji.

ZAKRES PRAC ETAPU 2
1. Zabudowa pom. nr 0.01 wraz z robotami wykończeniowymi;
2. Roboty wykończeniowe w pom. nr 0.02, 0.11, 0.12, 0.13;
3. Roboty w zakresie instalacji sanitarnej.

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 28.08.2014 r. – etap 1 oraz do dnia 31.10.2014 r. – etap 2.

Uwaga !
1. Wymagana jest praca w systemie dwuzmianowym.

Powyższy opis określa treść załącznika nr 3 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ, a także:
1. Dokumentacja projektowa:
1) Projekt budowlany (architektura i konstrukcja – tom I, instalacje sanitarne – tom II, instalacja wentylacji mechanicznej – tom III, instalacje elektryczne – tom IV) - załącznik nr 8a do SIWZ;
2) Przedmiar robót dla etapu 1 oraz etapu 2 (architektura i konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacja wentylacji mechanicznej, instalacje elektryczne) - załącznik nr 8b do SIWZ;
2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (branża budowlana, instalacje sanitarne, instalacja wentylacji mechanicznej, instalacje elektryczne) - załącznik nr 8c do SIWZ.

INFORMACJE DODATKOWE
I. W odniesieniu do art.144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w zakresie:
1. Zmiany terminu wykonania zamówienia określonego w sekcji II Ogłoszenia w szczególności z powodu:
a. wstrzymania robót, w tym ich rozpoczęcie z powodu okoliczności zaistniałych po stronie Zamawiającego;
b. działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;
c. wystąpienia konieczności wykonania zamówień dodatkowych;
d. wystąpienia robót - zamiennych z powodu: uzasadnionych zmian proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; aktualizacji materiałów/urządzeń których użycie przewidziano przy realizacji przedmiotu zamówienia z uwagi na zmianę technologiczną; zaprzestania produkcji materiałów/urządzeń, których użycie przewidziano przy realizacji przedmiotu zamówienia; zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie materiałów na materiały, spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach niż określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia;
e. nadzwyczajnych i niesprzyjających warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają realizację przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (warunkami technicznymi – normami),
f. siły wyższej, przez którą rozumieć się będzie zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć, i któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności takiej jak: klęski żywiołowe;
- z zastrzeżeniem, iż w powyżej wyspecyfikowanych przypadkach termin wykonania zamówienia przesuwa się o czas trwania zaistniałych powodów.
2. Zmniejszenia wynagrodzenia umownego z powodu wystąpienia robót zamiennych. Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty zamienne będzie protokół konieczności uzgodniony przez Strony, a w przypadku robót dodatkowo kosztorys różnicowy, z uwzględnieniem danych wyjściowych do kosztorysowania określonych poniżej: ceny materiałów - według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach materiałów budowlanych, i instalacyjnych SEKOCENBUD, obowiązujących w danym okresie i zawierających ceny zakupu, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym.
3. Zmniejszenia wynagrodzenia z tego powodu, że wykonanie części zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy lub z powodu rezygnacji z wykonania części zamówienia.
4. Zmiany kadry, tj. osób odpowiedzialnych odpowiednio za: nadzór zamówienia ze strony Wykonawcy, nadzór ze strony Zamawiającego, w szczególności z powodu zdarzeń losowych, tj. śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, przy czym w odniesieniu do osób ze strony Wykonawcy, mają być to osoby posiadające co najmniej kwalifikacje, o których mowa w sekcji III pkt I.4) Ogłoszenia

II. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych, o łącznej wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą powtórzeniem tego samego rodzaju robót, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawm. st. Warszawa - Dzielnica Ursynów
Główny przedmiot (CPV)45.21.00.00-2
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.11.13.00-1
45.26.25.00-6
45.22.35.00-1
45.26.22.10-6
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2014-10-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium15000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
I.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

2) Wiedza i doświadczenie:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał¹ (tj. zakończył) co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 600 000,00 zł brutto, obejmującą w swym zakresie co najmniej budowę², przebudowę³, remont4 lub modernizację budynku.
¹ Przez wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie taką robotę, której przedmiot został wykonany w ramach jednej umowy oraz został odebrany przez Zamawiającego jako wykonany w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończony;
² Pod pojęciem „budowy” należy rozumieć wykonanie budynku w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę budynku;
³ Pod pojęciem „przebudowy” należy rozumieć wykonanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego budynku,
4 Pod pojęciem „remontu” należy rozumieć wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego budynku, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie w systemie „1” lub „0”, zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu i dokumentach wyszczególnionych w sekcji III pkt II.1) Ogłoszenia. Z treści załączonego oświadczenia i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunek Wykonawca spełnił.

3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności co najmniej jedną osobą:
a) wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm);
oraz
b) wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm);
oraz
c) wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie co najmniej: instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm);

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie w systemie „1” lub „0”, zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumencie wyszczególnionym w sekcji III pkt II.2) oraz II.3) Ogłoszenia. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentu musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunek Wykonawca spełnił.

5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

II. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
3) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III. DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
INFORMACJA UZUPEŁNIAJACA: Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

IV. DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
1) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

V. INNE DOKUMENTY
1) Dowodami dotyczącymi najważniejszych robót, o których mowa w sekcji III.4.1) Ogłoszenia są:
a) poświadczenie;
b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a).
Ww. dokument musi zawierać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w niniejszym punkcie.

2) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych – innego/ych podmiotu/ów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim/i stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego/tych podmiotu/ów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Dokument ten powinien w szczególności zawierać następujące informacje:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu praz Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia;
c) charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem;
d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2014-07-11
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.ursynow.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2014-07-11 godzina 10:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2014-07-11, 11:00, Siedziba Zamawiającego przy Al. KEN 61 - sala konferencyjna, pok. 424
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2014-06-26


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |