m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2014-07-24 , 14:51:10
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Wilanów m.st. Warszawy
- adresFranciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 35 33
- faks
- e-mailWilanow.wzz@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.wilanow.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Justyna Żelazo
- adresStołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa
- lokal215
- telefon(0-22) 162-72-34
- emailjzelazo@aktywnawarszawa.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAnna Kowalik
- adresDzielnica Wilanów m.st. Warszawy, Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa
- lokal330
- telefon(0-22) 44 35 059
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaStołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa
- lokal215
Adres, na który należy przesyłać ofertyStołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa
- lokal215
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Budowa szkoły podstawowej z halą sportową, boiskiem sportowym wraz ze zjazdami, zatokami postojowymi i przyłączami: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ciepłowniczym, telekomunikacyjnym, elektroenergetycznym, zlokalizowanymi na działkach nr ew. 2/223, 2/224, 2/51 z obrębu 1-10-37 przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 10 w Dzielnicy Wilanów
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa szkoły podstawowej z halą sportową, boiskiem sportowym wraz ze zjazdami, zatokami postojowymi i przyłączami: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ciepłowniczym, telekomunikacyjnym, elektroenergetycznym, zlokalizowanymi na działkach nr ew. 2/223, 2/224, 2/51 z obrębu 1-10-37 przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 10 w Dzielnicy Wilanów. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót opisane dokumentacją budowlano-wykonawczą opracowaną przez Pracownię Architektoniczną BNS s.c.
Przedmiot zamówienia obejmuje realizację budynku szkoły podstawowej dla 504 uczniów tj. 18 oddziałów klas I-VI. Inwestycja obejmuje realizację: budynku szkoły z halą sportową, pawilonów do tymczasowego gromadzenia odpadów trzech zjazdów od ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej i zjazdu od drogi dojazdowej do „Orlika” położonej na działce 2/224 , wewnętrznej drogi pożarowej z parkingami, ogrodzeń i przyłączy instalacyjnych do sieci miejskich z niezbędnymi przekładkami, oraz zagospodarowanie działki szkoły z boiskiem, bieżnią, zielenią, placem zabaw dla najmłodszych dzieci, budynkiem gospodarczym, śmietnikami i małą architekturą.
Budynek szkoły zaprojektowano jako 2 kondygnacyjny z częściowym podpiwniczeniem. Teren działki podzielono przestrzennie na przyuliczny pas zabudowany i wolny od zabudowy kubaturowej teren rekreacyjno-sportowy z boiskami i placami zabaw dla dzieci najmłodszych. Wydzieloną halę sportową, powiązaną łącznikiem z budynkiem szkoły usytuowano od strony południowej, równolegle do ulicy prowadzącej do zespołu „Orlika” i placów zabaw. Szkolne boiska i bieżnię zlokalizowano przy południowo-zachodniej granicy działki. W rejonie parkingów przy sali gimnastycznej zaprojektowano drugi śmietnik. Wejście i dostawy do kuchni przewidziano z wewnętrznego placyku gospodarczego.
Powierzchnia zabudowy: 4 104,36 m²
Kubatura: 39 114,86 m3
Szkoła – budynek dydaktyczny: 26 847,50 m3
Hala sportowa: 12 267,36 m3
w tym:
kubatura nadziemna 31 910,20 m3 , budynek dydaktyczny 20 654,38 m3, hala sportowa 11 255,82 m3, kubatura podziemna 7 204,66 m3 , budynek dydaktyczny 6 193,12 m3, hala sportowa 1 011,54 m3
Powierzchnia użytkowa: 4 248,62 m²
w tym: budynek dydaktyczny 2 912,72 m² , hala sportowa 1 335,90 m²
Powierzchnia całkowita naziemna: 6 767,85 m²
w tym: budynek dydaktyczny 4 831,45 m² , hala sportowa 1 936,40 m²
Powierzchnia całkowita podziemna: 1 881,85 m²
w tym: budynek dydaktyczny 1 588,65 m² , hala sportowa 293,20 m²
Główna bryła budynku dydaktycznego jest dwukondygnacyjna, z poddaszem nieużytkowym. Budynek w znacznej części podpiwniczono, przeznaczając pomieszczenia piwniczne dla obsługi technicznej budynku. Komunikację pionową zapewnia sześć klatek schodowych i dźwig osobowy o udźwigu 1000 kg dostosowany do użytku osób niepełnosprawnych. Dwie skrajne klatki schodowe w głównym budynku są zamykane i oddymiane, pełnią rolę drogi ewakuacyjnej dla 1 piętra. Stanowią one również dojście do technicznej kondygnacji piwnic. Środkowe klatki prowadzące z głównej komunikacji w rejonie wejścia są nieobudowane i przez nie prowadzić będzie główny ruch pomiędzy parterem i I piętrem. Ponadto na parterze usytuowano służącą całej szkole jadalnię z zespołem kuchni oraz w części centralnej duży hall rekreacyjny otwarty na wewnętrzny dziedziniec. Hall będzie mógł również służyć jako miejsce szkolnych zgromadzeń. Jadalnia z przeszkloną ścianą przesuwną od strony dziedzińca wewnętrznego będzie mogła być włączona w przestrzeń ogólnej komunikacji prowadzącej do hali sportowej. Budynek hali sportowej zlokalizowano w południowo –wschodniej części działki w narożniku ulicy Urszuli Ledóchowskiej i ulicy dojazdowej do Orlika. Sala dostępna jest dla uczniów poprzez łącznik z głównej bryły szkoły oraz dla osób z zewnątrz wejściem od strony ulicy Urszuli Ledóchowskiej. Dodatkowo zaprojektowano wyjście z rejonu szatni na teren boisk. Sala Sportowa główna o wymiarach 19,45 x 36,00 m, jednokondygnacyjna jest otoczona z dwóch stron częściami dwukondygnacyjnymi. Wysokość wewnątrz Sali w kalenicy to 8,70 m., a wysokość w częściach obniżonych ukształtowaniem dachu to min. 6.65 m. Od strony dłuższego boku sali na parterze mieszczą się zaplecza szatniowe, magazyn sprzętu i pokój trenera, a na piętrze trybuna - widownia dla ok. 130 osób. Część wejściowa przylega do krótszego boku Sali. Przy wejściu usytuowano hall z portiernią (z rezerwą na szatnię), windą, sanitariatami i klatką schodową. Z korytarza dostępna jest sala lustrzana i siłownia z zapleczami. Na piętrze usytuowano salę rekreacyjno – zabawową dla IV – VI klas z zapleczem i pokój trenerów. Z piętra dostępna jest widownia dużej Sali Sportowej. Budynek sali jest podpiwniczony pod oddylatowaną częścią wejściową, w pozostałej części bez podpiwniczenia.
Budynek dydaktyczny: Konstrukcję nośną piętrowego budynku stanowi szkielet żelbetowy monolityczny wylewany, w układzie płytowo – słupowo - ściennym, na siatce o podstawowych modułach 7,80 m x (7,30 m; 4,80 m) i 7,30 m x (6,30 m; 5,50 m). Ściany konstrukcyjne żelbetowe grubości 20 cm, słupy kwadratowe 45 x 45 cm i okrągłe śr. 45 cm oraz pozostałe wg rysunków konstrukcyjnych. Budynek w części podpiwniczony, posadowiono na wannie z betonu wodoszczelnego B37, W8. Przewidziano dodatkową izolację przeciwwodną powłokową wanny z masy bitumiczno - polimerowej. Część niepodpiwniczona posadowiona na ławach i stopach fundamentowych wylewanych z betonu B30. Stropy żelbetowe płytowe z betonu B37 krzyżowo zbrojone nad piwnicą gr.25 i nad parterem gr. 25 cm. Konstrukcja dachów dwuspadowych dwóch rodzajów: nastawa z więźby drewnianej nad częściowo przełamanym stropem żelbetowym płytowym nad I piętrem, płyta żelbetowa gr. 25cm ze spadkiem kształtującym całą połać dachową. Klatki schodowe – żelbetowe monolityczne z betonu B30. Szyb dźwigu osobowego – żelbetowy monolityczny.
Budynek hali sportowej: Część halowa budynku niepodpiwniczona, posadowiona na stopach i ławach fundamentowych. Hala pięcioprzęsłowa (5 x 7,20) o wymiarach osiowych 20,10 x 36,00 m. Konstrukcję stanowi układ słupowo – ryglowy utworzony przez żelbetowe słupy (beton B37 i stal AIIIN) i stalowe przestrzenne dźwigary blachownicowe oparte przegubowo na głowicach słupów. Elementy konstrukcji stalowych widoczne we wnętrzu hali malowane w kolorze zielonym RAL 6002. Jako element nośny pokrycia dachu zastosowano blachę trapezową Ruukki 85A-pozyt lub równorzędną. Budynek w części dwukondygnacjowej o konstrukcji szkieletowo - ścianowej żelbetowej. Część wejściowa podpiwniczona, posadowiona na wannie z betonu wodoszczelnego B37, W8, pozostała część niepodpiwniczona. Stropy płytowe żelbetowe gr. 25cm z betonu B37, strop nad I piętrem nachylony, kształtujący połacie dachowe.
Budynek szkoły wraz z halą będzie zaopatrzony w media. Projektuje się następujące przyłącza instalacji do budynków:
Sieć wodociągowa - Zasilanie budynku w wodę realizowane będzie przyłączem z istniejącego przewodu wodociągowego DN 150mm w ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej.
Sieć kanalizacji sanitarnej - Ścieki sanitarne odprowadzone będą do istniejącej sieci w ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej.
Kanalizacja deszczowa - wody deszczowe „czyste” odprowadzone do istniejącej sieci DN400 mm w ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej, za pośrednictwem projektowanego przykanalika, zbiornika retencyjnego i pompowni zlokalizowanych na terenie przedszkola, wody deszczowe „brudne” odprowadzone do istniejącej sieci w ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej z zastosowaniem osadników błota i zanieczyszczeń ropopochodnych.
Sieć cieplna - Podłączenie budynku do komory ciepłowniczej zlokalizowanej na sieci ciepłowniczej 2xDN 1000mm w ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej. Węzeł cieplny znajduje się w podziemiu w części projektowanego budynku.
Energetyka - Ze stacji trafo na styku terenu przedszkola i szkoły.
Teletechnika - Podłączenie do sieci telefoniczną nastąpi z istniejącej sieci TP zlokalizowanej po drugiej stronie w ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej.
W zakres budowy będą wchodzić między innymi następujące elementy: wykonanie robót związanych z budową obiektu oraz wyposażeniem w instalacje: sanitarną, elektroenergetyczną, centralnego ogrzewania (węzeł cieplny w piwnicy budynku), wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, teletechniczną z instalacją sieci komputerowej, telefoniczną, stolarka okienna drewniana, drzwi wewnętrzne z ościeżnicami regulowanymi, ściany kurtynowe o konstrukcji aluminiowej, w hali sportowej panele systemowe w technologii KALWALL, roboty wykończeniowe – malowanie farbami lateksowymi i emulsyjnymi, wykładziny typu marmolem, gres, glazura, parkiet drewniany, wykładziny dywanowe, wyposażenie technologiczne kuchni (w tym: trzon kuchenny do gotowania posiłków dla 504 dzieci), wykonanie drogi dojazdowej wraz ze zjazdami z kostki betonowej – parkingów z kratki trawnikowej typu Eco-fix wypełnionej ziemią i chodników z kostki betonowej wykonanie oświetlenia terenu – oprawy na słupach typu parkowego, wykonanie zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowy z boiskami, bieżnią i placami zabaw dla dzieci najmłodszych oraz amfiteatrem zlokalizowanym w przestrzeni pomiędzy salą gimnastyczną a skrzydłem budynku z klasami dzieci starszych. Amfiteatr ukształtowano ze stopni trawiastych ograniczonych drewnianą palisadą, z nałożonymi rusztami ławek, wykonanie wycinki i przesadzenia drzew i krzewów oraz nowych nasadzeń.
Dodatkowe informacje: Wykonawca do prowadzenia robót wskaże osoby z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz w zakresie instalacji: wod.-kan., c.o., wentylacyjnych, elektroenergetycznych i drogowych. Wykonawca poza robotami budowlanymi wykona i uwzględni koszt wszystkich innych robót i czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym: niezbędnych robót związanych z odwodnieniem, zabezpieczenia obsługi geodezyjnej w trakcie prac i sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodetę, zabezpieczenia energii na cele budowy, zabezpieczenia wody do celów budowy, zainstalowanie myjki do mycia kół samochodów opuszczających plac budowy, wykonania czasowej organizacji ruchu. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia w oparciu o umowę ryczałtową. Wykonawca będzie realizował roboty wg przekazanego harmonogramu rzeczowo – finansowego, uszczegółowionego w zakresie planowanych robót do powierzenia podwykonawcom, który stanowić będzie załącznik do umowy.
Roboty należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją projektową i STWiOR, które stanowią załączniki nr 5 i 11 do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne dla urządzeń i materiałów przyjętych w rozwiązaniach projektowych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej i w STWiOR, które stanowią załączniki nr 5 i 11 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w ofercie wykaz urządzeń i materiałów równoważnych, jakich użyje do realizacji przedmiotowego zadania.

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa ul. Ledóchowska 10
Główny przedmiot (CPV)45.10.00.00-8
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.20.00.00-9
45.23.31.20-6
45.30.00.00-0
45.40.00.00-1
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2016-07-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium500000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
A. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

1) Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
2) na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie min. 2 budynków użyteczności publicznej pod klucz, tzn. obiektów wykończonych, nadających się do przystąpienia do użytkowania, z których przynajmniej jeden w swojej kubaturze ma zawierać zaplecze gastronomiczne (kuchnia, zaplecze) wraz z wyposażeniem, spełniające obowiązujące normy sanitarne
lub
min. 2 budynków mieszkalnych pod klucz, z których jeden ma zawierać zaplecze gastronomiczne (kuchnia, zaplecze) wraz z wyposażeniem, spełniające obowiązujące normy sanitarne
lub
min. 1 budynku użyteczności publicznej pod klucz jw. i min. 1 budynku mieszkalnego pod klucz, z których jeden ma zawierać zaplecze gastronomiczne (kuchnia, zaplecze) wraz z wyposażeniem, spełniające obowiązujące normy sanitarne;
W opisanych wyżej przypadkach każdy z wykazanych budynków musi posiadać min. jedną kondygnację podziemną i dwie kondygnacje nadziemne o łącznej kubaturze min. 20 000 m3;
oraz wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie min. 2 hal sportowych o powierzchni areny 36 x 19 m,
wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
Dowodami, o których mowa w warunku, jest poświadczenie lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów,o których mowa powyżej.
3) na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca:
a) wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w tym co najmniej:
• min. 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
• min. 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
• min. 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
• min. 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności drogowej;
Dotyczy uprawnień konstrukcyjno-budowlanych i drogowych: w przypadku posiadania przez wykazane osoby uprawnień w ograniczonym zakresie muszą one uprawniać do wykonania elementów przedmiotu zamówienia.
W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63 poz. 394 z późn. zm.);
b) oświadczy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
4) w celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca wykaże, że:
a) osiągnął łącznie w dwóch ostatnich latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie, przychód netto w wysokości co najmniej 70 000 000,00 PLN;
b) posiada na rachunku bankowym środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 5 000 000,00 PLN,
c) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 20 000 000,00 PLN. Jeżeli został ustalony limit sumy ubezpieczenia na jedno zdarzenie to suma ta nie może być niższa niż 5 000 000,00 PLN;
5) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Zamawiający wymaga:
a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
f) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
g) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Zamawiający wymaga listy podmiotów, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia będzie dokonywana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych wraz z ofertą wg zasady: spełnia/nie spełnia.

B. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych w postępowaniu

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie określonej w pkt VII. i terminie wskazanym w pkt VIII. SIWZ ofertę składającą się z:
1. wypełnionego formularza oferty, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ;
2. dowodu wniesienia wadium zgodnie z zasadami wskazanymi, w pkt VI. SIWZ;
3. w przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych dla urządzeń i materiałów przyjętych w rozwiązaniach projektowych, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie wykaz urządzeń i materiałów równoważnych, jakich użyje do realizacji przedmiotowego zadania;
4. dokumentu zawierającego dane aktualne na dzień składania ofert (np. odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, informacji o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) potwierdzającego, że oferta została podpisana przez osobę (-y) właściwie umocowaną. Jeżeli oferta, w tym wszelkie oświadczenia i dokumenty zostały podpisane przez osobę(-y) działającą(-e) na podstawie pełnomocnictwa, do oferty należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem;
5. dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, wymienionych poniżej:
1) oświadczenia o treści określonej w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w pkt III.A.2.1), wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;
2) wykazu robót budowlanych, o których mowa w pkt III.A.2.2) SIWZ, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z załączonymi dowodami określającymi, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Wykaz winien zawierać m. in. rodzaj wykonywanych robót, wartość brutto zamówienia, datę i miejsce wykonania wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ;
3) wykazu osób, o którym mowa w pkt III.A.2.3)a) SIWZ, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ;
4) oświadczenia, o którym mowa w pkt III.A.2.3)b) SIWZ, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
5) sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności za okres nie dłuższy niż ostatnie dwa lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, o których mowa w pkt III.A.2.4)a) SIWZ;
6) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, o których mowa w pkt III.A.2.4)b) SIWZ, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7) opłaconej polisy ubezpieczenia OC (wraz z dowodem uiszczenia opłaty) , o której mowa w pkt III.A.2.4)c) SIWZ, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
8) w przypadku, gdy Wykonawca przy wykazywaniu warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia;
9) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w pkt III.A.2.5)a) SIWZ, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;
10) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt III.A.2.5)b) SIWZ;
11) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, o którym mowa w pkt III.A.2.5)c) SIWZ, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
12) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, o którym mowa w pkt III.A.2.5)d) SIWZ potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
13) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt III.A.2.5)e) SIWZ, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
14) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt III.A.2.5)f) SIWZ, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
15) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt III.A.2.5)g) SIWZ, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
16) listy podmiotów, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ.

C. Zasady składania ofert wspólnych przez przedsiębiorców

1. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:
a) podmioty występujące wspólnie zobowiązane są do ustanowienia w formie pisemnej Pełnomocnika reprezentującego ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
b) pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem, podpisane przez wszystkie upoważnione do tego osoby wskazane w rejestrach właściwych dla poszczególnych wykonawców (KRS, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). W/w pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
 postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
 wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego,
 ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania;
c) kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego dotyczą lub Pełnomocnika;
d) korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty;
e) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie;
f) oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wskazane w pkt III.B.5.1) SIWZ musi być podpisane przez wszystkie podmioty występujące wspólnie lub Pełnomocnika;
g) wymagane dokumenty wskazane w pkt III.B.5.9) – III.B.5.16) specyfikacji istotnych warunków zamówienia muszą być złożone przez każdy podmiot oddzielnie;
h) pozostałe dokumenty wg uznania (z przedstawionych dokumentów musi wynikać, że warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione łącznie przez podmioty występujące wspólnie).
2. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie w formie spółki cywilnej:
a) oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wskazane w pkt III.B.5.1) SIWZ musi być podpisane przez wszystkich wspólników spółki cywilnej,
b) wymagane dokumenty wskazane w pkt III.B.5.9) – III.B.5.13), III.B.5.15) i III.B.5.16) specyfikacji istotnych warunków zamówienia muszą być złożone przez każdego ze wspólników;
c) dodatkowo należy złożyć zaświadczenie z US wskazane w pkt III.B.5.11) wystawione na spółkę cywilną;
d) pozostałe dokumenty winny być złożone w imieniu spółki i podpisane zgodnie z reprezentacją spółki wynikającą z pełnomocnictwa bądź umowy spółki.

D. Zasady składania ofert przez wykonawców z siedzibą lub miejscem zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polski

1. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:
1) o których mowa pkt III.B.5.10) – III.B.5.12) i III.B.5.14) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) o którym mowa pkt III.B.5.13) i III.B.5.15) SIWZ składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8, 10 i 11 ustawy.
3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 1) lit. a i c oraz ppkt. 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 2 ppkt 1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapisy pkt. 3 stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2014-09-12
Cena: 0,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: nie dotyczy
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.wilanow.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2014-09-12 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2014-09-12, 12:15, Urząd Dzielnicy Wilanów, ul. St. Kostki Potockiego 11, 02-958 Warszawa, sala konferencyjna
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2014-07-24


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |