m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2014-08-05 , 11:42:37
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
- adresSłowackiego 6/8, 01-627 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443-90-64
- faks(0-22) 443-90-04
- e-mailzzp.udzoliborz@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.zoliborz.org.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Urszula Adamska
- adresDzielnica Żoliborz m.st. Warszawy, Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa
- lokal
- telefon(22) 443 88 79
- emailzzp.udzoliborz@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMarcin Kowalczyk
- adresDzielnica Żoliborz m.st. Warszawy, Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa
- lokal
- telefon(22) 560 12 35
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Żoliborz m.st. Warszawy, Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa
- lokalstanowisko nr 10
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Żoliborz m.st. Warszawy, Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa
- lokalkancelaria urzędu
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Przebudowa ulicy Trószyńskiego w Warszawie
Opis zamówienia
Przebudowa ulicy Trószyńskiego w Warszawie

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa , Dzielnica Żoliborz
Główny przedmiot (CPV)45.23.32.20-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.31.61.10-9
45.23.32.90-8

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2014-11-28
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium11000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
I.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• I. 1.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie precyzuje wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie (dla wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie -łącznie) na podstawie dostarczonych przez wykonawcę dokumentów określonych w pkt II.1.1.
• I.1.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający wymaga od wykonawcy aby wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali co najmniej dwie roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 600 000,00zł.(każda), polegające na remoncie, przebudowie lub budowie ulicy; Wykonawca może wykazać się spełnianiem niniejszego warunku polegając na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza) do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnej wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (wzór stanowi załącznik nr 11 do SIWZ).Wartości pieniężne podane w walutach obcych w ww. dokumentach, wykonawca przeliczy na złote polskie według kursu średniego walut Narodowego Banku Polskiego z dnia opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie (dla wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie -łącznie) na podstawie dostarczonych przez wykonawcę dokumentów,określonych w pkt II.2.1.
• I.1.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie precyzuje wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie (dla wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie -łącznie) na podstawie dostarczonych przez wykonawcę dokumentów określonych w pkt II.2.1.
• I.1.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający wymaga od wykonawcy dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, co najmniej: a) jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, b) jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Wykonawca może wykazać się spełnianiem niniejszego warunku polegając na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza) do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnego potencjału technicznego na okres korzystania z niego przy wykonaniu zamówienia (wzór stanowi załącznik nr 11 do SIWZ). Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie (dla wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie -łącznie) na podstawie dostarczonych przez wykonawcę dokumentów,określonych w pkt II.2.1.
• I.1.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie precyzuje wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie (dla wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie -łącznie) na podstawie dostarczonych przez wykonawcę dokumentów określonych w pkt I.1.1.
II.2) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
II.2.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
II.2.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
II.2.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.1) INNE DOKUMENTY

1) Wypełniony formularz ofertowy (wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ). 2) Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę w imieniu wykonawcy, jeżeli umocowanie nie wynika z innych złożonych przez wykonawcę dokumentów.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2014-08-21
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zolborz.org.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2014-08-21 godzina 08:45
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2014-08-21, 09:00, sala 328
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2014-08-05


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |