m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2014-08-07 , 15:12:26
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Wilanów m.st. Warszawy
- adresFranciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 35 33
- faks
- e-mailWilanow.wzz@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.wilanow.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Justyna Żelazo
- adresStołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa
- lokal215
- telefon(0-22) 162-72-34
- emailjzelazo@aktywnawarszawa.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMonika Cierniak
- adresDzielnica Wilanów m.st. Warszawy, Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa
- lokal405
- telefon(0-22) 116-88-26
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaStołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa
- lokal215
Adres, na który należy przesyłać ofertyStołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa
- lokal215
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Przebudowa ulicy Klimczaka wraz z oświetleniem na odcinku od Al. Rzeczypospolitej bez skrzyżowania do ul. Sarmackiej ze skrzyżowaniem na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa ulicy Klimczaka wraz z oświetleniem na odcinku od Al. Rzeczypospolitej bez skrzyżowania do ul. Sarmackiej ze skrzyżowaniem na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. Roboty należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją projektową i STWiOR, które stanowią załączniki nr 5 i 10 do niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne dla urządzeń i materiałów przyjętych w rozwiązaniach projektowych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej i w STWiOR, które stanowią załączniki nr 5 i 10 do niniejszej SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w ofercie wykaz urządzeń i materiałów równoważnych, jakich użyje do realizacji przedmiotowego zadania.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa - Dzielnica Wilanów, ul. Klimczaka
Główny przedmiot (CPV)45.23.31.20-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.31.61.10-9


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2014-11-15
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1) Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Zamawiający wymaga oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
2) na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej 2 roboty budowlane o wartości brutto po min. 2 000 000,00 PLN każda, polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie drogi publicznej wraz z przebudową oświetlenia, wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
Dowodami, o których mowa w warunku jest poświadczenie lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
3) na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca:
a) wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w tym co najmniej:
• min. 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej;
• min. 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej,
W przypadku uprawnień budowlanych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, uprawnienia muszą obejmować zakres zamówienia.
W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63 poz. 394 z późn. zm.);
b) oświadczy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
4) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Zamawiający wymaga:
a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Zamawiający wymaga listy podmiotów, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia będzie dokonywana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych wraz z ofertą wg zasady: spełnia/nie spełnia.
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
1. wypełniony formularz oferty – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ;
2. formularz cenowy stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ;
3. w przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych dla urządzeń i materiałów przyjętych w rozwiązaniach projektowych, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie wykaz urządzeń i materiałów równoważnych, jakich użyje do realizacji przedmiotowego zadania;
4. dokument zawierający dane aktualne na dzień składania ofert (np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę (-y) właściwie umocowaną. Jeżeli oferta, w tym wszelkie oświadczenia i dokumenty zostały podpisane przez osobę(-y) działającą(-e) na podstawie pełnomocnictwa, do oferty należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem;
5. w przypadku, gdy Wykonawca przy wykazywaniu warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
6. w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem, podpisane przez wszystkie upoważnione do tego osoby wskazane w rejestrach właściwych dla poszczególnych wykonawców (KRS, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);
Zasady składania ofert przez wykonawców z siedzibą lub miejscem zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polski
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa pkt. III.B.5.8) SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapisy pkt. 2 stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2014-08-22
Cena: 0,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: nie dotyczy
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.wilanow.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2014-08-22 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2014-08-22, 10:15, Urząd Dzielnicy Wilanów, ul. St. Kostki Potockiego 11, 02-958 Warszawa, sala konferencyjna na dole
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2014-08-07


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |