m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2014-08-11 , 12:31:58
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
- adresNowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 93 93
- faks(0-22) 443 94 85
- adres internetowyhttp://www.srodmiescie.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Agnieszka Faustman
- adresDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
- lokal308
- telefon(0-22) 443 93 94
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychHalina Miturska
- adresDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Mokotowska 17
- lokal35
- telefon(22) 443 94 75
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, Al. Ujazdowskie 20 lok. 6
- lokal4
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, Warszawa, ul. Nowogrodzka 43
- lokalKancelaria Ogólna
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Remont elewacji budynku Przedszkola nr 7 przy ul.Sowiej 4 w Warszawie (znak sprawy ZP- 96/14).
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji budynku Przedszkola nr 7 przy ul. Sowiej 4 w Warszawie, zgodnie z:
1.Dokumentacją projektową zawierającą:
1)Projekt architektoniczny budowlany i wykonawczy remontu elewacji budynku Przedszkola nr 7 przy ul. Sowiej 4 w Warszawie, wykonany przez „ABA Pracownia Architektoniczno-Budowlana”, dnia 21 maja 2014 r. Autorami są: projektant mgr inż. arch. Barbara Antoniewicz, opracował arch. Tomasz Ząbecki.
2)Projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznej remontu elewacji budynku Przedszkola nr 7 przy ul. Sowiej 4 w Warszawie, wykonany przez „ABA Pracownia Architektoniczno-Budowlana”, dnia 15 maja 2014 r. Autorem jest mgr inż. Adam Smagowicz.
3)Przedmiar robót dla remontu elewacji budynku Przedszkola nr 7 przy ul. Sowiej 4 w Warszawie, wykonany przez „ABA Pracownia Architektoniczno-Budowlana”, dnia 11 maja 2014r. Autorem jest mgr inż. Andrzej Duranowski.
4)Przedmiar robót dla remontu elewacji budynku Przedszkola nr 7 przy ul. Sowiej 4 w Warszawie - branża elektryczna, wykonany przez „ABA Pracownia Architektoniczno-Budowlana”, dnia 15 maja 2014r. Autorem jest techn. Zbigniew Stefański.
2.Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych ST-WO i SST Wymagania ogólne i szczegółowe remontu elewacji budynku Przedszkola nr 7 przy
ul. Sowiej 4 w Warszawie, wykonaną przez „ABA Pracownia Architektoniczno-Budowlana”, dnia 21 maja 2014 r. Autorem jest mgr inż. arch. Barbara Antoniewicz.

Ww. opracowania stanowią załącznik nr 7 do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty, urządzenia i technologie spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania innych urządzeń niż określone w SIWZ należy dołączyć do oferty karty katalogowe tych urządzeń.


W zakres zamówienia wchodzi:
-remont elewacji zgodnie z projektem, w tym renowacja płaskorzeźby,
-wymiana drzwi balkonowych w salach dziecięcych,
-remont schodów do zaplecza kuchennego,
-wymiana lamp oświetlenia zewnętrznego i podświetlenie płaskorzeźby.

UWAGA:
1.Przed rozpoczęciem robót wykonawca jest zobowiązany przedłożyć inspektorowi nadzoru pisemną opinię ornitologiczną dotyczącą ochrony ptaków w trakcie prowadzonych robót.
2.Wymiana okien oraz roboty wewnętrzne mogą być prowadzone wyłącznie w soboty i niedziele w sposób uzgodniony z Dyrekcją Przedszkola, nie powodując utrudnień
w funkcjonowaniu placówki oświatowej.
3.Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 482,62 m2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie umowy (załącznik nr 6 do SIWZ).

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy dotyczące odpowiednio zmniejszenia wartości zamówienia lub terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:
1)w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi,
2)w następstwie wykraczających poza terminy określone w KPA procedur administracyjnych oraz innych terminów formalno-prawnych mających wpływ na terminy realizacji zamówienia,
3)ujawnienia w trakcie robót urządzeń podziemnych, elementów instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja nie wynika z map uzbrojenia uzgodnionych przez ZUD lub dokumentacji projektowej,
4)ograniczenia środków budżetowych przeznaczonych na realizację zamówienia,
5)ustawowych zmian stawki podatku od towarów i usług VAT,
6)zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa,
7)ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
8)w następstwie zaleceń wynikających z opinii ornitologicznej,
9)wyjątkowo niesprzyjających warunków pogodowych,
10)zmiany części zamówienia lub zgłoszenia udziału podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
11)zmiany podwykonawcy, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia,
12)działania siły wyższej.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, ul. Sowia 4
Główny przedmiot (CPV)45.43.30.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.40.00.00-1
45.31.00.00-3
45.11.00.00-1
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania50 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium8000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie zawodowe polegające na wykonaniu w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonego, w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia obejmującego roboty budowlane polegające na
remoncie elewacji. Wartość zamówienia - jednej umowy nie może być mniejsza niż 170 000,00 zł (brutto). W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę ww. warunku, należy przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.
INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
INNE DOKUMENTY
1) pełnomocnictwo, w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,
2) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.
26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2014-08-26
Cena: 9,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: kasa Zamawiającego: Warszawa, ul. Nowogrodzka 43
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.srodmiescie.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2014-08-26 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2014-08-26, 10:30, Warszawa, ul. Nowogrodzka 43, Sala Rady
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2014-08-11


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |