m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2014-10-01 , 15:20:05
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Wilanów m.st. Warszawy
- adresFranciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 35 33
- faks
- e-mailWilanow.wzz@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.wilanow.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Dominik Przychodzki
- adresDzielnica Wilanów m.st. Warszawy, Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa
- lokal4, parter
- telefon(0-22) 443-50-35
- emailwzz@wilanow.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Przebudowa ulicy Rumianej na odcinku od ul. Obornickiej do ul. Kosiarzy na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w ramach zadania „Przebudowa ul. Rumianej”
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa ulicy Rumianej na odcinku od ul. Obornickiej do ul. Kosiarzy na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w ramach zadania „Przebudowa ul. Rumianej”. Roboty należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją projektową i STWiOR, które stanowią załączniki nr 5 i 9 niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne dla urządzeń i materiałów przyjętych w rozwiązaniach projektowych wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej i w STWiOR, które stanowią załączniki nr 5 i 9 do niniejszej SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)45.10.00.40-8
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.11.12.00-0
45.23.24.10-9
45.23.30.00-9
45.23.31.00-0
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2014-10-16
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Zamawiający wymaga oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
2. Na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga wykazu co najmniej 2 robót budowlanych o wartości brutto po min. 450.000,00 PLN każda, polegających na budowie lub przebudowie drogi z kostki betonowej oraz jednej roboty budowlanej polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o wartości brutto min. 100.000,00 PLN wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Zamawiający wymaga:
a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Zamawiający wymaga listy podmiotów, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia będzie dokonywana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych wraz z ofertą wg zasady: spełnia/nie spełnia. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
5.Wykonawca zobowiązany jest również złożyć:
1)wypełniony formularz oferty, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ;
2)w przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych dla urządzeń i materiałów przyjętych w rozwiązaniach projektowych, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie wykaz urządzeń i materiałów równoważnych, jakich użyje do realizacji przedmiotowego zadania;
3)dokument zawierającego dane aktualne na dzień składania ofert (np. odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, informacji o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) potwierdzającego, że oferta została podpisana przez osobę (-y) właściwie umocowaną. Jeżeli oferta, w tym wszelkie oświadczenia i dokumenty zostały podpisane przez osobę(-y) działającą(-e) na podstawie pełnomocnictwa, do oferty należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem;
6. przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie w formie spółki cywilne do oferty należy załączyć umowę spółki lub pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem, podpisane przez wszystkie upoważnione do tego osoby wskazane w rejestrach właściwych dla poszczególnych wykonawców (KRS, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
7. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie do oferty należy załączyć pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem, podpisane przez wszystkie upoważnione do tego osoby wskazane w rejestrach właściwych dla poszczególnych wykonawców (KRS, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
8.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa pkt. III.B.4.7) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapisy pkt. 2 stosuje się odpowiednio.
W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2014-10-16
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: wwww.wilanow.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2014-10-16 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2014-10-16, 11:00, Dzielnica Wilanów m.st Warszawy, st. Kostki Potockiego 11, 02-958 Warszawa, sala konferencyjna
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |