m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2014-10-03 , 14:39:26
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
- adresGrochowska 274, 03-841 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon22 44 35 555
- faks22 33 80 767
- e-mailpragapoludnie.wzp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.pragapld.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Agata Ziemska
- adresDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 6
- lokal215
- telefon(0-22) 44 35 507
- emailwzp@pragapld.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAgata Ziemska
- adresDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 6
- lokal215
- telefon(0-22) 44 35 507
- emailwzp@pragapld.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 6
- lokal217
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 6
- lokal217
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Modernizacja parku im. J. Polińskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej w Warszawie
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja parku im. J. Polińskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej w Warszawie. W ramach modernizacji parku zakłada się realizację następujących elementów zagospodarowania: - wykonanie czterech placów wejściowych umieszczonych w narożnikach terenu opracowania; - wykonanie dwóch pawilonów wejściowych do Parku, o funkcji społeczno - kulturalnej (galeria) i usługowej/gastronomicznej (kawiarnia) - zlokalizowanych w narożniku północno-zachodnim, przy ul. Szaserów, naprzeciwko wejścia do szpitala; - wykonanie fontanny, o funkcji dekoracyjnej i rekreacyjnej, zlokalizowanej na terenie parku przy pawilonie kawiarni; - wykonanie głównej promenady parkowej z nawierzchnią bitumiczną (do biegania, jazdy na rolkach i rowerkach dziecięcych), oraz spacerowych alejek parkowych o nawierzchniach z kostki betonowej i kruszyw naturalnych; - wykonanie placu zabaw dla dzieci w centralnej części parku; - wykonanie powiększenia istniejącej górki saneczkowej; - wykonanie ogrodu kwiatowego zlokalizowanego w narożniku południowo-zachodnim; - wykonanie wydzielonej strefy przeznaczonej do swobodnego wyprowadzania psów; - wykonanie wyposażenia w formie latarń oświetlenia parkowego, ławek parkowych z oparciami i bez oparć, - wykonanie stołów piknikowych, koszy na odpadki, stojaków na rowery, podajników woreczków higienicznych, krat pod drzewa oraz ogrodzenia z furtkami i bramami; - wykonanie nasadzeń roślinności wieloletniej: drzew, krzewów, roślin okrywowych i bylin; - wykonanie przeniesienia pomnika patrona Parku, Józefa Polińskiego. - wykonanie uzbrojenia terenu: przyłącza do sieci elektroenergetycznej, wodnokanalizacyjnej i telekomunikacyjnej. Sieć elektroenergetyczna oświetlenia parku. Sieć wodociągowa zasilania kranów ogrodowych umożliwiających podlewanie roślinności. - pielęgnację zieleni w okresie gwarancyjnym. - rok od daty odbioru końcowego prac. - wykonanie rozbiórek: ławek, koszy na odpadki, nawierzchni z płyt chodnikowych z obrzeżami oraz wyeksploatowane latarnie parkowe. Dodatkowo demontaż istniejącego ogrodzenia placu zabaw z dwoma furtkami metalowymi. - wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania harmonogramu realizacji robót. - wybrany Wykonawca złoży, po zakończeniu prac, dokumenty potwierdzające wywiązanie się z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.), w zakresie gospodarki wytwarzanymi odpadami podczas realizacji inwestycji będącej przedmiotem niniejszego zamówienia. Lp. Zestawienie powierzchni Ilość w m2 1. Powierzchnia działki ogółem 52 200,00 2. Powierzchnia zabudowy - pawilony parkowe 326,80 3. Powierzchnia projektowanego utwardzenia - mała architektura, place i ciągi piesze, plac zabaw, fontanna: nawierzchnie kamienne i betonowe, żwirowe oraz syntetyczne 13 518,00 4. Powierzchnia biologicznie czynna - roślinność na gruncie rodzimym 35 413,20 2. Szczegółowy opis robót oraz zakres określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik Nr 7 do niniejszej specyfikacji wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego. 3. Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane do realizacji całości zadania muszą posiadać wymagane dokumenty potwierdzające ich jakość, a ich parametry techniczne i jakościowe nie mogą być gorsze niż te, które wskazane zostały w dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Zamawiający zastrzega, że wszystkie wskazane z nazwy materiały (wyroby) w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że w przypadku wskazanych z nazwy materiałów i wyrobów Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów (wyrobów), nie gorszej jakości niż opisane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp). W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć w ofercie odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. Oznacza to, że Wykonawca nie będzie zobowiązany do zastosowania konkretnych wyrobów i może on zastosować inne, pod warunkiem ich zgodności z wyrobami podanymi w dokumentacji, pod względem: - gabarytów i konstrukcji (np. wielkości, rodzaju), - charakteru użytkowego (tożsamości funkcji), - charakterystyki materiałowej (np. jakości materiałów), - parametrów technicznych (wytrzymałości, wydajności, trwałości, kolorystyki, itp.). 4. Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane do realizacji całości zadania muszą posiadać aprobaty techniczne i atesty, a ich parametry techniczne i jakościowe nie mogą być gorsze niż te, które wskazane zostały w dokumentacji technicznej (Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia tych dokumentów na etapie realizacji zamówienia). 5. Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od robót kontraktowych z minimalną sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 6.000.000,- PLN, na pełen przedmiot umowy przez cały czas trwania robót. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oryginał polisy ubezpieczeniowej robót oraz zdeponować u Zamawiającego kopię w/w dokumentu, poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)45.11.27.10-5
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.21.23.00-9
45.11.27.11-2
45.31.00.00-3
45.23.14.00-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2015-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium200000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wymaga złożenia dodatkowych dokumentów1.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga: wykazania co najmniej (w ramach jednej inwestycji lub każdej oddzielnie) : - 1 roboty budowlanej o wartości brutto min. 500.000,- PLN polegającej na budowie budynku o kubaturze min. 1000 m3; - 1 roboty budowlanej o wartości brutto min. 500.000,- PLN polegającej na budowie oświetlenia zewnętrznego typu parkowego; - 1 roboty budowlanej o wartości brutto min. 500.000,- PLN polegającej na budowie nawierzchni utwardzonych w parkach/skwerach; - 1 roboty budowlanej o wartości brutto min. 100.000,- PLN polegającej na budowie/przebudowie fontanny; - 1 roboty budowlanej o wartości brutto min. 200.000,- PLN polegającej na budowie/przebudowie placu zabaw; - 2 usług o wartości po min. 700.000,- PLN każda polegających na wykonaniu nowych nasadzeń roślinności wieloletniej oraz pielęgnacji całej szaty roślinnej w ramach zawartej umowy wykonanych w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje spełnienie powyższego warunku polegając na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, powołanie się na doświadczenie podmiotu trzeciego i posiadane przez niego poświadczenia należytego wykonania robót, będzie dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy ten podmiot trzeci będzie brał bezpośredni udział w wykonaniu zamówienia1.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wymaga złożenia dodatkowych dokumentów1.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający wymaga: a) dysponowania osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, w tym co najmniej: - 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy i posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, - 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych i posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, i aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego; - 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych i posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego W przypadku uprawnień budowlanych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - uprawnienia muszą obejmować zakres zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje osoby, które nabyły kwalifikacje wymagane do wykonywania działalności w budownictwie poza terytorium RP, osoby te muszą posiadać decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych w danej branży budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63 poz. 394) lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z późn. zm.). - 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót ogrodniczych posiadającą tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera uzyskany po ukończeniu studiów wyższych o kierunku ogrodniczym, architektura krajobrazu lub terenów zieleni oraz min. 12-miesięczną praktykę zawodową - 1 osobą, która pełnić będą funkcję brygadzisty, posiadającą świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach związanych z pielęgnacją zieleni albo min. 12-miesięczną praktykę zawodową, - 5 osobami posiadającymi min. 12-miesięczną praktykę zawodową przy zakładaniu i pielęgnacji zieleni; - 3 robotników wykwalifikowanych w specjalności instalacyjnej sanitarnej; - 3 robotników wykwalifikowanych w specjalności instalacyjnej elektrycznej posiadających świadectwo kwalifikacyjne - wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich lub Komisję o równorzędnych kwalifikacjach, co SEP - zezwalające na pracę przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych oraz odpowiednie kwalifikacje; - 2 robotników wykwalifikowanych w specjalności drogowej (brukarzy); - 5 robotników wykwalifikowanych w specjalności ogólnobudowlanej. b) złożenia oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia1.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

posiadania ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 5.000.000,- PLN. W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje spełnienie powyższego warunku poprzez udostępnienie przez inny podmiot swojej sytuacji ekonomicznej i finansowej, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, Podmiot udostępniający zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o solidarnej odpowiedzialności podmiotu udostępniającego za zobowiązania Wykonawcy wynikające ze złożonej oferty w czasie realizacji zamówienia2) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

2.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
•określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
- 1 roboty budowlanej o wartości brutto min. 500.000,- PLN polegającej na budowie budynku o kubaturze min. 1000 m3; - 1 roboty budowlanej o wartości brutto min. 500.000,- PLN polegającej na budowie oświetlenia zewnętrznego typu parkowego; - 1 roboty budowlanej o wartości brutto min. 500.000,- PLN polegającej na budowie nawierzchni utwardzonych w parkach/skwerach; - 1 roboty budowlanej o wartości brutto min. 100.000,- PLN polegającej na budowie/przebudowie fontanny; - 1 roboty budowlanej o wartości brutto min. 200.000,- PLN polegającej na budowie/przebudowie placu zabaw; 2 usług o wartości po min. 700.000,- PLN każda polegających na wykonaniu nowych nasadzeń roślinności wieloletniej oraz pielęgnacji całej szaty roślinnej w ramach zawartej umowy;
•wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
•oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
•opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
•opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

2.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 2.2.

2.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

2.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

2.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

3) INNE DOKUMENTY

1. Wypełnionego Formularza Oferty - wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ. 2. Dowodu wniesienia wadium zgodnie z zasadami wskazanymi, w pkt 25 SIWZ. 3. Kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wraz z wyjaśnieniami zamawiającego (załącznik Nr 7do SIWZ). 4. jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków - zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów lub inny dokument potwierdzający oddanie Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Pisemne zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów powinno być złożone w formie pisemnej (nie jest dopuszczalna inna forma, w tym kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem). Treść zobowiązania podmiotu trzeciego lub innego dokumentu potwierdzającego oddanie Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów powinna określać: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, c) charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 5. jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 15.2.6)a)-d) specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia będzie dokonywana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych wraz z ofertą wg zasady: spełnia / nie spełnia. 7. Wykonawca musi potwierdzić spełnienie warunków i brak podstaw do wykluczenia nie później niż na dzień składania ofert.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena90 %
Okres gwarancji10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2014-10-20
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://zamowienia.pragapld.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2014-10-20 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2014-10-20, 13:00, pok. 203
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2014-10-03


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |