m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2014-10-17 , 13:36:31
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Wawer m.st. Warszawy
- adresŻegańska 1, 04-713 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443-69-72
- faks(0-22) 443-70-45
- e-mailwawer.wzp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.wawer.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Lidia Cichocka
- adresDzielnica Wawer m.st. Warszawy, Żegańska 1, 04-713 Warszawa
- lokal410
- telefon22 443 69 72
- emaillcichocka@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychWiesław Ołdak
- adresDzielnica Wawer m.st. Warszawy, Żegańska 1, 04-713 Warszawa
- lokal210
- telefon22 443-68-86
- emailwoldak@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Wawer m.st. Warszawy, Żegańska 1, 04-713 Warszawa
- lokal410
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Wawer m.st. Warszawy, Żegańska 1, 04-713 Warszawa
- lokal410
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Przebudowa skrzyżowania ulicy Wał Miedzeszyński z ulicą
Bysławską w Warszawie
Opis zamówienia
rzebudowa skrzyżowania ulicy
Wał Miedzeszyński z ulicą Bysławską w Warszawie obejmuje m. in. następujące roboty: - budowę
nawierzchni jezdni w technologii mieszanka mineralno-bitumiczna, - wykonanie zatok autobusowych, -
budowę zjazdów i chodników z kostki betonowej, - odwodnienie, - przebudowę sieci
elektroenergetycznych, - przebudowę oświetlenia, - roboty przygotowawcze i ziemne.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Wawer Warszawa
Główny przedmiot (CPV)45.23.31.42-6
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania35 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia, tj. zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jako generalny wykonawca lub podwykonawca co najmniej dwa zadania obejmujące budowę,
przebudowę lub remont odcinka jezdni/ulicy w technologii mieszanka mineralno-bitumiczna, o
wartości brutto zadania nie mniejszej niż 800 000,00 zł. Spełnienie ww. warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie załączonego do oferty wykazu, określonego w pkt 11.1.2 SIWZ, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ i załączonych dowodów
dotyczących najważniejszych robót określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje: -co najmniej jedną osobą, która zgodnie z wymogami art. 12 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) może pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie obejmującą kierowanie robotami
budowlanymi w zakresie przedmiotu zamówienia, tj. posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej; -co najmniej jedną osobą, która zgodnie z wymogami art. 12 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409 ze zm.) może pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie obejmującą kierowanie robotami budowlanymi w zakresie przedmiotu zamówienia, tj. posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; -co najmniej jedną osobą, która posiada właściwe dla przedmiotu zamówienia świadectwo kwalifikacyjne,
odpowiadające wymogom Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r., Nr 89 poz. 828 ze zm.), do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV (świadectwo kwalifikacyjne E). Spełnianie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego w ofercie oświadczenia wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ), że osoba, która będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
 inne dokumenty
1.Wykaz oferowanych równoważnych (w stosunku do opisanych znakiem towarowym i/lub nazwą
producenta w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej i przedmiarze robót) wyrobów budowlanych, urządzeń i elementów wyposażenia, określający w szczególności: nr
pozycji kosztorysowej, nazwę wyrobu, urządzenia lub elementu wyposażenia podstawowego, nazwę, typ i producenta oferowanego zamiennika, opracowany według wzoru stanowiącego
załącznik nr 11 do SIWZ - jeżeli Wykonawca przewiduje zastosowanie równoważnych wyrobów budowlanych, urządzeń, elementów wyposażenia itp. 2. Aprobatę techniczną, certyfikat, opis techniczny, kartę katalogową, lub inny dokument dotyczący oferowanego zamiennika, określający jego podstawowe parametry techniczno-jakościowe, potwierdzający, iż oferowany równoważny wyrób budowlany, urządzenie lub element wyposażenia itp. jest co najmniej odpowiednikiem
wyrobu, urządzenia lub elementu wyposażenia określonego w opisie przedmiotu zamówienia i dokumentacji projektowej- jeżeli Wykonawca przewiduje zastosowanie równoważnych wyrobów budowlanych, urządzeń, elementów wyposażenia itp.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Dokument - w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegających na wykonaniu prac tego samego rodzaju co stanowiące przedmiot zamówienia podstawowego o wartości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego.

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Stosownie do wymogów art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ewentualna zmiana postanowień zawartej umowy, takich jak zmiana (przedłużenie) terminu realizacji zamówienia, zmiana
technologii wykonania elementów robót będzie możliwa tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, niewynikających z winy Wykonawcy, związanych z: 1) oczekiwaniem na opinie i decyzje niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia (np. projekt organizacji ruchu na czas budowy) i inne uzgodnienia
niezbędne do właściwego zrealizowania przedmiotu zamówienia; 2) zmianą założeń lub warunków realizacji zamówienia w trakcie prowadzenia prac, niezależną od Wykonawcy. 3) niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, udokumentowanymi przez Wykonawcę. Podstawą do stosownego przedłużenia w ww. przypadkach
terminu wykonania zamówienia będzie pisemny wniosek Wykonawcy wraz z udokumentowanym podjęciem działań przez Wykonawcę, mających na celu realizację prac w terminie określonym we wzorze
umowy i udokumentowaniem faktu opóźnienia uzyskania odpowiedniej decyzji, opinii lub uzgodnienia, wynikającego ze zwłoki spowodowanej przez właściwą jednostkę lub instytucję, do której zwrócił się
Wykonawca o powyższe, niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację zadania zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacjach Technicznych. Termin realizacji zamówienia
(lub realizacji poszczególnych odcinków chodników) może zostać przedłużony stosownie do okresu zaistniałego opóźnienia w sytuacjach opisanych powyżej lub odpowiednio do konsekwencji zmiany założeń
lub warunków realizacji zamówienia, niezależnej od Wykonawcy. Za zwłokę, która może stanowić podstawę do przedłużenia terminu realizacji zamówienia, zostanie uznany okres oczekiwania Wykonawcy
na wydanie odpowiedniej opinii, uzgodnienia, wykraczający poza 14 dni kalendarzowych od daty wystąpienia o powyższe. W przypadku decyzji administracyjnej, okres zwłoki będzie wynikał z opóźnienia
wydania danej decyzji w stosunku do terminu wynikającego ze stosownych przepisów. Zmiana technologii wykonania elementów realizowanego przedmiotu zamówienia (i w przypadku, kiedy te zmiany spowodują istotne opóźnienie prac - zmiana terminu realizacji zamówienia) będzie możliwa w przypadku wymuszenia konieczności dokonania takiej zmiany poprzez np. niekorzystne warunki atmosferyczne, stanowisko jednostek uzgadniających, opiniujących projekt organizacji ruchu i inne ujawnione w toku prac okoliczności,
które mają wpływ na przyjęte założenia w Specyfikacjach Technicznych, a których nie można było przewidzieć na etapie opracowania opisu przedmiotu zamówienia i złożenia oferty. Ponadto, dopuszcza się
możliwość dokonania następujących zmian umowy w stosunku do treści wybranej oferty: -zmiana zakresu robót powierzonych do wykonania podwykonawcom oraz zmiana podwykonawcy, -zmiana kierownika budowy/robót - na osoby posiadające co najmniej analogiczne uprawnienia budowlane.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2014-11-03
Cena: 100,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: Kasa Urzędu
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.wawer.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2014-11-03 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2014-11-03, 13:00, pok. 112
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2014-10-17


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |