m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2015-04-21 , 15:21:03
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
- adresJagielońską 23, 03-719 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 818-67-41
- faks(0-22) 818-67-41
- e-mailzamow@zgn-praga-pn.pl
- adres internetowyhttp://www.zgn-praga-pn.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Agnieszka Michałowska
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Jagielońską 23, 03-719 Warszawa
- lokal2
- telefon(22) 818-67-41
- emailzamow@zgn-praga-pn.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychEwa Wilniewczyc
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Jagielońską 23, 03-719 Warszawa
- lokal17
- telefon(22) 205 41 40
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Jagielońską 23, 03-719 Warszawa
- lokal2
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Jagielońską 23, 03-719 Warszawa
- lokal107
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Odtworzenie balkonów i naprawa elewacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Siedleckiej 45 w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP/3410/13/15
Opis zamówienia
Zamówienie o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Przedmiot zamówienia obejmuje odtworzenie balkonów i naprawę elewacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Siedleckiej 45 w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób realizacji znajduje się w załącznikach stanowiących integralną część swz tj. Projekcie budowlanym odtworzenia balkonów i naprawa elewacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Siedleckiej 45 w Warszawie – projekt budowlany, Informacje dot.BiOZ – Załącznik Nr 6 do swz, Projekcie budowlanym odtworzenia balkonów i naprawa elewacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Siedleckiej 45 w Warszawie – projekt wykonawczy – Załącznik Nr 7 do swz, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik Nr 8 do swz, Projekcie umowy – załącznik Nr 5 do swz oraz w swz.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)45.45.30.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.21.00.00-2
45.11.00.00-1
45.11.11.00-9
45.11.12.20-6
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania60 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium1500,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
a) Wiedza i doświadczenie - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu w zakresie: Posiadania wiedzy i doświadczenia – Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem wykonanie balkonów o konstrukcji prefabrykowanej oraz co najmniej 1 robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem wykonanie balkonów o konstrukcji wspornikowej, każda o wartości co najmniej 55 000,00 zł, wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Ocena spełniania niniejszego warunku nastąpi na podstawie wykazu robót budowlanych (wg załącznika Nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia) oraz dowodów-poświadczeń potwierdzających, że co najmniej 1 robota budowlana obejmująca swoim zakresem wykonanie balkonów o konstrukcji prefabrykowanej oraz co najmniej 1 robota budowlana obejmująca swoim zakresem wykonanie balkonów o konstrukcji wspornikowej, każda o wartości co najmniej 55 000,00 zł, wykazane w wykazie na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu, zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę, warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, wymaganych w swz i ogłoszeniu o zamówieniu, wg formuły spełnia - nie spełnia.

b) Osoby zdolne do wykonania zamówienia - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu w zakresie: Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót budowlanych 1 osobą posiadającą: uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń – wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. Dz. U. z 2013 r, poz. 1409 z zm.), aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa – wymagane przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z późn. zm.).
Ocena spełniania niniejszego warunku nastąpi na podstawie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wg załącznika Nr 3 do specyfikacji warunków zamówienia) oraz załączonych uprawnień budowlanych, zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa oraz dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę, warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, wymaganych w specyfikacji warunków zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu, wg formuły spełnia - nie spełnia.

c) Sytuacja ekonomiczna i finansowa - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu w zakresie: Sytuacji ekonomicznej i finansowej - Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę, potwierdzającą, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 100 000 zł oraz będzie posiadał takie ubezpieczenie w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.
Ocena spełniania niniejszego warunku nastąpi na podstawie polisy z potwierdzeniami opłacenia składek oraz oświadczenia złożonego w ofercie, a w przypadku jej braku innych dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę, warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, wymaganych w specyfikacji warunków zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu, wg formuły spełnia - nie spełnia.


3) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) ofertę o treści zgodnej z załączonym wzorem formularza - wzór określony w załączniku Nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia;
b) wykaz robót budowlanych wraz z załączeniem dowodów-poświadczeń potwierdzających, że co najmniej 1 robota budowlana obejmująca swoim zakresem wykonanie balkonów o konstrukcji prefabrykowanej oraz co najmniej 1 robota budowlana obejmująca swoim zakresem wykonanie balkonów o konstrukcji wspornikowej, każda o wartości co najmniej 55 000,00 zł, wykazane w wykazie na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu, zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wg wzoru określonego w załączniku Nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia;
c) wykaz osób – wraz z załączeniem załączonych uprawnień budowlanych, zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa wg wzoru określonego w załączniku Nr 3 do specyfikacji warunków zamówienia;
d) opłaconą polisę z potwierdzeniami opłacenia składek oraz oświadczenia złożonego w ofercie, a w przypadku jej braku innych dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
e) aktualny odpis właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
f) wadium - Zamawiający zaleca dołączenie do oferty kserokopii dowodu wniesienia wadium - zgodnie z postanowieniami Rozdziału VIII specyfikacji warunków zamówienia;
g) pełnomocnictwo – o ile ofertę podpisuje pełnomocnik.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena95 %
Okres gwarancji5 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2015-05-04
Cena: 25,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: Bezpłatnie do pobrania ze strony Internet lub po opłaceniu na konto nr 42 103015080000000550872013, albo za zaliczeniem poczt.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zgn-praga-pn.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2015-05-04 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2015-05-04, 11:10, Warszawa, ul. Jagiellońska 23, pokój 1, parter
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |