m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2015-04-28 , 15:13:12
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Białołęka m.st. Warszawy
- adresModlińska 197, 03-122 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 510-31-25
- faks(0-22) 51-03-189
- e-mailbialoleka.zp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.bialoleka.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Zbigniew Dymowski
- adresDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal232
- telefon(0-22) 44 38 407
- emailzdymowski@bialoleka.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychKrzysztof Masłowski
- adresDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal114
- telefon(0-22) 510-32-68,fax 510-32-37
- emailkmaslowski@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal232
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal232
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 110 przy ul. Bohaterów 41 w Warszawie.
Opis zamówienia
2.1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i realizacja robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn.: Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 110 przy ul. Bohaterów 41 w Warszawie. 2.2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z modernizacją budynku Szkoły Podstawowej Nr 110 przy ul. Bohaterów 41 w Warszawie - niezbędnych do urządzenia zespołu natrysków i przebieralni dla osób korzystających z sali gimnastycznej - , które winny być wykonane przez Wykonawcę zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (załącznikiem nr 1 do umowy), decyzją o pozwoleniu na budowę nr 120/2013 z dnia 22.03.2013 r. (załącznikiem nr 1a do umowy) oraz Dokumentacja projektową, o której mowa w ust. 4 poniżej, nadto usunięcie drzewa kolidującego z projektowanym zagospodarowaniem terenu łącznie z wykonaniem zastępczego nasadzenia - zgodnie z Decyzją Nr 63/2015 z dnia 19.03.2015 r. (załącznikiem nr 1b do umowy). 1. Przedmiot zamówienia nie dotyczy robót związanych z dobudową od strony wschodniej dwóch sal świetlicowych. 2. Zakres robót obejmuje również: 1) prace przygotowawcze oraz niezbędne demontaże i rozbiórki, w tym ze względu na wykonywanie części robót w okresie trwania roku szkolnego (w czynnym obiekcie) prace związane z ogrodzeniem placu budowy (od strony boisk) oraz wykonaniem wygrodzeń terenu robót wewnątrz budynku; 2) roboty budowlane zakresie architektury i konstrukcji oraz instalacji wewnętrznych: wodno-kanalizacyjnej, instalacji c.o., wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznej, których zakres wynika z dokumentacji projektowej budowlanej oraz wykonawczej, 3) wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach przyległych do projektowanego zespołu natrysków i przebieralni, tj. w: a. hallu (nr 14 na rys. 2 w projekcie budowlanym) - zakres robót dotyczy w szczególności: zamurowania istniejącego wyjścia i wykonania nowego; b. korytarzu (nr 7 na rys. 2 w projekcie budowlanym) - zakres robót dotyczy w szczególności wykonania robót w odniesieniu do: posadzki, ścian, sufitu; c. magazynie sprzętu sportowego - zakres robót dotyczy w szczególności zamurowania okienek; d. sali gimnastycznej - zakres robót dotyczy w szczególności zamurowania prześwitów z sali gimnastycznej do przyległych do niej pomieszczeń - magazynu mebli i sprzętu oraz pokoju nauczyciela wf, wydzielenia w/w pomieszczenia oraz osadzenia w ścianie skrzynki hydrantowej. 4) wycinkę kolidującego drzewa oraz wykonanie nasadzenia zastępczego, 5) wykonanie dokumentacji powykonawczej z inwentaryzacją geodezyjną w wersji papierowej i elektronicznej (w 2 egz.). 2.3. Szczegółowy zakres przedmiotu niniejszego zamówienia został określony w dokumentacji projektowej która stanowi Załącznik nr 2 do umowy oraz w części objętej Opisem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, w tym: Projekt budowlany; a. Projekt wykonawczy w zakresie architektury; b. Projekt wykonawczy. Konstrukcja; c. Projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej; d. Projekt wykonawczy. Instalacja centralnego ogrzewania; e. Projekt wykonawczy. Instalacja wodno-kanalizacyjna; f. Projekt wykonawczy. Instalacja elektryczna; g. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. 2.4. Rozwiązania równoważne. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w dokumentacji projektowej za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, przy zachowaniu zgodności parametrów. 2.5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę przedłożenia Zamawiającemu, przez podpisaniem umowy kosztorysu budowlanego robót sporządzonego w oparciu o zasady wynikające ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kosztorys będzie miał charakter informacyjny i pomocniczy dla harmonogramu rzeczowo-finansowego, który zostanie ustalony na dzień podpisania umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy, po jego zweryfikowaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego, jako tzw. ostateczny harmonogram rzeczowo-finansowy stanowić będzie załącznik nr 4 do umowy. 2.6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę posiadania polisy ubezpieczenia robót od zdarzeń losowych zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w § 15 wzoru umowy. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającym oryginał polisy ubezpieczenia robót ważnej, co najmniej przez przewidziany w umowie okres wykonywania umowy oraz zdeponować u Zamawiającego kopię ww. dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Suma ubezpieczenia robót nie może być niższa niż wartość umowy brutto. W przypadku przedłużenia wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć okres ubezpieczenia do dnia zakończenia wykonywania umowy i przedstawić Zamawiającemu przed upływem ważności polisy oryginał polisy dotyczącej przedłużonego okresu ubezpieczenia robót oraz zdeponować u Zamawiającego kopię tej polisy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 2.7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę posiadania w okresie realizacji Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości nie mniejszej niż wysokość złożonej oferty (kwota brutto).
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający może udzielić zamówień uzupełniających w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienia uzupełniające były przewidziane w ogłoszeniu o zamówienie dla zamówienia podstawowego i dopuszczonego zapisem w SIWZ oraz jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawMiasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.26.24.10-8
45.00.00.00-1
45.33.00.00-9
45.31.00.00-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania90 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium12000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający określa roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie oraz załączenia do nich dowodów, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, gdy: Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie co najmniej 2 (dwa) zamówienia, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia; polegające na budowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie budynków użyteczności publicznej lub mieszkalnych o ilości kondygnacji nadziemnych nie mniejszej niż 1 i powierzchni całkowitej każdego z budynków nie mniejszej niż 100 m2; W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wykonawcy muszą wykazać, że powyższy warunek spełniają wspólnie (łącznie) lub samodzielnie lub polegając na zasobach innych podmiotów.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie - w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) - i zapewni objęcie przez nie kierownictwa budowy oraz nadzoru nad prowadzonymi robotami w zakresie odpowiednich specjalności: a. kierownik budowy, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (przynajmniej 1 osoba), b. kierownik robót, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych I elektroenergetycznych (przynajmniej 1 osoba), c. kierownik robót, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie robót sanitarnych (przynajmniej 1 osoba). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wykonawcy muszą wykazać, że powyższy warunek spełniają wspólnie (łącznie) lub samodzielnie lub polegając na zasobach innych podmiotów.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca wykaże się posiadaniem w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy w kwocie nie mniejszej niż 400 000,00 złotych (słownie: czterysta tysięcy złotych). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wykonawcy muszą wykazać, że powyższy warunek spełniają wspólnie (łącznie) lub samodzielnie lub polegając na zasobach innych podmiotów.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
• określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
Zamawiający określa roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie oraz załączenia do nich dowodów, zawierających informację o robotach budowlanych wykonanych należycie oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie co najmniej 2 (dwa) zamówienia, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia; polegające na budowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie budynków użyteczności publicznej lub mieszkalnych o ilości kondygnacji nadziemnych nie mniejszej niż 1 i powierzchni całkowitej każdego z budynków nie mniejszej niż 100 m2;;
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Inne dokumenty, które należy załączyć do oferty: a) Oferta na formularzu ofertowym o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zgodnie z art. 36 ust. 4 Ustawy. b) Zestawienie kosztów zamówienia - załącznik nr 8 do SIWZ.(załącznik 3a do wzoru umowy) . c) Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. d) Dowodami o których mowa w pkt. 3.3.1. lit. b SIWZ, są: - poświadczenie, - inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wykazane w wykazie robót (pkt 3.3.1. lit. b SIWZ) zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. e) Dokument (np. pełnomocnictwo, wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) zawierający dane aktualne na dzień składania ofert, potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę właściwie umocowaną, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami w pkt 3.5. SIWZ ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawniona/e do reprezentowania Wykonawcy. f) Kserokopia wniesienia wadium.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: 1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia określił warunki takiej zmiany. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian w umowie i określa ich warunki: a) Stwierdzenie wad lub braków dokumentacji uniemożliwiających realizację umowy lub wprowadzenie do przedmiotu umowy i do dokumentacji projektowej zmian, o których mowa w art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (Dz. U. 2013r., poz.1409, z późn. zm.). Zmiany będą możliwe w przypadku ich akceptacji przez projektanta oraz Zamawiającego i będzie wynikała ze zmian ustaw lub rozporządzeń regulujących realizację przedmiotu zamówienia lub będzie niezbędna ze względu na konieczność prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przyszłym sposobem użytkowania, Jeżeli w wyniku wprowadzonych zmian do przedmiotu umowy i do dokumentacji projektowej wynikną roboty zamienne, zaniechane lub dodatkowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, możliwa będzie zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia w trybie zgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych (przy uwzględnieniu zapisu art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczącego zamówień dodatkowych) w formie: aneksu (w odniesieniu do robót zamiennych i zaniechanych) lub dodatkowej umowy (w odniesieniu do robót dodatkowych). Ewentualna zmiana wynagrodzenia wynikająca z powyższych zmian w przedmiocie umowy ustalona zostanie zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 poniżej. b) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy możliwa będzie w przypadku konieczności wstrzymania wykonywania całości lub części robót na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności takich, jak: - niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót (np. intensywne opady śniegu, deszczu, średnia dobowa temperatura minus -10OC przez okres 7 dni dla zakresu robót, które nie mogą być wykonywane w tych warunkach), - przyczyny techniczne, (np. kolizje z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym lub innymi obiektami), - przyczyny organizacyjne, tj. brak pełnego dostępu do terenu budowy, - przyczyny losowe (np. huragan, powódź, lub inne kataklizmy), - ujawnienie się trakcie wykonywania przedmiotu umowy wad w dokumentacji projektowej, - konieczność wprowadzenia do przedmiotu umowy i do dokumentacji zmian zgodnie z ppkt a) powyżej, Podstawą dokonania powyższych zmian będzie potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru lub projektanta sprawującego nadzór autorski wystąpienia w/w okoliczności uzasadniających wstrzymanie robót, z określeniem okresu wstrzymania robót wpływającego na zmianę terminu i sporządzenie protokołu konieczności - zatwierdzonego przez Zamawiającego, oraz podpisane aneksy do umowy. 3. Zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia w odniesieniu do robót zamiennych/dodatkowych - w przypadku, o którym mowa w ust. 2 lit. a) wzoru umowy - ustalona zostanie według następujących zasad: - za podstawę kalkulacji przyjęte zostaną dane wyjściowe do kosztorysowania oraz ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego, a ilości robót na podstawie przedmiaru, - jeżeli roboty nie występowały w kosztorysie ofertowym, a są niezbędne do rozliczenia robót zamiennych/dodatkowych, podstawą kalkulacji będą dane wyjściowe do kosztorysowania z kosztorysu ofertowego (załącznik nr 3 do umowy) tj. stawka robocizny taka jak w kosztorysach ofertowych, ceny materiałów i sprzętu nie wyższe niż średnie ceny wg SEKOCENBUD podane dla danego kwartału w danym roku a w przypadku ich braku, dla materiałów lub dostaw specjalistycznych wg faktur zakupu, dla sprzętu wg kalkulacji własnej, nakłady rzeczowe z odpowiednich katalogów (KNR-ów) a w przypadku ich braku wg kalkulacji własnej. 4. Zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczących postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia są wiążące dla stron umowy. 5. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu pkt. 1 podlega unieważnieniu.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena70 %
TERMIN WYKONANIA CAŁEGO ZAMÓWIENIA 30 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2015-04-29
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.bialoleka.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2015-05-18 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2015-05-18, 10:30, Urząd m. st. Warszawy Dzielnica Białołęka 03-122 Warszawa ul. Modlińska 197, wejście C, II piętro, pok. 232.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2015-04-28


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |