m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2015-05-05 , 16:01:14
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Białołęka m.st. Warszawy
- adresModlińska 197, 03-122 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 510-31-25
- faks(0-22) 51-03-189
- e-mailbialoleka.zp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.bialoleka.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Janina Denko
- adresDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal232
- telefon(22) 510-32-60fax5103189
- emailbialoleka.zp@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychDariusz Zieliński
- adresDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal209
- telefon(0-22) 510 32 15 fax 51 03 237
- emaildzielinski@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal232
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal232
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzelniczej w Warszawie w systemie zaprojektowania i wykonania robót budowlanych.
Opis zamówienia
2.1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji Zamawiającego pn. Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzelniczej, w systemie pod klucz wraz z zapleczem kuchennym, salą gimnastyczną oraz ze wszystkimi innymi pracami i dostawami, które umożliwią uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy z koncepcją architektoniczną, projektem wizualizacji wykonanym w technice 3D i innymi dokumentami, w tym wstępnymi warunkami technicznymi zaopatrzenia w media. Zakres prac obejmuje projekt i realizację budynku szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z infrastrukturą towarzyszącą, boiskami, placem zabaw, dojazdami i parkingami, dojściami, instalacjami i sieciami, z wyłączeniem realizacji przebudowy
ul. Warzelniczej i Hemara (zgodnie z projektem zagospodarowania terenu – rys. Z1 z koncepcji architektoniczno-budowlanej) w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania obiektu oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków, decyzji i uzgodnień umożliwiających uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. W obiekcie przewidziano budowę: szkoły podstawowej 22 oddziałowej, 15 oddziałowego gimnazjum, zaplecza kuchennego, sali gimnastycznej. Budynek szkoły podstawowej i gimnazjum będzie wyposażony w odnawialne źródła energii tj. pompę ciepła powietrze-woda, o mocy min. 50 kW, zgodnie z założeniami przyjętymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.
Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną wielkość energii OZE uzyskaną wyłącznie z pompy ciepła. Za energię z OZE w przedziale powyżej 50 kW (50 kW to minimalna bazowa energia z OZE z pompy ciepła, którą należy zapewnić w oparciu o założenia przyjęte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym) do 200 kW, Zamawiający przyzna dodatkowe punkty Wykonawcom w kryterium dodatkowa energia uzyskana
z odnawialnego źródła energii (w postaci pompy ciepła). W przypadku zaoferowania minimalnej wielkości energii uzyskanej z OZE tj. 50 kW, Wykonawca otrzyma zero (0) punktów. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę wielkości energii uzyskanej z OZE mniejszej niż 50 kW, Zamawiający ofertę odrzuci. Wykonawca może zaoferować wielkości energii uzyskanej z OZE większe niż wyznaczona maksymalna wielkość
200 kW, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 200 kW.
Informacja o stanie prawnym gruntu: Obecnie grunt stanowi własność Skarbu Państwa i jest przedmiotem dzierżawy, a Zamawiający jest
w trakcie uzyskiwania prawa własności gruntu.
Zakres inwestycji podzielono na dwa etapy: Etap I – wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy i koncepcję architektoniczną wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Etap II – wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
ETAP I Zakres prac projektowo-kosztorysowych obejmuje: złożenie kompletnego wniosku oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji środowiskowej i decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej, opracowanie kompleksowego wielobranżowego projektu budowlanego obiektu z zagospodarowaniem terenu (uwzględniającym warunki ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej) i niezbędnymi uzgodnieniami oraz projektu rozbiórki obiektów kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu oraz projektu przebudowy ul. Warzelniczej i Hemara, uzyskanie warunków technicznych dla ewentualnych zmian mocy przyłączeniowych, opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), opracowanie szczegółowej inwentaryzacji zieleni ze wskazaniem drzew i krzewów do wycinki, złożenie kompletnego wniosku oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów oraz zgody na wycinkę w okresie lęgowym, złożenie kompletnego wniosku oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów kolidujących
z projektowanym zagospodarowaniem terenu, opracowanie charakterystyki energetycznej budynku, uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych uzgodnień wymaganych do otrzymania pozwolenia na budowę oraz uzgodnień rzeczoznawców i złożenie kompletnego wniosku
o pozwolenie na budowę w imieniu Zamawiającego, uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na budowę budynku wraz
z kompletną infrastrukturą techniczną oraz zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę – projekty muszą być zgodne
ze wszystkimi pozwoleniami, uzgodnieniami, opiniami i ekspertyzami, wymaganymi przepisami, opracowanie projektów wykonawczych wraz
z detalami budowlanymi, opracowanie projektu aranżacji wnętrz wraz z wyposażeniem stałym i ruchomym, opracowanie wizualizacji wykonanej
w technice 3D (film oraz zdjęcia), opracowanie przedmiarów robót, opracowanie kosztorysów inwestorskich, opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, sporządzenie szczegółowego harmonogramu robót z podziałem na branże i technologiczne terminy wykonania prac.
UWAGA: Projekt budowlany oraz wykonawczy powinien zostać uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego w zakresie zgodności z Programem Funkcjonalno-Użytkowym i Koncepcją architektoniczno-budowlaną, technologią zaplecza kuchennego oraz pozostałymi wymaganiami Zamawiającego.
ETAP II Zakres robót obejmuje: 1) przygotowanie placu budowy, w tym organizacja ruchu w otoczeniu budowy, zabezpieczenie roślinności przewidzianej do zachowania, usunięcie zieleni kolidującej z inwestycją, zgodnie z projektem zieleni, ogrodzenie placu budowy, urządzenie
i uzgodnienie na własny koszt usytuowania zaplecza budowy wraz z kosztami podłączenia i użytkowania wody i energii elektrycznej (konieczna wizja lokalna), umieszczenie w powszechnie dostępnym i widocznym dla osób trzecich miejscu na terenie inwestycji, przy ciągach komunikacyjnych,
na ogrodzeniu placu budowy lub innym widocznym miejscu w bezpośrednim otoczeniu placu budowy, tablic informacyjnych zgodnych z wymogami
i wytycznymi; 2) budowę budynku wraz zagospodarowaniem terenu zgodnie z dokumentacją wykonaną w etapie I, a w szczególności: likwidację naniesień, rozbiórkę, wywózkę i utylizację materiałów z istniejących obiektów budowlanych oraz ogrodzeń zlokalizowanych na terenie przewidzianym do realizacji, pielęgnację istniejącej zieleni niekolidującej z zagospodarowaniem terenu, wywózkę naniesień, gruzu i śmieci, splantowanie
i wyrównanie terenu na obszarze oznaczonym jako „powierzchnia niepodlegająca przekształceniom” i przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej (UWAGA: rozbiórka drewnianej konstrukcji nadziemnej istniejących kurników (bez fundamentów) oraz rozbiórka i utylizacja azbestowych płyt eternitowych wraz z wełną mineralną z dachów i ścian ze wszystkich istniejących obiektów na terenie lokalizacji szkoły jest po stronie Zamawiającego), przewidzenie rozwiązania i kosztów związanych z przygotowaniem gruntu i posadowieniem fundamentów budynków oraz konstrukcji dróg, boisk, placów zabaw wynikających z badań gruntowo-wodnych oraz zaleceń konstruktora załączonych do Programu Funkcjonalno–Użytkowego, wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z wpustami i separatorami, instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, oraz wody na cele p.poż., instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, instalacji kanalizacyjnej wody deszczowej, instalacji c.o., instalacji gazowej, wykonanie instalacji elektrycznych: oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego, gniazd wtykowych, instalacji zasilania i sterowania wentylacji, ochrony przepięciowej, montaż tablic rozdzielczych z kompletnym wyposażeniem, instalacji telewizyjnej (z anteną i gniazdami), instalacji niskoprądowych kompletnych: wideodomofony, dozorowej (monitoring wewnętrzny i zewnętrzny), instalacji telefonicznej i internetu, sieci logicznej – komputerowej łączącej funkcjonalnie wszystkie pomieszczenia, instalacji odgromowej, instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych, instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWiN oraz inne wynikające z dokumentacji budowlanej i wykonawczej, montaż dźwigów osobowych dostosowanych do przewożenia osób niepełnosprawnych, wykonanie instalacji odnawialnego źródła energii typu pompa ciepła powietrze-woda, wyposażenie technologiczne pomieszczeń kuchni i wyposażenie trwale związane z obiektem, oznakowanie i wyposażenie przeciwpożarowe, budowę dróg wewnętrznych z miejscami parkingowymi, zagospodarowanie terenu w tym: wycinkę drzew i nasadzenia zastępcze, wykonanie ogrodzenia, wykonanie lub przebudowę nawierzchni dróg wewnętrznych i parkingów, wykonanie placu zabaw, boisk, montaż elementów małej architektury, uzupełnienie oraz wywózkę zbędnej ziemi oraz nowe nasadzenia zgodnie z projektem zieleni, oświetlenie zewnętrzne budynków
i terenu, stojaki i wiaty rowerowe, zbiorniki retencyjne, budowę przyłącza wodociągowego, budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej, budowę odwodnienia i przyłącza kanalizacji deszczowej, budowę wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) od projektowanej stacji trafo na terenie działki nr 27/1
z obrębu 4-16-25 do rozdzielni głównej szkoły podstawowej i gimnazjum oraz oświetlenia terenu, budowę przyłącza telekomunikacyjnego, wdrożenie stałej organizacji ruchu, wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej z inwentaryzacją geodezyjną w wersji papierowej i elektronicznej
(w 2 egz.), opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, uzyskanie pozwolenia
na użytkowanie.
Uwaga: Zestawienie wyposażenia stałego do wyceny przez Oferenta stanowi załącznik nr 14 do PFU. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, Koncepcji architektoniczno-budowlanej z technologią zaplecza kuchennego oraz wzorze umowy.
ŁĄCZNE KWOTY BRUTTO LIMITÓW JAKIE ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Łączne kwoty brutto limitów na poszczególne lata, o których mowa § 8 ust. 5 wzoru umowy na jakie Wykonawca będzie mógł wystawić faktury nie będą mogły przekroczyć kwot wymienionych poniżej:
a. w roku 2015 Wykonawca będzie mógł wystawić faktury na łączną kwotę brutto nie większą niż 3 410 000,00 zł.
b. w roku 2016 Wykonawca będzie mógł wystawić faktury na łączną kwotę brutto nie większą niż 9 100 000,00 zł.
c. w roku 2017 Wykonawca będzie mógł wystawić faktury na łączną kwotę brutto nie większą niż 21 390 000,00 zł.
2.2. Rozwiązania równoważne. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i Koncepcji architektoniczno-budowlanej z technologią zaplecza kuchennego, za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia przy zachowaniu zgodności parametrów.
2.3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę posiadania polisy ubezpieczenia robót od zdarzeń losowych zgodnie
z warunkami określonymi przez Zamawiającego w § 15 wzoru umowy.
2.4. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień określonych w SIWZ i wzorze umowy. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego w ramach kontynuacji przedmiotowego przedsięwzięcia
na przebudowę ul. Warzelniczej i Hemara, zgodnie z zakresem określonym na Projekcie Zagospodarowania Terenu (rys. Z1 z koncepcji architektoniczno-budowlanej) i w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Białołęka m. st. Warszawa
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2015-07-01, data zakończenia: 2017-07-17
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium800000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy)
Wadium 800000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/ lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
Zgodnie ze wzorem umowy (załącznik nr 7 do SIWZ)
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie (jeżeli dotyczy)
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców pod warunkiem, że spełnione będą następujące wymagania:
1. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. W przypadku, gdyby pełnomocnictwa, udzielała osoba inna niż uprawniona do reprezentowania podmiotu z mocy prawa lub umowy spółki, należy dołączyć do oferty również pełnomocnictwo do dokonania tej czynności.
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.
3. Pełnomocnictwo to powinno wyraźnie wskazywać:
a) jakiego postępowania dotyczy,
b) jakie podmioty występują wspólnie,
c) kto w imieniu tych podmiotów ma pełnić funkcje pełnomocnika,
d) jakie konkretne czynności w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik,
e) na jaki okres jest udzielone.
4. Jeśli pełnomocnik ma być uprawniony do wykonywania czynności nie tylko w imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, lecz również w imieniu każdego z tych Wykonawców z osobna, to należy taką informację zamieścić w treści pełnomocnictwa. Powyższe dotyczy w szczególności sytuacji, w której oświadczenia, o których mowa w pkt. 3.3.1.a) i 3.3.2.a) będzie składał pełnomocnik.
5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi w ogóle lub przedstawi wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie tego Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy.
6. Dokumenty wymienione w pkt. 3.3.2. lit. b) oraz 3.3.3. lit. a) każdy Wykonawca składa odrębnie.
7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego dane: numer faksu, adres poczty elektronicznej lub adres do korespondencji pisemnej należy wpisać w formularzu oferty.
8. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełnienia wymogów:
3.1. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
3.1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy,
3.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 Ustawy, dotyczące:
a) posiadania wiedzy i doświadczenia,
b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
3.1.3. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy.
3.2. Opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, gdy:
3.2.1. Warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia
a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na wykonaniu projektu budowlanego zatwierdzonego ostateczną decyzją o pozwolenie
na budowę dla budowy/rozbudowy budynku użyteczności publicznej z zapleczem kuchennym o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 4500 m2 (z dopuszczalnym odchyleniem powierzchni całkowitej -10%), w którym zastosowano odnawialne źródła pozyskiwania energii. Warunek będzie również spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał projekt co najmniej dwóch budynków użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 4500 m2 (z dopuszczalnym odchyleniem powierzchni całkowitej -10%) każdy, w tym jeden z zapleczem kuchennym, a drugi z zastosowaniem odnawialnych źródeł pozyskiwania energii.
b) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na budowie/rozbudowie budynku użyteczności publicznej z zapleczem kuchennym
o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 4500 m2 (z dopuszczalnym odchyleniem powierzchni całkowitej -10%),
w którym zastosowano odnawialne źródła pozyskiwania energii. Warunek będzie również spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał roboty budowlane polegające na budowie/rozbudowie co najmniej dwóch budynków użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 4500 m2 (z dopuszczalnym odchyleniem powierzchni całkowitej -10%) każdy, w tym jeden z zapleczem kuchennym, a drugi
z zastosowaniem odnawialnych źródeł pozyskiwania energii.
c) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu/przebudowaniu/rozbudowaniu (w systemie zaprojektuj
i wybuduj) budynku użyteczności publicznej z zapleczem kuchennym, o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 4500 m2 (z dopuszczalnym odchyleniem powierzchni całkowitej -10%), w którym zastosowano odnawialne źródła pozyskiwania energii. Warunek będzie również spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej dwa budynki użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 4500 m2 (z dopuszczalnym odchyleniem powierzchni całkowitej -10%) każdy, w tym jeden z zapleczem kuchennym, a drugi
z zastosowaniem odnawialnych źródeł pozyskiwania energii.
W przypadku, gdy Wykonawca nie może wykazać się wykonaniem zamówienia polegającego
na zaprojektowaniu i wybudowaniu/przebudowaniu/rozbudowaniu (w systemie zaprojektuj i wybuduj) budynku użyteczności publicznej, Wykonawca dodatkowo wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na wykonaniu projektu budowlanego zatwierdzonego ostateczną decyzją o pozwolenie na budowę dla budowy/rozbudowy budynku użyteczności publicznej z zapleczem kuchennym o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 4500 m2 (z dopuszczalnym odchyleniem powierzchni całkowitej -10%), w którym zastosowano odnawialne źródła pozyskiwania energii oraz dodatkowo wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na budowie/rozbudowie budynku użyteczności publicznej z zapleczem kuchennym
o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 4500 m2 (z dopuszczalnym odchyleniem powierzchni całkowitej -10%),
w którym zastosowano odnawialne źródła pozyskiwania energii. Warunek będzie również spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (osobno dla projektu, osobno dla robót) co najmniej dwa budynki użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 4500 m2 (z dopuszczalnym odchyleniem powierzchni całkowitej -10%) każdy, w tym jeden z zapleczem kuchennym, a drugi z zastosowaniem odnawialnych źródeł pozyskiwania energii.
Uwaga: W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuszcza usługi projektowe oraz roboty budowlane związane z rozbudową istniejących budynków użyteczności publicznej
z wyłączeniem nadbudowy obiektów istniejących, jeżeli powierzchnia całkowita odpowiada parametrom określonym w powyższych warunkach.
Uwaga: Za budynki użyteczności publicznej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych, Zamawiający uzna budynki niemieszkalne grup: 121 (tj. hotele i budynki zakwaterowania turystycznego), 122 (tj. budynki biurowe z wyjątkiem urzędów pocztowych), 123 (tj. budynki handlowo-usługowe), 126 (tj. ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej).
Uwaga: Za odnawialne źródła pozyskiwania energii w każdym z warunków w zakresie wiedzy i doświadczenia Zamawiający uważa: pompy ciepła oraz/lub kolektory słoneczne oraz/lub panele lub moduły fotowoltaiczne.
3.2.2. Warunki dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
a) Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności co najmniej jedną osobą:
1) posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz co najmniej 5-cio letnie doświadczenie w zakresie projektowania, w tym zaprojektowała co najmniej jeden budynek użyteczności publicznej z zapleczem kuchennym o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 4500 m2 (z dopuszczalną odchyłką powierzchni całkowitej -10%), w którym zostały zaprojektowane odnawialne źródła pozyskiwania energii,
2) posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz co najmniej 5-cio letnie doświadczenie w zakresie projektowania konstrukcji budowlanych,
3) posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodnych i kanalizacyjnych oraz co najmniej
5-cio letnie doświadczenie w zakresie projektowania, w tym zaprojektowała instalacje sanitarne w co najmniej jednym obiekcie użyteczności publicznej z zapleczem kuchennym o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 4500 m2 (z dopuszczalną odchyłką powierzchni całkowitej -10%), w którym zostały zaprojektowane odnawialne źródła pozyskiwania energii,
4) posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz co najmniej 5-cio letnie doświadczenie w zakresie projektowania, w tym zaprojektowała instalacje elektryczne w co najmniej jednym obiekcie użyteczności publicznej z zapleczem kuchennym o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 4500 m2
(z dopuszczalną odchyłką powierzchni całkowitej -10%), w którym zostały zaprojektowane odnawialne źródła pozyskiwania energii,
5) posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej oraz co najmniej 5-cio letnie doświadczenie w zakresie projektowania dróg,
6) posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub uprawnienia budowlane wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie projektowania dla branży telekomunikacyjnej oraz co najmniej 5-cio letnie doświadczenie w zakresie projektowania,
7) wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz co najmniej 5-cio letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych,
8) wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodnych i kanalizacyjnych oraz co najmniej 5-cio letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót,
9) wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz co najmniej 5-cio letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót,
10) wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej oraz co najmniej 5-cio letnie doświadczenie
w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót.
b) Wykonawca wykaże się, że średnie roczne zatrudnienie pracowników u Wykonawcy oraz liczebność personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wynosi minimum 100 osób w każdym roku, w tym personelu kierowniczego (inżyniersko – technicznego) minimum 5 osób.
3.2.3 Warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej
a) Wykonawca wykaże się posiadaniem w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy w kwocie nie mniejszej niż 17 000 000 zł. (słownie: siedemnaście milionów złotych).
b) Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 33 000 000 zł. (słownie: trzydzieści trzy miliony złotych).
c) Wykonawca musi wykazać średni roczny przychód za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres (na podstawie Rachunku zysków i strat pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi) w wysokości nie mniejszej niż 70 000 000,00 zł. (słownie: siedemdziesiąt milionów złotych).
Uwaga: W tym celu Wykonawca przedstawi część sprawozdania finansowego: rachunek zysków i strat a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię o badanym(ch) sprawozdaniu(ach) w części dotyczącej rachunku zysków i strat a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności - za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- za ten okres.
3.2.4. Celem wykazania spełniania warunków określonych w pkt 3.1.2. Wykonawca może polegać na wiedzy
i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi podmiotami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie
z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy (art. 26 ust. 2e).
W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym
dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający będzie żądał dokumentów dotyczących w szczególności:
- zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
- charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
- zakresu i okresu innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także oświadczenia i dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt 3.3.2. lit. a) - g) SIWZ.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej
i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku - zgodnie z art. 26 ust. 2 c.
3.2.5. Wykonawca samodzielnie ubiegający się o niniejsze zamówienie musi wykazać, że warunki określone
w pkt 3.1.1. oraz w pkt 3.1.3. spełnia samodzielnie, a warunki określone w pkt 3.1.2. lit. a), b) i c) spełnia samodzielnie lub spełnia je polegając na zasobach innych podmiotów.
3.2.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie muszą wykazać, że warunki określone w pkt 3.1.1. oraz w pkt 3.1.3. każdy z nich spełnia samodzielnie (odrębnie), warunki określone w pkt. 3.1.2. lit. a), b), c) spełniają wspólnie (łącznie) lub samodzielnie lub polegając na zasobach innych podmiotów.
3.2.7. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenia oraz dokumenty wymienione pkt 3.3. SIWZ według formuły spełnia - nie spełnia.
3.2.8. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wymienione w pkt 3.1. SIWZ warunki udziału postępowaniu Wykonawca spełnił.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
w/w warunków udziału w postępowaniu:
3.3.1. W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 Ustawy Pzp, należy przedłożyć:
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ,
b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ,
- określenie usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
Zamawiający określa usługi, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie oraz załączenia do nich dowodów, zawierających informację, czy zostały wykonane należycie.
Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem co najmniej jednego zamówienia polegającego na wykonaniu projektu budowlanego zatwierdzonego ostateczną decyzją o pozwolenie na budowę dla budowy/rozbudowy budynku użyteczności publicznej z zapleczem kuchennym o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 4500 m2
(z dopuszczalnym odchyleniem powierzchni całkowitej -10%), w którym zastosowano odnawialne źródła pozyskiwania energii. Warunek będzie również spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał projekt
co najmniej dwóch budynków użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 4500 m2 (z dopuszczalnym odchyleniem powierzchni całkowitej -10%) każdy, w tym jeden z zapleczem kuchennym, a drugi z zastosowaniem odnawialnych źródeł pozyskiwania energii,
c) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – załącznik nr 5 do SIWZ;
- określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie:
Zamawiający określa roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę
w wykazie oraz załączenia do nich dowodów, zawierających informację o robotach budowlanych wykonanych należycie oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem co najmniej:
- 1 (jednego) zamówienia polegającego na budowie/rozbudowie budynku użyteczności publicznej z zapleczem kuchennym o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 4500 m2 (z dopuszczalnym odchyleniem powierzchni całkowitej -10%), w którym zastosowano odnawialne źródła pozyskiwania energii. Warunek będzie również spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał roboty budowlane polegające na budowie/rozbudowie
co najmniej dwóch budynków użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 4500 m2 (z dopuszczalnym odchyleniem powierzchni całkowitej -10%) każdy, w tym jeden z zapleczem kuchennym, a drugi z zastosowaniem odnawialnych źródeł pozyskiwania energii;
- 1 (jednego) zamówienia polegającego na zaprojektowaniu i wybudowaniu/przebudowaniu/rozbudowaniu
(w systemie zaprojektuj i wybuduj) budynku użyteczności publicznej z zapleczem kuchennym, o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 4500 m2 (z dopuszczalnym odchyleniem powierzchni całkowitej -10%), w którym zastosowano odnawialne źródła pozyskiwania energii. Warunek będzie również spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej dwa budynki użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 4500 m2 (z dopuszczalnym odchyleniem powierzchni całkowitej -10%) każdy, w tym jeden
z zapleczem kuchennym, a drugi z zastosowaniem odnawialnych źródeł pozyskiwania energii.
W przypadku, gdy Wykonawca nie może wykazać się wykonaniem zamówienia polegającego
na zaprojektowaniu i wybudowaniu/przebudowaniu/rozbudowaniu (w systemie zaprojektuj i wybuduj) budynku użyteczności publicznej, Wykonawca dodatkowo wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na wykonaniu projektu budowlanego zatwierdzonego ostateczną decyzją o pozwolenie na budowę dla budowy/rozbudowy budynku użyteczności publicznej z zapleczem kuchennym o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 4500 m2 (z dopuszczalnym odchyleniem powierzchni całkowitej -10%), w którym zastosowano odnawialne źródła pozyskiwania energii oraz dodatkowo wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na budowie/rozbudowie budynku użyteczności publicznej z zapleczem kuchennym
o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 4500 m2 (z dopuszczalnym odchyleniem powierzchni całkowitej -10%),
w którym zastosowano odnawialne źródła pozyskiwania energii. Warunek będzie również spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (osobno dla projektu, osobno dla robót) co najmniej dwa budynki użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 4500 m2 (z dopuszczalnym odchyleniem powierzchni całkowitej -10%) każdy, w tym jeden z zapleczem kuchennym, a drugi z zastosowaniem odnawialnych źródeł pozyskiwania energii;
d) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SIWZ;
e) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – załącznik nr 6A do SIWZ;
f) oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – załącznik nr 9 do SIWZ;
g) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia;
h) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
i) sprawozdanie finansowe w części (Rachunek zysków i strat), a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 (trzy) lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia,
b) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
c) sprawozdanie finansowe w części (Rachunek zysków i strat), a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 (trzy) lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
3.3.2. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy przedłożyć:
a) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 3.3.2.
3.3.3. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, należy przedłożyć: listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - załącznik nr 8 do SIWZ.
3.3.4. Inne dokumenty, które należy załączyć do oferty:
a) Oferta na formularzu ofertowym o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy.
b) kserokopia wniesienia wadium
c) Zestawienie kosztów zamówienia - załącznik nr 10 do SIWZ
d) Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
e) Dowodami o których mowa w pkt. 3.3.1. lit. b) i c) SIWZ, są: poświadczenie, inne dokumenty, jeżeli
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi lub roboty budowlane wykazane
w wykazie usług oraz w wykazie robót (pkt 3.3.1. lit. b i c SIWZ) zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.
f) Dokument (np. pełnomocnictwo, wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wpis
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) zawierający dane aktualne na dzień składania ofert, potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę właściwie umocowaną, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami w pkt 3.5. SIWZ ze szczególnym uwzględnieniem,
aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawniona/e
do reprezentowania Wykonawcy.
Informacje dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
1) w pkt 3.3.2. lit. b) – d) i lit. f) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) w pkt 3.3.2. lit. e) i g) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Terminy wystawienia dokumentów jak wyżej.
3. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy)
Dodatkowe przedmioty CPV: 71220000-6, 71221000-3, 71247000-1, 45100000-8, 45200000-9, 45300000–0, 45320000-6, 45400000–1, 45112723-9, 37535200-9.
Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 41341463.42 PLN, co stanowi równowartość 9785193.36 euro, w tym wartość przewidywanych zamówień uzupełniających została ustalona na kwotę 13780487.81 PLN, co stanowi równowartość 3261731.12 euro. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień określonych w SIWZ i wzorze umowy. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego w ramach kontynuacji przedmiotowego przedsięwzięcia na przebudowę ul. Warzelniczej
i Hemara - zgodnie z zakresem określonym na Projekcie Zagospodarowania Terenu (rys. Z1 z koncepcji architektoniczno-budowlanej) i w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.
Istotne dla stron postanowienia umowy
1. Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy (załączniki nr 7 do SIWZ) na wykonanie przedmiotu zamówienia, oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ). Postanowienia umowy ustalone we wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę.
2. W przypadku złożenia oferty wspólnej, do wzorów umów Zamawiający wprowadzi zapis o odpowiedzialności solidarnej podmiotów składających ofertę wspólną.
3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia określił warunki takiej zmiany.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian w umowie i określa ich warunki:
a) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa (określonych art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych) – o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę - to jest zmiany:
1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w okresie trwania umowy;
2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości wstawki składki na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne,
3) stawki podatku VAT (przy czym zmianie ulegnie kwota podatku VAT i kwota brutto);
b) zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy możliwa będzie w przypadku konieczności wstrzymania wykonywania całości lub części prac/robót na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności takich, jak:
- brak możliwości uzyskania wymaganych uzgodnień, decyzji w terminie umownym z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przy zachowaniu przez Wykonawcę/osoby którymi się posługuje należytej staranności, w szczególności, przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.,
- konieczność wprowadzenia zmian do dokumentacji na skutek wydanych decyzji lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia określonej modyfikacji w stosunku do założeń przyjętych przez Zamawiającego w Programie Funkcjonalno-Użytkowym,
- uwarunkowania formalno-prawne, w szczególności dotyczące wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
- niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót (np. intensywne opady śniegu, deszczu, średnia dobowa temperatura poniżej -10 °C przez 7 dni dla zakresu robót, które nie mogą być wykonywane w takich warunkach),
- przyczyny techniczne, technologiczne (np. kolizje z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym lub innymi obiektami, czy wynikłe
z niekorzystnych uwarunkowań związanych z gruntem - potwierdzonych badaniami i oceną warunków geotechniczno-wodnych gruntu),
- jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy bądź też wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
- przyczyny organizacyjne, tj. brak pełnego dostępu do terenu budowy czy inne przyczyny leżące po stronie Zamawiającego,
- jeśli w trakcie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót zamiennych, w wyniku których konieczne będzie wydłużenie realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem wprowadzenia określonej modyfikacji w stosunku do założeń przyjętych przez Zamawiającego w Programie Funkcjonalno–Użytkowym bądź robót uzupełniających (m.in. wynikłych z niekorzystnych uwarunkowań związanych z gruntem
- potwierdzonych badaniami i oceną warunków geotechniczno-wodnych gruntu zleconymi przez Wykonawcę ),
- w przypadku możliwości wcześniejszego zakończenia realizacji robót objętych przedmiotem umowy przez Wykonawcę, strony przewidują możliwość skrócenia terminu realizacji Przedmiotu umowy.
- wystąpi siła wyższa, przez co należy rozumieć zdarzenie nieprzewidywalne, o charakterze naturalnym (żywiołowym typu: huragan, powódź
lub inne kataklizmy), nie do uniknięcia i pozostające poza kontrolą stron, następstwom którego strony nie mogły zapobiec, uniemożliwiające stronie realizację zobowiązań w ramach niniejszej umowy.
c) zmiana terminu wykonania danego Etapu Przedmiotu umowy możliwa będzie w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli opóźnienie z tym związane nie będzie miało wpływu na termin końcowy wykonania przedmiotu umowy
d) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego zmian do założeń przyjętych
w Programie Funkcjonalno-Użytkowym na skutek konieczności zaniechania części robót lub wykonania robót zamiennych
Strony mogą przedłużyć termin realizacji przedmiotu umowy/jego etapu po dokonaniu stosownych ustaleń w tym zakresie, z zastrzeżeniem,
że wynagrodzenie Wykonawcy pozostaje bez zmian.
Podstawą dokonania powyższych zmian będzie potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru Zamawiającego wystąpienia w/w okoliczności uzasadniających wstrzymanie robót, z określeniem okresu wstrzymania robót wpływającego na zmianę terminu i sporządzenie protokołu konieczności – zatwierdzonego przez Zamawiającego oraz podpisane aneksy do umowy. SIWZ będzie zamieszczone na stronie internetowej pod adresem http://www.bialoleka.waw.pl od chwili publikacji ogłoszenia w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej.
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data : 15/06/2015 (dd/mm/rrrr) Godzina: 12:30
Miejsce (jeżeli dotyczy): Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka 03-122 Warszawa ul. Modlińska 197
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) tak x nie 
Komisja Przetargowa:
Przewodniczący Komisji – Ireneusz Gajewski
Członek Komisji – Mirella Kondratiuk
Członek Komisji – Dariusz Zieliński
Członek Komisji – Cezary Miler
Członek Komisji – Paulina Rezler
Członek Komisji – Małgorzata Lubbe
Sekretarz Komisji – Janina Denko

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE


VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Kraj: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl Tel.: +48 22458 78 01
Adres internetowy (URL): www.uzp.gov.pl Faks: +48 22458 78 00
VI.4.2) Składanie odwołań (proszę wypełnić pkt VI.4.2 LUB, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami).

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Kraj: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 22458 78 01
Adres internetowy (URL): www.uzp.gov.pl Faks: +48 22458 78 00

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 05/05/2015 (dd/mm/rrrr) ID:2015-059708

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
PL  X     
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą (jeżeli dotyczy)

UD-II-WZP-271.22.2015.JDE.MLU/PN-b


IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena90 %
dodatkowa energia uzyskana z odnawialnego źródła energii (OZE w postaci pompy ciepła) 10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2015-06-15
Cena: 0,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: nie dotyczy
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.bialoleka.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2015-06-15 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2015-06-15, 12:30, Zgodnie z SIWZ. Urząd m. st. Warszawy Dzielnica Białołęka 03-122 Warszawa ul. Modlińska 197
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2015-05-05


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |