m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2015-05-06 , 13:54:26
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
- adresSzwoleżerów 5, 00-464 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 336-61-58
- faks(0-22) 336-61-92
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.zgn.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Monika Rucińska
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
- telefon(0-22) 336-61-38
- emailrucinska.monika@zgn.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMonika Rucińska
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
- telefon(0-22) 336-61-38
- emailrucinska.monika@zgn.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
remont elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i remontem dachów
w budynkach przy ulicy Kanonia 16/18, 20/22, 24/26 w Warszawie
Opis zamówienia
remont elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i remontem dachów
w budynkach przy ulicy Kanonia 16/18, 20/22, 24/26 w Warszawie
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawul. Kanonia 16/18, 20/22, 24/26 w Warszawie
Główny przedmiot (CPV)45.45.30.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.44.30.00-4
45.26.00.00-7

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2015-10-15
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium9000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
•Zamawiający wykluczy wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać.

•Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1.wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie:
1)wykaz wszystkich wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o charakterze jak w przedmiocie zamówienia oraz
o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto każde zamówienie,
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania.
W wykazie robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek podać informacje, które roboty nie zostały wykonane lub zostały wykonane nienależycie.
2)Wykonawca dla dwóch najważniejszych wg siebie robót wykonanych w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, które umieścił w wykazie załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dokumenty te muszą potwierdzać dla każdego zamówienia zakres robót zgodny z przedmiotem zamówienia.
2.wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - oświadczenie wykonawcy, że osoba, która będzie pełnić funkcje kierownika budowy, posiada wymagane uprawnienia budowlane w specjalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia oraz jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Kierownik robót budowlanych powinien posiadać uprawnienia wynikające z § 24 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych(Dz. U. Nr 165, poz.987).
3.wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 3 ustawy pzp) - opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż cena oferty.
4.wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy pzp - oświadczenie wykonawcy złożone zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
5.nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp:
1)oświadczenie wykonawcy złożone zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ,
2)oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena85 %
Okres udzielonej rękojmi15 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2015-05-21
Cena: 100,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: przelew
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zgn.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2015-05-21 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2015-05-21, 10:30, w siedzibie Zamawiajacego
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2015-05-06


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |