m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2015-05-08 , 14:50:00
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Mokotów m.st. Warszawy
- adresRakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 44-36-252
- faks
- e-mailmokotow.wzp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.mokotow.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Urszula Łopieńska
- adresDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, Rakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa
- lokal35A
- telefon(0-22) 44 36 254
- emailurszula.lopienska@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychIwona Arkuszewska
- adresDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, Wiśniowa 37
- lokal5
- telefon(0-22) 56-51-912
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, Rakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa
- lokal35A
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, Rakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa
- lokal35A
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego przy ul. Żywnego 25 w Warszawie, zmiana sposobu użytkowania dawnych mieszkań na pomieszczenie siłowni na potrzeby Gimnazjum nr 42 na terenie działki ew. nr 3/2 z obrębu 0218 przy ul Żywnego 25 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego p.n. przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego przy ul. Żywnego 25 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Gimnazjum nr 42
Opis zamówienia
Roboty budowlane i wykończeniowe:
a) etap I opisany w projekcie wykonawczym „Architektura” na stronach 23÷36
b) wyposażenie- zakup i montaż regałów przesuwnych w pomieszczeniu biblioteki
c)w projekcie budowlano –wykonawczym „Technologia kuchni z zapleczem” Roboty instalacyjne: wod.-kan., ccw, p.poż.; c.o. i c.t.; instalacji gazowej; wyniesienia kurka głównego gazu; węzła cieplnego- technologia i automatyka; wentylacji mechanicznej; instalacji elektrycznych; elektrycznych węzła cieplnego; teletechniczne; technologii kuchni z zapleczem.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa Dzielnica Mokotów
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.21.42.20-8
45.22.32.00-8
45.31.00.00-3
45.33.00.00-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2016-08-01
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium240000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 dotyczące:
•posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
•posiadania wiedzy i doświadczenia,
•dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
•sytuacji ekonomicznej i finansowej,

1.1Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków:
wiedza i doświadczenie:
Wymagane jest wykazanie wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzech robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 4.000 000 zł brutto każda, polegających na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej.

Budynek użyteczności publicznej – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

osoby zdolne do wykonania zamówienia:
Wymagane jest wykazanie co najmniej:
•Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno- budowlanej oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy, w tym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej.
•Kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik robót sanitarnych, w tym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych przy budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej
•Kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik robót elektrycznych, w tym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót elektrycznych przy budowie lub przebudowie obiektu użyteczności publicznej

2.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

•Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postepowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, ze podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które maja zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

3.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie należy załączyć do oferty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

3.1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust. 1 ustawy wykonawca składa:

•Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór druku załącznik nr 2 do SIWZ)
•Wykaz najważniejszych robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (wzór druku załącznik nr 5 do SIWZ)

Wykaz musi zawierać co najmniej trzy roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 4.000.000 zł brutto każda, polegających na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej.
Zamawiający nie wymaga wykazania robót budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie.
•Dowody, że wykazane w załączniku nr 5 najważniejsze roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
Dowodami, o których mowa powyżej są:
– poświadczenie,
– inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
W/w dokumenty muszą zawierać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.

W przypadku gdy wykonawca wskazuje w wykazie roboty budowlane wykonane na rzecz zamawiającego, nie ma obowiązku przedkładania w/w dowodów.
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – (wzór druku załącznik nr 6 do SIWZ)
Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia,
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków w szczególności pisemne zobowiązanie podmiotów, oddających do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – w formie oryginałów (wzór druku załącznik nr 7 do SIWZ).
Zamawiający wymaga aby składany dokument w szczególności zawierał informacje:
-jaki rodzaj zasobu jest udostępniany,
-w jakiej formie podmiot udostępniający zasób będzie uczestniczył w realizacji zamówienia,
-w jakim okresie podmiot udostępniający zasób będzie uczestniczył w realizacji zamówienia,
-jaki stosunek łączy wykonawcę z podmiotem udostępniającym.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

3.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy wykonawca składa:
•Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór druku załącznik nr 3 do SIWZ)
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi złożyć każdy wykonawca.

3.2.1 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wykonawca składa:
● Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.2.1 je zastąpić dokumentem zawierającym oświadczenie w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

Zapisy dotyczące ważności dokumentu określone w pkt 3.2.1 stosuje się odpowiednio.

W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.
3.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy wykonawca składa:
•Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy lub informację o braku przynależności do grupy kapitałowej – wzór druku załącznik nr 4 do SIWZ. Dokument należy złożyć w oryginale.
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi złożyć każdy wykonawca.

4.Wykaz innych dokumentów wymaganych przez zamawiającego:
•Druk oferta (wzór druku załącznik nr 1 do SIWZ)
•Informacja o części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy (wzór druku załącznik nr 8 do SIWZ),
•Informacja o części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, na którego zasoby powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 przywołanej ustawy (wzór druku załącznik nr 9 do SIWZ),
•Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.
-Pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena90 %
Termin Wykonania Zamówienia10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2015-06-15
Cena: 4000,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: siedziba zamawiającego, kasa
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.mokotow.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2015-06-15 godzina 09:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2015-06-15, 10:00, siedziba zamawiającego pok. 35A
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2015-05-08


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |