m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2015-05-13 , 14:15:15
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Ursynów m.st. Warszawy
- adresAl. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 71 01
- faks(0-22) 443 73 32
- e-mailinfo@ursynow.pl
- adres internetowyhttp://www.ursynow.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Aneta Gołębiewska
- adresDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokal314
- telefon(22) 443-74-91
- emaila.golebiewska@ursynow.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychEwa Szarzyńska
- adresDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokal415
- telefon(0-22) 545 72 26
- emaileszarzynska@ursynow.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokal314
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokal407
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wybudowanie Domu Kultury pełniącego funkcję Domu Tradycji Ursynowa przy ul. Kajakowej w Warszawie wraz z infrastrukturą zewnętrzną
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie Domu Kultury pełniącego funkcję Domu Tradycji Ursynowa przy ul. Kajakowej w Warszawie wraz z infrastrukturą zewnętrzną.

1. Informacje ogólne
1.1. Lokalizacja terenu inwestycji
Teren inwestycji położony przy ul. Kajakowej/Puławskiej, działka nr ewid. 163/5, 163/8, 163/9 z obrębu 1-09-34 w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawa. Dojazd i dojście od ul. Kajakowej. Docelowo wjazd na teren inwestycji ze zrealizowanego zjazdu z ul. Puławskiej, wyjazd na ul. Kajakową.
Działki stanowią własność m.st. Warszawy.

1.2. Istniejące uwarunkowania
Zamawiający informuje, że dla zrealizowania inwestycji „Budowa Domu Kultury pełniącego funkcję Domu Tradycji Ursynowa” posiada Decyzję Nr 234/D/10 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 21.07.2010 r. o pozwoleniu na budowę zmienioną Decyzją Nr 271/D/14 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 04.09.2014 r. oraz Decyzję Nr 67/D/15 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 20.03.2015 r. – załączniki odpowiednio nr 1, 2, 3 do SIWZ.
Na podstawie w/w decyzji administracyjnych wykonane zostały:
a) przebudowa drenażu;
b) budowa fragmentu zjazdu z ulicy Puławskiej;
c) budowa placu zabaw.

Ponadto Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji inwestycji objętej pozwoleniem na budowę zmienił lokalizację budynku. Projektowany pierwotnie w części południowej budynek Domu Kultury został przeniesiony do części północnej a jego usytuowanie realizowane będzie w zwierciadlanym odbiciu względem pierwotnego projektu.

Budynek należy realizować według dokumentacji:
a) pierwotnej zatwierdzonej decyzją nr 234/D/10 z dnia 21.07.2010 r. – Załącznik nr 4 do SIWZ;
b) aktualizowanej i dostosowanej na potrzeby zwierciadlanego odbicia dokumentacji wykonawczej sporządzonej przez firmę „ARTINEX” - Załącznik nr 5 do SIWZ.

Infrastrukturę zewnętrzną i układ drogowy należy realizować na podstawie dokumentacji zrealizowanej przez firmę „KKAD” i „ Grafit Architekci” zatwierdzonej decyzją zamienną nr 67/D/15 z dnia 20.03.2015 r. - Załącznik nr 6 do SIWZ.

4.1.3. Istniejący w północnej części działki Plac zabaw w trakcie realizacji Domu Kultury należy odgrodzić od placu budowy w sposób umożliwiający korzystanie z tego obiektu.

2. Parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych

2.1. Parametry Domu Kultury:
a) powierzchnia zabudowy – 964,32 m²;
b) powierzchnia użytkowa – 1 612,24 m²;
c) kubatura - ok. 9 559,63 m³;
d) liczba kondygnacji – 2;
e) budynek bez podpiwniczenia;

2.2. Zakres robót budowlanych:

a) przygotowanie terenu budowy, usuniecie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją;
b) budowa budynku i wiaty śmietnikowej;
c) budowa infrastruktury zewnętrznej:
- budowa przyłącza wodociągowego;
- budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej;
- budowa instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi;
- budowa instalacji gazowej;
- budowa oświetlenie zewnętrznego oraz kabla zasilającego budynek;
- budowa układu drogowego – dowiązanie do zrealizowanego fragmentu zjazdu z ul. Puławskiej wraz z zabezpieczeniem sieci wodociągowej i gazowej oraz wprowadzeniem oznakowania stałej organizacji ruchu;
- budowa parkingów i chodników z dowiązaniem do istniejącego chodnika przy placu zabaw;
d) zagospodarowania terenu, nasadzenia drzew, wysianie trawy i montaż drobnych form architektonicznych.

Uwaga:
1. Przebudowa kabli kolidujących z układem drogowym w południowej części działki jest przedmiotem odrębnego postępowania i zostanie wykonana do 31.10.2015 r.;
2. Zamawiający informuje, że nazwy własne, nazwy producentów urządzeń/materiałów/wyrobów opisanych w dokumentacji projektowej pierwotnej stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ nie są wiążące dla Wykonawców. Zamawiający informuje, że parametry urządzeń/materiałów/wyrobów określa dokumentacja, która stanowi załącznik nr 5 oraz 6 do SIWZ (tj. dokumentacja projektowa zaktualizowana i dostosowana na potrzeby zwierciadlanego odbicia wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz dokumentacja projektowa infrastruktury zewnętrznej i układu drogowego wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót).
2. Szczegółowy zakres Przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa.
3. Zamawiający w załączniku nr 7 do SIWZ zamieścił załącznik graficzny ze wskazaniem zrealizowanych elementów inwestycji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa również ww. treść stanowiąca załącznik nr 1 do wzoru umowy oraz:
a) wzór umowy stanowiący załącznik nr 14 do SIWZ
b) dokumentacja projektowa pierwotna wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót - zatwierdzona decyzją nr 234/D/10 z dnia 21.07.2010 r. – załącznik nr 4 do SIWZ w tym:
a. architektura;
b. aranżacja wnętrz;
c. konstrukcja;
d. elektryka i teletechnika;
e. instalacje sanitarne;
f. drogi;
g. geotechnika
c) dokumentacja projektowa zaktualizowana i dostosowana na potrzeby zwierciadlanego odbicia wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr 5 do SIWZ w tym:
a. architektura;
b. aranżacja wnętrz;
c. konstrukcja;
d. instalacje elektryczne;
e. instalacje sanitarne;
f. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót;
g. przedmiary robót
4. dokumentacja projektowa infrastruktury zewnętrznej i układu drogowego wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr 6 do SIWZ w tym:
a) zagospodarowanie terenu;
b) przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne;
c) kanalizacja deszczowa;
d) oświetlenie ternu i zasilanie;
e) drogi, chodniki, parkingi;
f) przedmiary robót;
5. pozostała dokumentacja – załącznik nr 7 do SIWZ w tym:
a) geologia;
b) dokumenty (decyzje o pozwoleniu na budowę, warunki techniczne itp.);
c) stała organizacja ruchu;
d) załącznik graficzny ze wskazaniem zrealizowanych elementów inwestycji.

INFORMACJE DODATKOWE
I. W odniesieniu do art.144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji na warunkach określonych we wzorze umowy oraz w zakresie:
1. Zmiany terminu wykonania zamówienia w szczególności z powodu:
a) wstrzymania robót, w tym ich rozpoczęcie z powodu okoliczności zaistniałych po stronie Zamawiającego;
b) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;
c) wystąpienia konieczności wykonania zamówień dodatkowych;
d) wystąpienia robót - zamiennych z powodu: uzasadnionych zmian proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; aktualizacji materiałów/urządzeń których użycie przewidziano przy realizacji przedmiotu zamówienia z uwagi na zmianę technologiczną; zaprzestania produkcji materiałów/urządzeń, których użycie przewidziano przy realizacji przedmiotu zamówienia; zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie materiałów na materiały, spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach niż określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia;
e) nadzwyczajnych i niesprzyjających warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają realizację przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (warunkami technicznymi – normami),
f) siły wyższej, przez którą rozumieć się będzie zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć, i któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności takiej jak: klęski żywiołowe;
- z zastrzeżeniem, iż w powyżej wyspecyfikowanych przypadkach termin wykonania zamówienia przesuwa się o czas trwania zaistniałych powodów.
2. Zmniejszenia wynagrodzenia umownego z powodu wystąpienia robót zamiennych. Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty zamienne będzie protokół konieczności uzgodniony przez Strony, a w przypadku robót dodatkowo kosztorys różnicowy, z uwzględnieniem danych wyjściowych do kosztorysowania określonych poniżej: ceny materiałów - według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach materiałów budowlanych, i instalacyjnych SEKOCENBUD, obowiązujących w danym okresie i zawierających ceny zakupu, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym.
3. Wystąpienia robót - zamiennych bez zmiany wynagrodzenia z powodu: uzasadnionych zmian proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; aktualizacji materiałów/urządzeń których użycie przewidziano przy realizacji przedmiotu zamówienia z uwagi na zmianę technologiczną; zaprzestania produkcji materiałów/urządzeń, których użycie przewidziano przy realizacji przedmiotu zamówienia; zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie materiałów na materiały, spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach niż określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia;
4. Zmniejszenia wynagrodzenia z tego powodu, że wykonanie części zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy lub z powodu rezygnacji z wykonania części zamówienia.


II. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych, o łącznej wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą powtórzeniem tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

UWAGA: Treść ogłoszenia została zmieniona,
aktualna treść ogłoszenia lub jej modyfikacja jest dostępna pod adresem http://www.ursynow.pl
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawm. st. Warszawa - Dzielnica Ursynów
Główny przedmiot (CPV)45.20.00.00-9
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.11.12.00-0
45.23.31.20-6
45.31.00.00-3
45.33.20.00-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2016-09-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium130000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
I.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał¹ (tj. zakończył) co najmniej dwa zamówienia (umowy) polegające na budowie² budynku³ o kubaturze każdego budynku³ nie mniejszej niż 7 000m³.

¹ Za wykonaną robotę Zamawiający uzna taką robotę, której przedmiot został odebrany przez Zamawiającego jako wykonany w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończony.
2 Pod pojęciem „budowy” należy rozumieć budowę w zrozumieniu art. 3 pkt 6) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.). Zamawiający dopuszcza roboty budowlane związane z rozbudową/odbudową/nadbudową istniejących budynków, jeżeli kubatura nowo powstałej części budynku (tj. rozbudowy/odbudowy/nadbudowy budynku) była nie mniejsza niż 7 000m³.
³ Pod pojęciem „budynku” należy rozumieć budynek sklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz.U. nr 112 poz. 1316 ze zm.) do grup: 112 (budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe); 113 (budynki zbiorowego zamieszkania); 121 (hotele i budynki zakwaterowania turystycznego); 122 (budynki biurowe); 126 (ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej).

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie w systemie „1” lub „0”, zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu i dokumentach wyszczególnionych w sekcji III pkt II.1) Ogłoszenia. Z treści załączonego oświadczenia i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunek Wykonawca spełnił.

3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności co najmniej jedną osobą:
a) wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm);
oraz
b) wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm);
oraz
c) wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm);
oraz
d) wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót drogowych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm);

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie w systemie „1” lub „0”, zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumencie wyszczególnionym w sekcji III pkt II.2) oraz II.3) Ogłoszenia. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentu musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunek Wykonawca spełnił.

5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca wykaże się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych).

UWAGA: W przypadku posiadania środków finansowych w walucie innej niż PLN, Zamawiający oceni zdolność finansową Wykonawcy przeliczając daną walutę na PLN po kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski wg kursu średniego podanego w dniu, w którym zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie w systemie „1” lub „0”, zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu i dokumencie wyszczególnionym w sekcji III pkt II.4) Ogłoszenia. Z treści załączonego oświadczenia i dokumentu musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunek Wykonawca spełnił.

II. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
3) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
4) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

2. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
1) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

3. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III. DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2)
a) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

b) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

INFORMACJA UZUPEŁNIAJACA: Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty winny być wystawione nie wcześniej niż w terminach określonych odpowiednio w sekcji III pkt III.1) oraz pkt III.2) Ogłoszenia.

IV. DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
1) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

V. INNE DOKUMENTY
1) Dowodami dotyczącymi najważniejszych robót, o których mowa w sekcji III pkt II.1) Ogłoszenia są:
a) poświadczenie;
b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a).
Ww. dokument musi zawierać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w niniejszym punkcie.

2) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych – innego/ych podmiotu/ów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim/i stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego/tych podmiotu/ów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy PZP, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

3) W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający będzie żądał dokumentów dotyczących w szczególności:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu praz Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia;
c) charakteru stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem;
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
- o ile powyższe informacje nie wynikają z dokumentu o którym mowa w sekcji III pkt V.2) Ogłoszenia (tj. zobowiązania podmiotu trzeciego).

4) Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je, dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena90 %
Okres gwarancji10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2015-06-10
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.ursynow.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2015-06-10 godzina 11:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2015-06-10, 12:00, Siedziba Zamawiającego przy Al. KEN 61, sala konferencyjna pok. nr 424
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2015-05-13


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |