m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2015-05-21 , 15:44:00
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Białołęka m.st. Warszawy
- adresModlińska 197, 03-122 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 510-31-25
- faks(0-22) 51-03-189
- e-mailbialoleka.zp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.bialoleka.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Małgorzata Lubbe
- adresDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal233
- telefon(0-22)4438405
- emailmlubbe@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychCezary Miler
- adresDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal219
- telefon(0-22)5103209
- emailcmiler@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal233
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal233
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Budowa przedszkola przy ul. Jesiennych Liści z oddziałami żłobka w Warszawie w formule zaprojektuj i wybuduj.
Opis zamówienia
2.1 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i realizacja robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn. Budowa przedszkola przy ul. Jesiennych Liści z oddziałami żłobka w Warszawie w formule zaprojektuj i wybuduj.
2.2 Zakres prac obejmuje projekt i realizację budynku przedszkola i żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dojazdami i parkingami, dojściami, instalacjami i sieciami w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania obiektu oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków, decyzji i uzgodnień umożliwiających uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. W budynku przedszkolnym przewidziano 6 oddziałów przedszkolnych (dla 150-ciu dzieci)– w każdym: sala dla 25 dzieci, magazyn sprzętu, węzeł sanitarny i 2 oddziały żłobka (dla 50-ciu dzieci) – w każdym: sala dla 25 dzieci, węzeł sanitarny. Budynek przedszkola będzie wyposażony w odnawialne źródła energii tj. pompę ciepła powietrze-woda, o łącznej mocy 10 kW, zgodnie z założeniami przyjętymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.
Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną wielkość energii uzyskanej z odnawialnych źródeł energii (OZE). Za energię z OZE w przedziale powyżej 10 kW (10 kW to minimalna bazowa energia z OZE w postaci pompy ciepła, którą należy zapewnić w oparciu o założenia przyjęte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym) do 40 kW, Zamawiający przyzna dodatkowe punkty Wykonawcom w kryterium dodatkowa energia uzyskana z odnawialnych źródeł energii (OZE). W przypadku zaoferowania minimalnej wielkości energii uzyskanej z OZE tj. 10 kW, Wykonawca otrzyma zero (0) punktów. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę wielkości energii uzyskanej z OZE mniejszej niż 10 kW, Zamawiający ofertę odrzuci.
Wykonawca może zaoferować wielkości energii uzyskanej z OZE większe niż wyznaczona maksymalna wielkość 40 kW, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 40 kW .
Zakres inwestycji podzielono na dwa etapy:
1. Etap I – wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy i koncepcję architektoniczną wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
2. Etap II – wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
ETAP I
Zakres prac projektowo-kosztorysowych obejmuje:
1) opracowanie kompleksowego wielobranżowego projektu budowlanego obiektu, z zagospodarowaniem terenu (uwzględniającym warunki ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej), i z niezbędnymi uzgodnieniami.
2) uzyskanie warunków technicznych dla ewentualnych zmian mocy przyłączeniowych,
3) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
4) opracowanie charakterystyki energetycznej budynku,
5) przewidzenie rozwiązania i kosztów związanych z przygotowaniem gruntu i posadowieniem fundamentów oraz konstrukcji dróg i placów zabaw wynikające z badań geologicznych oraz zaleceń konstruktora załączonych do programu funkcjonalno–użytkowego,
6) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych uzgodnień wymaganych do otrzymania pozwolenia na budowę oraz uzgodnień rzeczoznawców i złożenie kompleksowego wniosku o pozwolenie na budowę w imieniu Zamawiającego,
7) uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę budynku wraz z kompletną infrastrukturą techniczną oraz zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę – projekty muszą być zgodne ze wszystkimi pozwoleniami, uzgodnieniami, opiniami i ekspertyzami wymaganymi przepisami,
8) opracowanie projektów wykonawczych, wraz z detalami budowlanymi oraz z projektem aranżacji wnętrz i wyposażenia stałego i ruchomego,
9) opracowanie wizualizacji budynku przedszkola wraz z terenem przyległym wykonanej
w technice 3D (film oraz zdjęcia),
10) opracowanie przedmiarów robót,
11) opracowanie kosztorysów inwestorskich,
12) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót,
13) sporządzenie szczegółowego harmonogramu robót z podziałem na branże i technologiczne
terminy wykonania prac.
UWAGA:
Projekt budowlany powinien zostać uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego w zakresie zgodności z Programem Funkcjonalno-Przestrzennym i Koncepcją architektoniczno-budowlaną technologią zaplecza kuchennego oraz pozostałymi wymaganiami Zamawiającego.
ETAP II
Zakres robót obejmuje:
1) przygotowanie placu budowy, w tym
- organizacja ruchu w otoczeniu budowy,
- zabezpieczenie roślinności przewidzianej do zachowania, usunięcie zieleni kolidującej z inwestycją, zgodnie z projektem zieleni,
- ogrodzenie placu budowy,
- urządzenie i uzgodnienie na własny koszt usytuowania zaplecza budowy wraz z kosztami podłączenia i użytkowania wody i energii elektrycznej (konieczna wizja lokalna),
- umieszczenie w powszechnie dostępnym i widocznym dla osób trzecich miejscu na terenie inwestycji, przy ciągach komunikacyjnych, na ogrodzeniu placu budowy lub innym widocznym miejscu w bezpośrednim otoczeniu placu budowy, tablic informacyjnych zgodnych z wymogami i wytycznymi,
2) budowę budynku zgodnie z dokumentacją wykonaną w Etapie I, a w szczególności:
a) rozbiórka, wywózka i utylizacja materiałów z istniejących naniesień (naziemnych i podziemnych), kolidujących z projektem zagospodarowania przewidzianym do realizacji,
b) przewidzenie rozwiązania i kosztów związanych z przygotowaniem gruntu i posadowieniem fundamentów oraz konstrukcji dróg i placów zabaw wynikające z badań geologicznych oraz zaleceń konstruktora załączonych do programu funkcjonalno–użytkowego,
c) wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, wraz z wpustami i separatorami; instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, oraz wody na cele p.poż.; instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, instalacji kanalizacyjnej wody deszczowej, instalacji c.o., instalacji gazowej,
d) wykonanie instalacji elektrycznych: gniazd wtykowych, instalacji zasilania i sterowania wentylacji, ochrony przepięciowe, montaż tablic rozdzielczych z kompletnym wyposażeniem, instalacji telewizyjnej (z anteną i gniazdami), instalacji niskoprądowych kompletnych: wideodomofony, dozorowa (monitoring wewnętrzny i zewnętrzny), instalacji telefonicznej i internetu, sieci logicznej – komputerowej łączącej funkcjonalnie wszystkie pomieszczenia, instalacji odgromowej, instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych, instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWiN oraz inne wynikające z dokumentacji budowlanej i wykonawczej,
e) montaż dźwigu osobowego dostosowanego do przewożenia osób niepełnosprawnych,
f) wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii typu: instalacja pompy ciepła powietrze-woda,
g) wyposażenie technologiczne pomieszczeń kuchni, wyposażenie stałe (z wyłączeniem wyposażenia ruchomego),
h) oznakowanie i wyposażenie przeciwpożarowe,
i) budowa dróg wewnętrznych z miejscami parkingowymi,
j) zagospodarowanie terenu w tym:
- wykonanie ogrodzenia,
- urządzenie placów zabaw,
- montaż elementów małej architektury,
- uzupełnienie oraz wywiezienie zbędnej ziemi z wykopów, a w przypadku wywozu gruntu zanieczyszczonego zapewnienie transportu i utylizacji,
- oświetlenie zewnętrzne budynku i terenu,
- stojaki rowerowe dla min. 8 rowerów,
- zbiornik retencyjny,
k) budowa przyłącza wodociągowego,
l) budowa przyłącza kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
m) budowa instalacji energetycznej wewnętrznej oraz oświetlenia terenu,
n) budowa przyłącza telekomunikacyjnego,
o) wdrożenie stałej organizacji ruchu,
p) wykonanie dokumentacji powykonawczej z inwentaryzacją geodezyjną w wersji papierowej i elektronicznej (w 2 egz.),
3) opracowanie świadectwa energetycznego budynku przedszkola oraz instrukcji przeciw pożarowej,
4) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
Uwaga:
Zestawienie wyposażenia stałego do wyceny przez Oferenta stanowi załącznik nr 10a do SIWZ/8a do PFU.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w:
a) Programie Funkcjonalno-Użytkowym,
b) Koncepcji architektoniczno-budowlanej technologia zaplecza kuchennego.
2.3. Rozwiązania równoważne.
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym
i Koncepcji architektoniczno-budowlanej z technologią zaplecza kuchennego, za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia przy zachowaniu zgodności parametrów.
2.4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę posiadania polisy ubezpieczenia robót od zdarzeń losowych zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w § 15 wzoru umowy.
II.1.5)
1 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
(dotyczy przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego)
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, określonych w SIWZ i wzorze umowy.
Dodatkowe przedmioty CPV: 45200000-9
45214100-1
45300000–0
45320000-6
45400000–1
45112723-9
37535200-9
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Białołęka m. st. Warszawa
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 71.22.00.00-6
71.22.10.00-3
71.24.70.00-1
45.10.00.00-8
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2017-07-17
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium200000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na wykonaniu projektu budowlanego zatwierdzonego ostateczną decyzją o pozwolenie na budowę dla budowy/rozbudowy budynku użyteczności publicznej z zapleczem kuchennym o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 2800 m2 (z dopuszczalnym odchyleniem powierzchni całkowitej -10%), w którym zastosowano odnawialne źródła pozyskiwania energii. Warunek będzie również spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał projekt co najmniej dwóch budynków użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 2800 m2 (z dopuszczalnym odchyleniem powierzchni całkowitej -10%) każdy, w tym jeden z zapleczem kuchennym, a drugi z zastosowaniem odnawialnych źródeł pozyskiwania energii.
b) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na budowie/rozbudowie budynku użyteczności publicznej z zapleczem kuchennym o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 2800 m2 (z dopuszczalnym odchyleniem powierzchni całkowitej -10%), w którym zastosowano odnawialne źródła pozyskiwania energii. Warunek będzie również spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał roboty budowlane polegające na budowie/rozbudowie co najmniej dwóch budynków użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 2800 m2 (z dopuszczalnym odchyleniem powierzchni całkowitej -10%) każdy, w tym jeden z zapleczem kuchennym, a drugi z zastosowaniem odnawialnych źródeł pozyskiwania energii.
c) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu/przebudowaniu/rozbudowaniu (w systemie zaprojektuj i wybuduj) budynku użyteczności publicznej z zapleczem kuchennym, o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 2800 m2 (z dopuszczalnym odchyleniem powierzchni całkowitej -10%), w którym zastosowano odnawialne źródła pozyskiwania energii. Warunek będzie również spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej dwa budynki użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 2800 m2 (z dopuszczalnym odchyleniem powierzchni całkowitej -10%) każdy, w tym jeden z zapleczem kuchennym, a drugi z zastosowaniem odnawialnych źródeł pozyskiwania energii.
W przypadku, gdy Wykonawca nie może wykazać się wykonaniem zamówienia polegającego na zaprojektowaniu i wybudowaniu/przebudowaniu/rozbudowaniu (w systemie zaprojektuj i wybuduj) budynku użyteczności publicznej, Wykonawca dodatkowo wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na wykonaniu projektu budowlanego zatwierdzonego ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę dla budowy/rozbudowy budynku użyteczności publicznej z zapleczem kuchennym o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 2800 m2 (z dopuszczalnym odchyleniem powierzchni całkowitej -10%), w którym zastosowano odnawialne źródła pozyskiwania energii oraz dodatkowo wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na budowie/rozbudowie budynku użyteczności publicznej z zapleczem kuchennym o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 2800 m2 (z dopuszczalnym odchyleniem powierzchni całkowitej -10%), w którym zastosowano odnawialne źródła pozyskiwania energii. Warunek będzie również spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (osobno dla projektu, osobno dla robót) co najmniej dwa budynki użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 2800 m2 (z dopuszczalnym odchyleniem powierzchni całkowitej -10%) każdy, w tym jeden z zapleczem kuchennym, a drugi z zastosowaniem odnawialnych źródeł pozyskiwania energii.
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuszcza usługi projektowe oraz roboty budowlane związane z rozbudową istniejących budynków użyteczności publicznej z wyłączeniem nadbudowy obiektów istniejących, jeżeli powierzchnia całkowita odpowiada parametrom określonym w powyższych warunkach.
Uwaga: Za budynki użyteczności publicznej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych, Zamawiający uzna budynki niemieszkalne grup: 121 (tj. hotele i budynki zakwaterowania turystycznego), 122 (tj. budynki biurowe z wyjątkiem urzędów pocztowych), 123 (tj. budynki handlowo-usługowe), 126 (tj. ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej).
Uwaga: Za odnawialne źródła pozyskiwania energii w każdym z warunków w zakresie wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna: pompy ciepła oraz/lub kolektory słoneczne oraz/lub panele lub moduły fotowoltaiczne.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówieni, Wykonawcy muszą wykazać, że powyższy warunek spełniają wspólnie (łącznie) lub samodzielnie lub polegając na zasobach innych podmiotów.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
a) Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności co najmniej jedną osobą:
1. posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz co najmniej 5-cio letnie doświadczenie w zakresie projektowania, w tym zaprojektowała co najmniej jeden budynek użyteczności publicznej z zapleczem kuchennym o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 2800,00 m2 (z dopuszczalną odchyłką powierzchni całkowitej-10%), w którym zostały zaprojektowane odnawialne źródła pozyskiwania energii w postaci pompy ciepła powietrze-powietrze oraz/lub kolektorów słonecznych,
2. posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz co najmniej 5-cio letnie doświadczenie w zakresie projektowania konstrukcji budowlanych,
3. posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodnych i kanalizacyjnych oraz co najmniej 5-cio letnie doświadczenie w zakresie projektowania, w tym zaprojektowała instalacje sanitarne w co najmniej jednym obiekcie użyteczności publicznej z zapleczem kuchennym o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 2800,00 m2 (z dopuszczalną odchyłką powierzchni całkowitej-10%), w którym zostały zaprojektowane odnawialne źródła pozyskiwania energii w postaci pompy ciepła powietrze-powietrze oraz/lub kolektorów słonecznych,
4. posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych co najmniej 5-cio letnie doświadczenie w zakresie projektowania, w tym zaprojektowała instalacje elektryczne w co najmniej jednym obiekcie użyteczności publicznej z zapleczem kuchennym o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 2800,00 m2 (z dopuszczalną odchyłką powierzchni całkowitej-10%), w którym zostały zaprojektowane odnawialne źródła pozyskiwania energii w postaci pompy ciepła powietrze-powietrze oraz/lub kolektorów słonecznych,
5. posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności drogowej oraz 5-cio letnie doświadczenie w zakresie projektowania dróg,
6. posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej oraz 5-cio letnie doświadczenie w zakresie projektowania sieci telekomunikacyjnych,
7. wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz 5-cio letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych,
8. wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodnych i kanalizacyjnych oraz 5-cio letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót,
9. wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz 5-cio letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót,
10. wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej oraz 5-cio letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Wykonawcy muszą wykazać, że powyższy warunek spełniają wspólnie (łącznie) lub samodzielnie lub polegając na zasobach innych podmiotów.
b) Wykonawca wykaże się, że średnie roczne zatrudnienie pracowników u Wykonawcy oraz liczebność personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wynosi minimum 50 osób w każdym roku, w tym personelu kierowniczego (inżyniersko – technicznego) minimum 5 osób.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówieni, Wykonawcy muszą wykazać, że powyższy warunek spełniają wspólnie (łącznie) lub samodzielnie lub polegając na zasobach innych podmiotów.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
a) Wykonawca wykaże się posiadaniem w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy w kwocie nie mniejszej niż 3 500 000,00 złotych (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych).
b) Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 6 500 000,00 złotych (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy złotych).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówieni, wykonawcy muszą wykazać, że powyższy warunek spełniają wspólnie (łącznie) lub samodzielnie lub polegając na zasobach innych podmiotów.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
1 wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

1 określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
Zamawiający określa roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę
w wykazie oraz załączenia do nich dowodów, określających, czy roboty te zostały wykonane
w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie co najmniej:
- co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na budowie/rozbudowie budynku użyteczności publicznej z zapleczem kuchennym o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 2800 m2 (z dopuszczalnym odchyleniem powierzchni całkowitej -10%), w którym zastosowano odnawialne źródła pozyskiwania energii. Warunek będzie również spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał roboty budowlane polegające na budowie/rozbudowie co najmniej dwóch budynków użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 2800 m2 (z dopuszczalnym odchyleniem powierzchni całkowitej -10%) każdy, w tym jeden z zapleczem kuchennym, a drugi z zastosowaniem odnawialnych źródeł pozyskiwania energii.
- co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu/przebudowaniu/rozbudowaniu (w systemie zaprojektuj i wybuduj) budynku użyteczności publicznej z zapleczem kuchennym, o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 2800 m2 (z dopuszczalnym odchyleniem powierzchni całkowitej -10%), w którym zastosowano odnawialne źródła pozyskiwania energii. Warunek będzie również spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej dwa budynki użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 2800 m2 (z dopuszczalnym odchyleniem powierzchni całkowitej -10%) każdy, w tym jeden z zapleczem kuchennym, a drugi z zastosowaniem odnawialnych źródeł pozyskiwania energii.
W przypadku, gdy Wykonawca nie może wykazać się wykonaniem zamówienia polegającego na zaprojektowaniu i wybudowaniu/przebudowaniu/rozbudowaniu (w systemie zaprojektuj i wybuduj) budynku użyteczności publicznej, Wykonawca dodatkowo wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na wykonaniu projektu budowlanego zatwierdzonego ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę dla budowy/rozbudowy budynku użyteczności publicznej z zapleczem kuchennym o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 2800 m2 (z dopuszczalnym odchyleniem powierzchni całkowitej -10%), w którym zastosowano odnawialne źródła pozyskiwania energii oraz dodatkowo wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na budowie/rozbudowie budynku użyteczności publicznej z zapleczem kuchennym o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 2800 m2 (z dopuszczalnym odchyleniem powierzchni całkowitej -10%), w którym zastosowano odnawialne źródła pozyskiwania energii. Warunek będzie również spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (osobno dla projektu, osobno dla robót) co najmniej dwa budynki użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 2800 m2 (z dopuszczalnym odchyleniem powierzchni całkowitej -10%) każdy, w tym jeden z zapleczem kuchennym, a drugi z zastosowaniem odnawialnych źródeł pozyskiwania energii.
1 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

1 określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
Zamawiający określa usługi, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie oraz załączenia do nich dowodów, zawierających informację czy zostały wykonane należycie.
Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem co najmniej 1 (jednego) zamówienia polegającego na wykonaniu projektu budowlanego zatwierdzonego ostateczną decyzją o pozwolenie na budowę dla budowy/rozbudowy budynku użyteczności publicznej z zapleczem kuchennym o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 2800 m2 (z dopuszczalnym odchyleniem powierzchni całkowitej -10%), w którym zastosowano odnawialne źródła pozyskiwania energii. Warunek będzie również spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał projekt co najmniej dwóch budynków użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 2800 m2 (z dopuszczalnym odchyleniem powierzchni całkowitej -10%) każdy, w tym jeden z zapleczem kuchennym, a drugi z zastosowaniem odnawialnych źródeł pozyskiwania energii.
1 oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie;

1 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

1 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

1 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
1 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

1 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

1 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1 Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

1 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4. Dokumenty dotyczące należenia do tej samej grupy kapitałowej

1 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty nie wymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Inne dokumenty, które należy załączyć do oferty:
a) Oferta na formularzu ofertowym o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zgodnie z art. 36 ust. 4 Ustawy.
b) Kserokopia wniesienia wadium.
c) Zestawienie kosztów zamówienia - załącznik nr 10 do SIWZ.
d) Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
e) Dowodami o których mowa w pkt. 3.3.1. lit. b) i c) SIWZ, są:
- poświadczenie,
- inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi lub roboty budowlane wykazane w wykazie usług oraz w wykazie robót (pkt 3.3.1. lit. b i c SIWZ) zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.
f) Dokument (np. pełnomocnictwo, wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) zawierający dane aktualne na dzień składania ofert, potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę właściwie umocowaną, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami w pkt 3.5. SIWZ ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawniona/e do reprezentowania Wykonawcy.
IV. 3) ZMIANA UMOWY
1 przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:
1. Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy (załączniki nr 9 do SIWZ) na wykonanie przedmiotu zamówienia, oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ). Postanowienia umowy ustalone we wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę.
2. W przypadku złożenia oferty wspólnej, do wzorów umów Zamawiający wprowadzi zapis
o odpowiedzialności solidarnej podmiotów składających ofertę wspólną.
3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia określił warunki takiej zmiany.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian w umowie i określa ich warunki:
a) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa (określonych art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych) – o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę - to jest zmiany:
1. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w okresie trwania umowy,
2. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
3. stawki podatku VAT (przy czym zmianie ulegnie kwota podatku VAT i kwota brutto);
b) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy możliwa będzie w przypadku konieczności wstrzymania wykonywania całości lub części prac/robót na skutek okoliczności niezależnych
od Wykonawcy, w szczególności takich, jak:
- brak możliwości uzyskania wymaganych uzgodnień, decyzji w terminie umownym z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przy zachowaniu przez Wykonawcę/osoby którymi się posługuje należytej staranności, w szczególności, przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.,
- konieczność wprowadzenia zmian do dokumentacji na skutek wydanych decyzji lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia określonej modyfikacji
w stosunku do założeń przyjętych przez Zamawiającego w Programie funkcjonalno-użytkowym,
- uwarunkowania formalno-prawne, w szczególności dotyczące wprowadzenia zmian
do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych
od Wykonawcy,
- niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót (np. intensywne opady śniegu, deszczu, średnia dobowa temperatura poniżej -10 ºC przez 7 dni dla zakresu robót, które nie mogą być wykonywane w takich warunkach),
- przyczyny techniczne, technologiczne (np. kolizje z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym lub innymi obiektami czy wynikłe z niekorzystnych uwarunkowań związanych
z gruntem - potwierdzonych badaniami i oceną warunków geotechniczno-wodnych gruntu),
- jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy bądź też wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
- przyczyny organizacyjne, tj. brak pełnego dostępu do terenu budowy czy inne przyczyny leżące po stronie Zamawiającego,
- jeśli w trakcie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót zamiennych, w wyniku których konieczne będzie wydłużenie realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem wprowadzenia określonej modyfikacji w stosunku do założeń przyjętych przez Zamawiającego w Programie funkcjonalno-użytkowym bądź robót uzupełniających
(m.in. wynikłych z niekorzystnych uwarunkowań związanych z gruntem - potwierdzonych badaniami i oceną warunków geotechniczno-wodnych gruntu zleconymi przez Wykonawcę),
- w przypadku możliwości wcześniejszego zakończenia realizacji robót objętych przedmiotem umowy przez Wykonawcę, strony przewidują możliwość skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy,
- wystąpi siła wyższa, przez co należy rozumieć zdarzenie nieprzewidywalne, o charakterze naturalnym (żywiołowym typu: huragan, powódź, lub inne kataklizmy), nie do uniknięcia
i pozostające poza kontrolą Stron, następstwom którego Strony nie mogły zapobiec, uniemożliwiające Stronie realizację zobowiązań w ramach niniejszej umowy;
c) zmiana terminu wykonania danego etapu przedmiotu umowy możliwa będzie w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli opóźnienie z tym związane nie będzie miało wpływu na termin końcowy wykonania przedmiotu umowy
d) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego zmian do założeń przyjętych w Programie funkcjonalno-użytkowym na skutek konieczności zaniechania części robót lub wykonania robót zamiennych.
Strony mogą przedłużyć termin realizacji przedmiotu umowy/jego etapu po dokonaniu stosownych ustaleń w tym zakresie, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy pozostaje bez zmian.
Podstawą dokonania powyższych zmian będzie potwierdzenie w dokumentacji budowy przez inspektora nadzoru Zamawiającego wystąpienia w/w okoliczności uzasadniających wstrzymanie robót, z określeniem okresu wstrzymania robót wpływającego na zmianę terminu i sporządzenie protokołu konieczności – zatwierdzonego przez Zamawiającego oraz podpisane aneksy do umowy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia
tak 0 nie 1

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena90 %
Dodatkowa energia uzyskana z odnawialnego źródła energii (OZE w postaci pompy ciepła)10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2015-06-12
Cena: 0,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: nie dotyczy
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.bialoleka.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2015-06-12 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2015-06-12, 10:30, Zgodnie z SIWZ. Urząd m. st. Warszawy Dzielnica Białołęka 03-122 Warszawa ul. Modlińska 197
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2015-05-21


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |