m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2015-05-22 , 15:03:15
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
- adresSłowackiego 6/8, 01-627 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443-90-64
- faks(0-22) 443-90-04
- e-mailzzp.udzoliborz@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.zoliborz.org.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Elżbieta Jakubowska
- adresDzielnica Żoliborz m.st. Warszawy, Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa
- lokal
- telefon(22) 443 88 78
- emailZoliborz.WZP@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMałgorzata Strzelecka
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Marii Kazimiery 1, 01-641 Warszawa
- lokal11
- telefon(22) 833 08 65
- email mstrzelecka@zgnzoliborz.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Żoliborz m.st. Warszawy, Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa
- lokalstanowisko nr 10
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Żoliborz m.st. Warszawy, Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa
- lokalkancelaria urzędu
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Modernizacja Przedszkola nr 87 przy ul. Broniewskiego 9D w Warszawie w celu utworzenia dodatkowych oddziałów
Opis zamówienia
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Modernizacja Przedszkola nr 87 przy ul. Broniewskiego 9D w Warszawie w celu utworzenia dodatkowych oddziałów
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa Żoliborz
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.45.30.00-7
45.33.00.00-9

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2015-08-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium7500,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o zamawiający nie precyzuje wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
• Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali co najmniej dwie roboty budowlane wielobranżowe o wartości nie mniejszej niż 250.000,00 zł brutto (każde zamówienie), obejmujące swym zakresem roboty budowlane, sanitarne i elektryczne, prowadzone w istniejących budynkach oraz co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto (każde zamówienie) obejmującą swym zakresem robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie placu zabaw. Wykonawca może wykazać się spełnianiem niniejszego warunku polegając na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza) do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnej wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia . Zamawiający dokona oceny spełniania warunku, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - łącznie, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. II
• Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o zamawiający nie precyzuje wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawcy wykażą, że dysponują, co najmniej: a) jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; b) jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych; c) jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Wykonawca może wykazać się spełnianiem niniejszego warunku polegając na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza) do oddania do dyspozycji wykonawcy osób zdolnych do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - łącznie na podstawie dostarczonych przez wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt II
• Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o zamawiający nie precyzuje wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
II INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
INNE DOKUMENTY

1. wypełniony formularz ofertowy (wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ); 2. pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę w imieniu wykonawcy, jeżeli umocowanie nie wynika z innych złożonych przez wykonawcę dokumentów;
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena75 %
termin realizacji20 %
okres gwarancji i rękojmi5 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2015-06-08
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zoliborz.org.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2015-06-08 godzina 10:45
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2015-06-08, 11:00, Urząd Dzielnicy Żoliborz, Warszawa, ul. Słowackiego 6/8, pok. 328
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Projekt/program
nie dotyczy
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2015-05-22


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |