m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2015-05-22 , 15:59:54
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Wilanów m.st. Warszawy
- adresFranciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 35 33
- faks
- e-mailWilanow.wzz@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.wilanow.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Andrzej Topór
- adresDzielnica Wilanów m.st. Warszawy, Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa
- lokal223
- telefon22 44 35 036
- emailatopor@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychSławomir Wnorowski
- adresDzielnica Wilanów m.st. Warszawy, Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa
- lokal330
- telefon(0-22) 44 35 059
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Wilanów m.st. Warszawy, Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa
- lokal223
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Wilanów m.st. Warszawy, Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa
- lokal223
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Remont mostu w ciągu ul. Grabalówki nad rzeką Wilanówką na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest - Remont mostu w ciągu ul. Grabalówki nad rzeką Wilanówką na terenie dzielnicy Wilanów w Warszawie. Roboty należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi dokumentacja projektowa, w tym: projekt budowlano-wykonawczy remontu mostu część: opisowa, rysunkowa, specyfikacja techniczna oraz wzorem umowy, stanowiącymi załączniki nr 5, 6 i 7 do SIWZ
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)45.22.11.10-6
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2015-09-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium5000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY

A.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania
1.O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1)spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące:
a)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b)posiadania wiedzy i doświadczenia;
c)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d)sytuacji ekonomicznej i finansowej,
2)potwierdzą brak podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy,
3)potwierdzą brak podstaw do wykluczenia z postępowania w okoliczności, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy.
2.Sposób dokonywania oceny spełniania warunków określonych w ust. 1:
1)na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
2)na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie), wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył min. trzy roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każda (w przypadku, jeżeli wartość zamówienia wyrażona została w umowie w walucie obcej – równowartość tej kwoty w zł brutto wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy o wykonanie zamówienia), polegające na budowie, przebudowie, lub remoncie mostu.
3)na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca:
a)wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w tym co najmniej:
-jedną osobą, która podczas realizacji zamówienia będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności mostowej bez ograniczeń,
W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63 poz. 394 z późn. zm.);
b)oświadczy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
4)w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Zamawiający wymaga:
a)oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
b)aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5)w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Zamawiający wymaga listy podmiotów, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
3.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia będzie dokonywana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych wraz z ofertą wg zasady: spełnia/nie spełnia. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
4.Wykonawca musi potwierdzić spełnienie warunków i brak podstaw do wykluczenia nie później niż na dzień składania ofert.

B.Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych w postępowaniu
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie określonej w pkt VII. i terminie wskazanym w pkt VIII. SIWZ ofertę składającą się z:
1.wypełnionego formularza oferty, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ;
2.dowodu wniesienia wadium zgodnie z zasadami wskazanymi, w pkt VI. SIWZ
3.dokumentu zawierającego dane aktualne na dzień składania ofert (np. odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, informacji o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) potwierdzającego, że oferta została podpisana przez osobę (-y) właściwie umocowaną. Jeżeli oferta, w tym wszelkie oświadczenia i dokumenty zostały podpisane przez osobę(-y) działającą(-e) na podstawie pełnomocnictwa, do oferty należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem;
4.dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, wymienionych poniżej:
1)oświadczenia o treści określonej w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w pkt III.A.2.1), wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;
2)wykazu robót budowlanych, o których mowa w pkt III.A.2.2), wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Stosownie do dyspozycji zawartej w § 1 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013 r., poz. 231) Zamawiający wymaga uwzględnienia w wykazie co najmniej robót budowlanych określonych w pkt. III.A.2.2) niniejszego SIWZ, załączając jednocześnie dowody potwierdzające czy zostały one wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa przynajmniej jeden z nich.
a)Dowodami, o których mowa powyżej są:
i.poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;
ii.w przypadku zamówień na roboty budowlane – inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt i) powyżej;
b)W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt. III.B.4.2 powyżej zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w lit. a) powyżej.
3)wykazu osób, o którym mowa w pkt III.A.2.3)a), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ;
4)oświadczenia, o którym mowa w pkt III.A.2.3)b), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
5)w przypadku, gdy Wykonawca przy wykazywaniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego potwierdzającego oddanie Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów powinna zawierać w szczególności:
-zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
-sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
-charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
-zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy;
6)oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w pkt III.A.2.4)a), wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;
7)aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt III.A.2.4)b);
8)listy podmiotów, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ.

C.Zasady składania ofert wspólnych przez przedsiębiorców
1.W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:
a)podmioty występujące wspólnie zobowiązane są do ustanowienia w formie pisemnej Pełnomocnika reprezentującego ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
b)pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem, podpisane przez wszystkie upoważnione do tego osoby wskazane w rejestrach właściwych dla poszczególnych wykonawców (KRS, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). W/w pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
 postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
 wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego,
 ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania;
c)kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego dotyczą lub Pełnomocnika;
d)korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty;
e)Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie;
f)oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wskazane w pkt III.B.4.1) musi być podpisane przez wszystkie podmioty występujące wspólnie lub Pełnomocnika;
g)wymagane dokumenty wskazane w pkt III.B.4.6) – III.B.4.8) specyfikacji istotnych warunków zamówienia muszą być złożone przez każdy podmiot oddzielnie;
h)pozostałe dokumenty wg uznania (z przedstawionych dokumentów musi wynikać, że warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione łącznie przez podmioty występujące wspólnie).
2.W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie w formie spółki cywilnej:
a)oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wskazane w pkt III.B.4.1) musi być podpisane przez wszystkich wspólników spółki cywilnej,
b)wymagane dokumenty wskazane w pkt III.B.4.6) – III.B.4.8) specyfikacji istotnych warunków zamówienia muszą być złożone przez każdego ze wspólników;
c)pozostałe dokumenty winny być złożone w imieniu spółki i podpisane zgodnie z reprezentacją spółki wynikającą z pełnomocnictwa bądź umowy spółki.

D.Zasady składania ofert przez wykonawców z siedzibą lub miejscem zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polski
1.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa pkt. III.B.4.7) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2.Dokument, o którym mowa w pkt 1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 1, zastępuje się ten dokument dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapisy pkt 2 stosuje się odpowiednio.
4.W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
5.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena80 %
Okres gwarancji20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2015-06-08
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.wilanow.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2015-06-08 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2015-06-08, 12:15, Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Wilanów, ul. Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa, sala 223
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2015-05-22


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |