m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2015-06-02 , 10:14:04
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Terenów Publicznych
- adresPodwale 23, 02-261 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 277 05 00
- faks(0-22) 277 05 03
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.ztp.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Łucja Jakóbczyk
- adresZarząd Terenów Publicznych, Podwale 23, 02-261 Warszawa
- lokal9
- telefon(0-22) 277 05 67
- emailzamowienia@ztp.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychStanisław Groszkowski
- adresZarząd Terenów Publicznych, Podwale 23, 02-261 Warszawa
- lokal28
- telefon(0-22) 277 05 44
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZarząd Terenów Publicznych, Podwale 23, 02-261 Warszawa
- lokal9
Adres, na który należy przesyłać ofertyZarząd Terenów Publicznych, Podwale 23, 02-261 Warszawa
- lokalKancelaria
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie remontu ulicy Oleandrów w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.
Opis zamówienia
Przedmiot zamówienia określają:
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ,
2) Wzór umowy, stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ
3) Przedmiary robót stanowiące załączniki nr 10/1, 10/2, 10/3 do SIWZ. Zamawiający
w załącznikach nr 13/1, 13/2, 13/3 do SIWZ zamieścił do ewentualnego wykorzystania wzory Formularzy kosztorysów ofertowych (zgodnych z Przedmiarami robót), które będą stanowić odpowiednio załączniki
nr 3/1, 3/2 i 3/3 do Umowy (wersja edytowalna zamieszczona na stronie Zamawiającego)
4) Projekty budowlano - wykonawcze stanowiące załączniki nr 11/1, 11/2, 11/3 do SIWZ (nr 4/1, 4/2, 4/3 do umowy),
5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik nr 12 do SIWZ
(nr 5 do umowy).
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.11.12.00-0
45.31.11.00-1
45.23.32.20-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2015-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium18000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Przedmiot zamówienia określają:
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ,
2) Wzór umowy, stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ
3) Przedmiary robót stanowiące załączniki nr 10/1, 10/2, 10/3 do SIWZ. Zamawiający
w załącznikach nr 13/1, 13/2, 13/3 do SIWZ zamieścił do ewentualnego wykorzystania wzory Formularzy kosztorysów ofertowych (zgodnych z Przedmiarami robót), które będą stanowić odpowiednio załączniki
nr 3/1, 3/2 i 3/3 do Umowy (wersja edytowalna zamieszczona na stronie Zamawiającego)
4) Projekty budowlano - wykonawcze stanowiące załączniki nr 11/1, 11/2, 11/3 do SIWZ (nr 4/1, 4/2, 4/3 do umowy),
5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik nr 12 do SIWZ
(nr 5 do umowy).
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
wymagane jest dysponowanie min. 3 osobami, w tym:
- 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej, pełniącą funkcję kierownika budowy,
- 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- 1 osobą z min. średnim zawodowym wykształceniem ogrodniczym i min. 5-letnią praktyką przy zakładaniu i pielęgnacji terenów zieleni,
Wykaz w zakresie dysponowania ww. osobami należy przedstawić wg załączonego wzoru, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ;
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, gdy wykonawca w ramach wykazania się sytuacją ekonomiczną i finansową osiągnął w okresie ostatnich trzech (3) lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, przychodu ze sprzedaży produktów (dla wykonawców prowadzących pełną księgowość) lub przychodu z działalności (dla wykonawców niezobowiązanych do sporządzania bilansu) minimum łącznie w ww. okresie 4 000 000,00 zł (słownie złotych: cztery miliony 00/100).
X wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
X wykaz osób. które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
X oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
X sprawozdanie finansowe w całości 0 / w części X, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 X/ 2 0 / 1 0 lata/rok obrotowe/-y. a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;
1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
1 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert:
1 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
1 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
1 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
X lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
Inne dokumenty.
1. Oferta na formularzu ofertowym o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Kosztorysy ofertowe sporządzone dokładnie wg liczby i opisu pozycji oraz ilości robót znajdujących się
w przekazanych przedmiarach robót, które stanowią załączniki nr 10/1, 10/2, 10/3 do SIWZ.
3. Pełnomocnictwo określające jego zakres i udzielone (podpisane) przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
4. Pełnomocnictwo do reprezentacji w postępowaniu albo reprezentowanie w postępowaniu i zawarcie umowy
w sprawie zamówienia publicznego – w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.
5. Zobowiązanie do udostępnienia zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia
6. Potwierdzenie wniesienia wadium wg wymagań określonych w Części VI pkt. 25 - 27 SIWZ.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena90 %
Termin realizacji zamówienia liczony w tygodniach.10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2015-06-16
Cena: 100,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: Z T P BANK HANDLOWY w Warszawie Nr 88 1030 1508 0000 0005 5089 0003
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.ztp.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2015-06-16 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2015-06-16, 10:00, siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2015-06-01


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |