m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2015-06-03 , 12:20:32
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
- adresul. Sokratesa 15, 01-909 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 569-14-00
- faks(0-22) 569-14-01
- e-mailzmid@zmid.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zmid.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Manuella Szymaniak
- adresZarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, ul. Sokratesa 15, 01-909 Warszawa
- lokal123
- telefon22/ 56-91-430
- emailmszymaniak@zmid.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, ul. Sokratesa 15, 01-909 Warszawa
- lokal27
Adres, na który należy przesyłać ofertyZarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, ul. Sokratesa 15, 01-909 Warszawa
- lokal27
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 ul. Wał Miedzeszyński polegającej na wykonaniu chodnika, drogi dla rowerów oraz przebudowy drogi serwisowej na odcinku km 7+676,61 do km 8+109,96 .
Opis zamówienia
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 ul. Wał Miedzeszyński polegającej na wykonaniu chodnika, drogi dla rowerów oraz przebudowy drogi serwisowej na odcinku km 7+676,61 do km 8+109,96 .
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)45.11.10.00-8
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2015-12-15
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium7500,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące:
1.1 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 2.1 Rozdziału VII SIWZ.
1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
wykazując, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał roboty budowlane polegające na :
a) budowie lub przebudowie odcinka drogi klasy co najmniej D, o długości łącznej co najmniej 0,5 km;
oraz
b) wybudowaniu co najmniej 2 przepustów drogowych lub mostów o łącznej długości co najmniej 20 m.
1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 2.1 Rozdziału VII SIWZ.
1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej, wykazując, że:
1.4.1. posiada, za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres (na podstawie „Rachunku zysków i strat" pozycja „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów" lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi") przychód w wysokości nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł w każdym roku obrotowym;
1.4.2. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł
1.4.3. posiada opłacone ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 1.000.000,00 zł
Wartości podane w walucie innej niż PLN w dokumencie potwierdzającym spełnienie warunku o którym mowa w pkt. 1.4.1 powyżej należy przeliczyć według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego w dniu zakończenia roku obrotowego, natomiast wartości podane w walucie innej niż PLN w dokumencie potwierdzającym spełnienie warunku o którym mowa w pkt. 1.4.2. i 1.4.3. powyżej, będą przeliczane na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunki określone w pkt 1 powyżej, spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy.
3. Wykonawca jest zobowiązany wykazać spełnianie warunków, o których mowa w pkt 1 niniejszego Rozdziału, nie później niż na dzień składania ofert, a także wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt 1. niniejszego Rozdziału na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 2.1. Rozdziału VII oraz na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego, wymienionych w Rozdziale VII SIWZ, potwierdzających spełnianie tych warunków.
5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: spełnia/nie spełnia. Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku. W przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za spełniony.
W przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za niespełniony.
6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
6.1. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z pkt. 6, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Wykonawca, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez Zamawiającego powyżej oraz nie wykaże braku podstaw wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zostanie wykluczony z postępowania.


WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wraz z ofertą należy złożyć:
1.1. Oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 1 do oferty;
1. 2. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp. – zał. nr 2 do oferty;
1. 3. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, określonych w Rozdziale VI, wraz z ofertą należy złożyć:
2.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 3 do oferty.
2.2. Wykaz robót budowlanych wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania (zał. nr 4 do oferty - „Doświadczenie zawodowe") wraz z dowodami określającymi czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
W wykazie winne być wskazane wykonane roboty budowlane oraz załączone dokumenty, które potwierdzają spełnianie warunku, o którym mowa w pkt. 1.2. Rozdziału VI.
Dowodami, o których mowa powyżej są;
2.2.1. poświadczenie;
2.2.2. inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej;
2.2.3. w przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 2.2., zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.
Zamawiający nie będzie żądał informacji od Wykonawcy o robotach niewykonanych lub wykonanych nienależycie.
2.3. Część sprawozdania finansowego (Rachunek zysków i strat), a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanej części sprawozdania, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania
finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
2.4. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2.5. Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
2.6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. („Zobowiązanie podmiotów trzecich" - zał. nr 5 do oferty).
2.6.1. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art.26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy (art.26 ust. 2e).
2.6.2. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia zamawiający wymaga przedłożenia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1.1 oraz 1.3. Rozdziału VII SIWZ.
3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Podmioty zagraniczne składają dokumenty, o których mowa w pkt. 1, 2 - z zastrzeżeniem, że:
3.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1.3. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
3.2. Dokumenty, o których mowa w wyżej wskazanym punkcie powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3.1. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ppkt. 3.2. stosuje się odpowiednio.
3.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena70 %
okres rękojmi za wady przedmiotu umowy30 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2015-06-22
Cena: 2002,73 zł.
Miejsce dokonania opłaty: przelew
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zmid.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2015-06-22 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2015-06-22, 11:00, ZMID ul. Sokratesa 15, Warszawa (piętro I, pok. 130)
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Projekt/program
INFORMACJE DODATKOWE
I.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. Zamawiający w terminie 3 lat od podpisania umowy może udzielić zamówień uzupełniających do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

II. Okoliczności i Warunki na jakich Zamawiający zamierza dokonywać zmian zawartej Umowy podczas realizacji inwestycji:
1. Nie ujęte (nie zinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, które nie zostało uwzględnione na mapach do celów projektowych, poprzez zmianę terminu realizacji zamówienia o okres zatrzymania robót z tej przyczyny.
2. Związane z zatrzymaniem robót przez urzędy Nadzoru Budowlanego, poprzez zmianę terminu realizacji zamówienia.
3.Związane z odkryciem w gruncie przedmiotów niemożliwych do zidentyfikowania przed przystąpieniem do robót budowlanych takich jak m.in. głazy narzutowe, niewybuchy, przedmioty wymagające ochrony Konserwatora Zabytków, poprzez zmianę terminu realizacji zamówienia.
4. Wynikające z konieczności dokonywania zmian w projektach wykonawczych branżowych, technologicznych takich jak np. czasowa organizacja ruchu, projekt posadowienia, zmiany konstrukcyjne w projektach poprzez zmianę terminu realizacji zamówienia.
5. Związane z koniecznością realizacji postulatów nie uwzględnionych na etapie projektowania, a ze względów społecznych koniecznych do spełnienia, poprzez zmianę terminu realizacji zamówienia.
6. Wynikające z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje transportowe, komunikacyjne powodujące zniszczenia, uszkodzenia, wymagające naprawy wpływające na zmianę terminu realizacji inwestycji, poprzez zmianę terminu realizacji zamówienia.
7. Siła wyższa:
1) Siła wyższa jest to zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub całości jego zobowiązań.
2) Siła wyższa obejmuje w szczególności, następujące zdarzenia:
a) wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych;
b) terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa;
c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez wykonawcę;
d) klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi;
e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy wykonawcy i jego podwykonawców.
f) inne wydarzenia losowe
8. Związane z ewentualnymi pomyłkami i brakami w wielobranżowej dokumentacji oraz związanych z nią przedmiarach robót, na podstawie, której realizowana jest inwestycja, co powoduje konieczność zlecenia:
- robót dodatkowych i/lub zamiennych poprzez zmianę terminu realizacji zamówienia i/lub wynagrodzenia;
- zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających (roboty projektowe i wykonawcze), poprzez zmianę terminu realizacji zamówienia.
9. W przypadku wystąpienia robót wymienionych w ust. 8, zaistniałych z innych okoliczności, poprzez zmianę wynagrodzenia wymienionego w § 3 ust. 1 umowy i/lub zmianę terminu realizacji zamówienia.
10.W przypadku ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych, poprzez zmianę terminu realizacji zamówienia.
11. W przypadku zaistnienia okoliczności zawartych w § 12, poprzez zmianę terminu realizacji zamówienia.
12.Zmiana umowy co do zasady wymaga formy pisemnej z uwzględnieniem zapisów § 18 ust. 1 umowy. Modyfikacja Umowy winna być poprzedzona sporządzeniem Protokołu Konieczności zaakceptowanego przez Zamawiającego.
13.Na zgodny wniosek stron obiektywnie uzasadniony koniecznością w zakresie zmiany terminu o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy.

III. Zamawiający zwraca się z prośbą o wpłacanie kwot należnych za Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na rachunek bankowy 71103015080000000551010007 . Po egzemplarze SIWZ należy zwracać się z potwierdzeniem wpłaty na ww. rachunek.

IV.Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45232332-8 Telekomunikacyjne roboty dodatkowe
45233320-8 Fundamentowanie dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
45233221-4 Malowanie nawierzchni
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2015-06-03


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |