m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2015-06-03 , 12:29:12
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
- adresGrochowska 274, 03-841 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon22 44 35 555
- faks22 33 80 767
- e-mailpragapoludnie.wzp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.pragapld.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Adam Osowiecki
- adresDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 6
- lokal207
- telefon(0-22) 44 35 498
- emailwzp@pragapld.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychTomasz Cal
- adresDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, Grochowska 274, 03-841 Warszawa
- lokal332
- telefon(0-22) 33 80 332
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 6
- lokal217
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 6
- lokal217
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Oświetlenie i zagospodarowanie parku (Park Leśnika) w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawa
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia alei parkowej o długości ok. 400 mb.
Orientacyjny zakres robót montażowych:
- zaproponowane słupy oraz oprawy muszą uzyskać pozytywną opinię Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej w Warszawie,
- montaż słupów stalowych, obustronnie ocynkowanych z wysięgnikami szt. 15,
- zamocowanie opraw oświetleniowych LED szt. 15,
- montaż hybrydowych paneli zasilania,
- uruchomienie układu.
2. Przedmiot zamówienia opisuje Program Funkcjonalno – Użytkowy stanowiący załącznik 8 do SIWZ oraz przedmiar robót stanowiący załącznik 9 do SIWZ.

3. Wykonawca zobowiązuje się do montażu latarń oświetleniowych na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego, programu funkcjonalno-użytkowego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
3. Zobowiązania
1) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać decyzję Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe zajęcia terenu na czas prowadzenia robót.
2) Wykonawca obowiązany jest do pisemnego poinformowania gestorów sieci infrastruktury technicznej o prowadzeniu robót, związanych z regulacją urządzeń naziemnych, stanowiących elementy tych sieci.
3) Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania robót, związanych z budową oświetlenia pod nadzorem inspektora z Wydziału Oświetlenia i Sygnalizacji ZDM,
4) W trakcie wykonywania robót wykonawca zapewni mieszkańcom bezpieczne dojścia do domów.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnca Praga-Południe m. st. Warszawa
Główny przedmiot (CPV)71.33.20.00-4
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.31.61.00-6


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2015-08-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym, w pkt 30 i formie określonej w pkt 26 SIWZ ofertę składającą się z:
1. Wypełnionego Formularza Oferty – wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ.
2. Kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego (załącznik nr 8 do SIWZ) oraz przedmiaru robót (załącznik Nr 9 do SIWZ).
3. Dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, wymienionych poniżej.
1) oświadczenia o treści określonej w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w pkt 15.2.1)a), wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ;
2) wykazu co najmniej 1 roboty budowlanej, obejmującej budowę oświetlenia hybrydowego o długości co najmniej 200 mb z usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną, o wartości min. 80.000,00 zł. brutto wykonanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykaz winien zawierać m. in. rodzaj i wartość brutto wykonanych robót, daty i miejsca wykonania, odbiorców - wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do SIWZ. Do wykazu należy załączyć dowody dotyczące wykazanych robót określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa wyżej są poświadczenia lub inne dokumenty jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty zostały wcześniej wykonane,
Wykonawca nie ma obowiązku przedkładać dowodów, o których mowa wyżej
3) wykazu osób, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 do SIWZ, o których mowa w pkt 15.2.4)a), które uczestniczyć będą w realizacji zamówienia, w tym co najmniej 10 pracowników do realizacji zadania, w tym dwie osoby pełniące nadzór nad prowadzonymi pracami posiadającą uprawnienia stosowne do zakresu wykonywanych robót:
- 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
posiadającą aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (j. t. Dz. U. z 2013 r. 932),
- 2 robotnikami wykwalifikowanymi w specjalności instalacyjnej elektrycznej posiadającego świadectwo kwalifikacyjne E” lub „D” – wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich lub komisję o równorzędnych kwalifikacjach co SEP - zezwalające na pracę przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych oraz odpowiednie kwalifikacje z co najmniej 3 letnim doświadczeniem,
- 2 robotnikami wykwalifikowanymi w specjalności robót ogólnobudowlanych
Wykaz winien zawierać informacje na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia wskazanych osób, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 do SIWZ.
- złożenia oświadczenia, że osoby uczestniczące w realizacji zamówienia posiadają wymagane uprawnienia;
4) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w pkt 15.2.6)a), wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do SIWZ;
5) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z póżn. zm.), albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 15.2.6) b) – wg załącznika 7 do SIWZ.
6) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
7) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
8) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
9) aktualnego wykazu będącego na stanie Wykonawcy sprzętu budowlanego, który zostanie użyty do realizacji inwestycji – zgodnie z załącznikiem 10 do SIWZ
10) w przypadku, gdy Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp, polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków - pisemne zobowiązanie tych podmiotów lub
inny dokument potwierdzający oddanie Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada
solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów musi zostać złożone w formie pisemnej (nie jest dopuszczalna kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem). Treść zobowiązania
podmiotu trzeciego lub innego dokumentu potwierdzającego oddanie Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów powinna zawierać:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Uwaga:
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena80 %
Okres gwarancji 10 %
Liczba osób zatrudnionych na pełen etat na podstawie umowy o pracę i odprowadzanych10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2015-06-26
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: zamowienia.pragapld.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2015-06-26 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2015-06-26, 13:00, W siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych 03-833 Warszawa przy ul. Podskarbińskiej 6 w pokoju 217 na II piętrze
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2015-06-03


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |