m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg ograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2015-06-08 , 09:48:59
I Zamawiający
ZamawiającyTramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
- adresSiedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 53-26-140
- faks(0-22) 532-61-17
- e-mailzampubl@tw.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.tw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Mariola Siwek
- adresTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, 01-424 Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 102, bud.9
- lokal15
- telefon(0-22) 5326108
- emailzampubl@tw.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniuTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Siedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa
- lokal
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniuTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Siedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa
- lokal
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Przebudowa al. Jana Pawła II na odcinku rondo ONZ – ul. Elektoralna w Warszawie wraz z modernizacją torowiska tramwajowego.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w al. Jana Pawła II (odc. Rondo ONZ – ul. Elektoralna) branży konstrukcyjnej, drogowej, torowej, elektrycznej, teletechnicznej, ciepłowniczej, wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z usunięciem kolizji z istniejącą infrastrukturą.
W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać roboty budowlane w następującym zakresie:
a) przebudowa torowiska o konstrukcji bezpodsypkowej, o łącznej długości około 1,6 kilometra toru pojedynczego (kmtp);
b) przebudowa układu drogowego wynikająca z budowy trasy tramwajowej i odtworzenie nawierzchni jezdni,
c) remont i przebudowa sieci trakcyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi,
d) przebudowa oraz zagospodarowanie peronów przystankowych,
e) przebudowa oświetlenia,
f) przebudowa odwodnienia jezdni, torowiska i przystanków,
g) wykonanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu na czas robót budowlanych,
h) wdrożenie projektu docelowej organizacji ruchu z priorytetem dla ruchu tramwajów wraz z przebudową urządzeń sygnalizacji świetlnej i wykonaniem instalacji do koordynacji sygnalizacji świetlnej,
i) przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury technicznej znajdującej się w kolizji z przebudowaną trasą tramwajową, w tym: kabli elektroenergetycznych, kabli oświetleniowych, sieci teletechnicznych, wodociągowych, ciepłowniczych,
j) wykonanie robót polegających na zagospodarowaniu terenu, w tym w zakresie gospodarki drzewostanem.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)45.23.00.00-
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.23.41.21-
45.23.41.26-
45.10.00.00-
45.23.32.90-
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2015-08-31, data zakończenia: 2015-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium200000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
UWAGA: Przyjęta numeracja jest zgodna z numeracją w Ogłoszeniu o zamówieniu – zamówienie sektorowe nr 2015/S 108-197073 opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
III.2)
Warunki udziału
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
A. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- posiadania wiedzy i doświadczenia,
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- sytuacji ekonomicznej i finansowej,
w zakresie określonym w niniejszym ogłoszeniu.
B. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków określonych w lit. A, należy dostarczyć Zamawiającemu (złożyć wraz z Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zwanym dalej „Wnioskiem") oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik 1A – wg wzoru Zamawiającego).
C. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy:
1) którzy nie wyrządzili szkody wynoszącej co najmniej 5 % wartości realizowanego zamówienia, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, stwierdzonej orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie3 lat przed wszczęciem postępowania oraz którzy nie zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej wynoszącej co najmniej 5 % wartości realizowanego zamówienia i orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3lat przed wszczęciem postępowania;
2) z którymi w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania Zamawiający nie rozwiązał ani nie wypowiedział umowy w sprawie zamówienia publicznego, ani nie odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, chyba że wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła mniej niż 5 % wartości umowy;
3) w stosunku do których nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości lub którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
4) którzy nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
5) których nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (dot. osób fizycznych, wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej, komplementariusza spółki komandytowej, komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej);
6) których urzędujących członków organu zarządzającego nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (dot. osób prawnych);
7) w stosunku do których sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (dot. podmiotów zbiorowych);
8) którzy nie wykonywali bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania ani nie posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji.
D. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków określonych w lit. C, należy dostarczyć Zamawiającemu (złożyć wraz z Wnioskiem):
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik 1B – wg wzoru Zamawiającego);
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków;
3) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości(wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków);
4) jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapisy dotyczące terminów wystawienia dokumentów, określone w pkt 3, stosuje się odpowiednio.
E. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w lit. D pkt 2 oraz oświadczenie wymienione w lit. D pkt 1 (załącznik 1 B) powinny być przedłożone przez każdego Wykonawcę. Oświadczenie wymienione w lit. B (załącznik 1 A) powinno być złożone przez tego lub tych Wykonawców, którzy potwierdzają spełnianie warunków w określonym tam zakresie lub wszystkich Wykonawców łącznie.
F. Ocena spełniania powyższych warunków zostanie dokonana według formuły „spełnia/nie spełnia”.


III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. Wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, roboty budowlane (wykonane w ramach jednej umowy lub kilku umów – zamówień) obejmujące:
1) budowę lub przebudowę odcinka ulicy klasy co najmniej Z, o długości co najmniej 500 m obejmującą sygnalizację świetlną,
2) budowę lub przebudowę torowiska tramwajowego, metra lub kolejowego, w wyniku której została zbudowana lub wymieniona cała konstrukcja torowiska na długości co najmniej 1000 metrów toru pojedynczego (mtp), w tym co najmniej 500 mtp w konstrukcji bezpodsypkowej,
3) budowę lub przebudowę napowietrznej sieci trakcyjnej tramwajowej, trolejbusowej, kolejowej lub metra, w wyniku której wykonano co najmniej 200 mtp sieci trakcyjnej;
2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w poniżej podanych specjalnościach, na wskazane poniżej stanowiska:
1) na stanowisko kierownika budowy – co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej, posiadającą doświadczenie na stanowisku kierownika budowy (przez doświadczenie na stanowisku kierownika budowy należy rozumieć pełnienie tej funkcji przez okres co najmniej trzech miesięcy) przy realizacji co najmniej dwóch kontraktów owartości minimum 8 mln PLN brutto każdy, których przedmiotem była budowa lub przebudowa ulicy klasy co najmniej Z,
2) na stanowisko kierownika robót drogowych – co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej, posiadającą doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub robót przy realizacji co najmniej jednego kontraktu, którego przedmiotem była budowa, przebudowa lub remont torowiska tramwajowego,
3) na stanowisko kierownika robót elektroenergetycznych – co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
4) na stanowisko kierownika robót sanitarnych – co najmniej jedną osoba posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
5) na stanowisko kierownika robót konstrukcyjno – budowlanych – co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno –budowlanej;
6) na stanowisko kierownika robót telekomunikacyjnych – co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych;
ww. osoby muszą posiadać uprawnienia budowlane wydane zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; Zamawiający dopuszcza wykazanie się na stanowisko kierownika robót telekomunikacyjnych osobą posiadającą uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, tj. uprawnienia obejmujące telekomunikację przewodową (bez telekomunikacji radiowej);
zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego, Zamawiający uzna warunek posiadania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie za spełniony również przez osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (m.in. ustawy z dnia18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej);
Zamawiający dopuszcza wykazanie się dysponowaniem tymi samymi osobami w więcej niż jednej specjalności, z tym, że nie dopuszcza łączenia funkcji kierownika budowy z funkcją kierownika robót.
B. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę powyższych warunków należy dostarczyć Zamawiającemu(złożyć wraz z Wnioskiem):
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik 1A – wg wzoru Zamawiającego);
2) wykaz robót budowlanych, spełniających warunki określone w lit. A pkt 1, wykonanych w okresie ostatnich5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia;
Dowodami, o których mowa w ppkt 2, są:
a) poświadczenie;
b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w „Wykazie robót budowlanych” zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.
W razie konieczności, szczególnie gdy „Wykaz robót budowlanych” lub dowody, o których mowa wyżej, budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu;
3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych zakierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (wg wzoru zawartego we Wniosku);
4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, określone w lit. A pkt 2.
C. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w lit. B pkt 1 (załącznik 1 A) i pkt 4, a także Wykaz robót budowlanych i Wykaz osób, o których mowa odpowiednio w lit. B pkt 2 i 3, powinny być złożone przez tego lub tych Wykonawców, którzy potwierdzają spełnianie warunków w określonym tam zakresie lub wszystkich Wykonawców łącznie.
D. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
W celu oceny przez Zamawiającego, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, należy złożyć dokumenty dotyczące w szczególności:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem;
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
E. Ocena spełniania powyższych warunków zostanie dokonana według formuły „spełnia/nie spełnia”.

VI.3) Informacje dodatkowe:
A. Opis sposobu przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego („Wniosku”).
1. Wniosek powinien zawierać co najmniej:
1) pełną nazwę, adres, siedzibę, numer telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej Wykonawcy;
2) adres Zamawiającego;
3) nazwę niniejszego postępowania;
4) oświadczenie woli wyrażające chęć udziału w przedmiotowym postępowaniu;
5) spis załączników (spis dokumentów składanych wraz z Wnioskiem);
6) datę i podpis Wykonawcy.
2. Wniosek wraz z załącznikami powinien być sporządzony na piśmie w oryginale oraz podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców należy załączyć do Wniosku. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez mocodawcę.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców występujących wspólnie.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, do Wniosku należy również załączyć, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów złożonych wraz z wnioskiem, pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego) lub inny dokument (np. umowę o współdziałaniu), z którego będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.
5. Do Wniosku należy załączyć wszystkie wymagane i określone w niniejszym ogłoszeniu dokumenty.
6. Dokumenty składane wraz z Wnioskiem (z zastrzeżeniem dotyczącym pełnomocnictwa i zobowiązania, o którym mowa w sekcji III.2.3 D) należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oraz w przypadku, gdy Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, będzie polegał na zasobach innych podmiotów, kopie dokumentów dotyczące odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów należy poświadczyć za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę lub te podmioty.
7. Wniosek oraz wszystkie dokumenty stanowiące załączniki muszą być złożone w języku polskim (w przypadku załączenia dokumentów w języku obcym należy załączyć tłumaczenie na język polski).
8. Wniosek wraz z załącznikami (wskazane jest ponumerowanie stron) należy przekazać w zamkniętej kopercie zaadresowanej:
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424Warszawa (budynek nr 9, pokój nr 5), Polska i oznaczonej: „Wykonanie przebudowy al. Jana Pawła II na odcinku rondo ONZ – ul. Elektoralna w Warszawie wraz z modernizacją torowiska tramwajowego –DNZ/81/2015".
9. Zaleca się złożenie wniosku na formularzach przygotowanych przez Zamawiającego, dostępnych na stronie internetowej www.tw.waw.pl.
B. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Strony przekazują pisemnie (adres Zamawiającego: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424Warszawa, budynek nr 9, pokój nr 5, Polska), faksem (nr +48 228772387) lub drogą elektroniczną (e-mail:zampubl@tw.waw.pl).
2. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zostaną przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej Strony zobowiązana jest niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
C. Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert: przewidywana liczba Wykonawców – 6.
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: ocenie punktowej będzie podlegać spełnienie warunków dotyczących doświadczenia określonych w sekcji III.2.3 lit. A pkt 1 i 2. Do złożenia ofert Zamawiający zaprosi 6 Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Jeżeli liczba Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza niż 6, Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 6, Zamawiający zaprosi do składania ofert Wykonawców wyłonionych w sposób obiektywny i niedyskryminacyjny, tj. Wykonawców, którzy otrzymają największą liczbę punktów za wykazanie robót spełniających warunki określone w sekcji III.2.3 lit. A pkt 1 i 2.
W przypadku, gdy nie będzie można dokonać zakwalifikowania jedynie 6 Wykonawców z uwagi na to, że dwóch lub więcej z nich uzyska taką samą liczbę punktów, jak szósty zakwalifikowany przez Zamawiającego Wykonawca, Zamawiający zakwalifikuje do dalszego udziału w postępowaniu również tych Wykonawców, którzy uzyskali tę samą liczbę punktów, jak szósty zakwalifikowany Wykonawca.
Ocena zostanie dokonana w następujący sposób:
a) za każdą dodatkowo zrealizowaną (w stosunku do ilości wymaganej przez Zamawiającego jako potwierdzenie wiedzy i doświadczenia Wykonawcy) budowę lub przebudowę odcinka ulicy klasy co najmniej Z, o długości co najmniej 500 m obejmującą sygnalizację świetlną – 1 pkt
b) za każdą dodatkowo zrealizowaną (w stosunku do ilości wymaganej przez Zamawiającego jako potwierdzenie wiedzy i doświadczenia Wykonawcy) budowę lub przebudowę torowiska tramwajowego, metra lub kolejowego, w wyniku której została zbudowana lub wymieniona cała konstrukcja torowiska na długości co najmniej 1000 metrów toru pojedynczego (mtp), w tym co najmniej 500 mtp w konstrukcji bezpodsypkowej – 1pkt
Punkty zostaną przyznane na podstawie informacji zawartych w dokumentach, o których mowa w sekcji III.2.3lit. B pkt 2 („Wykazie robót budowlanych” wraz z dowodami, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone).
D. Początkowy termin realizacji zamówienia (określony w sekcji II.3)Ogłoszeniu o zamówieniu – zamówienie sektorowe nr 2015/S 108-197073) jest planowanym terminem rozpoczęcia prac, zależnym od terminu zawarcia umowy. W przypadku zawarcia umowy po 31 sierpnia 2015 r. zamówienie należy zrealizować od daty zawarcia umowy do 30 listopada 2015 r.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu6
Kryteria oceny ofert
Cena90 %
Okres gwarancji10 %
Warunki uzyskania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniuFormularz można odebrać do dnia 2015-06-22
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać dokumenty: https://www.tw.waw.pl/
Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuWnioski należy składać do dnia 2015-06-22 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Tak
Projekt/program
Wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi realizację części projektu pn. „Dostosowanie infrastruktury tramwajowej w Warszawie do potrzeb związanych z eksploatacją tramwajów niskopodłogowych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2015-06-03


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |