m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2015-06-08 , 14:35:34
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Ochota m.st. Warszawy
- adresGrójecka 17A, 02-021 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 57-83-490
- faks(0-22) 659-07-91
- e-mailochota.wzp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.urzadochota.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Barbara Rosołek
- adresDzielnica Ochota m.st. Warszawy, ul Tarczyńska 21, 02-023 Warszawa
- lokal26
- telefon(0-22) 57-83-560
- emailbrosolek@urzadochota.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychJerzy Kunkel
- adresDzielnica Ochota m.st. Warszawy, Grójecka 17A, 02-021 Warszawa
- lokal0
- telefon(0-22) 822-15-43
- emailjkunkel@urzadochota.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Ochota m.st. Warszawy, ul Tarczyńska 21, 02-023 Warszawa
- lokal26
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Ochota m.st. Warszawy, ul Tarczyńska 21, 02-023 Warszawa
- lokal26
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej i chodnika na terenie parku Szczęśliwice na odcinku od Ronda Pniewskiego do ul. Korotyńskiego
Opis zamówienia
zamawiający wymaga od wykonawcy zaprojektowania a następnie wybudowania oświetlenia ścieżki rowerowej i chodnika na terenie parku Szczęśliwice na odcinku od Ronda Pniewskiego do ul. Korotyńskiego ( 534m)
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Ochota
Główny przedmiot (CPV)71.32.00.00-0
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.11.10.00-8
45.31.61.00-6
45.31.51.00-9
77.30.00.00-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2015-11-20
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium3000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. Posiadają doświadczenie potwierdzone dokumentami wykazującymi należyte wykonanie – w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie– budowy co najmniej :
- 2 oświetleń ulic na odcinkach nie krótszych niż 200 m o wartości nie mniejszej niż 80 tys. zł. brutto każda
lub
-budowy 2 ciągów pieszych na odcinkach nie krótszych niż 200 m o wartości nie mniejszej niż
80 tys. zł. brutto każda
2. Dysponują lub będą dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:
a) do projektowania:
- legitymujacymi się uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych ( min jedna osoba)
b) do nadzoru nad robotami:
- legitymujących się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami elektrycznymi oraz posiadającymi świadectwa kwalifikacyjne „D” ( min. 1 osoba) oraz świadectwa kwalifikacyjne „E” ( min 1 osoba)
Uwaga:
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w części III pkt.2 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów wynikać musi jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.  Uzupełnienie bądź wyjaśnienie  wymaganych oświadczeń i dokumentów  potwierdzających spełnianie warunków jest możliwe jedynie w trybie art. 26 ust.3 i 4 ustawy.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają przesłanek wynikających z przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których wykaże zaistnienie przesłanek wymienionych w art. 24 ust. 2a
2. Wykaz dokumentów wymaganych  w postępowaniu:
 Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę w terminie wskazanym w Części VIII pkt 1
i formie określonej w Części VI SIWZ:
1) Ofertę złożoną na formularzu ofertowym o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik Nr 1
2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania :
a) Oświadczenie o treści określonej w art. 24 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych  - wg wzoru określonego w załączniku Nr 2
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o  działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji  (w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art.24    ust.1 pkt.2 ustawy), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,
3) W celu oceny spełniania warunków określonych w części III.1 SIWZ
a) Oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych  - wg wzoru określonego w załączniku Nr 3
b)  Wykaz wykonanych robót  w  okresie ostatnich   pięciu  lat przed upływem  terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  z podaniem ich  wartości przedmiotu oraz   daty wykonania, miejsca wykonania i  odbiorcy – wzór stanowi     załącznik Nr 4.
Do wykazu należy dołączyć dowody dotyczące  najważniejszych robót (w tym wymaganych zgodnych z opisem w rozdz.III pkt.1 w SIWZ) określających czy roboty te zostały  wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
Dowodami, o których mowa powyżej są:
- poświadczenie,
- inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
W/w dokumenty muszą zawierać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.
W przypadku gdy wykonawca wskazuje w wykazie usługi wykonane na rzecz zamawiającego, nie ma obowiązku przedkładania w/w dowodów.
c)Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca przy wykonaniu zamowienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonanych przez nich czynności – wzór stanowi zał. Nr 5
4) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy  z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - wg wzoru określonego w załączniku Nr 6
5)formularz cenowy – wzór stanowi załącznik nr 7
6) Potwierdzenie wniesienia wadium
7 W przypadku zatrudnienia podwykonawców - oświadczenie wykonawcy
wskazujące  część  zamówienia, której wykonanie powierza podwykonawcom
8) W przypadku gdy Wykonawca zamierza polegać na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia  lub
zdolnościach finansowych innych podmiotów  - niezależnie od charakteru
prawnego łączącego go z nimi stosunków – zobowiązany jest do
przedstawienia pisemnego zobowiązania tych podmiotów do  oddania  mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia
Składany dokument musi zawierać następujące informacje:
- jaki rodzaj zasobu jest udostępniony
- w jakiej formie podmiot udostępniający zasób będzie uczestniczył w realizacji zamówienia,
- w jakim zakresie podmiot udostępniający zasób będzie uczestniczył w realizacji zamówienia,
- jaki stosunek łączy wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasób
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Zasady składania ofert wspólnych przez przedsiębiorców:
1) W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie
a) wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  lub do reprezentowania ich w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Pełnomocnictwo winno zawierać:
- nazwę postępowania, którego dotyczy,
- listę Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie
- wskazanie pełnomocnika,
- zakres pełnomocnictwa.
Pełnomocnictwo winno być podpisane przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie
b)  wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 2.2) i 2.4)  SIWZ muszą 
być złożone przez każdy podmiot , pozostałe zaś dokumenty  podpisane przez pełnomocnika.
c)   oferta oraz formularz cenowy i inne dokumenty muszą być podpisane przez ustanowionego pełnomocnika
Uwaga: Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków będzie rozpatrywał podane informacje łącznie.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena90 %
okres gwarancji na wykonanie oświetlenia10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2015-06-24
Cena: 0,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: nie dotyczy
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.urzadochota.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2015-06-24 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2015-06-24, 11:00, Wydział Zamówien publicznych, Urząd Dzielnicy ochota m. st. warszawy, Tarczyńska 19/21, 02-023 W-wa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2015-06-08


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |