m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2015-06-16 , 13:10:13
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Ursus m.st. Warszawy
- adresPlac Czerwca 1976 Roku 1, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443-61-00
- faks(0-22) 443-60-11
- e-mailursus.wzp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.ursus.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Elżbieta Pastuszko
- adresDzielnica Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 Roku 1, 02-495 Warszawa
- lokal122
- telefon(0-22) 443 60 28
- emailepastuszko@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychGrzegorz Busłowski
- adresDzielnica Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 Roku 1, 02-495 Warszawa
- lokal127
- telefon(0-22) 443-61-52
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 Roku 1, 02-495 Warszawa
- lokal122
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 Roku 1, 02-495 Warszawa
- lokal122
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
1. Modernizacja ulicy Słupskiej na odcinku od ul. Michałowicza do ul. Szomańskiego,
2. Remont ulicy Szomańskiego na odcinku od budynku Nr 21 do ul. Słupskiej.
Opis zamówienia
Przedmiotem niniejszego opisu przedmiotu zamówienia publicznego są roboty drogowe związane z modernizacją ulicy Słupskiej i remontem ulicy Szomańskiego. Zakres robót obejmuje budowę nawierzchni drogowych: jezdni ulicy Słupskiej i ulicy Szomańskiego, chodników i zjazdów bramowych na terenie dzielnicy Ursus. Zakres planowanych robót remontowych obejmuje swoim zakresem (w ujęciu generalnym): 1. ROBOTY DROGOWE 1.1 ROBOTY POMIAROWE (tyczenie rozbiórek i nowych elementów) 1.2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE (jezdnia, chodniki, elementy drogowe, znaki, elementy uzbrojenia, frezowanie nawierzchni na skrzyżowaniach w miejscach połączeń) 1.3 ROBOTY ZIEMNE (wykopy, nasypy, profilowanie, zagęszczenie) 1.4 BUDOWA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ 1.5 PRZEŁOŻENIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ ULICY SZOMAŃSKIEGO 1.6 BUDOWA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI CHODNIKÓW Z BETONOWEJ KOSTKI SZAREJ (chodników, w rejonie przejść dla pieszych z płytek dotykowych, zatok parkingowych, opasek, wysp dzielących) 1.7 BUDOWA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI ZJAZDÓW Z BETONOWEJ KOSTKI (zjazdów) 1.8 BUDOWA ELEMENTÓW ULIC (krawężniki, obrzeża, połączenia nawierzchni bitumicznych) 1.9 OZNAKOWANIE PIONOWE (znaki pionowe, tablice, tabliczki, wygrodzenia, bariery; przewieszenie tablic znaków istniejących, przestawienie słupków znaków istniejących, mocowanie tablic znaków na wiatach, słupach, likwidacja znaków istniejących) 1.10 OZNAKOWANIE POZIOME (z mas chemoutwardzalnych grubowarstwowych (Plastmal, bilardu gr. 4 mm)) 1.11 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE (regulacje włazów, zaworów, zasuw, pokryw studni - całość uzbrojenia w pasie ulicy zaewidencjonowanego, oraz zakrytego;).
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Ursus m.st.Warszawy
Główny przedmiot (CPV)45.23.31.41-9
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.23.31.42-6
45.23.31.20-6
45.23.32.22-1
45.23.24.52-5
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2015-10-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium14000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne

1. Wykonawca odpowiednio na dzień składania ofert i w zakresie wskazanym w S.I.W.Z, wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wyżej wymienione oświadczenie podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik, wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, warunki wskazane w art. 22 ustawy winny być spełnione łącznie w zakresie: dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału finansowego. Warunki wynikające z dyspozycji art. 22 ust. 1 ustawy, są to warunki których spełnienie skutkuje dopuszczeniem do procedury udzielenia zamówienia publicznego;
2. Warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Opis sposobu dokonywania oceny spełniana tego warunku ;
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniana tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
3. Warunek – posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia – Opis sposobu dokonywania oceny spełniana tego warunku;
3.1 Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną w branży drogowej, polegającą na wykonaniu robót drogowych brukarskich i asfaltowych o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących ważniejszych robót.
3.2. Dowodami, o których mowa w warunku są: poświadczenie, wykonanych robót budowlanych – inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
3.3. W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego roboty budowlane wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia, do uznania spełnienia warunku udziału w postępowaniu , w zakresie dotyczącym art. 22 ust. 1 pkt 2 uPzp, tj. warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, winien go spełnić co najmniej jeden z podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
Zamawiający dokona oceny pod kątem posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, oceni czy wykaz i załączone dowody potwierdzają spełnianie warunku. Jeżeli Wykonawca nie spełni warunku w pełnym zakresie, będzie podlegał wykluczeniu z postępowania. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w ofercie.

4. Warunek - dysponowania lub wykazania, że Wykonawca będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia– Opis sposobu dokonywania oceny spełniana tego warunku – Opis sposobu dokonywania oceny spełniana tego warunku;
4.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował jedną osobą, z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności drogowej, której to osobie zamierza powierzyć funkcję kierownika budowy robót drogowych. Doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji kierownika pracy robót drogowych (liczba lat) co najmniej 5 lat. Uprawnienia w nieograniczonym zakresie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające kierowanie robotami w zakresie przewidzianym opisem przedmiotu zamówienia. Osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zobowiązana będzie pełnić funkcję kierownika robót drogowych przy realizacji przedmiotu zamówienia.

4.2 Ponadto Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;
1). Kierowcy i operatorzy wymaganego sprzętu ze stosownymi uprawnieniami do ich
kierowania;
- minimum 2 kierowców – prawo jazdy kategorii C,
- minimum 2 operatorów – operator walca,
- minimum 1 operator – operator rozkładarki mas bitumicznych,
- minimum 2 operatorów – operator do sprzętu załadowczego jednonaczyniowego,
2). Pracownicy do remontu drogi (jezdnie, chodniki, zatoki parkingowe) – minimum 8 osób tworzących co najmniej 2 zespoły robocze
Uwaga:
W skład zespołów roboczych mogą wchodzić osoby wymienione. w ppk. 1.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia, do uznania spełnienia warunku udziału w postępowaniu , w zakresie dotyczącym art. 22 ust. 1 pkt 3 uPzp, tj. warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawcy składający ofertę wspólnie mogą warunek spełniać łącznie. Zamawiający dokona oceny pod kątem wykazania że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, oceni czy wykaz potwierdza spełnianie warunku. Jeżeli Wykonawca nie spełni warunku w pełnym zakresie, będzie podlegał wykluczeniu z postępowania.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w ofercie.


5. Warunek - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym – Opis sposobu dokonywania oceny spełniana tego warunku;
1) Skrapiarka do bitumu o pojemności 250 – 500 litrów i zapewnionym stałym wydatku lepiszcza – min 1 szt
2) Przecinarka z diamentową tarczą do przecinania uszkodzonych warstw nawierzchni o mocy min. 5 kW – min 2 szt
3) Płytowa zagęszczarka – min 2 szt
4) Samochód dostawczy o ładowaniu min. 3,5 t – min 1 szt
5) Samochód samowyładowczy o ładowaniu min. 5 t – min 2 szt,
6) Walec samojezdny statyczny lub wibracyjny min. 8 t – min 1 szt,
7) Walec samojezdny statyczny lub wibracyjny min. 16 t – min 1 szt,
8) Walec ręczny lekki statyczny lub wibracyjny min. 500 kg – min 2 szt,
9) Rozkładarka mas bitumicznych o wydajności układania min. 200 ton/h, min. szerokości roboczej: 2 m, maks. szerokość rozkładania: 9,0 m| - 1 szt.
10) Koparka kołowa lub koparko – ładowarka poj. łyżki 0,25 m3 – min 1 szt
11) Szczotka mechaniczna – min 1 szt,

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia, do uznania spełnienia warunku udziału w postępowaniu , w zakresie dotyczącym art. 22 ust. 1 pkt 3 uPzp, tj. warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, Wykonawcy składający ofertę wspólnie mogą warunek spełnić łącznie.
Zamawiający dokona oceny pod kątem dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, oceni czy wykaz potwierdza spełnianie warunku. Jeżeli Wykonawca nie spełni warunku w pełnym zakresie, będzie podlegał wykluczeniu z postępowania. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w ofercie.

6. Warunek – sytuacji ekonomicznej i finansowej – Opis sposobu dokonywania oceny spełniana tego warunku;
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniana tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
7. Wykonawca odpowiednio na dzień składania ofert i w zakresie wskazanym w niniejszej S.I.W.Z. - wykaże, że brak jest podstaw do jego wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust 2a ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wynikającego z dyspozycji art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust 2a ustawy Prawo zamówień publicznych. Warunki, których nie spełnienie skutkuje obowiązkiem wykluczenia Wykonawcy oraz niedopuszczeniem do procedury postępowania. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie w treści zgodnej z art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust 2a ustawy – musi być złożone przez każdego Wykonawcę. Warunki wynikające z art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust 2a ustawy powinien spełnić, każdy Wykonawca oddzielnie. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia – każdy z nich – składają listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz.331, z późn. zm.), albo informację o tym, że nie należą do tej samej grupy kapitałowej. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest załączyć poświadczenia, dokumenty oraz oświadczenia potwierdzające brak wykluczenia .

8. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 oraz sprawdzi, czy brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust 2a zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o dowody, oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w ofercie.

9. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia. W przypadku gdy Wykonawca przy wykazywaniu warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie w szczególności:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

II. Dokumenty wymagane w postępowaniu

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie składania ofert oraz w formie określonej w części III S.I.W.Z., następujące dokumenty, tj. oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust.1) ustawy Prawo zamówień publicznych;
1) Oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. (sporządzone według wzoru druku – stanowiące załącznik nr 2 do S.I.W.Z.).
2) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; (sporządzony według wzoru druku – stanowiący załącznik nr 3 do S.I.W.Z.).
3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzony według wzoru druku – stanowiący załącznik nr 4 do S.I.W.Z.).
4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (sporządzony według wzoru druku – stanowiące załącznik nr 5 do S.I.W.Z.).
5) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (sporządzony według wzoru druku – stanowiący załącznik nr 6 do S.I.W.Z.)

2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust 2a ustawy Pzp, jakich Zamawiający żąda tj.;
1) Oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust 2a ustawy Pzp (sporządzone według wzoru druku - stanowiące załącznik nr 7 do S.I.W.Z.).
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
7) aktualna informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
8) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej – w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm), albo informację o tym, że wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej (sporządzone według wzoru druku - stanowiące załącznik nr 8 do S.I.W.Z.).3. Inne dokumenty wymagane w postępowaniu:
3.1. Formularz oferty (sporządzony według wzoru druku – stanowiący załącznik nr 1 do S.I.W.Z ),
3.2. Wadium wnoszone w jednej lub kilku dopuszczalnych formach Wykonawca dołącza do oferty w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem (potwierdzenie przelewu), oryginał poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz.275 z późn.zm.), składa w kasie Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Plac Czerwca 1976 r. Nr 1 – kasa parter .

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena80 %
gwarancja jakosci20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2015-07-02
Cena: 15,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: w kasie Urzędu Dzielnicy Ursus
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.ursus.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2015-07-02 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2015-07-02, 10:15, w pok 102 na I piętrze Urzędu Dzielnicy Ursus
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2015-06-16


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |