m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2015-06-18 , 15:06:55
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Bemowo m.st. Warszawy
- adresPowstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 76 11
- faks(0-22) 325 40 07
- e-mailbemowo.wzp@um.warszawa.pl.
- adres internetowyhttp://www.bemowo.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Małgorzata Sanocka
- adresDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal367
- telefon(0-22) 44-37-613
- emailmsanocka@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychIzabella Krajowska-Kukiel
- adresDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal308
- telefon(0-22) 443 76 62
- emaili.krajowska-kukiel@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal367
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal367
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zaprojektowanie i wykonanie budynku żłobka, dwukondygnacyjnego, częściowo podpiwniczonego, dla 150 dzieci w wieku od 1 do 3 lat przy ul. Obrońców Tobruku w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie budynku żłobka, dwukondygnacyjnego, częściowo podpiwniczonego, dla 150 dzieci w wieku od 1 do 3 lat. W żłobku powinny być przewidziane następujące pomieszczenia: 6 sal zabaw dla dzieci połączonych bezpośrednio z sypialniami z zapleczem sanitarnym, szatnie, wózkowania, wydzielona sala ruchowa, pomieszczenia socjalne i administracyjne dla personelu, pokój pielęgniarki, kierownika, intendenta, komunikacja oraz plac zabaw dla dzieci z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe. Sporządzenie projektu budowlanego z informacją BIOZ i projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania robót budowlanych na podstawie tych projektów - w wyniku, których ma powstać nowy budynek żłobka. Szczegółowo przedmiot zamówienia określa program funkcjonalno-użytkowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o łącznej wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające polegać będzie na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia jakie obejmuje zamówienie podstawowe.

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 120.000,- zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych). Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. do dnia 01.08.2015 r. Termin wniesienia wadium upływa dnia 03.07.2015 r. godz. 09:00.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 1) w przypadkach określonych w § 20 ust.2 i ust.3 umowy, co do zmniejszenia zakresu robót i obniżenia wynagrodzenia umownego o wartość robót zaniechanych, 2) przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn nie wynikających ze zwłoki Wykonawcy, w szczególności: a) w razie zaistnienia zdarzeń o charakterze działania siły wyższej, przez którą strony rozumieją klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, działania terrorystyczne, strajk powszechny, a także działania lub zaniechania organów państwowych, samorządowych lub osób trzecich, uniemożliwiające terminową realizację zamówienia, o okres nie przekraczający czasu trwania przeszkody w wykonaniu zamówienia, b) w razie udzielenia zamówienia dodatkowego zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, o okres wykonania zamówienia dodatkowego, c) w przypadku określonym w § 20 ust.3 umowy, o okres wykonania rozwiązań zamiennych. 3) wstrzymania wykonywania robót na żądanie Zamawiającego lub na podstawie poleceń lub decyzji uprawnionych osób albo organów administracji państwowej, samorządowej lub wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego takich jak: a) znaleziska archeologiczne skutkujące wstrzymaniem robót lub koniecznością wykonania robót dodatkowych nie ujętych w przedmiocie zamówienia; b) znaleziska z czasów wojen; uzbrojenie, niewypały, niewybuchy, pojedyncze lub masowe groby; c) wystąpienie w trakcie realizacji umowy nie zainwentaryzowanego istniejącego uzbrojenia podziemnego; d) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonywanie robót; 4). Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy, gdy są one następstwem zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Bemowo m. st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)71.22.00.00-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.00.00.00-7


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2017-07-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium120000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.
1) Wiedza i doświadczenie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji: 1. co najmniej jednej pracy projektowej odpowiadającej przedmiotowi zamówienia tj. wykonania projektu placu zabaw o wartości zamówienia nie mniejszej niż 10.000,00 zł (netto); 2. co najmniej jednej pracy projektowej odpowiadającej przedmiotowi zamówienia tj. wykonania projektu obiektu o charakterze edukacyjnym lub opieki medycznej (symbol PKOB: Sekcja 1, Dział 12, Grupa 126, Klasa 1263, 1264), o kubaturze co najmniej 6000 m3, o wartości zamówienia nie mniejszej niż 200.000,00 zł (netto); 3. co najmniej jednej roboty budowlanej odpowiadającej przedmiotowi zamówienia tj. wybudowania placu zabaw o wartości zamówienia nie mniejszej niż 70.000,00 zł (netto); 4. co najmniej jednej roboty budowlanej odpowiadającej przedmiotowi zamówienia tj. wybudowania obiektu o charakterze edukacyjnym lub opieki medycznej (symbol PKOB: Sekcja 1, Dział 12, Grupa 126, Klasa 1263, 1264), o kubaturze co najmniej 6000 m3, o wartości zamówienia nie mniejszej niż 2.720.000,00 zł (netto); W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie. Wykonawca/y może/gą także wykazać spełnianie warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia w ramach 1 zamówienia na prace projektowe obejmującego zakres i wartości wskazane w punktach 1 i 2, oraz 1 zamówienia na roboty budowlane obejmującego zakres i wartości wskazane w punktach 3 i 4 Wykonawca/y może/gą także wykazać spełnianie warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia w ramach zamówienia/zamówień na roboty budowlane typu [zaprojektuj i wybuduj] obejmujących zakres i wartości zamówień wskazane w punktach 1 - 4.
2) Osoby zdolne do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym: 1). w zakresie uprawnień projektowych - osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w następujących specjalnościach (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. z 2014 r. poz. 1278): 1.1.3.1.1 - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności architektonicznej. Wskazana osoba musi posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie w projektowaniu budynków kubaturowych, w tym zaprojektowała minimum jeden obiekt o charakterze edukacyjnym lub opieki medycznej (symbol PKOB: Sekcja 1, Dział 12, Grupa 126, Klasa 1263, 1264) o wartości projektu co najmniej 300.000,- PLN netto; 1.1.3.1.2 - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Wskazana osoba musi posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie w projektowaniu budynków kubaturowych, w tym zaprojektowała minimum jeden obiekt o charakterze edukacyjnym lub opieki medycznej (symbol PKOB: Sekcja 1, Dział 12, Grupa 126, Klasa 1263, 1264) o wartości projektu co najmniej 200.000,- PLN netto; 1.1.3.1.3 - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Wskazana osoba musi posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie w projektowaniu budynków kubaturowych, w tym zaprojektowała minimum jeden obiekt o charakterze edukacyjnym lub opieki medycznej (symbol PKOB: Sekcja 1, Dział 12, Grupa 126, Klasa 1263, 1264) o wartości projektu co najmniej 100.000,- PLN netto. (W przypadku uprawnień wydanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dn. 20.02.1975 r. lub wydanych na podstawie przepisów wcześniejszych, Zamawiający uzna za spełnienie warunku dysponowanie potencjałem kadrowym posiadającym uprawnienia budowlane w zakresie sieci sanitarnych); 1.1.3.1.4 - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Wskazana osoba musi posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie w projektowaniu budynków kubaturowych, w tym zaprojektowała minimum jeden obiekt o charakterze edukacyjnym lub opieki medycznej (symbol PKOB: Sekcja 1, Dział 12, Grupa 126, Klasa 1263, 1264) o wartości projektu co najmniej 100.000,- PLN netto; 1.1.3.1.5 - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności drogowej; 1.1.3.1.6 - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności telekomunikacyjnej; 2). w zakresie uprawnień wykonawczych - osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w następujących specjalnościach (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. z 2014 r. poz. 1278): 1.1.3.2.1 - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności architektonicznej. Wskazana osoba musi posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót architektonicznych przy realizacji inwestycji, w tym co najmniej kierowała robotami na budowie obiektu o charakterze edukacyjnym lub opieki medycznej (symbol PKOB: Sekcja 1, Dział 12, Grupa 126, Klasa 1263, 1264) o wartości nie mniejszej niż 800.000,- PLN netto; 1.1.3.2.2 - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Wskazana osoba musi posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji inwestycji, w tym co najmniej kierowała robotami na budowie obiektu o charakterze edukacyjnym lub opieki medycznej (symbol PKOB: Sekcja 1, Dział 12, Grupa 126, Klasa 1263, 1264) o wartości nie mniejszej niż 3.000.000,- PLN netto; 1.1.3.2.3 - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Wskazana osoba musi posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych przy realizacji inwestycji, w tym co najmniej kierowała robotami na budowie obiektu o charakterze edukacyjnym lub opieki medycznej (symbol PKOB: Sekcja 1, Dział 12, Grupa 126, Klasa 1263, 1264) o wartości nie mniejszej niż 500.000,- PLN netto;. (W przypadku uprawnień wydanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dn. 20.02.1975 r. lub wydanych na podstawie przepisów wcześniejszych, Zamawiający uzna za spełnienie warunku dysponowanie potencjałem kadrowym posiadającym uprawnienia budowlane w zakresie sieci sanitarnych); 1.1.3.2.4 - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Wskazana osoba musi posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót elektrycznych przy realizacji inwestycji, w tym co najmniej kierowała robotami na budowie obiektu o charakterze edukacyjnym lub opieki medycznej (symbol PKOB: Sekcja 1, Dział 12, Grupa 126, Klasa 1263, 1264) o wartości nie mniejszej niż 300.000,- PLN netto; 1.1.3.2.5 - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności drogowej. Wskazana osoba musi posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót drogowych przy realizacji inwestycji o wartości nie mniejszej niż 200.000,- PLN netto; 1.1.3.2.6 - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności telekomunikacyjnej. Wskazana osoba musi posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót telekomunikacyjnych przy realizacji inwestycji o wartości nie mniejszej niż 200.000,- PLN netto; Zamawiający nie dopuszcza uprawnień w ograniczonym zakresie. Zamawiający dopuszcza posiadanie uprawnień w różnych specjalnościach i różnym zakresie przez tę samą osobę. Osoba posiadająca wskazane powyżej uprawnienia musi być wpisana na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Samorządach Zawodowych Architektów oraz Inżynierów Budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.). W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY.
1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
3) Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena95 %
Okres gwarancji5 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2015-07-03
Cena: 37,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: kasa Urzędu, parter
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.bemowo.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2015-07-03 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2015-08-01
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2015-07-03, 09:15, siedziba Zamawiającego, pok. 366, IIIp.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2015-06-18


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |