m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2015-06-22 , 07:55:41
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
- adresWalewska 4, 04-022 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(22) 2773027; (22) 2773025
- faks
- e-mailzamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl
- adres internetowyhttp://www.zgnpragapld.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Mariola Matusik
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Walewska 4, 04-022 Warszawa
- lokal https://www.zgnpragapld.waw.pl/
- telefon(0-22) 277 30 25
- emailzamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMariola Matusik
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Walewska 4, 04-022 Warszawa
- lokal https://www.zgnpragapld.waw.pl/
- telefon(0-22) 277 30 25
- emailzamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Walewska 4, 04-022 Warszawa
- lokal https://www.zgnpragapld.waw.pl/
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Walewska 4, 04-022 Warszawa
- lokal1
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Docieplenie ściany szczytowej i stropu poddasza, remont elewacji oraz remont klatek schodowych wraz z wymianą instalacji elektrycznych budynku przy ul. Skaryszewskiej 15 na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest docieplenie ściany szczytowej i stropu poddasza, remont elewacji oraz remont klatek schodowych wraz z wymianą instalacji elektrycznych budynku przy ul. Skaryszewskiej 15 na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. wykonanie: 1) części ogólnobudowlanej, w tym: a) docieplenie ściany zewnętrznej szczytowej, b) docieplenie ścian piwnic, c) ocieplenie stropu poddasza, d) prace renowacyjne w poziomie elewacji, e) wymiana płyt balkonowych na nowe, f) wymiana balustrad balkonowych na nowe, g) remont powierzchni z lastrico, h) demontaż wszystkich istniejących krat okiennych oraz montaż nowych, i) demontaż istniejących rur spustowych oraz ponowny ich montaż po zakończeniu prac, j) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, k) wymiana wpustów kanalizacyjnych PCV na nowe żeliwne, l) oczyszczenie istniejących żeliwnych wpustów kanalizacyjnych oraz malowanie, m) demontaż wszystkich istniejących daszków nad wejściami do budynku, n) odtworzenie opaski, o) wykonanie remontu klatki schodowej, p) wykonanie remontu w prześwicie bramowym, q) wymianę wszystkich obróbek blacharskich, 2) części elektrycznej, w tym: a) remont instalacji elektrycznych zasilania lokali mieszkalnych, administracji oraz usługowych, b) remont instalacji oświetlenia zewnętrznego, klatki schodowej oraz poddasza, c) remont instalacji oświetlenia pomieszczeń piwnicznych, d) wykonanie robót związanych z remontem elewacji budynku, e) budowa wewnętrznych linii zasilających, f) budowa przeciwpożarowego wyłącznika prądu, g) budowa instalacji odgromowej, h) budowa uziemienia. Zamawiający dysponuje ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę. 2. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy uwzględnić przepis art. 52 ustawy z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.). Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać opinię ornitologiczną stwierdzającą obecność lub brak chronionych gatunków ptaków w danym obiekcie budowlanym. W okresie od 1 marca do 16 października, w przypadku obecności chronionych gatunków ptaków gnieżdżących się w obiekcie, przed rozpoczęciem robót należy uzyskać: 1) w przypadku ptaków objętych ochroną ścisłą: a) zgodę Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na płoszenie ptaków objętych ścisłą ochroną (w przypadku braku jaj i młodych w gniazdach) w trybie art. 56 ust.1 pkt. 1, w związku z art. 52 ust.1 pkt. 11 ustawy z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.). b) zgodę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na niszczenie jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych oraz niszczenie ich siedlisk w trybie art. 56 ust.2 pkt. 2, w związku z art. 52 ust.1 pkt. 3-9 ustawy z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. 2) w przypadku ptaków objętych ochroną częściową zgodę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na płoszenie tych gatunków, umyślne niszczenie jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych oraz niszczenie ich siedlisk w trybie art. 56 ust.2 pkt. 1, w związku z art. 52 ust.1 pkt. 1-9 ustawy z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. 3. Zakres robót określają: dokumentacje projektowe wraz z przedmiarem robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. 4. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości prac podanych przez Zamawiającego w przedmiarze robót trakcie realizacji zamówienia poprzez zmniejszenie lub zwiększenie ilości prac oraz zmianę zakresu prac poprzez dodanie nowych pozycji (innych jak w przedmiarze robót) z powodu konieczności dostosowania do bieżących potrzeb Zamawiającego. 3. Zamawiający zastrzega, że wszystkie wskazane z nazwy materiały (wyroby) w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót należy rozumieć, jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że w przypadku wskazanych z nazwy materiałów i wyrobów zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów (wyrobów), nie gorszej jakości niż opisane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku wykonawca musi przedłożyć w ofercie odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. Oznacza to, ze Wykonawca nie będzie zobowiązany do zastosowania konkretnych wyrobów i może on zastosować inne, pod warunkiem ich zgodności z wyrobami podanymi w dokumentacji, pod względem: 1) charakterystyki materiałowej (np. jakości materiałów), 2) parametrów technicznych (wytrzymałości, wydajności, trwałości, kolorystyki, itp.), 3) charakteru użytkowego (tożsamości funkcji). Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że wskazane materiały będą uwzględniały jednolity system wykonywania docieplenia budynku. 4. Wykonawca, po zakończeniu prac, złoży dokumenty potwierdzające wywiązanie się z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, w zakresie gospodarki wytwarzanymi odpadami podczas realizacji inwestycji będącej przedmiotem niniejszego zamówienia. 5. Rozliczanie robót: 1) Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania odbiorów częściowych robót i płatności na podstawie faktur przejściowych do wysokości 70 % wynagrodzenia. 2) Za świadczony przedmiot umowy określony w pkt. 10 SIWZ, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wynikające z kosztorysu powykonawczego wykonanego w oparciu o ceny jednostkowe robót określone w kosztorysie ofertowym złożonym wraz z ofertą i ilości faktycznie wykonanych robót. 3) Rozliczenie robót nie ujętych w kosztorysie ofertowym, o których mowa w ust. 2, nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę metodą szczegółową w oparciu o faktycznie wykonane ilości, ceny jednostkowe skalkulowane w oparciu o odpowiednie normy katalogowe (KNR, KNNR), stawkę Rg i narzuty podane kosztorysie ofertowym. Natomiast w odniesieniu do kosztów materiałów, urządzeń i sprzętu - według najniższych cen wynikających z kosztorysu ofertowego i zestawienia, a w przypadku ich braku według średnich cen publikowanych w zeszytach SEKOCENBUD dla woj. mazowieckiego za kwartał poprzedzający okres wykonania robót. W przypadku braku cen materiałów, urządzeń i sprzętu w zeszytach SEKOCENBUD dla woj. mazowieckiego rozliczenie nastąpi w oparciu o ceny zawarte w fakturze zakupu.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawSkaryszewska 15
Główny przedmiot (CPV)45.32.00.00-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.32.10.00-3
45.41.00.00-4
45.45.30.00-7
45.42.10.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2015-11-15
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium12000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wymaga złożenia dodatkowych dokumentów.
2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga: wykazania co najmniej dwóch robót budowlanych o wartości o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł. brutto każda, polegających na remoncie elewacji, (Zamawiający uzna również roboty polegające na dociepleniu budynku), wykonanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje spełnienie powyższego warunku polegając na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, powołanie się na doświadczenie podmiotu trzeciego i posiadane przez niego poświadczenia należytego wykonania robót, będzie dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy ten podmiot trzeci będzie brał bezpośredni udział w wykonaniu zamówienia.
3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wymaga złożenia dodatkowych dokumentów.

4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający wymaga: a) dysponowania osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (min. 6 osób), w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, w tym co najmniej: - 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i przynależącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. - 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i przynależącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. W przypadku uprawnień budowlanych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - uprawnienia muszą obejmować zakres zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje osoby, które nabyły kwalifikacje wymagane do wykonywania działalności w budownictwie poza terytorium RP, osoby te muszą posiadać decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych w danej branży budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63 poz. 394) lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z późn. zm.). - 2 robotnikami wykwalifikowanymi w specjalności instalacyjnej elektrycznej posiadających świadectwo kwalifikacyjne E - wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich lub Komisję o równorzędnych kwalifikacjach, co SEP - zezwalające na pracę przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych oraz odpowiednie kwalifikacje, - 2 robotnikami wykwalifikowanymi w specjalności budowlanej. UWAGA Oryginały uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie wraz z aktualnymi zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego oraz świadectwa kwalifikacyjne E - wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich lub Komisję o równorzędnych kwalifikacjach, co SEP - zezwalające na pracę przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych, Wykonawca musi okazać do wglądu Zamawiającemu przed podpisaniem do umowy. b) złożenia oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu potwierdzenia spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający wymaga posiadania ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 700.000,00 PLN.

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
- WSKAZANIE: co najmniej dwie roboty budowlane o wartości o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł. brutto każda, polegających na remoncie elewacji, (Zamawiający uzna również roboty polegające na dociepleniu budynku),;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

5. INNE DOKUMENTY:

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1). Wypełniony Formularz Oferty,
2). Dowód wniesienia wadium,
3) Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załącznik Nr 7 do SIWZ). Na pierwszej stronie kosztorysu ofertowego należy wskazać (Kp) oraz (Z). Do kosztorysu ofertowego należy załączyć zestawienie roboczogodzin, materiałów i sprzętu wraz z ich cenami.
4).Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia będzie dokonywana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych wraz z ofertą wg zasady: spełnia / nie spełnia.
5). Wykonawca musi potwierdzić spełnienie warunków i brak podstaw do wykluczenia nie później niż na dzień składania ofert. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda dokumentów dotyczących w szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. UWAGA: podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, o których mowa powyżej, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
6). Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych.


6. przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 50% zamówienia podstawowego.


7. Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: przewidywane zmiany do umowy wskazane są w paragrafie 11 wzoru umowy.


IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena90 %
Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2015-07-08
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2015-07-08 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2015-07-08, 12:00, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy ul. Walewska 4, 04-022 Warszawa (świetlica)
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2015-06-19


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |