m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2015-06-22 , 16:21:06
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Mienia m.st Warszawy - jednostka budżetowa
- adresJana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 836-81-03
- faks(0-22) 836-80-61
- e-mail
- adres internetowy
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Magdalena Mycko
- adresZarząd Zieleni m.st. Warszawy, ul. Krucza 5/11D
- lokal35
- telefon(0-22) 277 42 08
- emailmmycko@zzw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychPaulina Pająk
- adresZarząd Mienia m.st Warszawy - jednostka budżetowa, Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa
- lokal103
- telefon(0-22) 836-81-03
- emailppajak@zmw.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych w celu adaptacji przejścia mostowego nad kanałem dojazdowym do śluzy Żerań
Opis zamówienia
Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych w celu adaptacji przejścia mostowego dawnych rurociągów nad kanałem dojazdowym do śluzy Żerań i do kanału Żerańskiego na potrzeby ruchu pieszego i rowerowego oraz modernizacja drogi technicznej na koronie wału Golędzinowskiego
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Białołęka, Warszawa
Główny przedmiot (CPV)71.32.23.00-4
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.22.11.11-3
45.22.11.13-7
45.23.31.20-6
45.45.30.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania380 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium100000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW;
1. Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).
Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie dokumentów i oświadczenia Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ) wchodzących w skład oferty.
2. Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia polegającego na budowie lub przebudowie budowli mostowej o długości co najmniej 300 m o wartości minimum 500 000,00 zł (brutto) oraz jednego zamówienia polegającego na budowie lub przebudowie dróg, chodników, ścieżek rowerowych lub placów na powierzchni co najmniej 4 000 m2 o wartości robót nie mniejszej niż 100 000,00 zł (brutto) każde.
Spełnienie ww. warunku Zamawiający oceniał będzie wg formuły „spełnia-nie spełnia” na podstawie załączonego do oferty wykazu, określonego w pkt. 7.1.2 SIWZ, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ i załączonych dokumentów potwierdzających, że wymienione w nim usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
3. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował:
- co najmniej jedną osobą, która może pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie obejmującą kierowanie robotami, tj. posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako kierownik budowy spełniającą następujące wymagania dotyczące doświadczenia: posiada doświadczenie w kierowaniu robotami lub budową, przy realizacji co najmniej jednego zadania polegającego na budowie lub przebudowie budowli mostowej o długości co najmniej 300 m - na którym pełnił funkcję kierownika budowy lub robót lub co najmniej 3 lub więcej zadań polegających na budowie lub przebudowie drogowej budowli inżynierskiej o łącznej długości co najmniej 300 m - na których pełnił funkcję kierownika budowy lub robót;
- co najmniej jedną osobą, która może pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie obejmującą kierowanie robotami, tj. posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako kierownik budowy lub kierownik robót;
- co najmniej jedną osobą posiadającą prawo do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, obejmującą projektowanie w zakresie przedmiotowego zamówienia tj. posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności drogowej;
- co najmniej jedną osobą posiadającą prawo do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, obejmującą projektowanie w zakresie przedmiotowego zamówienia tj. posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności mostowej.
Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394).
Spełnianie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego w ofercie oświadczenia wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ), że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia oraz Wykazu osób (sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ).
4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 300 000 PLN (trzysta tysięcy zł.).
5. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).
Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie dokumentów i oświadczenia Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ) wchodzących w skład oferty.
Ponadto od Wykonawcy wymagane jest :
- spełnienie i przyjęcie warunków określonych w niniejszej SIWZ oraz załączonym wzorze umowy.

Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów, które należy dołączyć do oferty, w tym potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
1.1. Wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1- załącznik nr 4 do SIWZ.
1.2 W zakresie doświadczenia.
Wykaz głównych robót budowlanych wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia (określonym w pkt. 6.2. SIWZ), z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, miejsca i odbiorców, opracowany według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
1.3. Dowody dotyczące najważniejszych robót budowlanych wymienionych w wykazie określonym w poz. 7.1.2 określające, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są:
1) poświadczenie;
2) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze.
W przypadku, gdy usługi, wskazane w wykazie usług, o którym mowa w pkt. 7.1.2 SIWZ, zostały wykonane na rzecz Zamawiającego, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. 7.1.3 SIWZ.
1.4. W zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia
Wypełnione i podpisane oświadczenie wykonawcy (załącznik nr 7 do SIWZ), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (tj. uprawnienia budowlane określone w poz. 6.3 SIWZ).
„Wykaz osób”, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.
1.5. W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej
Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert (zgodnie z poz. 6.4 SIWZ).
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
2.1. Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 - załącznik nr 5 do SIWZ.
2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Inne dokumenty dotyczące potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, należy przedłożyć w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie) - wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.
Zamawiający wymaga, aby składany dokument:
- wskazywał okres jakiego dotyczy zobowiązanie,
- zawierał informację, który zasób jest udostępniany przez inny podmiot,
w przypadku udostępnienia wiedzy i doświadczenia, określał konkretną formę udziału ww. podmiotu w realizacji zamówienia (np. podwykonawstwo, doradztwo itp.)
4. Pozostałe wymagane dokumenty
4.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 3 do SIWZ.
4.2. Dowód wpłacenia / wniesienia wadium.
4.3. Pełnomocnictwo, dla osoby podpisującej ofertę, do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy (jeżeli reprezentuje go pełnomocnik) oraz pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – oryginał lub kopia poświadczona notarialnie.
4.4. Wykonawca do oferty musi dołączyć wstępną koncepcję rozwiązania ramp i schodów oraz wybranych elementów wyposażenia
Koncepcja powinna wskazywać rozwiązania przestrzenne i techniczne sposobu wprowadzenia ruchu rowerowego i pieszego na teren kładki z kierunków określonych w załączonym schemacie. W koncepcji należy określić:
- sposób ukształtowania i koncepcję konstrukcji ramp wjazdowych dla rowerzystów z podaniem spadków i ważniejszych detali i parametrów technicznych.
- sposób rozwiązania wejść pieszych z kierunków określonych w schemacie,
- sposób bezpiecznego rozwiązania połączenia ruchu pieszego i rowerowego z uwzględnieniem widoczności uczestników ruchu.
- lokalizację i sposób kształtowania tarasów widokowych - w co najmniej dwóch lokalizacjach wg wskazań na schemacie lub oparciu o alternatywne propozycje.
- proponowane detale kluczowych elementów wyposażenia: barierki na rampach i na kładce oraz lampy na kładce, z ukazaniem relacji między barierkami a konstrukcją mostu oraz relacji między barierkami a lampami na rampie.
Koncepcję należy przedstawić na rzutach (w oparciu o załączoną mapę stanowiącą załącznik nr 11 do SIWZ), przekrojach i detalach rozwiązań oraz w postaci wizualizacji lub modelów przestrzennych rozwiązań ukazanych z dowolnych wybranych punktów spojrzenia.
Dotyczące ustalenia powiązań pomiędzy przedsiębiorcami
4.5. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 10 do SIWZ) - oryginał lub kopia poświadczona notarialnie.
5. Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.2.2 SIWZ składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się takiego dokumentu, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty określone powyżej muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena70 %
termin wykonania15 %
koncepcja rozwiązań15 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2015-07-17
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zmw.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2015-07-17 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2015-07-17, 11:30, Zarząd Mienia m.st. Warszawy, 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 62, pok. 103
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2015-06-22


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |