m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2015-06-24 , 14:39:05
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Ursynów m.st. Warszawy
- adresAl. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 71 01
- faks(0-22) 443 73 32
- e-mailinfo@ursynow.pl
- adres internetowyhttp://www.ursynow.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Iwona Glinka
- adresDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokal313
- telefon(0-22) 443 73 33
- emailiglinka@ursynow.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAdriana Sędzimierz
- adresDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokal410
- telefon(0-22) 443 72 24
- emailasedzimierz@ursynow.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokal313
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokal407
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Budowa ulicy Klarnecistów w Warszawie – etap I
Opis zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Budowa ulicy Klarnecistów w Warszawie – etap I zgodnie z zakresem określonym w dokumentacji projektowej.
Zamówienie obejmuje wykonanie:
1.Wycinki drzew i krzewów;
2.Odwodnienia: roboty demontażowe i montażowe;
3.Przebudowy oświetlenia;
4.Przebudowy gazociągu;
5.Przebudowa sieci elektroenergetycznych NN;
6.Jezdni z betonowej kostki drogowej koloru szarego grubości 8 cm, na podsypce cementowo piaskowej grubości 3 cm, podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 23 cm, podłożu stabilizowanym mieszanką gruntu z cementem grubości15 cm;
7.Zjazdów z betonowej kostki drogowej koloru czerwonego grubości 8 cm, na podsypce cementowo piaskowej grubości 3 cm, podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm, podłożu stabilizowanym mieszanką gruntu z cementem grubości15 cm;
8.Chodników z betonowej kostki drogowej koloru szarego grubości 8 cm, na podsypce cementowo piaskowej grubości 3 cm, podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm, podłożu stabilizowanym mieszanką gruntu z cementem grubości15 cm;
9.Progów zwalniających z betonowej kostki drogowej koloru czerwonego grubości 8 cm, na podsypce cementowo piaskowej grubości 3 cm, podbudowie z betonu cementowego grubości 8-18 cm, podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm, podłożu stabilizowanym mieszanką gruntu z cementem grubości15 cm;
10.Oznakowania poziomego i pionowego;
11.Regulacji elementów istniejącego uzbrojenia;
12.Uporządkowania terenu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa również:
a)wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ
b)dokumentacja projektowa wielobranżowa – załącznik nr 8a do SIWZ stanowiący równocześnie załącznik nr 1 do wzoru umowy;
c)przedmiar robót – załącznik nr 8b do SIWZ;
d)Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr 8c do SIWZ stanowiący równocześnie załącznik nr 3 do wzoru umowy.

Termin wykonania zamówienia - od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2015 r.

INFORMACJE DODATKOWE:
1). Zamówienia uzupełniające:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych, o łącznej wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające polegać będą na wykonaniu robót drogowych, sanitarnych, elektrycznych, wprowadzeniu stałej organizacji ruchu i będą powtórzeniem tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

2) Zmiany umowy
W odniesieniu do art.144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w przypadkach określonych we wzorze umowy oraz w zakresie :
1.Zmiany terminu wykonania zamówienia określonego w sekcji II.2) Ogłoszenia w szczególności z powodu:
a)wstrzymania robót, w tym ich rozpoczęcie z powodu okoliczności zaistniałych po stronie Zamawiającego;
b)działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;
c)wystąpienia konieczności wykonania zamówień dodatkowych;
d)wystąpienia robót - zamiennych z powodu: uzasadnionych zmian proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; aktualizacji materiałów/urządzeń których użycie przewidziano przy realizacji przedmiotu zamówienia z uwagi na zmianę technologiczną; zaprzestania produkcji materiałów/urządzeń, których użycie przewidziano przy realizacji przedmiotu zamówienia; zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie materiałów na materiały, spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach niż określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia;
e)nadzwyczajnych i niesprzyjających warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają realizację przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (warunkami technicznymi – normami),
f)siły wyższej, przez którą rozumieć się będzie zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć, i któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności takiej jak: klęski żywiołowe;
- z zastrzeżeniem, iż w powyżej wyspecyfikowanych przypadkach termin wykonania zamówienia przesuwa się o czas trwania zaistniałych powodów.
2.Zmniejszenia wynagrodzenia umownego z powodu wystąpienia robót zamiennych. Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty zamienne będzie protokół konieczności uzgodniony przez Strony, a w przypadku robót dodatkowo kosztorys różnicowy, z uwzględnieniem danych wyjściowych do kosztorysowania określonych poniżej: ceny materiałów - według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach materiałów budowlanych, i instalacyjnych SEKOCENBUD, obowiązujących w danym okresie i zawierających ceny zakupu, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym.
3.Wystąpienia robót - zamiennych bez zmiany wynagrodzenia z powodu: uzasadnionych zmian proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; aktualizacji materiałów/urządzeń których użycie przewidziano przy realizacji przedmiotu zamówienia z uwagi na zmianę technologiczną; zaprzestania produkcji materiałów/urządzeń, których użycie przewidziano przy realizacji przedmiotu zamówienia; zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie materiałów na materiały, spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach niż określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia;
Zmniejszenia wynagrodzenia z tego powodu, że wykonanie części zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy lub z powodu rezygnacji z wykonania części zamówienia.

3) Osobami ze strony Zamawiającego uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
- w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:
Adrianna Sędzimierz –inspektor w Wydziale Infrastruktury
tel. 22/443-72-24 fax. 22/443-72-20
- w zakresie dotyczącym zagadnień formalno-prawnych:
Iwona Glinka-Kuczyńska – główny specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych
tel. 22/ 443-73-33 fax 22/ 443-73-32
e-mail: zam_publ@ursynow.pl
4) Wadium:
1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10.000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 groszy).
Wymagania dotyczące wnoszenia wadium określone zostały w pkt 22 SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Ursynow m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.23.31.20-6
45.23.24.52-5
45.23.14.00-9
45.23.12.20-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2015-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium10000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne

III.

I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1.Wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie
art. 24 ust.1 ustawy Pzp;
1.2. Spełniają warunki określone w art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Pzp dotyczące:
a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) Posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:
1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy

2) Wiedza i doświadczenie
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał¹ (tj. zakończył) co najmniej jedną robotę budowlaną wykonaną w ramach jednej umowy której zakres obejmował co najmniej wykonanie2 drogi o nawierzchni z kostki betonowej przy czym wartość wykonania drogi o nawierzchni z kostki betonowej nie może być mniejsza niż 350 000,00 złotych brutto.

¹ Za wykonaną robotę Zamawiający uzna taką robotę, której przedmiot został odebrany przez Zamawiającego jako wykonany w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończony.
2 Poprzez wykonanie drogi o nawierzchni z kostki betonowej należy rozumieć budowę, rozbudowę lub przebudowę drogi o nawierzchni z kostki betonowej.

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie w systemie „1” lub „0”, zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu i dokumentach wyszczególnionych w sekcji III.II. pkt 1.1.1 i 1.1.2 Ogłoszenia . Z treści załączonego oświadczenia i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunek Wykonawca spełnił.

3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy

4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności co najmniej jedną osobą:
a) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w co najmniej ograniczonym zakresie w specjalności drogowej lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm);
oraz
b) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych i kanalizacyjnych lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm);
oraz
c) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm);

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie w systemie „1” lub „0”, zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumencie wyszczególnionych w sekcji III.II. pkt 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4 Ogłoszenia. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentu musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunek Wykonawca spełnił.

5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy

II. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

1.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobligowany jest do dostarczenia niżej wymienionego oświadczenia oraz dokumentów:
1.1.1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, w tym opisane w pkt: sekcji III.I pkt 1.2.) Ogłoszenia. Niniejsze oświadczenie winno być sporządzone zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ.
1.1.2. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót (wykazanych w wykazie), określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu opisanego w sekcji III.I pkt 2.2. Ogłoszenia. Niniejszy wykaz winien być zgodny z treścią załącznika nr 5 do SIWZ;
UWAGA!
1. Dowodami o których mowa powyżej są:
a) poświadczenie;
b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a).
Ww. dokument musi zawierać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.

2. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w niniejszej uwadze.

1.1.3 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt III.I pkt 2.4. Ogłoszenia. Niniejszy wykaz winien być zgodny z treścią załącznika nr 6 do SIWZ;
1.1.4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu opisanego w sekcji III.I pkt 2.4 Ogłoszenia Niniejsze oświadczenie winno być zgodne z treścią załącznika nr 6 do SIWZ;

UWAGA!!
W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych – innego/ych podmiotu/ów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim/i stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego/tych podmiotu/ów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
Dokument ten powinien w szczególności zawierać następujące informacje:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu praz Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia;
c) charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem;
d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy PZP, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy należy przedłożyć:
2.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Niniejsze oświadczenie winno być sporządzone zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SIWZ.
2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 lub art. 24b ust. 3 ustawy Pzp należy przedłożyć:
Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.) albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. Lista albo informacja, o których mowa powyżej winny być sporządzone zgodnie z treścią załącznika nr 4a) do SIWZ albo nr 4b) do SIWZ.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu wymienionego w sekcji III.II pkt 2.2. Ogłoszenia składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
5.1.Oświadczenie wymienione w sekcji III.II. 1.1.1. Ogłoszenia w zakresie: art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wspólnie (podpisane przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, tj. uprawnionych ich przedstawicieli lub przez umocowanego Pełnomocnika), potwierdzając iż określone przez Zamawiającego warunki spełniają razem.
5.2. Dokumenty wymienione w sekcji III.II pkt 1.1.2-1.1.4 Ogłoszenia winien przedłożyć jeden albo więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tak aby potwierdzić łączne spełnianie warunku, którego dotyczy.
5.3. Dokument wymieniony w sekcji III.II pkt 2.2. Ogłoszenia winien przedłożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z osobna, tak aby samodzielnie potwierdzić brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
5.4. Dokument (odpowiedni) o którym mowa w sekcji III pkt 3 Ogłoszenia winien przedłożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z osobna tak aby samodzielnie potwierdzić brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający dopuszcza aby niniejszy dokument został złożony wspólnie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, lecz w takiej sytuacji na niniejszym dokumencie wymagany jest podpis każdego uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena90 %
Okres gwarancji 10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2015-07-09
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.ursynow.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2015-07-09 godzina 12:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2015-07-09, 13:00, w siedzibie Zamawiającego przy Al. KEN 61 w sali konferencyjnej - pok. nr 424.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2015-06-24


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |