m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2015-06-26 , 10:44:32
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Ewa Mścichowska
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 443-14-07
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychEwa Mścichowska
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 443-14-07
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Prowadzenie monitoringu Skarpy Warszawskiej w granicach administracyjnych m.st. Warszawy ze szczególnym uwzględnieniem przemieszczeń górotworu, budynków i budowli na obszarze trzech jej fragmentów w trzech cyklach pomiarowych stanowiących etapy, w kolejnych latach 2015 - 2017
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie monitoringu Skarpy Warszawskiej w granicach administracyjnych m.st. Warszawy ze szczególnym uwzględnieniem przemieszczeń górotworu, budynków i budowli na obszarze trzech jej fragmentów w trzech cyklach pomiarowych stanowiących etapy, w kolejnych latach 2015 – 2017
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)90.71.15.00-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2017-11-15
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Uwaga! Numeracja przeniesiona z ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
na podstawie oświadczenia załączonego do oferty
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy na potwierdzenie spełnienia warunku wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie należycie zrealizowali: 1) co najmniej jedną usługę, która łącznie zawierała następujące elementy: a) obserwację terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, o której mowa w art. 110a ustawy dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.), przy czym monitoring: - dotyczył zabudowanej skarpy, - obejmował łączną powierzchnię nie mniejszą niż 600 000 m2 i ilość punktów pomiarowych (w tym reperów i inklinometrów) nie mniejszą niż 287, - prowadzony był metodami geodezyjnymi w co najmniej trzech cyklach pomiarowych, tj. polegał na wykonywaniu geodezyjnych pomiarów przemieszczeń górotworu i obiektów stałych metodami klasycznymi; b) przetwarzanie danych, uzyskanych z monitoringu geodezyjnego, w relacyjnej bazie danych i ich interpretacja w odniesieniu do budowy geologicznej i stateczności skarp na terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi, w rozumieniu art. 3 pkt 32a ww. ustawy. 2) co najmniej dwie dokumentacje geologiczno - inżynierskie lub geotechniczne, które obejmowały ocenę ilościową i jakościową stateczności skarp, o których mowa w pkt.1) lit. a) na terenie zurbanizowanym.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
na podstawie oświadczenia załączonego do oferty
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
na potwierdzenie spełnienia warunku wykażą, że dysponują/będą dysponować zespołem osób zdolnych do realizacji usługi, posiadających następujące minimalne kwalifikacje: a) przynajmniej dwie osoby łącznie legitymują się uprawnieniami w dziedzinie geodezji i kartografii: - w zakresie 1 (geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne), - w zakresie 4 (geodezyjna obsługa inwestycji), wydanymi na podstawie art. 45 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520); b) przynajmniej dwie osoby posiadają kwalifikacje do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii VI lub VII, wydanymi na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r., poz. 196, z późn. zm.).
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
na podstawie oświadczenia załączonego do oferty
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a) dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru - np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) zawierający dane aktualne na dzień składania ofert, potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę właściwie umocowaną, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. b) lista, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej; c) oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków Zamawiający wymaga aby składany dokument w szczególności zawierał informacje: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. d) Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami sekcji III, a w szczególności z zapisem pkt III.6) lit. a) ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. e) W przypadku gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dowodów, o których mowa w pkt 17.10 SIWZ.

DODATKOWE INFORMACJE:
1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
2. Znak sprawy: ZP/EM/271/II-128/15
3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
4. Zamawiającym jest Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu którego postępowanie prowadzi: Biuro Ochrony Środowiska we współpracy z Biurem Zamówień Publicznych Urzędu m.st. Warszawy.
5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena95 %
Ilość dodatkowych punktów obserwacyjnych (reperów, inklinometrów) 5 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2015-07-13
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=49096
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2015-07-13 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2015-07-13, 12:00, Biuro Zamówień Publicznych, 00-095 Warszawa, ul. Senatorska 36, IV piętro, sala nr 15
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2015-06-26


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |