m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Dialog techniczny
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2015-10-13 , 12:09:10
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego
- adresPl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443-07-51
- faks(0-22) 443-07-98
- e-mailinteuro@warszawa.um.gov.pl
- adres internetowy
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Andrzej Czajkowski
- adresBiuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, Wydział Promocji Gospodarczej ul. Smolna 4, 00-375 Warszawa
- lokal206
- telefon(0-22) 4430791,faks 4430798
- emailaczajkowski@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać dokumentyp. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać wnioskip. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot dialogu technicznego
Przedmiot dialogu technicznego
Miasto Stołeczne Warszawa, reprezentowane przez Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy (zwane dalej „Prowadzącym dialog”) informuje, że zamierza przeprowadzić dialog techniczny (zwany dalej „Dialogiem”), w celu pozyskania przez Prowadzącego dialog informacji, które mogą być wykorzystane do przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia planowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Diagnoza potencjału MŚP z Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF) w zakresie internacjonalizacji oraz opracowanie Strategii realizacji przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych WOF”, w szczególności w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub określenia istotnych postanowień umowy.

Zasady prowadzenia i zakończenia dialogu
TŁO I CEL PLANOWANEGO ZAMÓWIENIA
Zamówienie „Diagnoza potencjału MŚP z Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF) w zakresie internacjonalizacji oraz opracowanie Strategii realizacji przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych WOF”, realizowane będzie w ramach projektu „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (Oś Priorytetowa III; cel szczegółowy Poprawa niekorzystnego bilansu wymiany zagranicznej w województwie, Priorytet Inwestycyjny 3b Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia).

Projekt realizowany będzie na obszarze Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF), obejmującego swym zasięgiem 40 gmin. Liderem projektu jest m.st. Warszawa, partnerami następujące gminy:

Błonie, Brwinów, Czosnów, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Halinów, Izabelin, Jabłonna, Jaktorów, Józefów, Karczew, Kobyłka, Konstancin-Jeziorna, Legionowo, Leszno, Lesznowola, Łomianki, Marki, Michałowice, Milanówek, Nadarzyn, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Otwock, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Piastów, Podkowa Leśna, Pruszków, Radzymin, Raszyn, Stare Babice, Sulejówek, Wiązowna, Wieliszew, Wołomin, Ząbki, Zielonka, Żyrardów.

Celem projektu „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)” jest zwiększenie międzynarodowych powiązań Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez bezpośrednie wsparcie przedsiębiorców z terenu 40 gmin w rozpoczęciu lub rozwijaniu działalności eksportowej. Projekt WOF Expo ma charakter kompleksowy obejmujący swoim zakresem zarówno gminy jak i przedsiębiorstwa. Składa się z następujących elementów:
1. Opracowanie dokumentu przedstawiającego obraz działalności eksportowej MŚP dla całego WOF oraz poszczególnych gmin realizujących projekt
2. Opracowanie Strategii realizacji przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych WOF
3. Stworzenie i prowadzenie portalu promocji gospodarczej WOF
4. Opracowanie pakietu wsparcia dla przedsiębiorców
5. Opracowanie pakietu dla gmin
6. Utworzenie Centrum Informacji Gospodarczej WOF (Zodiak) w centrum Warszawy, gdzie promowane będą przedsiębiorstwa i gminy realizujące projekt.

Zamówienie składa się z realizacji dwóch etapów:
I. Etap pierwszy: opracowanie „Diagnozy potencjału MŚP z Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie internacjonalizacji”
II. Etap drugi: opracowanie „Strategii realizacji przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych WOF”

Projekt Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia

ZASADY PROWADZENIA I ZAKOŃCZENIA DIALOGU:

1. Niniejszy Dialog prowadzony będzie w oparciu o przepisy art. 31a -31c ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)
2. Szczegółowe zasady prowadzenia Dialogu określone zostały w Regulaminie dialogu technicznego, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
III Właściwości podmiotów wnioskujących o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym
Wymagane właściwości podmiotów oraz zasady ich kwalifikacji do dialogu technicznego
1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w Dialogu może złożyć każdy podmiot, który według własnej samooceny posiada kompetencje do uczestniczenia w nim.
2. Jeżeli liczba podmiotów, które przesłały wnioski będzie większa niż 10, Prowadzący dialog dokona preselekcji i zaprosi do udziału w Dialogu nie więcej niż 10 podmiotów, których udział w Dialogu uzna za najbardziej pożądany w kontekście pozyskania informacji o jego przedmiocie.
3. Preselekcja dokonana będzie na podstawie danych o podmiotach pozyskanych przez Prowadzącego dialog z wniosków oraz ogólnie dostępnych źródeł informacji, a także korespondencji z podmiotami, jeśli korespondencja taka będzie miała miejsce.
4. W preselekcji przede wszystkim zostanie wzięte pod uwagę doświadczenia podmiotów w:
- prowadzeniu badań, analiz oraz przygotowywaniu raportów na temat rynków krajowych i zagranicznych pod kątem możliwości eksportowych dla polskich przedsiębiorców,
- określaniu i weryfikacji potencjału eksportowego przedsiębiorstw,
- określaniu przewag konkurencyjnych polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych,
- przygotowywaniu i realizacji misji gospodarczych wraz ze spotkaniami B2B dla sektora MŚP,
- świadczeniu pomocy eksperckiej dla przedsiębiorców udokumentowane sukcesami np. podpisane kontrakty
- co najmniej jednym z sektorów: chemicznym, medycznym, rolno-spożywczym, energetycznym, IT, kreatywnym.
IV Informacje administracyjne
Przewidywana liczba podmiotów, które zostaną zaproszone do udziału w dialogu
Warunki uzyskania wniosku o dopuszczenie do udziału w dialoguFormularz można odebrać do dnia 2015-10-26
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać dokumenty: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=50193
Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialoguWnioski należy składać do dnia 2015-10-26 godzina 16:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
V Inne informacje
Projekt/program
1. Wszystkie podmioty zainteresowane uczestnictwem w Dialogu proszone są o przesłanie do dnia 26.10.2015 r., na adres aczajkowski@um.warszawa.pl i gpiatkowski@um.warszawa.pl (wysyłać na oba adresy e-mail) wypełnionego Wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym, którego wzór określony jest w załączniku nr 3.

2. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu przepisu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) , ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 ze zm.).


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |