m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2016-11-22 , 14:10:29
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Jolanta Kotowicz
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal302
- telefon(0-22) 443-14-13
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Ocena działań w zakresie procesu reprywatyzacji w Mieście Stołecznym Warszawie w latach 1990-2016
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania pn.
„Ocena działań w zakresie procesu reprywatyzacji w Mieście Stołecznym Warszawie (dalej również „m.st. Warszawa") w latach 1990 - 2016".
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: analizę środowiska prawnego w obszarze gospodarki nieruchomościami w zakresie zagadnień objętych dekretem z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. z 1945 r., nr 50, poz. 279 z późn. zm.), z oceną skutków uchwalenia ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, z późn. zm.) oraz zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce występujących w poszczególnych okresach mogących mieć zastosowanie do niniejszego zamówienia oraz ich skutków dla m.st. Warszawy, analizę orzecznictwa związanego z zagadnieniem będącym przedmiotem Umowy, analizę środowiska wewnętrznego Zamawiającego w obszarze gospodarki nieruchomościami, analizę dokumentacji co najmniej 100 postępowań z lat 1990-2016 (w tym ocenę wybranych postępowań reprywatyzacyjnych pod kątem występujących w nich ewentualnych nieprawidłowości, ich przyczyn i skutków), które dotyczą zwrotu nieruchomości lub wypłaty odszkodowań za nieruchomości znajdujące się na obszarze objętym dekretem z dnia 26 października 1945 r., o którym mowa w pkt 1, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Dzielnicy Śródmieście m.st.Warszawy i dawnej Gminy Centrum w tym postępowań, których stronami byli nabywcy roszczeń, które to zagadnienia, wraz z oceną wszelkich innych zagadnień i kwestii niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy, zostaną przedstawione w przygotowanym przez Wykonawcę raporcie końcowym (zwanym dalej również jako „Opracowanie"), którego załącznikami będą raporty cząstkowe.
3. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany przez osoby (działające w imieniu Wykonawcy oraz wskazane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia), co do których nie zachodzi podejrzenie konfliktu interesów, tzn., żadna z osób działających w imieniu Wykonawcy, ani żadna z osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
a) nie uczestniczyła w okresie po 1 stycznia 2003 roku i nie uczestniczy obecnie w postępowaniu reprywatyzacyjnym prowadzonym przeciwko m.st. Warszawie, zarówno jako strona i/lub pełnomocnik, oraz
b) nie jest zaangażowana w jakikolwiek konflikt powstały na tle lub w związku z postępowaniami reprywatyzacyjnymi prowadzonymi w m.st. Warszawie.

4. Przedmiotowe postępowanie zostało poprzedzone dialogiem technicznym.

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

6. Postępowanie będzie prowadzone w języku polskim.

7. Wartość szacunkowa zamówienia wynosi 800 000,00 PLN netto, tj. 191 621,36 euro.

8. Zmiany umowy zostały określone w § 13 Wzoru umowy.

1. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści wybranej Oferty z wyłączeniem zmian przewidzianych w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zmian nieistotnych oraz innych zmian dopuszczalnych na podstawie przepisów ustawy pzp.
2. Zmiany postanowień Umowy mogą nastąpić w szczególności w następujących przypadkach:
1) zaistnienie okoliczności siły wyższej, o której mowa w § 13 ust. 4 umowy, która będzie miała wpływ na termin realizacji i/lub przedmiot Umowy, co zostanie odpowiednio udokumentowane przez Stronę Umowy wnioskującą o zmianę i potwierdzone przez drugą Stronę Umowy;
2) zmiana obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotem Umowy;
3) stwierdzenie, że którekolwiek z postanowień Umowy jest niezgodne z prawem;
4) zmiany organizacyjne dotyczące Zamawiającego, których nie można było przewidzieć przed datą zawarcia Umowy, mające wpływ na przedmiot Umowy lub na warunki jego realizacji;
5) wykonanie dodatkowych usług lub dostaw w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy pzp, jeżeli konieczność ich wykonania będzie wpływać na realizację niniejszej Umowy;
6) brakiem dostępności u Zamawiającego dokumentacji, o której mowa § 4 ust. 1 Umowy;
3. Zmiany warunków Umowy w następstwie przyczyn wymienionych w ust. 2 mogą dotyczyć w szczególności:
1) terminu realizacji Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.
2) terminów wskazanych w Harmonogramie, o którym mowa w § 4 ust. 4 Umowy, w tym ewentualnych skróconych terminów wskazanych w Ofercie Wykonawcy;
3) procedur o charakterze formalnym - z przyczyn wymienionych w ust. 2 pkt 2)-4) niniejszego paragrafu; Terminy wskazane w pkt 1 i 2 będą uwzględniać ewentualny, skrócony termin wskazany w Ofercie Wykonawcy.
4. Za okoliczność siły wyższej Strony uznają zdarzenie zewnętrzne, nagłe, niepewne, którego żadna ze Stron przy zachowaniu należytej staranności nie mogła przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, takie jak: działania władz publicznych, wojna, ataki terrorystyczne, strajki, klęski żywiołowe jak powódź, huragany, pożar, epidemie itp., zdarzenia, a także przypadki losowe związane z kluczowymi dla realizacji Umowy osobami, pod warunkiem powiadomienia drugiej Strony na piśmie o fakcie wystąpienia takiej okoliczności i udokumentowaniu jej właściwymi dowodami.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)79.21.20.00-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania3 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1)Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
III.1.2)Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
III.1.3)Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
1. wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie zrealizowali co najmniej łącznie dwie usługi, każda o wartości co najmniej 250.000,00 zł brutto, polegające na:
a) przeprowadzeniu oceny prawidłowości funkcjonowania jednostki administracji publicznej (rządowej, wojewódzkiej, samorządowej) lub jednostki podległej jednostce administracji publicznej lub osoby prawnej, w której strona publiczna jest pośrednio lub bezpośrednio większościowym udziałowcem, w aspekcie prawnym i/lub organizacyjnym i/lub compliance i/lub poprawności realizowania procesu inwestycyjnego, lub

b) doradztwie świadczonym na rzecz administracji publicznej (rządowej, wojewódzkiej, samorządowej) lub jednostki podległej jednostce administracji publicznej lub osoby prawnej, w której strona publiczna jest pośrednio lub bezpośrednio większościowym udziałowcem, w aspekcie prawnym i/lub organizacyjnym i/lub compliance i/lub poprawności realizowania procesu inwestycyjnego.

2. wykażą, że dysponują, co najmniej 10 osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, w tym:

a) co najmniej 5 analitykami/audytorami, z których:
- każdy brał udział, w realizacji co najmniej 1 z usług określonych w pkt. 12.2.1 SIWZ;
- co najmniej 4 posiada certyfikat do prowadzenia audytu CIA (polski i/lub międzynarodowy) i/lub certyfikat do prowadzenia audytu sektora publicznego CGAP;
- co najmniej 1 posiada certyfikat biegłego ds. wykrywania oszustw i nadużyć gospodarczych (CFE - Certified Fraud Examiner);

b) co najmniej 5 osobami, innymi niż w pkt a), posiadającymi wpis na listę radców prawnych lub adwokatów prowadzoną przez stosowną Izbę.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1)Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2)Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu -tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji -nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 3 USTAWY PZP:nie

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1)W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) wykaz usług, o których mowa w pkt 12.2.1. lit. a) i lit. b) SIWZ wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - wg Załącznik nr 9 do SIWZ;

b) dowody, że wykazane w w/w wykazie usługi zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane.
- oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów.
W przypadku, gdy Wykonawca wskazuje w wykazie usługi wykonane na rzecz Zamawiającego, nie ma obowiązku przedkładania ww.dowodów.

c) wykaz osób, o których mowa w pkt 12.2.2. lit. a) i lit. b) SIWZ skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia - wg Załącznika nr 10a i Załącznik nr 10b do SIWZ;

d) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - dokument (np. oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów) potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.
Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności:
• zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu
• sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia
• zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
• czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia).
Zgodnie z par. 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca, 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2016r., poz. 1126), zwanego dalej „Rozporządzeniem", Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w par. 5 pkt 1-9 Rozporządzenia.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:nie
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.1 PKT 2 USTAWY PZP - nie

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. w przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu oferty zadeklaruje dodatkowe osoby do realizacji zamówienia, do oferty należy dołączyć dla każdej z zadeklarowanych osób, Wykaz kompetencji osób sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.). Uwaga: w/w wykaz nie podlega uzupełnianiu.

2. Oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, ze wskazaniem części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem firm podwykonawców lub informacja o samodzielnym wykonaniu zamówienia, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ,

3. dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty,

4. w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dowodów, o których mowa w pkt 18.10 SIWZ.

5. Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami pkt 12 i pkt 13, a w szczególności z zapisem pkt 13.2. lit. d) ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy

6. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia (wg wzoru określonego w Załączniku nr 8 do SIWZ) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

7. Przed podpisaniem umowy z Zamawiającym Wykonawca, którego ofertę wybrano, po uzyskaniu informacji o miejscu i terminie zawarcia umowy, zobowiązany jest złożyć: - oświadczenia, że nie zachodzi konflikt interesów, sporządzone wg Załącznika 11 do SIWZ. - oświadczenia, sporządzone wg Załączników nr 6,7,8 do Umowy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena50 %
Opis sposobu realizacji zamówienia50 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2016-12-05
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=54347
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2016-12-05 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2016-12-05, 11:00, Biuro Zamówień Publicznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Senatorskiej 36, 00-095 Warszawa, IV piętro, sala nr 421(sala konfer
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2016-11-22


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |