m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPoniżej 418 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2016-11-23 , 07:12:35
I Zamawiający
ZamawiającyMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
- adresPl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon0-22) 445-53-25
- faks(0-22) 445-53-15
- e-maild-zamowien@mpwik.com.pl
- adres internetowyhttp://www.mpwik.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Wioletta Antos
- adresMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa
- lokal307
- telefon(0-22)445 5316
- email
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychWioletta Antos
- adresMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa
- lokal307
- telefon(0-22)445 5316
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa
- lokal313
Adres, na który należy przesyłać ofertyMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa
- lokal313
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa uszczelnień mechanicznych do pomp i maceratorów produkcji firmy Grundfos, Flygt, KSB.
Opis zamówienia
od dnia 01.01.2017r. do 31.12.2019r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację zamówienia w wysokości 726.930,00 zł (z podatkiem VAT), w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
UWAGA!! DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT NIE DOTYCZY W DYNAMICZNYM SYSTEMIE ZAKUPÓW

Szczegółowy opis zamówienia dostępny na stronie: www.mpwik.com.pl
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, Pruszków, Wieliszew
Główny przedmiot (CPV)
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówTak
Adres strony internetowej z informacjami dotyczącymi DSZwww.mpwik.com.pl
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2017-01-01, data zakończenia: 2019-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-10-21
Cena: 5,58 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.mpwik.com.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-12-31 godzina 15:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą10 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-12-31, 15:00, pok. 313
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |