m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPoniżej 418 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2016-12-19 , 12:30:25
I Zamawiający
ZamawiającyMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
- adresPl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon0-22) 445-53-25
- faks(0-22) 445-53-15
- e-maild-zamowien@mpwik.com.pl
- adres internetowyhttp://www.mpwik.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Arkadiusz Krawczyk
- adresMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa
- lokal307
- telefon(0-22) 445-53-46
- emaild-zamowien@mpwik.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychArkadiusz Krawczyk
- adresMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa
- lokal307
- telefon(0-22) 445-53-46
- emaild-zamowien@mpwik.com.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa
- lokal313
Adres, na który należy przesyłać ofertyMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa
- lokal313
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Usługi projektowe branży energetycznej, drogowej, organizacji ruchu dla zadań prowadzonych przez DPR.
Zadanie 1:Usługi wykonania projektu branży energetycznej do zadań prowadzonych przez Dział Projektowania.
Zadanie 2:Usługi wykonania projektu drogowego do zadań prowadzonych przez Dział Projektowania.
Zadanie 3: Usługi wykonania organizacji ruchu na czas budowy dla zadań prowadzonych przez Dział Projektowania.
Opis zamówienia
Szczegółowy opis zamówienia dostepny na stronie: www.mpwik.com.pl
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa i aglomeracja, tj. teren, na którym swoją działalność prowadzi Spółka, czyli Pruszków, Piastów, Michałowice, Dębe, Wieliszew, Nieporęt.
Główny przedmiot (CPV)
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówTak
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
Data
wykonania
1Zad. 10,00wg ogłoszenia
2Zad. 20,00wg ogłoszenia
3Zad. 30,00wg ogłoszenia
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniainny dla każdej części (p.tabela powyżej)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-12-19
Cena: 5,89 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.mpwik.com.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-12-19 godzina 15:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-12-19, 15:00, p. 313
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |