m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPoniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2017-03-24 , 09:28:40
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Laura Kinsner
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
- telefon(022) 443-14-17
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychLaura Kinsner
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
- telefon(022) 443-14-17
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniuBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Przygotowanie i realizacja XXXIV Konkursu Warszawa w kwiatach i zieleni 2017
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja XXXIV Konkursu Warszawa w kwiatach i zieleni 2017.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)79.95.21.00-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2017-12-05
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:
1.1. wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizowali co najmniej:
a) 1 usługę polegającą na przygotowywaniu i realizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, w szczególności związanych z dziedzictwem kulturowym Warszawy;
b) 1 usługę polegającą na przygotowywaniu i realizacji przedsięwzięć wspierających aktywność lokalną mieszkańców w tworzeniu nowoczesnej tożsamości Warszawy i integrację międzypokoleniową;
c) 1 usługę polegającą na przegotowywaniu i realizacji przedsięwzięć propagujących zdrowy tryb życia, zasady ekologii i zrównoważonego rozwoju.
Zamawiający uzna warunek za spełniony również w przypadku, jeżeli Wykonawca wykaże się zrealizowaniem przynajmniej jednej usługi, która obejmuje łącznie zakres przedsięwzięć, o których mowa w pkt 1.1. lit. a, b i c).
1.2. wykażą, iż dysponują osobą lub osobami, która/e będzie/ą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia, jako koordynator/rzy, posiadającą/ymi łącznie doświadczenie:
a) jako koordynator w co najmniej jednym przedsięwzięciu o charakterze kulturalnym, w szczególności związanego z dziedzictwem kulturowym Warszawy;
b) jako koordynator w co najmniej jednym przedsięwzięciu wspierającym aktywność lokalną mieszkańców w tworzeniu nowoczesnej tożsamości Warszawy i integrację międzypokoleniową;
c) jako koordynator w co najmniej jednym przedsięwzięciu propagującym zdrowy tryb życia, zasady ekologii i zrównoważonego rozwoju.
2. Dokumenty wymagane w postępowaniu:
2.1. Oferta powinna składać się z:
a) wypełnionego Formularza Oferty o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ;
b) Wstępnej koncepcji realizacji konkursu (nie załączenie do oferty w/w koncepcji spowoduje odrzucenie oferty).
c) Dokumentów o których mowa w pkt. 22.2, 2.3
2.2. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ;
b) wykaz wykonanych głównych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, zawartego w pkt 1.1 - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;
c) dowody, że wskazane w wykazie usługi, o których mowa w pkt 2.2. lit. b) SIWZ, zostały wykonane w sposób należyty.
d) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ;
2.3. Inne dokumenty wymagane w postępowaniu: dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena50 %
Wstępna koncepcja realizacji Konkursu50 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2017-04-07
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=55503
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2017-04-07 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2017-04-07, 11:00, Biuro Zamówień Publicznych Urzędu m.st. Warszawy, przy ul. Senatorskiej 36 w Warszawie, w pok. Nr 421, piętro 4.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |