m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 209 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2017-04-07 , 09:24:28
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Jolanta Kotowicz
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 443-14-13
- emailjkotowicz@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Opracowanie dokumentu kierunkowego dotyczącego marki Warszawa, w kontekście Aktualizacji Strategii Rozwoju m.st. Warszawy do 2030 r. oraz wypracowanie metodyki pozwalającej na dokonywanie regularnego badania i oceniania marki Warszawa
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentu kierunkowego dotyczącego marki Warszawa, w kontekście Aktualizacji Strategii Rozwoju m.st. Warszawy do 2030 r. oraz wypracowanie metodyki pozwalającej na dokonywanie regularnego badania i oceniania marki Warszawa. Wynikiem realizacji przedmiotu zamówienia ma być stworzenie zasad profesjonalnego zarządzania wizerunkiem m.st.
Warszawy, określenie długookresowych wytycznych strategicznych dla marki Warszawa i planu wdrożenia tych wytycznych oraz opracowanie zasad komunikacji marki Warszawa wraz z planem komunikacji marketingowej.

2. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu zamówień podobnych do zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

3. Postępowanie będzie prowadzone w języku polskim.

4. Wartość szacunkowa zamówienia wynosi 120 000,00 PLN netto, tj. 28 743,20 euro
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)79.34.20.00-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2017-11-27
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
III.1.2)Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:

1. wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie zrealizowali co najmniej 3 opracowania na temat: strategii promocji lub strategii komunikacji marketingowej lub strategii marketingowej lub strategii marki dla jednostek samorządu terytorialnego lub regionów (przy założeniu, że wielkość jednostki samorządu terytorialnego lub regionu wynosi co najmniej 200 tys. mieszkańców

2. wykażą, że dysponują co najmniej trzema osobami, posiadającymi następujące minimalne kwalifikacje:

a) przynajmniej jedna osoba posiada stopień naukowy zgodnie z Ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 nr 65 poz. 595) oraz doświadczenie naukowe w obszarach badawczych w zakresie komunikacji marketingowej lub komunikacji społecznej i marketingu miejsc;

b) przynajmniej dwie osoby, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, wykonały samodzielnie lub w zespole co najmniej 2 opracowania na temat strategii promocji lub strategii komunikacji marketingowej lub strategii marketingowej lub strategii marki dla jednostek samorządu terytorialnego lub regionów;

c) przynajmniej dwie osoby, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, były autorami lub współautorami co najmniej 2 raportów analitycznych lub diagnostycznych o tematyce marketingowej (tj. dokumentów lub opracowań, opisujących stan marki na podstawie przeprowadzonych badań i analiz, przygotowanych dla podmiotu zlecającego badanie).

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1)Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
III.2.2)Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: nie

III.3)WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zgodnie z par. 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), zwanego dalej „Rozporządzeniem", jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, składa w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w par. 5 pkt. 1-9 Rozporządzenia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1)W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) wykaz usług, o których mowa w pkt 12.2.1. SIWZ wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - wg Załącznik nr 9 do SIWZ;

b) dowody, że wykazane w w/w wykazie usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są: - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane;
- oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów.
W przypadku, gdy Wykonawca wskazuje w wykazie usługi wykonane na rzecz Zamawiającego, nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów.

c) wykaz osób, o których mowa w pkt 12.2.2. lit. a), lit. b), lit. c) SIWZ skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia - wg Załącznika nr 10 do SIWZ.

III.5.2)W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: NIE

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI,O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP - NIE

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

III.7.1) Oferta powinna składać się z:
a) wypełnionego Formularza oferty o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ;
b) w przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu oferty zadeklaruje dodatkowych ekspertów do realizacji zamówienia (dla kryterium pozacenowego) do oferty należy dołączyć wypełniony Załącznik nr 6 do SIWZ (Wykaz dodatkowych ekspertów wraz z ich doświadczeniem) sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 SIWZ.
Uwaga: w/w Załącznik nie podlega uzupełnianiu.
c) Koncepcja realizacji zamówienia, (którą Zamawiający będzie oceniał w kryterium pozacenowego określonym w pkt. 26.4. SIWZ).
Uwaga: Koncepcja realizacji zamówienia ani jej elementy nie podlegają uzupełnianiu.

III.7.2) Oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, ze wskazaniem części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem firm podwykonawców lub informacja o samodzielnym wykonaniu zamówienia, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

III.7.3) Dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty.

III.7.4) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - dokument (np. oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów) potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego, oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.
Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności:
• zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
• sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia;
• zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
• czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia).

III.7.5) W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z nimi dowodów, o których mowa w pkt. 17.10 lit. b) SIWZ.

III.7.6) W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie (wg wzoru określonego w Załączniku nr 8 do SIWZ) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Dodatkowy ekspert ze stopniem naukowym, posiadający doświadczenie w opracowywaniu strategii promocji lub strategii komunikacji marketingowej lub strategii marketingowej lub strategii marki dla jednostek samorządu terytorialnego lub regionów 20 %
Koncepcja realizacji zamówienia20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2017-04-24
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=55640
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2017-04-24 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2017-04-24, 10:30, Biuro Zamówień Publicznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Senatorskiej 36, 00-095 Warszawie
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2017-04-06


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |