m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPoniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2017-10-06 , 11:26:28
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Rembertów m.st. Warszawy
- adresgen. Antoniego Chruściela, 04-401 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 44-33-920
- faks(0-22) 44-33-771
- e-mail rembertow.wzp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.rembertow.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Piotr Szymanowski
- adresDzielnica Rembertów m.st. Warszawy, gen. Antoniego Chruściela, 04-401 Warszawa
- lokal508
- telefon(0-22) 44-33-921
- emailrembertow.wzp@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMarian Nesteruk
- adresDzielnica Rembertów m.st. Warszawy, gen. Antoniego Chruściela, 04-401 Warszawa
- lokal417
- telefon(0-22) 44-33-837
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Rembertów m.st. Warszawy, gen. Antoniego Chruściela, 04-401 Warszawa
- lokal508
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniuDzielnica Rembertów m.st. Warszawy, gen. Antoniego Chruściela, 04-401 Warszawa
- lokal112
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Ochrona osób i mienia w obiekcie Urzędu m.st Warszawy Dzielnica Rembertów
Al. Gen. A. Chruściela 28
Opis zamówienia
Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie całodobowej ochrony fizycznej oraz monitorowanie sygnałów alarmowych systemu sygnalizacji włamania i napadu obiektu administracyjnego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w Dzielnicy Rembertów wraz z parkingiem, mieszczącym się przy ul. A. Chruściela 28, w okresie od godz. 12.00 31.10.2017 r. do godz. 12. 00 30.11.2019 r. w sposób określony w projekcie umowy oraz w tabeli służby ochronnej, instrukcji kontroli ruchu osobowo-materiałowego, instrukcji alarmowej oraz procedurze działania grupy interwencyjnej.
Liczba roboczogodzin 36 480.
Ochrona ww. obiektu obejmować ma dozór pełniony przez dwóch nieuzbrojonych pracowników ochrony na Posterunku Stałym: dzienny (w godz. 7.00 – 19.00) – jeden pracownik, nocny (19.00 – 7. 00) – jeden pracownik. i Posterunku Patrolowo-Obchodowym : dzienny (w godz. 7.00 – 19.00) – jeden pracownik, nocny (19.00 – 7. 00)- jeden pracownik.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa Dzielnica Rembertów
Główny przedmiot (CPV)79.71.00.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://aukcje.um.warszawa.pl
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2017-10-31, data zakończenia: 2019-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium18000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu.
uprawnienia;
Wymagane jest wykazanie, że wykonawca posiada aktualną koncesję wydaną przez MSW na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych.
w przypadku podmiotów występujących wspólnie spełnieniem warunku musi wykazać się każdy z wykonawców.

doświadczenie:
Wymagane jest wykazanie wykonania lub wykonywania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej trzech usług ochrony fizycznej budynków użyteczności publicznej świadczone przez okres co najmniej 1 roku każda o wartości nie mniejszej niż 200.000 zł brutto każda

W przypadku, gdy przedmiotem Zamówienia są świadczenia okresowe i ciągłe, dopuszcza się wykazanie nie tylko zamówień wykonanych (zakończanych), ale również wykonywanych. W takim przypadku część usługi już faktycznie wykonana musi wypełniać wymogi określone przez zamawiającego.

Budynek użyteczności publicznej - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, wymaganych w postępowaniu w celu potwierdzenia spełniania wymagań określonych w OIWZ:

- Oferta (wzór druku załącznik nr 1 do OIWZ) - wymagany oryginał.
Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę stanowi wypełniony druk "OFERTA" sporządzony w języku polskim z załączonymi wymaganymi dokumentami i oświadczeniami. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi odpowiadać wymaganiom Zamawiającego określonymi w treści OIWZ.
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, treść oferty musi odpowiadać treści OIWZ, oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez wykonawcę lub pełnomocnika o ile został ustanowiony.
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do oferty lub jej wycofanie przed terminem składania ofert. Oferta wycofana zostanie zwrócona wykonawcy.
- Formularz cenowy ofertowy (wzór druku załącznik nr 5 do OIWZ) wymagany oryginał.

- Aktualna koncesja wydaną przez MSW na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
- Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, (wzór druku załącznik nr 2 do OIWZ) - wymagany oryginał
Do wykazu należy załączyć dowody (referencje) wystawione przez podmiot na rzecz, którego świadczona była usługa potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane należycie - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
- Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie w/w dokument składa każdy wykonawca.
- Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia lub gdy wykonawca ustanowił pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu.

- Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) (wzór druku załącznik nr 3 do OIWZ) - wymagany oryginał
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca.
UWAGA:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy do uzupełnienia w wyznaczonym terminie wymaganych oświadczeń i dokumentów.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena80 %
doświadczenie wykonawcy20 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2017-10-13
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.rembertow.waw.pl
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2017-10-13 godzina 10:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2017-10-13, 11:00, 201/3
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2017-10-06


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |