m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2017-11-23 , 11:37:48
I Zamawiający
ZamawiającyMetro Warszawskie Sp. z o.o.
- adresWilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 655-46-78
- faks(0-22) 655-46-79
- e-mailinfo@metro.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Paweł Waśniewski
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal101 bud. 3C
- telefon(+48) 22 655 46 72
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Projekt i budowa II linii metra w Warszawie – III Etap realizacji odcinka zachodniego – od szlaku za stacją C04 Powstańców Śląskich do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory
Opis zamówienia
1. Przedmiot Zamówienia obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych dla trzeciego etapu realizacji odcinka zachodniego II linii metra w Warszawie, o długości ok. 3,92 km, od szlaku za stacją C04 Powstańców Śląskich do Stacji Techniczno -Postojowej (STP) Mory w Warszawie, wraz z STP Mory, w następującym zakresie:
1) opracowanie Dokumentacji Przedprojektowej, w tym w szczególności:
a) inwentaryzacja i waloryzacja zieleni;
b) ocena stanu budynków w strefach wpływu budowy metra;
c) wykonanie analizy wpływu drgań i obciążeń dynamicznych na konstrukcje budynków i ludzi w nich przebywających,
d) wykonanie analizy i oceny wzajemnego wpływu budowy i eksploatacji obiektów metra oraz obiektów i infrastruktury sąsiadującej z inwestycją,
e) opracowanie wniosku o wydanie Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Linii Kolejowej oraz uzyskanie ww. Decyzji(ostatecznej);
f) wykonanie mapy do celów projektowych,
g) wykonanie koncepcji architektoniczno – budowlanej węzłów przesiadkowych przy stacji C1 i C3,
2) opracowanie Dokumentacji Projektowej, w tym w szczególności:
a) Projektów Budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu Projektu Budowlanego, ostatecznej lub zaopatrzonej w rygor natychmiastowej wykonalności,
b) projektu Podstawowej Sieci Realizacji Metra, Podstawowej Wysokościowej Sieci Realizacji Metra i osnowy I rzędu,
c) Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
d) Projektów Wykonawczych,
e) scenariusza pożarowego,
f) instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz zakładowego planu ratowniczego dla stacji metra oraz obiektów STP Mory,
3) wykonanie Planu Ruchu Zakładu Górniczego dla Inwestycji oraz uzyskanie jego zatwierdzenia przez właściwy organ nadzoru górniczego,
4) wykonanie pozostałych czynności i opracowań niezbędnych do rozpoczęcia i realizacji robót budowlanych,w tym założenie osnowy geodezyjnej oraz założenie mapy dyżurnej i jej sukcesywne aktualizowanie w trakcie realizacji Inwestycji,
5) kompleksowe wykonanie Robót Budowlanych, w zakresie
— tuneli i wentylatorni szlakowych,
— stacji metra wraz z torami odstawczymi,
— powiązań Inwestycji z zachodnim odcinkiem II linii metra i przebudowy torów odstawczych stacji C04,
— Stacji Techniczno-Postojowej Mory,
— zagospodarowania terenu dla stacji, wentylatorni i terenu STP Mory.
2. Przedmiot Zamówienia należy wykonać:
1) w zakresie oraz w sposób zgodny z wszystkimi warunkami i wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i w jej załącznikach, w tym w szczególności w:
a) Programie Funkcjonalno – Użytkowym wraz z załącznikami (PFU) – stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,
b) Wzorze Umowy wraz z Ogólnymi Warunkami Umowy (OWU), stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ,
2) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i z wytycznymi zawartymi w pozwoleniach, zgodach,uzgodnieniach, opiniach itp. dotyczących realizowanej Inwestycji, Polskimi Normami, jak również aktualnymstanem wiedzy technicznej.
3. Gwarancja, rękojmia i konserwacja:
1) Okres rękojmi za wady robót budowlanych wynosi 60 miesięcy (lub dłużej – zgodnie ze złożona ofertą), licząc od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Zamówienia.
2) Wykonawca udzieli Gwarancję jakości na zamontowane maszyny, urządzenia, pojazdy, systemy lokalne i systemy całoliniowe oraz instalacje na okres 36 miesięcy.
3) Wykonawca udzieli Gwarancji na tereny zielone na okres 36 miesięcy.
4) Okresy gwarancji i rękojmi rozpoczną swój bieg z dniem podpisania przez Zamawiającego bez uwag Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Zamówienia.
5) Przedmiot Zamówienia obejmuje konserwację zainstalowanych maszyn, urządzeń, pojazdów, systemów lokalnych i systemów całoliniowych oraz instalacji w okresie obowiązywania 36-miesięcznej gwarancji, a także pielęgnację zieleni przez okres 36 miesięcy, liczony od daty Obioru Końcowego Przedmiotu Zamówienia.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, II linia metra
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-0
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania50 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium10000000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Zgodnie z SIWZ:

"5. Warunki udziału w postępowaniu
5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
5.1.1 nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu:
1) z powodu zaistnienia obligatoryjnych przesłanek wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12)– 23))ustawy Pzp,
2) z powodu zaistnienia fakultatywnych przesłanek wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp – wykluczeniu podlega wykonawca w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j.z 2016 r.,poz.2171 z późn. zm.),
5.1.2 spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.2 SIWZ.
5.2 Zamawiający ustala warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
5.2.1 Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, gdy:
1) wykaże średni roczny obrót za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - średni roczny obrót za wszystkie pełne lata obrotowe (na podstawie Rachunku zysków i strat pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów" lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi), w wysokości nie mniejszej niż 500 mln PLN rocznie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.
2) dysponuje własnymi środkami finansowymi lub posiada zdolność kredytową w wysokości
nie mniejszej niż 150 mln PLN – dopuszczalne jest tu wykazanie środków z kredytu obrotowego lub innego, o ile środki te nie są przeznaczone na zrealizowanie konkretnego celu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.
Uwaga: W przypadku Wykonawców zagranicznych, jeżeli kwoty, o których mowa w pkt 1) i 2), zostaną wyrażone w walucie innej niż złoty polski, Zamawiający dokona ich przeliczenia na złote polskie, wg średniego kursu waluty, opublikowanego przez Narodowy Bank Polski na stronie www.nbp.pl, w dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu.
5.2.2 Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, gdy wykaże, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował (tj. budowa zakończona protokołem odbioru końcowego):
a) łącznie, co najmniej 3 km pojedynczego tunelu wykonanego w technologii tarcz zmechanizowanych (TBM) dla inwestycji kolejowych, metra, drogowych lub infrastrukturalnych wraz z wykonaniem wszystkich robót budowlanych z wyposażeniem obiektów budowlanych we wszystkie instalacje, urządzenia i systemy całoliniowe, w tym co najmniej 1 km tunelu podziemnego transportu szynowego w mieście,
b) co najmniej dwie stacje podziemne, z przejściem tarcz TBM przez konstrukcje tych stacji.
c) co najmniej 3 km torów kolejowych z rozjazdami i sterowaniem ruchu pociągów (SRP/SRK),
d) co najmniej jeden budynek z kategorii XVIII obiektów budowlanych wyszczególnionych w załączniku do Ustawy Prawo budowlane, o powierzchni zabudowy minimum 3 000 m2 i kubaturze minimum 18 000 m3
Uwaga 1: Wyżej wymienione warunki muszą być spełnione łącznie.
Uwaga 2: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższe warunki.
5.3 Wykonawca, wraz z ofertą składa:
1) oświadczenie Wykonawcy (w oryginale) w formie jednolitego dokumentu (dalej zwany „JEDZ”), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE (zał. nr 3 do SIWZ). Wykonawca wypełnia formularz JEDZ, składający się z sześciu części, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ. Zamawiający w celu ułatwienia Wykonawcom wypełniania formularza JEDZ, udziela w SIWZ wskazówek (w formie mini instrukcji w JEDZU) dotyczących wypełniania JEDZ. W formularzu JEDZ, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zamieści:
a) na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu, - informację o średnim rocznym obrocie za ostatnie trzy lata obrotowe, o którym mowa w pkt 5.2.1 ppkt 1) SIWZ,
b) na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2.1 ppkt 2) SIWZ - informację o wysokości środków finansowych lub posiadanej zdolności kredytowej, którymi dysponuje Wykonawca,
c) na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2.2 SIWZ - wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający spełnienie warunku, wraz z podaniem ich rodzaju, w tym w szczególności:
-długości wykonanego tunelu, zrealizowanego w technologii TBM oraz długości wykonanego tunelu podziemnego transportu szynowego w mieście,,
-ilości wykonanych stacji podziemnych, z przejściem tarcz TBM przez konstrukcje tych stacji,
-długości wykonanych torów kolejowych z rozjazdami i sterowaniem ruchu pociągów,
-powierzchni i kubatury wykonanego budynku z kategorii XVIII obiektów budowlanych,
-daty, miejsca wykonania robót,
-podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane.
Uwaga: Oświadczenia złożone przez Wykonawcę w formularzu JEDZ stanowić będą wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
2) pełnomocnictwo do podpisania oferty o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony;
3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia;
4) Wstępny Harmonogram Rzeczowo – Finansowy Przedmiotu Zamówienia – dokument mający charakter informacyjny i pomocniczy, opracowany zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, zawierający terminy wykonania dokumentów i robót budowlanych stanowiących elementy „węzłowe” objętych Przedmiotem Zamówienia oraz wszystkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania Przedmiotu Zamówienia z ich podziałem na poszczególne elementy Przedmiotu Zamówienia.
Uwaga 1: Zamawiający dopuszcza możliwość uszczegółowienia przez Wykonawcę Wstępnego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego Przedmiotu Zamówienia, w stosunku do wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.
Uwaga 2: Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie - w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy - przekazać Zamawiającemu do uzgodnienia Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo – Finansowy Przedmiotu Zamówienia, określający podział przedmiotu zamówienia na etapy (grupy robót) podlegające odbiorom częściowym, w formie szczegółowego podziału na rodzaje robót oraz wysokości wynagrodzenia za wykonanie każdego z etapów (grupy robót). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany przez Wykonawcę przedstawionego w ofercie Wstępnego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego Przedmiotu Zamówienia, szczególnie w zależności od wysokości posiadanych środków finansowych.
5.4 Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, może polegać, na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą pisemne zobowiązanie (w oryginale), tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5.5 W celu oceny, czy Wykonawca, polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, powyższe zobowiązanie i/lub inne dokumenty, na podstawie których Wykonawca udowadnia, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, zobowiązanie lub inne dokumenty, na podstawie których Wykonawca udowadnia, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, powinno zawierać:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5.6 Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt 5.1.1 SIWZ.
5.7 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą winien złożyć wypełnione i podpisane przez te podmioty oświadczenie w formie formularza JEDZ, o którym mowa w pkt. 5.3.1 SIWZ – oddzielne, dla każdego podmiotu/podmiotów.
5.8 Wykonawcy, którzy w celu wykazania spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2.2 ppkt 1) i 2) SIWZ powołają się na zasoby innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, mogą polegać na zdolnościach tego podmiotu, jeśli podmiot ten zrealizuje roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5.9 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w pkt 5.4. SIWZ nie będą potwierdzały spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5.2 SIWZ lub zajdą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca, w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 5.2 SIWZ
5.10 W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, zastosowanie ma art. 23 ustawy Pzp. W takim przypadku:
1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy.
2) Oryginał pełnomocnictwa należy dołączyć do oferty.
3) Pełnomocnictwo winno zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Dokument potwierdzający ustanowienie Pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
4) Korespondencja związana z postępowaniem będzie kierowana do ustanowionego przez Wykonawców pełnomocnika. W związku z powyższym, należy podać adres pełnomocnika, na jaki ma być wysyłana korespondencja.
5) Wypełniając formularz oferty w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy”, należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie pełnomocnika tych Wykonawców. JEDZ, o którym mowa w pkt. 5.3 ppkt 1) składa każdy z Wykonawców oddzielnie (wypełnione i podpisane przez te podmioty) i dołącza do wspólnej oferty. Powyższe oświadczenia powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
6) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem Umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
7) Każdy z Wykonawców składa oddzielny formularz JEDZ i dołącza go do wspólnej oferty. Oświadczenia zawarte w formularzu JEDZ powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5.11 Oferta składana przez Spółki cywilne (ustawowo zdefiniowane w Tytule XXXI Księgi Trzeciej kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017r. poz. 459.)), zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.) jest traktowana, jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (art. 23 ustawy Pzp) i solidarnie za nie odpowiadających.
5.12 Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13. Kwalifikacja Wykonawców, ocena i badanie ofert
13.1 Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej informacje, dotyczące kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz, ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.

13.2 Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji o której mowa w pkt. 13.1 SIWZ, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zał. nr 4 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy Pzp. Wraz z oświadczeniem, Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania między nimi, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji.
13.3 Po dokonaniu oceny ofert, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia, w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

A) potwierdzających brak podstaw do wykluczenia:
1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. l pkt 13 - 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

B potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1) na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2.1 ppkt 1) SIWZ - Rachunek zysków i strat za ostatnie 3 lata obrotowe, podpisany zgodnie z art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047), a jeżeli Wykonawca podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię i raport niezależnego biegłego rewidenta za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania rachunku zysków i strat - inne dokumenty określające obroty za okres jak w zdaniu poprzednim.
2) na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2.1 ppkt 2) SIWZ - informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej - w których Wykonawca posiada rachunek - potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
3) na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2.2 ppkt 1) SIWZ – dowody określające czy roboty budowlane wykazane w wykazie zawartym w formularzu JEDZ zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
13.4 Do oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 13.3. SIWZ, mają odpowiednie zastosowanie zasady i sposób przygotowania oferty oraz załączników, określone w pkt 9 SIWZ.
13.5 Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec niego okoliczności wskazane w:
1) art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy Pzp,
2) art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

13.6 Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w art. 89
ust. 1 ustawy Pzp.
13.7 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 13.3 lit. A):
-ppkt 1) SIWZ - Wykonawca składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art.24 ust. l pkt 13 – 14 i 21 ustawy Pzp;
-ppkt 2) SIWZ - Wykonawca składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
13.8 W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
13.9 Jeżeli jakiekolwiek dokumenty, o których mowa w pkt 13.3A są ogólnodostępne w formie elektronicznej i możliwe do bezpłatnego pobrania dla Zamawiającego, Wykonawca wskazuje w ofercie dokładnie: adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji.
13.10 Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty i niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
13.11 Zamawiający może żądać od Wykonawcy w toku badania i oceny ofert, udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest jednak prowadzenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.
13.12 Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw albo złożyli oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa zawierające błędy lub niekompletne czy też budzące wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Zamawiający odstąpi od wezwania Wykonawcy do złożenia wymaganych oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw jeżeli mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne było by unieważnienie postępowania.
13.13 Jeżeli zaoferowana cena Przedmiotu Zamówienia będzie wydawała się rażąco niska w stosunku do Przedmiotu Zamówienia i będzie budziła wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania Przedmiotu Zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 847),
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
13.14 W przypadku gdy całkowita cena oferty będzie niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 13.13 SIWZ, chyba że rozbieżność będzie wynikała z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 13.13 SIWZ.
13.15 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.
13.16 Zamawiający jest zobowiązany odrzucić ofertę, zgodnie z pkt 13.6 SIWZ, jeżeli Wykonawca
nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do Przedmiotu Zamówienia."
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Skrócenie terminu wykonania Przedmiotu Zamówienia 8 %
Przedłużenie okresu rękojmi za wady robót budowlanych32 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-03-15
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.metro.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-03-15 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-03-15, 12:30, Warszawa ul. Wilczy Dół 5, budynek 3c sala 101c
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2017-11-22


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |