m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2017-12-12 , 15:39:26
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Bemowo m.st. Warszawy
- adresPowstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 53-37-745
- faks(0-22) 53-37-563
- adres internetowyhttp://www.bemowo.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Katarzyna Malinowska
- adresDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal366
- telefon(0-22) 443-76-12
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMagdalena Szymańska-Pawlak
- adresDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, ul. Powstańców Śląskich 70
- lokal316b
- telefon(0-22) 53 37 645
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal366
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal024, parter
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej” na terenie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy wraz z łącznikiem zapewniającym bezpieczne przejście pomiędzy budynkiem szkoły podstawowej a budynkiem Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo przy ul. Oławskiej 3a
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej” na terenie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy wraz z łącznikiem zapewniającym bezpieczne przejście pomiędzy budynkiem szkoły podstawowej a budynkiem Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo przy ul. Oławskiej 3a
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Bemowo m. st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)71.22.00.00-
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania300 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium20000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który:
1) nie podlega wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy;
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowej, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy.
2. Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 pkt 2 zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca:
1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną1 pracę projektową obejmującą swoim zakresem budowę lub przebudowę obiektu
o charakterze edukacyjnym (zgodnie z PKOB: Sekcja I Dział 12 Grupa 126 Klasa 1263, z wyłączeniem pozycji „Stacje meteorologiczne i hydrologiczne, budynki obserwatoriów”) o kubaturze minimum 15.000 m3;
UWAGA:
1 Przez usługę projektową rozumie się zakres prac wykonany w ramach jednej umowy.
2) dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia t.j. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w specjalnościach:
a) architektonicznej;
Wymaga się, aby osoba realizująca projekt objęty przedmiotem zamówienia w branży architektonicznej wykonała co najmniej 1 projekt obejmujący swoim zakresem budowę lub przebudowę obiektu o charakterze edukacyjnym (zgodnie z PKOB: Sekcja I Dział 12 Grupa 126 Klasa 1263, z wyłączeniem pozycji „Stacje meteorologiczne i hydrologiczne, budynki obserwatoriów”) o kubaturze minimum 15.000 m3;
b) konstrukcyjno-budowlanej;
Wymaga się, aby osoba realizująca projekt objęty przedmiotem zamówienia w branży konstrukcyjno-budowlanej wykonała co najmniej 1 projekt obejmujący swoim zakresem budowę lub przebudowę obiektu o charakterze edukacyjnym (zgodnie z PKOB: Sekcja I Dział 12 Grupa 126 Klasa 1263, z wyłączeniem pozycji „Stacje meteorologiczne i hydrologiczne, budynki obserwatoriów”) o kubaturze minimum 15.000 m3;
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. W przypadku uprawnień wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów dotyczących samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Zamawiający uzna, że osoba ta spełnia powyższy warunek jeżeli posiada uprawnienia do projektowania bez ograniczeń
w zakresie instalacji sanitarnych;
d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych. W przypadku uprawnień wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów dotyczących samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Zamawiający uzna, że osoba ta spełnia powyższy warunek jeżeli posiada uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w zakresie instalacji elektrycznych;
e) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.
Osoba posiadająca wskazane powyżej uprawnienia musi być wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725).
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
doświadczenie projektanta w branży architektonicznej 20 %
doświadczenie projektanta w branży konstrukcyjno-budowlanej 20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-02-27
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.bemowo.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-02-27 godzina 10:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-02-27, 11:00, siedziba Zamawiającego, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, pok. 423
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2017-12-07


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |