m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Konkurs
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2017-12-18 , 09:54:00
I Zamawiający
ZamawiającyStołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
- adresSenatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 312-44-40
- faks(0-22) 312-44-90
- e-mailszrm@szrm.pl
- adres internetowyhttp://www.szrm.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Joanna Polak
- adresStołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa
- lokal22
- telefon(0-22) 312-44-21
- emailjpolak@szrm.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychBeata Bejtman-Kuźmienko
- adresStołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa
- lokal4a
- telefon(0-22) 312 44 49
- email
Adres, pod którym można uzyskać regulamin konkursuStołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa
- lokal22
Adres, na który należy przesyłać prace konkursoweStołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa
- lokal22
II Przedmiot zamówienia
Nazwa konkursu nadana przez zamawiającego
Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej adaptacji nieruchomości położonej przy ulicy Targowej 80a i Inżynierskiej 3 w Warszawie na Centrum Kreatywności Nowa Praga w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga”
Opis konkursu
Przedmiotem konkursu będzie opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej adaptacji nieruchomości położonej przy ulicy Targowej 80A i Inżynierskiej 3 w Warszawie na Centrum Kreatywności Nowa Praga.
Koncepcja obejmie kapitalny remont, przebudowę zabytkowej kamienicy pod adresem Targowa 80a i odbudowę spalonego budynku przy Inżynierskiej 3 zlokalizowanych na dużym fragmencie działki miejskiej nr ew. 83/4 i 84 z obrębu 41–30–06, a także przebudowę istniejących powojennych budynków gospodarczych oraz kompleksowe zagospodarowanie przylegających do ww. budynków podwórek. W sumie ok. 3500 m2 powierzchni użytkowych.
Centrum Kreatywności Nowa Praga (zw. dalej CKNP) stanowi przestrzeń pracy, wspólnego działania, wymiany oraz edukacji. Klaster skupia inicjatywy oparte na kreatywności i odpowiedzialności za wspólnotę. Oferując przestrzeń, a w niej możliwość inspirujących spotkań wyzwala energię płynącą ze współpracy i wykorzystuje ją do ożywienia społecznego, gospodarczego i kulturalnego okolicy. CKNP jest mocno osadzone w realiach dzielnicy, zna potrzeby lokalnej społeczności i rozumie je, działa w sieci instytucji realizujących podobne cele, w ścisłej współpracy z otoczeniem.
CKNP to kompleks dwóch budynków i przestrzeni pomiędzy nimi, miejsce otwarte, dostępne nie tylko pod względem przestrzennym ale i społecznym. Zachęca do aktywności inspiruje do spotkań, współpracy i wymiany.
Jest inwestycją wpisaną do Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku. http://rewitalizacja.um.warszawa.pl/zintegrowany-program-rewitalizacji-mst-warszawy-do-2022-roku i realizuje jego cele.
Misją CKNP jest rozwijanie przedsiębiorczości i kreatywności, wspieranie artystów, rzemieślników i przedsiębiorców oraz angażowanie mieszkańców Warszawy do inspirującego kontaktu ze sztuką i rzemiosłem tak by aktywnie włączali się w zmienianie swojego otoczenia. Misję tę realizuje poprzez udostępnianie lokali (pracowni) na działalność gospodarczą i artystyczną oraz przestrzeni na działania edukacyjne i społeczne.
CKNP należy zaprojektować jako miejsce zapraszające i ogólnodostępne, o niezobowiązującym, dalekim od oficjalnego, charakterze wystroju, zachęcające do korzystania osoby z różnych grup społecznych i w różnym wieku, spełniające oczekiwania potencjalnych użytkowników wyrażone w procesie konsultacyjnym, opisanym w raporcie z konsultacji społecznych pt. Wytyczne do programu funkcjonalno-użytkowego budynków Centrum Kreatywności Nowa Praga oraz w Raporcie z realizacji zogniskowanych wywiadów grupowych.
Architektura CKNP powinna ustanawiać przestrzeń współdzieloną („Shared Space”) i egalitarną, stymulującą użytkowników do integracji i współdziałania, grupowej kreacji, poszukiwania pomysłów, dyskusji i inspiracji. Wnętrze powinno być otwarte na dynamiczne zmiany i umożliwiać szybkie modyfikacje dostosowujące je do tymczasowych potrzeb i pomysłów użytkowników. Metaforą dla CKNT nie jest terytorium, ale katalizator przemian. Oczekiwanym efektem projektu będzie przestrzeń wielofunkcyjna, o dużych możliwościach aranżacyjnych, eliminująca potencjalne bariery poprzez inkluzywność przestrzeni oraz jej otwartość na zmiany („aranżowalność”) i rezygnację z zaznaczania hierarchicznych podziałów (przestrzennych i symbolicznych), które wymuszałyby określone zachowania, ograniczały inwencję i spontaniczność.
W projektowaniu CKNP należy wziąć pod uwagę zapisy wynikające z dokumentu pn. „Standardy projektowe i wykonawcze infrastruktur dla pieszych w m. st. Warszawie”.
Szczegółowe wymagania i wytyczne zostały określone w Regulaminie Konkursu.
W konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy:
● nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i ust. 5 ust. 1 i 4 Ustawy.
● spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu, tj.:
a) dysponują co najmniej jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności architektonicznej,
b) dysponują co najmniej jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
c) dysponują co najmniej jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
d) dysponują co najmniej jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
e) dysponowaniem co najmniej jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
Uczestnik zainteresowany udziałem w konkursie zobowiązany jest złożyć Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie (wraz z załącznikami) zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie Konkursu.
Po dokonaniu oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie (w tym dokonaniu oceny spełnienia warunków udziału w konkursie), Zamawiający zaprosi do składania prac konkursowych uczestników konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie Konkursu.
MiejsceWarszawa
Główny przedmiot (CPV)71.00.00.00-8
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Kryteria wyboru uczestników (o ile dotyczy)
IV Procedura
Kryteria oceny prac konkursowych
Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:
Kryteria pierwszorzędne.
1) wpisanie w strukturę i charakter miejsca i miasta,
2) integralność kompozycji w całości,
3) uwzględnienie oczekiwań społecznych wynikających z konsultacji społecznych,
4) walory architektoniczne.
Kryteria drugorzędne.
1) podział na poszczególne strefy funkcjonalne – właściwy układ pomieszczeń,
2) efektywność energetyczna, z uwzględnieniem wytycznych konserwatora zabytków,
3) walory ekonomiczne.
Kryteria wymienione powyżej są rozpatrywane całościowo i łącznie decydują o ocenie pracy konkursowej. Sędziowie mają równe prawa w głosowaniu. W spornych sytuacjach niemożliwych do rozwiązania większością głosów decyduje głos Przewodniczącego Sądu.
Ewentualne wyróżnienia będą przyznane pracom, które po uszeregowaniu przez Sąd Konkursowy, zajmą kolejne miejsca w Konkursie lub, w ocenie Sądu Konkursowego, będą warte wyróżnienia za przedstawione w nich wyjątkowe rozwiązania.
Warunki uzyskania regulaminu konkursu oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-01-18
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać dokumenty: www.szrm.pl Katalog Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursieData składania wniosków: 2018-01-18
Czas składania wniosków: 12:00
Miejsce składania wniosków: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 02-372 Warszawa (I piętro pok. 22)
Termin składania prac konkursowychPrace konkursowe należy składać do dnia 2018-05-21 godzina 15:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać prace konkursowe)
V Nagrody
Liczba oraz wartość nagród, które zostaną wydane/wypłacone (o ile dotyczy)
Organizator konkursu przewiduje przyznanie nagród i wyróżnień w łącznej wysokości 115 000 PLN brutto, w tym:
— I nagroda – pieniężna w wysokości 50 000 PLN oraz zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, powadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej. Nagroda finansowana z Projektu „Rewitalizacja – wspólna sprawa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014–2020,
— II nagroda – pieniężna w wysokości 35 000 PLN;
— III nagroda – pieniężna w wysokości 20 000 00 PLN.
2 wyróżnienia – po 5 000 PLN każde. Wyróżnienia finansowane z Projektu „Rewitalizacja – wspólna sprawa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014–2020.
Organizator konkursu zastrzega możliwość innego podziału kwoty nagród w przypadku nie przyznania którejś z nagród, albo sklasyfikowaniu więcej niż jednego Uczestnika konkursu na tym samym poziomie (II lub III).
VI Inne informacje
Czy konkurs dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Tak
Projekt/program
Nagrody pieniężne, o których mowa w Sekcji V finansowane z Projektu „Rewitalizacja – wspólna sprawa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014–2020,

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2017-12-14


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |