m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2017-12-29 , 12:41:08
I Zamawiający
ZamawiającySzpital Czerniakowski Sp. z o.o.
- adresStępińska 19/25, 00-739 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 318-60-00
- faks(0-22) 318-63-00
- e-mailsekretariat@szpitalczerniakowski.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.szpitalczerniakowski.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Małgorzata Bauer-Dołęgowska
- adresSzpital Czerniakowski Sp. z o.o., Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa
- lokal120
- telefon(0-22) 318 63 59
- emailbzp@szpitalczerniakowski.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zakup i dostawę soczewek okulistycznych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. ( nr sprawy 03/2018)
Opis zamówienia
1.2. Opis przedmiotu zamówienia oraz obowiązki Wykonawcy:
1) Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa soczewek okulistycznych (pakiet Nr 1-3).
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy).
3) Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia łącznej wielkości przedmiotu zamówienia w zakresie - maksymalnie do 20 % całkowitej wielkości zamówienia podstawowego/całkowitej wartości umowy brutto, w okresie trwania umowy.
4) Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków Wykonawcy zostały określone w „Projekcie umowy” stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
5) Dostarczony przedmiot zamówienia winien być zaopatrzony w etykietę handlową sporządzoną w języku polskim, zawierającą niezbędne informacje potrzebne do bezpiecznego używania dla bezpośredniego użytkownika. Jeśli oryginalna dokumentacja jest sporządzona w innym języku, to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski.
6) W przypadku dostaw produktów z programów lekowych dopuszcza się jedynie leki umieszczone na listach refundacyjnych NFZ, cena leku nie może przekroczyć limitu finansowania ustalonego przez NFZ, jeżeli dotyczy przedmiotu zamówienia.
7) Przez produkty lecznicze stanowiące przedmiot zamówienia, jeżeli dotyczy przedmiotu zamówienia, należy rozumieć produkty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2016, poz. 2142 z późn. zm.).
8) Zaoferowane produkty lecznicze, jeżeli dotyczy przedmiotu zamówienia, muszą być dopuszczone do obrotu na zasadach określonych w art. 3 lub 4 ust. 1 i 2 lub 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2016, poz. 2142 z późn. zm.).
9) W zakresie poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, w których w opisie przedmiotu zamówienia użyto zapisów wskazujących na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie produktu, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
a) Przez ofertę równoważną należy rozumieć taką ofertę, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych parametrach, jakie zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, lecz oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.
b) Ofertą równoważną są produkty lub rozwiązania, które odpowiadają pod względem jakości i funkcjonalności produktom lub rozwiązaniom wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ.
c)Na Wykonawcy składającym ofertę równoważną spoczywa obowiązek udowodnienia równoważność oferowanych produktów.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawSzpital Czerniakowski Sp. z o.o. ul. Stępińska 19/25 00-739 Warszawa
Główny przedmiot (CPV)33.14.00.00-3
Dodatkowe przedmioty (CPV) 33.14.16.20-2
33.16.90.00-2

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1pakiet nr 1 4000,00
2pakiet nr 2600,00
3Pakiet 32000,00
Razem 6600,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania12 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium6600,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
2. W CELU POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJA WYMAGANIOM OKRESLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY WYMAGA ZŁOŻENIA WRAZ Z OFERTĄ:
1) Zgodnie z § 13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Dz. U. z 2016, poz. 1126), w celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą (warunki przedmiotowe):
A) Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i stosowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. 2017 poz. 211 z późn. zm.) oraz
Oświadczenia Wykonawcy, ze dysponuje kompletem dokumentów wystawionych przez uprawnione jednostki, wymagane polskimi przepisami prawa (np. znak CE, Deklarację Zgodności, niezbędne świadectwa, atesty, certyfikaty, pozwolenia, zgłoszenia, świadectwa rejestracji wydane przez uprawnione organy np. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Minister Zdrowia), w tym zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. 2017 poz. 211 z późn. zm.) oraz że przedmiot zamówienia spełnia wymagania polskich i europejskich norm, oznaczony jest znakiem CE i posiada dopuszczenie do obrotu wymagane prawem z uwzględnieniem ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. 2017 poz. 211 z późn. zm.), jeżeli nie dotyczy, Wykonawca załączy Oświadczenie z adnotacją „NIE DOTYCZY”
oraz
Oświadczenia, iż dany asortyment oferowany w ramach przedmiotu zamówienia nie jest wyrobem medycznym, jeśli dotyczy przedmiotu zamówienia;
Jednocześnie Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia, na każde żądanie Zamawiającego, odpowiedniego dokumentu, potwierdzającego dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu oraz pozostałych dokumentów wymienionych w pkt 1) - Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.
6. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy P.z.p. Oświadczenie jest składane w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej także jako „JEDZ”), zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonym w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 Dyrektywy 2014/25/UE. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.9. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy P.z.p. przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy P.z.p.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1 w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 ustawy P.z.p., wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy P.z.p., wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (patrz ust. 13 niniejszego Rozdz.) – załącznik nr 6 do SIWZ,
7) Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (patrz ust. 13 niniejszego Rozdz.) – załącznik nr 6 do SIWZ,
8) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (patrz ust. 13 niniejszego Rozdz.) - załącznik nr 6 do SIWZ,
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena90 %
termin realizacji dostaw częściowych10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-02-16
Cena: 10,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: kasa szpitala
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.szpitalczerniakowski.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-02-16 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-02-16, 10:15, Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. ul. Stępińska 19/25 00-739 Warszawa pawilon administracyjny pok. 120
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2017-12-27


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |