m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-01-05 , 16:11:16
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Włochy m.st. Warszawy
- adresAl. Krakowska 257, 02-133 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(22) 44 34 330
- faks(22) 44 34 333
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.ud-wlochy.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Małgorzata Urbańska
- adresDzielnica Włochy m.st. Warszawy, Al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
- lokal212
- telefon(22) 44 34 336
- emailprzetargiwlo@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychPaweł Gnieszawa-Słodkowski
- adresDzielnica Włochy m.st. Warszawy, Al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
- lokal315
- telefon(22) 44 34 221
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Włochy m.st. Warszawy, Al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
- lokal213
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Włochy m.st. Warszawy, Al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
- lokalnr 1, parter
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Utrzymanie zieleni niskiej z podziałem na części:
I Prace polegające na bieżącym utrzymaniu terenów zieleni w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy – Obszar Włochy w latach 2018-2020.
II Prace polegające na bieżącym utrzymaniu terenów zieleni w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy – Obszar Okęcie w latach 2018-2020.
Opis zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Dzielnica Włochy Miasta Stołecznego Warszawy Al. Krakowska 257Warszawa02-133PolskaOsoba do kontaktów: Małgorzata Urbańska Tel.: +48 224434336E-mail: przetargiwlo@um.warszawa.pl Faks: +48 224434333Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ud-wlochy.waw.pl
I.2)
Wspólne zamówienie
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.ud-wlochy.waw.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy, pokój nr 1, parter Al. Krakowska 257Warszawa02-133PolskaTel.: +48 224434336E-mail: przetargiwlo@um.warszawa.pl Faks: +48 224434333Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ud-wlochy.waw.pl
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:

Utrzymanie zieleni niskiej z podziałem na części: I (...) - Obszar Włochy w latach 2018-2020. II (...) - Obszar Okęcie w latach 2018-2020. - pełny tytuł poniżej w pkt. II.1.4)
Numer referencyjny: PN 38/2017
II.1.2)
Główny kod CPV
77310000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
Utrzymanie zieleni niskiej z podziałem na części:
I Prace polegające na bieżącym utrzymaniu terenów zieleni w Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy – Obszar Włochy w latach 2018-2020.
II Prace polegające na bieżącym utrzymaniu terenów zieleni w Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy – Obszar Okęcie w latach 2018-2020.
17. Zastosowanie art. 24aa Prawa zamówień publicznych
Zamawiający przewiduje w postępowaniu zastosowanie art. 24aa Prawa zamówień publicznych.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 981 060.94 PLN
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Utrzymanie zieleni niskiej z podziałem na części: I Prace polegające na bieżącym utrzymaniu terenów zieleni w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy – Obszar Włochy w latach 2018-2020.
Część nr: 1
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
77313000
77314100
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
II.2.4)
Opis zamówienia:
1). Przedmiot zamówienia dla części I obejmuje bieżące utrzymaniu terenów zieleni w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy – Obszar Włochy w latach 2018-2020.
Prace polegają na całorocznym utrzymaniu terenów zieleni poprzez:
- utrzymanie czystości obiektów,
- utrzymanie zimowe obiektów,
- usuwanie podrzutów zanieczyszczeń,
- czyszczenie powierzchni utwardzonych,
- wymianę piasku w piaskownicach,
- wymianę piasku na polach piaskowych,
- odcięcie brzegów trawnika,

- konserwację nawierzchni żwirowej utwardzonej,
- konserwację ławek parkowych,
- konserwację koszy na śmieci,
- dostawę i montaż słupków zabezpieczających,
- wiosenne grabienie,
- jesienne grabienie,
- koszenie trawników,
- renowację trawników,
- zakładanie i pielęgnację kwietników,
- nasadzenie krzewów,
- pielenie krzewów,
- odmładzanie krzewów,
- cięcie i pielęgnację żywopłotów,
- usuwanie odrostów,
- podlewanie interwencyjne,
- naprawę parkowej nawierzchni utwardzonej.
Zamawiający planuje wykonać nie mniej niż 50% prac wyszczególnionych w załącznikach nr 3a, 3b i 3c do umowy.
Zamawiający zastrzega możliwość zmian (zwiększenia lub zmniejszenia) ilości wykonywanych prac stosownie do potrzeb z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą spowodować przekroczenia kwot ujętych w § 7 ust. 1, 2 i 3Umowy.
Przedmiot zamówienia musi być wykonany w taki sposób, aby nie utrudniał poruszania się osobom niepełnosprawnym.
7. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt. 6
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) dla każdej z części zamówienia.
Przedmiotem zamówienia, w części I zamówienia (Prace polegające na bieżącym utrzymaniu terenów zieleni w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy – Obszar Włochy w latach 2018-2020), będą usługi polegające na powtórzeniu usług tożsamych rodzajowo i przedmiotowo ujętych w zamówieniu podstawowym dla tej części,o wartości netto 458 270,12 zł. Zamówienia te udzielane będą na warunkach ustalanych w trakcie negocjacji zamawiającego z wykonawcą
2. Wymagania związane z zatrudnieniem na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (część I, część II):
1) Dla części I zamówienia:
a) Zgodnie z § 3 pkt. 8 wzoru umowy, Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest w całym okresie realizacji Umowy do zatrudnienia, na podstawie umowy o pracę (w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.), co najmniej 2 osoby wykonujące prace wymienione w § 1 wzoru umowy, każda na minimum ½ etatu.
A. Część I Obszar Włochy
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryteria - przypisując im odpowiednią wagę procentową:
1)Cena oferty brutto - 60%
2)Czas koszenia trawników /w dniach/ dla Obszaru Włochy (zgodnie z pkt 16 załącznika nr 2 do umowy) łącznie dla obiektów: Park Kombatantów (poz. Nr 1 załącznika nr 1 do umowy) i Park ze Stawami Cietrzewia (poz. Nr 4załącznika nr 1 do umowy) - 40%
ZAPIS DOT. CZĘŚCI I i CZ. II ZAMÓWIENIA - SIWZ cz. III. 10.Składanie dokumentów dotyczących przynależności do tej samej grupy kapitałowej (część I, część II)
1) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje w formie pisemnej zamawiającemu (do siedziby zamawiającego Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa, pok. 212, II piętro.) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 374 810.37 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
Dla części I zamówienia – 22 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych).
-) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
-) Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Utrzymanie zieleni niskiej z podziałem na części: II Prace polegające na bieżącym utrzymaniu terenów zieleni w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy – Obszar Okęcie w latach 2018-2020.
Część nr: 2
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
77313000
77314100
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy

II.2.4)
Opis zamówienia:
2). Przedmiot zamówienia dla części II obejmuje bieżące utrzymaniu terenów zieleni w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy – Obszar Okęcie w latach 2018-2020
Prace polegają na całorocznym utrzymaniu terenów zieleni poprzez:
- utrzymanie czystości obiektów,
- utrzymanie zimowe obiektów,
- usuwanie podrzutów zanieczyszczeń,
- czyszczenie powierzchni utwardzonych,
- wymianę piasku w piaskownicach,
- wymianę piasku na polach piaskowych,
- odcięcie brzegów trawnika,
- konserwację nawierzchni żwirowej utwardzonej,
- konserwację ławek parkowych,
- konserwację koszy na śmieci,
- dostawę i montaż słupków zabezpieczających,
- wiosenne grabienie,
- jesienne grabienie,
- koszenie trawników,
- renowację trawników,
- zakładanie i pielęgnację kwietników,
- nasadzenie krzewów,
- pielenie krzewów,
- odmładzanie krzewów,
- cięcie i pielęgnację żywopłotów,
- usuwanie odrostów,
- podlewanie interwencyjne,
- naprawę parkowej nawierzchni utwardzonej.
Zamawiający planuje wykonać nie mniej niż 50% prac wyszczególnionych w załącznikach nr 3a, 3b i 3c do umowy.
Zamawiający zastrzega możliwość zmian (zwiększenia lub zmniejszenia) ilości wykonywanych prac stosownie do potrzeb z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą spowodować przekroczenia kwot ujętych w § 7 ust. 1, 2 i 3Umowy.
Przedmiot zamówienia musi być wykonany w taki sposób, aby nie utrudniał poruszania się osobom niepełnosprawnym.
7. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt. 6
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) dla każdej z części zamówienia.
Przedmiotem zamówienia, w części II zamówienia (Prace polegające na bieżącym utrzymaniu terenów zieleni w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy – Obszar Okęcie w latach 2018-2020), będą usługi polegające na powtórzeniu usług tożsamych rodzajowo i przedmiotowo ujętych w zamówieniu podstawowym dla tej części,o wartości netto 202 083,52 zł. Zamówienia te udzielane będą na warunkach ustalanych w trakcie negocjacji zamawiającego z wykonawcą.
2. Wymagania związane z zatrudnieniem na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (część I, część II):

2) Dla części II zamówienia:
a) Zgodnie z § 3 pkt. 8 wzoru umowy, Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest w całym okresie realizacji Umowy do zatrudnienia, na podstawie umowy o pracę (w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.), co najmniej 2 osoby wykonujące prace wymienione w § 1 wzoru umowy, każda na minimum ½ etatu.
B. Część II Obszar Okęcie
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryteria - przypisując im odpowiednią wagę procentową:
1) Cena oferty brutto - 60%
2) Czas koszenia trawników /w dniach/ dla Obszaru Okęcie (zgodnie z pkt 14 załącznika nr 2 do umowy) łącznie dla obiektów: Park Marka Kotańskiego wraz z Dzielnicowym Centrum Rekreacji im. Marka Kotańskiego (poz.Nr 1 załącznika nr 1 do umowy) i Zieleniec przy ul. 1 Sierpnia na wysokości budynków o nr 24-30 (poz. Nr 2załącznika nr 1 do umowy) - 40%
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 606 250.57 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
Dla części II zamówienia – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
-) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
-) Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.


Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Zamawiający przeprowadzi jednoetapową aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone, co najmniej 2 oferty(w każdej z części zamówienia) niepodlegające odrzuceniu. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.
Strona internetowa do aukcji http://aukcje.um.warszawa.pl (pozostałe inf. zawarte w SIWZ).
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/02/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 13/04/2018
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 13/02/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Siedziba zamawiającego, adres jw., sala 205, piętro II
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
7.Poleganie na zasobach podmiotów trzecich (część I, część II)- patrz SIWZ cz. III pkt. 7.
8.Inne dokumenty lub oświadczenia wymagane w postępowaniu (część I, część II) - Patrz SIWZ cz. III pkt. 8
5. Zmiany postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego (jednakowe dla część I i część II)
Zmiany postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy oraz warunki takich zmian:
1) Za dopuszczalne należy uznać zmianę osoby wskazanej w załączniku nr 5 a do SIWZ dla części I; w załączniku nr 5 b do SIWZ dla części II. Nowa osoba winna posiadać kwalifikacje nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego w SIWZ,
2) Za dopuszczalne należy uznać zmiany rzeczowego zakresu prac przewidzianych
dla podwykonawcy wskazanego w formularzu oferty,
3) Za dopuszczalne należy uznać zmianę podwykonawcy. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym zamierza powierzyć realizację zamówienia,
4) Zamawiający dopuszcza zmianę albo rezygnację z podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych wart. 22 a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zdolności techniczne lub zawodowe), w celu wykazania

spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy (analogicznie jak wobec podmiotu na zasoby, którego powoływał się przy spełnieniu warunku udziału w postępowaniu), a jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę innym.
5) Wszelkie zmiany postanowień zawartej Umowy niezgodne z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych podlegają unieważnieniu.
6) Wskazane powyżej zmiany mogą zostać wprowadzone, jedynie w przypadku jeżeli obydwie strony umowy (zamawiający i wykonawca) zgodnie uznają, że wprowadzenie zmian jest konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia. Zmiany muszą nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
7) Zamawiający przewiduje możliwość waloryzacji Umowy w przypadku wystąpienia zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z2017 r. poz. 847, j.t.),
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę
8) Stronom Umowy przysługują następujące prawa w przypadku jej waloryzacji:
a) Wykonawcy przysługuje 30-dniowy termin, liczony od dnia wejścia w życie zmian wymienionych wyżej w pkt 7 lit. a, b lub c na przekazanie Zamawiającemu pisemnego wniosku o wprowadzenie waloryzacji Umowy. Wniosek powinien zawierać propozycje zmian do Umowy, w tym zakresie, wraz z uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego ich zasadności,
b) Zamawiającemu przysługuje 21-dniowy termin od dnia otrzymania kompletnego wniosku wymienionego wyżej w pkt. 8 lit a na zajęcie pisemnego stanowiska. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres dla doręczeń wskazany przez Wykonawcę.
UWAGA - ZAPISY DOT. SKŁADANIA DOKUMENTÓW PRZEZ PODMIOTY ZAGRANICZNE - NIŻEJ PKT.VI.4.3)
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Warszawa ul. Postępu 17A02-676PolskaTel.: +48 224587840E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1579 z późn. zm.) przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
UWAGA. W ZWIĄZKU Z OGRANICZENIAMI W ILOŚCI ZNAKÓW - PONIŻEJ ZAPISY DOT. SKŁADANIA DOK.PRZEZ PODMIOTY ZAGRANICZNE
9. Składanie dokumentów przez podmioty zagraniczne (część I, część II)
1) Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia(zwanego dalej rozporządzeniem), jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1 rozporządzenia, tj. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych (wskazanej w SIWZ cz. III pkt. 5 ppkt. 5.2.1. – dla części I zamówienia; wskazanej w SIWZ cz. IIIpkt. 6 ppkt. 6.2.1. – dla części II zamówienia) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
4) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, w zakresie określonym wart. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Warszawa ul. Postępu 17A

02-676PolskaTel.: +48 224587840E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03.01.2018 r.

!!!UWAGA!!! treść ogłoszenia uległa zmianie, aktualna treść ogłoszenia dostępna jest pod adresem http://www.ud-wlochy.waw.pl
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Włochy m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)77.31.00.00-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 77.31.30.00-7
77.31.41.00-5

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://aukcje.um.warszawa.pl
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
Kryteria oceny ofert
1Utrzymanie zieleni niskiej z podziałem na części: I Prace polegające na bieżącym utrzymaniu terenów zieleni w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy – Obszar Włochy w latach 2018-2020.22000,00cena: 60%2) Czas koszenia trawników /w dniach/ dla Obszaru Włochy (zgodnie z pkt 16 załącznika nr 2 do umowy) łącznie dla obiektów: Park Kombatantów (poz. Nr 1 załącznika nr 1 do umowy) i Park ze Stawami Cietrzewia (poz. Nr 4 załącznika nr 1 do umowy): 40%
2Utrzymanie zieleni niskiej z podziałem na części: II Prace polegające na bieżącym utrzymaniu terenów zieleni w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy – Obszar Okęcie w latach 2018-2020.10000,00cena: 60%2) Czas koszenia trawników /w dniach/ dla Obszaru Okęcie (zgodnie z pkt 14 załącznika nr 2 do umowy) łącznie dla obiektów: Park Marka Kotańskiego wraz z Dzielnicowym Centrum Rekreacji im. Marka Kotańskiego (poz. Nr 1 załącznika nr 1 do umowy) i Zieleniec przy ul. 1 Sierpnia na wysokości budynków o nr 24-30 (poz. Nr 2 załącznika nr 1 do umowy): 40%
Razem 32000,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium32000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
UWAGA - NUMERACJA PRZENIESIONA Z SIWZ
III. Warunki udziału w postępowaniu oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania
1. Warunki udziału w stosunku do wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia (część I i część II).
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu;
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
-) zdolności technicznej lub zawodowej.
2) Podstawy wykluczenia – z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy.
2. Część I zamówienia - warunki udziału w postępowaniu – określenie warunków
1) W przypadku warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający wymaga od wykonawców, aby:
1)1. W wykazie usług znalazły się informacje, że wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę na kwotę min. 600 000,00 zł brutto, polegającą na utrzymaniu terenów zieleni niskiej (obejmującej co najmniej pielęgnację trawników i krzewów).
W przypadku usług wykonywanych zamawiający uzna usługę już zrealizowaną na kwotę min. 600 000,00zł brutto, polegającą na utrzymaniu terenów zieleni niskiej (obejmującej co najmniej pielęgnację trawników i krzewów).
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (opisany wyżej w ppkt. 1)1.) musi spełniać co najmniej jeden wykonawca.
„(…) Wykonawca udostępniający swoje zdolności oraz doświadczenie może zatem uczynić to jedynie w zakresie, w którym sam je nabył. Jeśli doświadczenie zostało nabyte w ramach konsorcjum to przekazaniu podlegają zasoby powstałe jedynie w granicach wykonania prac przez dany podmiot. Zasada równego traktowania wykonawców nie dopuszcza, by wykonawca biorący indywidualnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji (…)”
- wyrok sygn. akt. KIO 905/17, sygn. akt. KIO 925/17, sygn. akt. KIO 933/17, wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-387/14 Esaprojekt.
1)2. Wykonawca wykazał, ze dysponuje:
• osobą posiadającą wykształcenie średnie ogrodnicze i staż pracy przy pielęgnacji zieleni – min. 5 lat
LUB
• osobą posiadającą wykształcenie wyższe (magisterskie, inżynierskie, licencjackie) ogrodnicze lub pokrewne(np. leśnictwo, architektura krajobrazu) i staż pracy przy pielęgnacji zieleni – min. 3 lata
LUB
• osobą posiadającą zaświadczenie kwalifikacyjne „inspektora nadzoru terenów zieleni ”.
Wskazana osoba będzie pełnić funkcję upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.
ORAZ
• pracownikami fizycznymi – min. 12 osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (opisany wyżej w ppkt. 1)2.) będzie oceniany łącznie.
1)3. Wykonawca wykazał, że dysponuje:
sprawnym sprzętem j.n.:
a) pojazd ciężarowy o ładowności do 3,5 t - 2 szt.,
b) kosa spalinowa - 4 szt.,
c) kosiarka spalinowa ręczna - 6 szt.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (opisany wyżej w ppkt. 1)3.) będzie oceniany łącznie.

3. Część II zamówienia - warunki udziału w postępowaniu – określenie warunków
Uwaga: Ciąg dalszy w punkcie poniżej
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
3. Część II zamówienia - warunki udziału w postępowaniu – określenie warunków
1) W przypadku warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający wymaga od wykonawców, aby:
1)1. W wykazie usług znalazły się informacje, że wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę na kwotę min. 200 000,00 zł brutto, polegającą na utrzymaniu terenów zieleni niskiej (obejmującej co najmniej pielęgnację trawników i krzewów)
W przypadku usług wykonywanych zamawiający uzna usługę już zrealizowaną na kwotę min. 200 000,00zł brutto, polegającą na utrzymaniu terenów zieleni niskiej (obejmującej co najmniej pielęgnację trawników i krzewów)
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (opisany wyżej w ppkt. 1)1.) musi spełniać co najmniej jeden wykonawca.
„(…) Wykonawca udostępniający swoje zdolności oraz doświadczenie może zatem uczynić to jedynie w zakresie, w którym sam je nabył. Jeśli doświadczenie zostało nabyte w ramach konsorcjum to przekazaniu podlegają zasoby powstałe jedynie w granicach wykonania prac przez dany podmiot. Zasada równego traktowania wykonawców nie dopuszcza, by wykonawca biorący indywidualnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji (…)”
- wyrok sygn. akt. KIO 905/17, sygn. akt. KIO 925/17, sygn. akt. KIO 933/17, wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-387/14 Esaprojekt.
1)2. Wykonawca wykazał, ze dysponuje:
• osobą posiadającą wykształcenie średnie ogrodnicze i staż pracy przy pielęgnacji zieleni – min. 5 lat
LUB
• osobą posiadającą wykształcenie wyższe (magisterskie, inżynierskie, licencjackie) ogrodnicze lub pokrewne(np. leśnictwo, architektura krajobrazu) i staż pracy przy pielęgnacji zieleni – min. 3 lata
LUB
• osobą posiadającą zaświadczenie kwalifikacyjne „inspektora nadzoru terenów zieleni ”.
Wskazana osoba będzie pełnić funkcję upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.
ORAZ
• pracownikami fizycznymi – min. 8 osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (opisany wyżej w ppkt. 1)2.) będzie oceniany łącznie.
1)3. Wykonawca wykazał, że dysponuje:
sprawnym sprzętem j.n.:
a) pojazd ciężarowy o ładowności do 3,5 t - 2 szt.,
b) kosa spalinowa - 3 szt.,
c) kosiarka spalinowa ręczna - 4 szt.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (opisany wyżej w ppkt. 1)3.) będzie oceniany łącznie.

4. Wykaz oświadczeń składanych wraz z ofertą przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (część I i część II)
1) Wraz z ofertą Wykonawca składa Oryginał Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców odrębny formularz JEDZ wypełnia i podpisuje każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
e) W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą wypełniony i podpisany przez każdy z tych podmiotów odrębny formularz JEDZ.
5. Wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych w postępowaniu przez wykonawcę, na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania – dla części I zamówienia
Uwaga: Ciąg dalszy w punkcie poniżej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
5.1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda:
5.1.1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
Zamawiający wymaga, aby w wykazie usług znalazły się informacje, że wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę na kwotę min. 600 000,00 zł brutto, polegającą na utrzymaniu terenów zieleni niskiej (obejmującej co najmniej pielęgnację trawników i krzewów)
W przypadku usług wykonywanych zamawiający uzna usługę już zrealizowaną na kwotę min. 600 000,00zł brutto, polegającą na utrzymaniu terenów zieleni niskiej (obejmującej co najmniej pielęgnację trawników i krzewów).
Wykaz usług należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4a do SIWZ;
Wśród dowodów załączanych do wykazu usług musi być dowód dotyczący usługi wymaganej rodzajowo i kwotowo przez zamawiającego;
Dowody dotyczące usług składane zamawiającemu:
Dowodami, określającymi, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, są:
- referencje;
- inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5.1.2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5a do SIWZ;
5.1.3. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6a do SIWZ.
5.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych w postępowaniu potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
5.2.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5.3. Zgodnie z art. 26 ust 2f ustawy Pzp - Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania udzielenie zamówienia zamawiający może (...)
Uwaga: Ciąg dalszy w punkcie poniżej.
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Ciąg dalszy z punktu powyżej:
(...) na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
5.4. UWAGA:
a) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
b) W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i §7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (tj. dokumentów i oświadczeń składanych w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zobowiązań innych podmiotów)) oraz potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postepowania, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
c) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych w postępowaniu przez wykonawcę, na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania – dla części II zamówienia
6.1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda:

6.1.1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
Zamawiający wymaga, aby w wykazie usług znalazły się informacje, że wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę na kwotę min. 200 000,00 zł brutto, polegającą na utrzymaniu terenów zieleni niskiej (obejmującej co najmniej pielęgnację trawników i krzewów).
W przypadku usług wykonywanych zamawiający uzna usługę już zrealizowaną na kwotę min. 200 000,00 zł brutto, polegającą na utrzymaniu terenó(...).
UWAGA: Ciąg dalszy poniżej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W przypadku usług wykonywanych zamawiający uzna usługę już zrealizowaną na kwotę min. 200 000,00zł brutto, polegającą na utrzymaniu terenów zieleni niskiej (obejmującej co najmniej pielęgnację trawników i krzewów).
Wykaz usług należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4b do SIWZ;
Wśród dowodów załączanych do wykazu usług musi być dowód dotyczący usługi wymaganej rodzajowo i kwotowo przez zamawiającego;
Dowody dotyczące usług składane zamawiającemu:
Dowodami, określającymi, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, są:
- referencje;
- inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6.1.2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5b do SIWZ;
6.1.3. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6b do SIWZ.
6.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych w postępowaniu potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania:

6.2.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.3. Zgodnie z art. 26 ust 2f ustawy Pzp - Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
6.4. UWAGA:
a) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
b)W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i §7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (tj. dokumentów i oświadczeń składanych w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zobowiązań innych podmiotów)) oraz potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postepowania, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których(...)
Uwaga: c.d. w pkt. III.2.2).
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
(...) mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
c) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofertOkreślone osobno dla każdej części (patrz wyżej)
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-02-14
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.ud-wlochy.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-02-14 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-02-14, 10:15, Siedziba zamawiającego, adres jw., sala 205, piętro II
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-01-03


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |