m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPoniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-01-09 , 11:42:55
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Ewa Pietrzak
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 443-14-14
- emailepietrzak@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniup. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji oraz elektronicznego znakowania psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie m.st. Warszawy
Opis zamówienia
6.1 Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji oraz elektronicznego znakowania psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie m.st. Warszawy.
6.2 Na każdą z 18 części zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 39 973,00 zł brutto ( w tym na usługi sterylizacji i kastracji dla wybranej części zamówienia kwotę 27 773,00 zł brutto, a na usługi elektronicznego znakowania psów i kotów kwotę 12 200,00 zł. brutto)

6.3 Minimalne niekomercyjne ceny zabiegów sterylizacji i kastracji będących przedmiotem niniejszego zamówienia, ustalone przez Zamawiającego w porozumieniu z Warszawską Izbą Lekarsko-Weterynaryjną w Warszawie, nie powinny być niższe niż podane w tabeli:

Nazwa zabiegu Minimalna cena jednostkowa brutto
Sterylizacja kotki 130,00 zł
Kastracja kocura 70,00 zł
Sterylizacja suki do 15 kg mc 180,00 zł
Sterylizacja suki 15-30 kg mc 220,00 zł
Sterylizacja suki powyżej 30 kg mc 280,00 zł
Kastracja psa do 15 kg mc 130,00 zł
Kastracja psa 15-30 kg mc 160,00 zł
Kastracja psa powyżej 30 kg mc 180,00 zł

UWAGA:
Zaoferowanie którejkolwiek z powyższych pozycji w cenie jednostkowej niższej niż określona
w powyższej tabeli skutkować będzie odrzuceniem takiej oferty, na podstawie art. 138r ust. 2 ustawy.
6.4 Wymagania ogólne dotyczące realizacji zadania
Wykonawca musi:
1) Prowadzić działalność w zakładzie leczniczym dla zwierząt, na terenie dzielnicy
m.st. Warszawy, której dotyczy oferta tj. posiadać filię lub placówkę w tym rejonie wyposażoną w aparaturę i sprzęt dostosowany do zakresu świadczonych usług (zgodnie
z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt Dz. U. z 2017 r. poz. 188 z późn. zm. oraz Rozporządzeniami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r.: w sprawie wymagań dla gabinetów weterynaryjnych Dz. U. z 2004 r. Nr 194 poz. 1990; w sprawie wymagań dla przychodni weterynaryjnych Dz. U. z 2004 r. Nr 194 poz. 1991 z późn. zm.; w sprawie wymagań dla lecznic weterynaryjnych Dz. U. z 2004 r. Nr 194 poz. 1992; w sprawie wymagań dla klinik weterynaryjnych Dz. U. z 2004 r. Nr 194 poz. 1993).
2) Posiadać sprzęt komputerowy z systemem operacyjnym oraz zainstalowaną przeglądarkę internetową, a także łącze internetowe o przepustowości umożliwiającej sprawdzanie
w aplikacji „KartaWawa” ważności uprawień (e-hologramu) „Karty Warszawiaka” lub „Karty Młodego Warszawiaka” właściciela zwierzęcia oraz wprowadzanie danych o psach i kotach do Międzynarodowej Bazy Danych „SAFE-ANIMAL” www.safe-animal.eu
3) Posiadać sprzęt dostosowany do zakresu świadczonych usług weterynaryjnych z zakresu elektronicznego znakowania w tym:
 mikroprocesory z aplikatorami, zgodne z normą ISO 11784,
 czytnik do odczytywania elektronicznych mikroprocesorów, zgodny z normą ISO 11785 (zaleca się, aby czytnik był podłączony do komputera, w celu eliminacji ewentualnych błędów przy ręcznym wprowadzaniu danych),
 dowolną drukarkę atramentową lub laserową.
4) Prowadzić dokumentację lekarsko – weterynaryjną dotyczącą przeprowadzanych zabiegów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko – weterynaryjnej
i ewidencji leczenia zwierząt oraz wzorów tej dokumentacji i ewidencji (Dz. U. z 2011 r.
Nr 224, poz. 1347).
5) Zapewnić formularze do wypełnienia dla właścicieli zwierząt pn.:
– „Wniosek właściciela o wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji psa/kota w 2018 roku” zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
– „Wniosek właściciela/organizacji pozarządowej/innego podmiotu o wykonanie zabiegu elektronicznego oznakowania psa/kota na koszt m.st. Warszawy w 2018 roku”, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy,
6) Umieścić w widocznym miejscu, na terenie zakładu leczniczego, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, pisemną informację dotyczącą rodzaju usługi weterynaryjnej wykonywanej na koszt m. st. Warszawy, zgodną ze wzorami stanowiącymi załącznik nr 7
i 8 do umowy.
6.5 Zamawiający nie dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie własnymi siłami.
6.6 Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawiera, Załącznik nr 7 do SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)85.20.00.00-1
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Bemowo0,00
2Białołęka0,00
3Bielany0,00
4Mokotów0,00
5Ochota0,00
6Praga-Południe0,00
7Praga-Północ0,00
8Rembertów0,00
9Śródmieście0,00
10Targówek0,00
11Ursus0,00
12Ursynów0,00
13Wawer0,00
14Wesoła0,00
15Wilanów0,00
16Włochy0,00
17Wola0,00
18Żoliborz0,00
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-12-14
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Wadium nie jest wymagane

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że dysponują co najmniej jednym zakładem leczniczym dla zwierząt, na terenie dzielnicy m.st. Warszawy, której dotyczy oferta (odpowiednio nr części), odpowiednio wyposażonym (tj. zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt Dz. U. z 2017 r. poz. 188 z późn. Zm. oraz Rozporządzeniami Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r.: w sprawie wymagań dla gabinetów weterynaryjnych Dz. U. z 2004 r. Nr 194 poz. 1990; w sprawie wymagań dla przychodni weterynaryjnych Dz. U. z 2004 r. Nr 194 poz. 1991 z późn. zm.; w sprawie wymagań dla lecznic weterynaryjnych Dz. U. z 2004 r. Nr 194 poz. 1992; w sprawie wymagań dla klinik weterynaryjnych Dz. U. z 2004 r. Nr 194 poz. 1993) umożliwiającym wykonanie usługi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Zakład musi być wpisany na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena80 %
Dostępnośc zakładów leczniczych dla zwierząt20 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2018-01-29
Cena: 0,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: nie dotyczy
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=58630
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2018-01-29 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2018-01-29, 11:00, Biuro Zamówień Publicznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, p. III pok. 306, Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |