m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-01-08 , 15:14:13
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Tomasz Domaszczyński
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal302
- telefon(0-22) 443-14-11
- emailtdomaszczynski@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Opracowanie koncepcji gospodarowania lokalami użytkowymi należącymi do zasobu m.st. Warszawy na wybranym obszarze m.st. Warszawy (w Dzielnicach Praga-Północ i Praga-Południe)
Opis zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest doradztwo polegające na opracowaniu koncepcji gospodarowania lokalami użytkowymi należącymi do zasobu m. st. Warszawy na wybranym obszarze m.st. Warszawy (w Dzielnicach Praga-Północ i Praga-Południe).
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 3 do Wzoru umowy.

INFORMACJE DODATKOWE:
1. Zamawiającym jest Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, w imieniu którego postępowanie prowadzi Biuro Polityki Lokalowej w Urzędzie m.st. Warszawy we współpracy z Biurem Zamówień Publicznych Urzędu m.st. Warszawy, przy udziale komisji przetargowej.
2. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami w sprawach proceduralnych jest:
imię i nazwisko: Tomasz Domaszczyński, tel.: (022) 443-14-11.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej ustawą. Wartość szacunkowa zamówienia wynosi 609 349,59 PLN netto (141 324,67 EURO).
4. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
6. Znak sprawy: ZP/TD/271/II-192/17.

ZMIANY UMOWY:
Warunki zmiany umowy zostały opisane we Wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)79.41.00.00-1
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-09-14
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Uwaga! Numeracja przeniesiona z ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że:
- w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie zrealizowali co najmniej 4 usługi, w tym:
a)co najmniej 2 badania lub/i analizy/ekspertyzy/opracowania dotyczące zarządzania i/lub gospodarowania budynkowymi nieruchomościami komercyjnymi na rynku lokalnym i/lub rynku międzynarodowym (opracowanie planów, strategii rozwoju, programów, dokumentów wdrożeniowych dla programów przekształceń lub rozwoju obszarów miejskich), w tym co najmniej jedno badanie lub/i analiza/ekspertyza/opracowanie o wartości nie mniejszej niż 50 000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) zł brutto i co najmniej jedno badanie lub/i analiza/ekspertyza/opracowanie dotyczące miasta o liczbie mieszkańców większej niż 50 tysięcy;
b)co najmniej 1 analizę ilościową lub/i jakościową w zakresie oceny stanu technicznego obiektów budowlanych (inwentaryzacje techniczne lub urbanistyczne, inspekcje techniczne, audyty);
c)co najmniej 1 analizę prawną dotyczącą zarządzania i/lub gospodarowania budynkowymi nieruchomościami komercyjnymi zrealizowaną na potrzeby jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych;

- dysponują lub będą dysponowali co najmniej 5-osobowym zespołem specjalistów zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia, w skład którego wchodzili będą:
a)kierownik zespołu, tj. osoba, która w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, pełniła funkcję kierownika zespołu przy co najmniej 2 projektach z wybranych poniżej zakresów:
– analiz/ekspertyz/opracowań/badań w zakresie rynku nieruchomości dla lokali użytkowych (na rynku lokalnym lub/i rynku międzynarodowym)
lub/i
– planów, strategii rozwoju, programów rozwoju obszarów miejskich, dokumentów wdrożeniowych dla programów przekształceń obszarów miejskich;
lub/i
– opracowaniu koncepcji/strategii lub optymalizacji portfela nieruchomości lub podobnych;

b)specjalista w zakresie doradztwa technicznego, tj. inżynier mający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architekt z uprawnieniami do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał min. 3 ekspertyzy stanu technicznego budynku lub opinie techniczne budynku;

c)specjalista w zakresie zarządzania nieruchomościami komercyjnymi, tj. osoba z doświadczeniem w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi, która w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, opracowywała lub współpracowała przy opracowaniu co najmniej 1 strategii gospodarowania nieruchomościami komercyjnymi i/lub strategii doboru najemców dla nieruchomości komercyjnych;

d)specjalista w zakresie partycypacji społecznej, tj. osoba z doświadczeniem w realizacji działań z zakresu partycypacji społecznej, która w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, zrealizowała co najmniej 5 usług z zakresu partycypacji społecznej takich jak: prowadzenie dyskusji publicznej i/lub facylitowanie spotkań i/lub debat społecznych i/lub prowadzenie konsultacji społecznych dla mieszkańców lub strony społecznej;

e)specjalista w zakresie analiz prawnych, tj. osoba z tytułem radcy prawnego lub adwokata lub dr nauk prawnych – z doświadczeniem w zakresie analiz prawnych dotyczących budynkowych nieruchomości komercyjnych, która w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, jest autorem lub współautorem opracowania co najmniej 3 ekspertyz/analiz/opracowań/badań prawnych z zakresu zarządzania lub gospodarowania budynkowymi nieruchomościami komercyjnymi.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

a)wykaz usług zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wg wzoru określonego w Załączniku nr 7 do SIWZ na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 12.2.1. SIWZ;

b) dowody, że wykazane w w/w wykazie usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są:
- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - są wykonywane;
– oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów;
– w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnieniach, doświadczeniu i wykształceniu, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu czynności, które będą przez te osoby wykonywane w ramach realizacji zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt 12.2.2. SIWZ wg wzoru określonego w Załączniku nr 8 do SIWZ;

d) Zgodnie z par. 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w par. 5 pkt 1 Rozporządzenia.

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Wstępna koncepcja realizacji zamówienia opracowana zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 13.1. b) SIWZ.

2) Wykaz osób dla oceny w kryterium „doświadczenie osób realizujących zamówienie”, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 26.3 SIWZ - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ. Wykaz ten nie będzie podlegał uzupełnieniu.

3) Oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, ze wskazaniem części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem firm podwykonawców lub informacja o samodzielnym wykonaniu zamówienia, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ,

4) Dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru - np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, itp.) zawierający dane aktualne na dzień składania ofert, potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę właściwie umocowaną, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów.

5) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – dokument (np. oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów) potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności:
- zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia;
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
- czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia).

6) W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dowodów, o których mowa w pkt 17.10 lit. b) SIWZ.

7) Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami pkt 13,
a w szczególności z zapisem pkt 13.2. lit. d) ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

8) W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - wg wzoru określonego w Załączniku nr 5 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Doświadczenie osób realizujących zamówienie 20 %
Wstępna koncepcja realizacji zamówienia 20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-01-31
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=58637
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-01-31 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-01-31, 12:30, Biuro Zamówień Publicznych Urzędu m. st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa, III piętro, sala nr 301
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Tak
Projekt/program
Projekt pn. „Rewitalizacja – wspólna sprawa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020 oraz budżetu państwa.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-01-08


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |