m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-01-12 , 11:17:58
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Dróg Miejskich
- adresChmielna 120, 00-801 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 620-10-21
- faks(0-22) 620-91-71
- e-mailzzp@zdm.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zdm.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Aldona Gałązka
- adresZarząd Dróg Miejskich, Chmielna 120, 00-801 Warszawa
- lokal114
- telefon(0-22) 5589168
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyZarząd Dróg Miejskich, Chmielna 120, 00-801 Warszawa
- lokal13
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Administrowanie obiektem – Tunel dla pieszych Trasy W-Z w Warszawie-
Czystość
Opis zamówienia
Administrowanie obiektem – Tunel dla pieszych Trasy W-Z w Warszawie-
Czystość
Wartość szacunkowa zamówienia jest równa lub przekracza równowartość kwoty 221 000 EURO
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)90.91.00.00-9
Dodatkowe przedmioty (CPV) 50.70.00.00-2
50.80.00.00-3

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium38000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj. Wykonawca:
1.Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 350 000,00 zł ( słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych)
2.Wykonawca uzyskał średni przychód za ostatnie 3 lata obrotowe (na podstawie „rachunków zysku i strat” pozycja „przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”) w wysokości nie mniejszej niż 700 000,00 zł ( słownie: siedemset tysięcy złotych)
3.Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów które potwierdzają okoliczność spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych powyżej, tj.:
3.1. Dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego (zawierającą potwierdzenie zapłaty ubezpieczenia).
3.2. Części sprawozdania finansowego (rachunek zysków i strat), w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią o części badanego sprawozdania, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz aktywa i zobowiązania – za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. załączonej części sprawozdania finansowego powinno wynikać, że sprawozdanie spełnia wymogi art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29września 1994 r. o rachunkowości, tj. że sprawozdanie finansowe zostało podpisane - z podaniem zarazem daty podpisu – przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – przez wszystkich członków tego organu. W przypadku odmowy podpisu wymagane jest załączenie pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.
W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający, za„ inne dokumenty” uzna m.in. deklarację podatkowa PIT złożoną w Urzędzie Skarbowym.
2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.:
1. Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał ( a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) wykonuje następujące zamówienia;
co najmniej dwie usługi o wartości łącznej min. 100 000,00 zł brutto w zakresie kompleksowej usługi utrzymywania czystości w obiekcie.
2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, zgodnie z poniższym wykazem:
Lp. Stanowisko – Wymagana liczba osób – Okres posiadania wymaganych uprawnień w latach –doświadczenie zawodowe (staż pracy w latach):
1. Pracownicy sprzątający – 6 osób, nie dotyczy – 1 rok w zakresie sprzątania pomieszczeń użyteczności publicznej – podstawa dysponowania;
2. Pracownicy nadzoru nad sprzątającymi - 2 osoby – nie dotyczy - 3 lata w zakresie nadzoru nad osobami sprzątającymi – podstawa dysponowania;
3. Pracownik stałej konserwacji – naprawy, obsługi i nadzoru nad urządzeniami i instalacją elektryczną* - 1 osoba – 5 lat - 5 lat w zawodzie elektryka – podstawa dysponowania;
4. Pracownik stałej konserwacji – naprawy, obsługi i nadzoru nad urządzeniami i instalacją wodną i sanitarną - 1 osoba – nie dotyczy - 5 lat w zakresie naprawy, obsługi i nadzoru nad urządzeniami i instalacją wodną i sanitarną – podstawa dysponowania;
5.Pracownik stałej konserwacji – naprawy, obsługi i nadzoru nad urządzeniami i instalacją Systemu Automatyki Pożarowej, Automatyki Oddymiania i nagłośnienia Pożarowego (DSO) - 1 osoba – nie dotyczy - 3 lata w zakresie naprawy, obsługi i nadzoru nad urządzeniami i instalacją Systemu Automatyki Pożarowej, Automatyki Oddymiania lub nagłośnienia Pożarowego – podstawa dysponowania;
6.Pracownik stałej konserwacji – naprawy, obsługi i nadzoru nad urządzeniami wentylacji obiektu - 1 osoba - nie dotyczy - 3 lata w zakresie naprawy, obsługi i nadzoru nad urządzeniami wentylacji obiektu – podstawa dysponowania.
* Osoba wymieniona w pkt. 3 powinna posiadać świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją na stanowisku eksploatacji: urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym.
3. Wykonawca dysponuje następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi:
Lp. - Rodzaj narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych – Ilość (w sztukach) - informacja
o podstawie dysponowania
1. Maszyna zmywająca – czyszcząca posadzkę – 1 szt. – podstawa dysponowania;
2. Maszyna zmywająca – czyszcząca biegi schodów ruchomych – 1 szt. – podstawa dysponowania;
3. Telefon GSM – 1 szt. – podstawa dysponowania
4. Nagrzewnica powietrza 3-6 kW- 1 szt. – podstawa dysponowania;
5. Maszyna do osuszania pomieszczeń- 1 szt. – podstawa dysponowania.
4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych nadzień złożenia: dowodów określających czy usługi potwierdzające spełnianie warunku o którym mowa w pkt.1 powyżej wykazane przez Wykonawcę w JEDZ zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty (patrz pkt 9.1.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia)
3. Informacje dodatkowe:
1. Opis sposobu przygotowania ofert zawarty został w pkt 8 SIWZ (Rozdział I SIWZ) w tym:
1.1.Do oferty należy załączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzone zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust.2Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE, zwanego dalej „JEDZ”.
1.1.1. Formularz cenowy tj. załącznik nr 4 do SIWZ
1.2. Wymagane oświadczenie wskazane w pkt 1.1. powyżej (JEDZ) powinno być złożone przez każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie.
1.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w pkt 10 SIWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty (oświadczenie wskazane w pkt 1.1. powyżej – JEDZ) dotyczące tych podmiotów.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku spełnienia wobec niego przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych(Dz.U. 2015 poz. 2164, z późn. zm.)
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów określonych w §5pkt1)-5) rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać
3. Zasady powoływania się na zasoby podmiotów trzecich określone zostały w pkt. 10 SIWZ
4. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości: 38 000,00 zł ( słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych)
5. Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
7. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje istotne zmiany zawartej umowy dotyczące odpowiednio wartości zamówienia lub terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
1)zaistnienie nieprzewidzianych sytuacji, takich jak kolizje komunikacyjne powodujące zniszczenia, uszkodzenia, wymagające naprawy lub wstrzymania świadczenia usług ze względu na akcję ratowniczą, wpływające na zmianę terminu realizacji zamówienia;
2)wystąpienie nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych, takich jak np. wichury, ulewy, śnieżyce, lub konieczność wstrzymania wykonywania usług;
3)podjęcie decyzji przez władze Miasta Stołecznego Warszawy o wykonaniu remontu lub przebudowy infrastruktury technicznej miasta, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonywania usługi;
4)w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody niewspółmiernie większej niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem naruszającym dyscyplinę środków publicznych;
5)w razie trwałego wyłączenia danego urządzenia z eksploatacji;
6)w razie konieczności usunięcia awarii spowodowanych aktem wandalizmu, których wartość przekracza kwotę określoną w § 3 ust. 1 pkt 2, Zamawiający przewiduje zwiększenie odpowiedniej wartości zamówienia.
2.Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu zmiany umowy określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w ust. 1. Protokół zmiany umowy będzie załącznikiem do aneksu do umowy.
3.Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.


IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
ilość pracowników sprzątających20 %
ilość myć maszynowych wszystkich powierzchni podłóg20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-02-26
Cena: 0,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: xxx
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zdm.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-02-26 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-02-26, 11:00, sala konferencyjna 1, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-01-10


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |