m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPowyżej 443 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-01-16 , 08:57:42
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Transportu Miejskiego
- adresUl. Żelazna 61, 00-848 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 826-82-11 w.224
- faks(0-22) 826-70-06
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.ztm.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Agnieszka Szajkowska
- adresZarząd Transportu Miejskiego, Ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa
- lokal216
- telefon(0-22) 45 94 286
- email) a.szajkowska@ztm.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAgnieszka Szajkowska
- adresZarząd Transportu Miejskiego, Ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa
- lokal216
- telefon(0-22) 45 94 286
- email) a.szajkowska@ztm.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Piaseczno z Warszawą

Opis zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej
w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Piaseczno z Warszawą, w liczbie 5 837 480 (słownie: pięć milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt) +10%/-10% (plus dziesięć/ minus dziesięć) wozokilometrów, zwanych dalej także „wozokm”.

Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy będzie dysponuje, co najmniej 17
(w tym 2 rezerwowymi) autobusami spełniającymi wymagania opisane w załączniku nr 1 do SIWZ oraz poniższe wymogi:
-rok produkcji - 2011 lub późniejszy,
-napęd - silnik wysokoprężny, spełniający normy ekologiczne co najmniej EURO V,
-pojemność autobusów:
a) co najmniej 80 pasażerów, pojazdy I klasy z częściowo obniżoną podłogą (niskowejściowe) lub w całości niskopodłogowe (klasa maxi), liczba sztuk minimum 9 sztuk (8 do ruchu, 1 rezerwowy). Autobusy klasy maxi przewidziane są do obsługi podstawowo linii L-2, L-5, L13, L25
b) co najmniej 40 pasażerów, pojazdy I klasy z częściowo obniżoną podłogą (niskowejściowe) lub w całości niskopodłogowe (klasa mini) liczba sztuk minimum 8 sztuk (7 do ruchu, 1 rezerwowy) Autobusy klasy mini przewidziane są do obsługi podstawowo linii L12, L24, L32, L39
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawPiaseczno
Główny przedmiot (CPV)60.10.00.00-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 60.11.20.00-6


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://aukcje.um.warszawa.pl
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2022-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium50000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
z wyłączeniem przypadku określonego w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1,2,4 i 8 ustawy Pzp;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że posiada licencję, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 roku o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.) udzieloną na okres obejmujący termin wykonania zamówienia;
b) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni te warunki, jeżeli wykaże że:
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie lub wykonuje należycie przynajmniej 1 (jedną) usługę przewozu regularnego w rozumieniu powołanej ustawy o transporcie drogowym świadczoną autobusami - w liczbie minimum 500.000 (pięćset tysięcy) wozokilometrów, przy czym powyższa liczba wozokilometrów musi być osiągnięta w ciągu maksymalnie 1 roku świadczenia usługi
lub
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie lub wykonuje należycie przynajmniej 1 (jedną) usługę przewozu turystycznego świadczoną autobusami o wartości co najmniej 500.000 PLN (pięćset tysięcy) złotych brutto, przy czym powyższa wartość usługi musi być osiągnięta w ciągu maksymalnie 1 roku świadczenia usługi.
2. Zamawiający może uznać, na każdym etapie postępowania, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. W szczególności, jeżeli Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym autobusy, które stanowią podstawową flotę pojazdów (wykazane w formularzu ofertowym) w ramach innej umowy z Zamawiającym w okresie świadczenia usług będących przedmiotem postępowania (np. gdy termin wykonywania realizowanej umowy zazębia się
z terminem wykonania przedmiotowego zamówienia).

Do oferty każdy Wykonawca dołącza, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie musi być złożone w formie jednolitego dokumentu (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 do SIWZ.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:
1) w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) licencji, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 roku o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.) udzielonej na okres obejmujący termin wykonania zamówienia;
b) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (zgodnego w treści z załącznikiem nr 4 do SIWZ);
c) zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia zasobów, w przypadku, gdy Wykonawca wykazuje zasoby innych podmiotów w celu spełnienia warunków. Zobowiązanie należy złożyć w oryginale.
2) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wg wzoru załącznika nr 5 do SIWZ);
f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wg wzoru załącznika nr 5 do SIWZ);
g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) (wg wzoru załącznika nr 5 do SIWZ).

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena63 %
Norma emisji spalin (E)17 %
Tabor klimatyzowany (K)10 %
Tabor z wyświetlaczami (W)10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-02-22
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.ztm.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-02-22 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-02-22, 10:30, Siedziba Zamawiającego, pokój nr 225
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-01-12


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |