m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-01-16 , 15:36:15
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Terenów Publicznych
- adresPodwale 23, 02-261 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 277 05 00
- faks(0-22) 277 05 03
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.ztp.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Łucja Jakóbczyk
- adresZarząd Terenów Publicznych, Podwale 23, 02-261 Warszawa
- lokal9
- telefon(0-22) 277 05 67
- emailzamowienia@ztp.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychStanisław Groszkowski
- adresZarząd Terenów Publicznych, Podwale 23, 02-261 Warszawa
- lokal28
- telefon(0-22) 277 05 44
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZarząd Terenów Publicznych, Podwale 23, 02-261 Warszawa
- lokal9
Adres, na który należy przesyłać ofertyZarząd Terenów Publicznych, Podwale 23, 02-261 Warszawa
- lokalKancelaria
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie prac związanych z utrzymaniem czystości, pielęgnacją zieleni niskiej oraz zimowym utrzymaniem dróg gminnych i innych terenów w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, na „Obszarze ulicznym A, B, C ” w latach 2018-2020.
Opis zamówienia
Wykonanie prac związanych z utrzymaniem czystości, pielęgnacją zieleni niskiej oraz zimowym utrzymaniem dróg gminnych i innych terenów w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, na „Obszarze ulicznym A, B, C ” w latach 2018-2020.
7.1. Opis przedmiotu zamówienia:
7.1.1. Przedmiot zamówienia składa się z 3 części i obejmuje:
a) Wykonanie prac związanych z utrzymaniem czystości, pielęgnacją zieleni niskiej oraz zimowym utrzymaniem dróg gminnych i innych terenów - „Obszar uliczny A” (część 1).
b) Wykonanie prac związanych z utrzymaniem czystości, pielęgnacją zieleni niskiej oraz zimowym utrzymaniem dróg gminnych i innych terenów - „Obszar uliczny B” (część 2).
c) Wykonanie prac związanych z utrzymaniem czystości, pielęgnacją zieleni niskiej oraz zimowym utrzymaniem dróg gminnych i innych terenów - „Obszar uliczny C” (część 3).
7.2. Przedmiot zamówienia określają:
7.2.1. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ,
7.2.2. wzór umowy dla części 1, 2 i 3 - załącznik nr 11 do SIWZ,
7.2.3. warunki techniczne realizacji zamówienia dla części 1, 2 i 3 - załącznik nr 6 do SIWZ,
7.2.4. wykaz prac wraz z cenami jednostkowymi - załącznik nr 4a do SIWZ (część 1 zamówienia), załącznik nr 4b do SIWZ (część 2 zamówienia), załącznik nr 4c do SIWZ (część 3 zamówienia).
7.2.5. wykaz obiektów (tabela obszarowa) - załącznik nr 5a do SIWZ (część 1 zamówienia), załącznik nr 5b do SIWZ (część 2 zamówienia), załącznik nr 5c do SIWZ (część 3 zamówienia).
7.3. Prace będą wykonywane wg zgłaszanych przez Zamawiającego potrzeb. Rozliczenie ww. prac następować będzie w okresach miesięcznych, w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiającego powykonawczy wykaz prac z zastosowaniem stawek jednostkowych poszczególnych asortymentów prac, zaoferowanych przez Wykonawcę w wykazie prac wraz z cenami jednostkowymi, sporządzonym wg załącznika nr 4a do SIWZ (dla części 1 zamówienia), załącznika nr 4b do SIWZ (dla części 2 zamówienia), załącznika nr 4c do SIWZ (dla części 3 zamówienia),
7.4. Dla każdej części zamówienia będzie zawarta oddzielna umowa.
7.5. Zaleca się Wykonawcom zapoznanie się z warunkami lokalnymi, w których będzie realizowany przedmiot zamówienia.
7.6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dodatkowych o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp., tj. w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)90.60.00.00-3
Dodatkowe przedmioty (CPV) 77.00.00.00-0
50.76.00.00-0

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://aukcje.um.warszawa.pl
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-03-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium18000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
7.8.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osoby wykonującej wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej czynności, której dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie
to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonuje osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imienia
i nazwiska tej osoby, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy,
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię umowy
o pracę osoby wykonującej w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracownika, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności
bez adresów, nr PESEL pracownika). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
7.8.4. Zamawiający dopuszcza zmianę osób podlegających zatrudnieniu zgodnie z wymogami określonymi w ust. 1.
9.2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, gdy Wykonawca w ramach:
9.2.1. zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykazał wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert:
a) co najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia
tj. wykonanie prac związanych z utrzymaniem czystości nawierzchni ulic, miejsc postojowych i chodników na łącznej powierzchni co najmniej 2200 arów (w ramach jednego zamówienia), przy czym minimalny zakres prac winien obejmować:
- zimowe utrzymanie terenów ulicznych, a w tym odśnieżanie i posypywanie nawierzchni jezdni, miejsc postojowych oraz chodników, przez okres kolejnych 4 miesięcy,
- letnie utrzymanie terenów ulicznych, a w tym zamiatanie, zbieranie zanieczyszczeń z nawierzchni jezdni, miejsc postojowych oraz chodników, przez okres kolejnych 4 miesięcy,
oraz załączy dowody potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane w sposób należyty i zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, z należytą starannością oraz terminowo.
Zrealizowane zamówienia należy wykazać w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ) - załącznik nr 8 do SIWZ, Część IV, Kryteria kwalifikacji, sekcja C: Zdolność techniczna i zawodowa punkt 1b);
b) jedną osobą dla każdej części zamówienia pełniącą funkcje kierownika prac posiadającą odpowiednie kwalifikacje określone w art. 37b ust. 1 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (Dz. U. z 2014r. poz. 1446 ze zm.), tj. pracami konserwatorskimi oraz pracami restauratorskimi, prowadzonymi przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, których program obejmuje zajęcia lub grupy zajęć umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności w tym zakresie, oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich lub pracach restauratorskich prowadzonych przy tego rodzaju zabytkach wpisanych do rejestru, lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury.
c) jedną osobą dla każdej części zamówienia pełniącą funkcję brygadzisty posiadającą wykształcenie średnie lub zawodowe, z minimum 5 letnim doświadczeniem zawodowym,
Ponadto Wykonawca składający ofertę do 2 lub więcej części zamówienia, musi wykazać dysponowanie odrębnym zasobem kadrowym spełniającym warunek opisany w pkt 7.8 dla każdej części zamówienia.
Dysponowane osoby należy wykazać wg wzoru, który stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.

9.2.2. wykazania się sytuacją ekonomiczną i finansową:
osiągnął w okresie ostatniego roku obrotowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, przychód ze sprzedaży produktów (dla Wykonawców prowadzących pełną księgowość) lub przychód z działalności (dla Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania bilansu) minimum łącznie w ww. okresie 3 500 000,00 złotych.
Należy wypełnić w formularzu (JEDZ zał. nr 8 do SIWZ) w Części IV: Kryteria kwalifikacji, sekcja B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa punkt 1a)
oraz gdy złoży prawidłowo dokumenty wymienione w pkt 10 SIWZ.

9.3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy.
. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia,
o których mowa w pkt. 9.3:
a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; lub zaświadczenia innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnym odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnym odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Termin wykonania grabienia wiosennego20 %
Termin wykonania koszenia 20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-02-21
Cena: 5,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: Banku Handlowym w Warszawie S. A. Nr: 69103015080000000550890054
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.ztp.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-02-21 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-02-21, 10:15, siedziba Zamawiającego
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-01-12


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |