m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPowyżej 443 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-01-19 , 07:54:59
I Zamawiający
ZamawiającySzybka Kolej Miejska Sp. z o.o.
- adresJerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 699 72 35
- faks(0-22) 699 72 36
- adres internetowyhttp://www.skm.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Izabella Starzyńska
- adresSzybka Kolej Miejska Sp. z o.o., Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa
- lokal303
- telefon(0-22)6997110
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychIzabella Starzyńska
- adresSzybka Kolej Miejska Sp. z o.o., Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa
- lokal303
- telefon(0-22)6997110
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaSzybka Kolej Miejska Sp. z o.o., Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa
- lokal303
Adres, na który należy przesyłać ofertySzybka Kolej Miejska Sp. z o.o., Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa
- lokal310
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie obsług 3 poziomu utrzymania na dziewięciu elektrycznych zespołach trakcyjnych (EZT) typu 35WE oraz wykonanie prac dodatkowych
Opis zamówienia
3.1. Na przedmiot zamówienia składa się :
a. wykonanie obsług technicznych 3 (trzeciego) poziomu utrzymania dziewięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 35WE, o numerach fabrycznych 001, 002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 010 oraz o oznaczeniach operacyjnych odpowiednio SKMWA 501, SKMWA 502, SKMWA 503, SKMWA 504, SKMWA 505, SKMWA 506, SKMWA 509, SKMWA 507, SKMWA 508, dalej zwany każdy z osobna „Pojazdem” lub łącznie „Pojazdami”, według zatwierdzonej w dniu 20.04.2015 r. przez Zarząd Spółki Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. w Warszawie, Dokumentacji Systemu Utrzymania dla EZT typu 35 WE– dalej „DSU”, stanowiącej załącznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej. Informację techniczną o Pojazdach, kierowanych do obsług technicznych
3 poziomu, można uzyskać w Dokumentacji Techniczno – Ruchowej dla EZT typu
35 WE– dalej „DTR”, stanowiącej załącznik nr 8 do Specyfikacji Technicznej – Załącznik nr 2 do SIWZ;
b. wykonanie prac dodatkowych, wykraczających poza stały zakres obsługi technicznej, tj. prac koniecznych do wykonania dla uzyskania stanu technicznego określonego w przepisach i WTWiO, lecz nie występujących w każdej obsłudze. Wykaz prac dodatkowych, poza stałym zakresem obsługi, określa załącznik nr 2
do Specyfikacji Technicznej, stanowiącej Załącznik nr 2 do SIWZ.
3.2. Ponadto, w ramach przedmiotu zamówienia , Wykonawca zobowiązany jest do:
a. wykonania wszelkich legalizacji wszystkich urządzeń poddozorowych, związanych
z bezpieczeństwem oraz zachowanie lub odnowienie ich oznakowania;
b. po wykonanej obsłudze technicznej Wykonawca zobowiązany jest sporządzić
i przekazać Zamawiającemu wraz z oddaniem Pojazdów, protokoły odbiorcze,
o których mowa DSU, która stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej, stanowiącej Załącznik nr 2 do SIWZ.
3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w Specyfikacji Technicznej –stanowiącej Załącznik nr 2 do SIWZ oraz we wzorze umowy, stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ.
3.4. Wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ jest integralną częścią dokumentacji
i zapisy w nim zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.
3.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50222000 -7 Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego;
3.6. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby zatrudnione bezpośrednio przy realizacji przedmiotu umowy, tj. wykonujące czynności polegające na pomiarach geometrycznych zestawów kołowych, sprawdzeniu parametrów odbieraków prądu, sprawdzeniu działania systemu ABP, wymianie kół monoblokowych, wymianie tarcz hamulcowych, będą w okresie realizacji umowy zatrudnione na podstawie umowy
o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
3.7. Na żądanie Zamawiającego w terminie 3 (trzech) dni roboczych Wykonawca, przedstawi dowody potwierdzające zatrudnienie w oparciu o przepisy prawa pracy osób, wobec których Zamawiający sformułował takie wymaganie, tj. kopie treści umów o pracę, zawartych z osobami, o których mowa w pkt 3.6. powyżej lub inne dokumenty, zawierające imię i nazwisko, datę zawarcia umowy oraz wymiar etatu
3.8. Brak przedstawienia dowodów będzie traktowany jako nie respektowanie obowiązku,
o którym mowa w pkt 3.6. powyżej. Dla skutecznej weryfikacji obowiązku określonego
w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający może pozyskiwać takie dane osobowe pracowników, jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy oraz wymiar etatu.
3.9. Obowiązki, o których mowa w pkt 3.6. – 3.8. powyżej, dotyczą również podwykonawców.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawmiejsce wskazane przez wykonawcę - miejsce wykonania obsług P3 EZT 35WE
Główny przedmiot (CPV)50.22.20.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania18 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium100000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
6.1. lit c) SIWZ- zdolności technicznej lub zawodowej, opisane w pkt 6.2 poniżej i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy

6.2. Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt 6.1. lit c. powyżej, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednią zdolnością zawodową, tj. posiada doświadczenie w realizacji usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia,
tj. wykonał przynajmniej jedną obsługę 3 poziomu utrzymania lub wyższym, co najmniej jednego, elektrycznego zespołu trakcyjnego z napędem przekształtnikowym i silnikami asynchronicznymi, w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-02-26
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://www.skm.warszawa.pl/zamowienia-publiczne.html
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-02-27 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-02-27, 11:10, siedziba Zamawiającego w Warszawie, A. Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-01-16


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |