m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-01-23 , 13:47:08
I Zamawiający
ZamawiającyMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
- adresObozowa 43, 01-161 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 391 01 00
- faks(0-22) 391 02 96
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.mpo.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Luiza Kuźmińska
- adresMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., Obozowa 43, 01-161 Warszawa
- lokal9
- telefon(0-22) 391 01 00
- emailbzp@mpo.com.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta
Stołecznego Warszawy
Opis zamówienia
uwaga: numeracja przeniesiona z ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dz.Urz. UE
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta
Stołecznego Warszawy, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, w planowanej maksymalnej ilości 675 508 Mg,
Z podziałem na zadania określone poniżej:
Zadanie 1 – maksymalna planowana ilość 53 604 Mg.
Zadanie 2 – maksymalna planowana ilość 37 889 Mg.
Zadanie 3 – maksymalna planowana ilość 114 550 Mg.
Zadanie 4 – maksymalna planowana ilość 71 520 Mg.
Zadanie 5 – maksymalna planowana ilość 105 274 Mg.
Zadanie 6 – maksymalna planowana ilość 69 967 Mg.
Zadanie 7 – maksymalna planowana ilość 71 891 Mg.
Zadanie 8 – maksymalna planowana ilość 66 784 Mg.
Zadanie 9 – maksymalna planowana ilość 84 029 Mg.
Zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
Zadanie 1 obejmuje zagospodarowanie odpadów komunalnych z dzielnic Bielany i Żoliborz,
• Zadanie 2 obejmuje zagospodarowanie odpadów komunalnych z dzielnic Białołęka i Targówek,
• Zadanie 3 obejmuje zagospodarowanie odpadów komunalnych z dzielnicy Mokotów,
• Zadanie 4 obejmuje zagospodarowanie odpadów komunalnych z dzielnic Ochota, Ursus i Włochy,
• Zadanie 5 obejmuje zagospodarowanie odpadów komunalnych z dzielnic Praga Północ i Praga Południe,
• Zadanie 6 obejmuje zagospodarowanie odpadów komunalnych z dzielnic Wawer, Wesoła i Rembertów,
• Zadanie 7 obejmuje zagospodarowanie odpadów komunalnych z dzielnicy Śródmieście,
• Zadanie 8 obejmuje zagospodarowanie odpadów komunalnych z dzielnic Ursynów i Wilanów,
• Zadanie 9 obejmuje zagospodarowanie odpadów komunalnych z dzielnic Bemowo i Wola.

II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy (z dzielnic Bielany i Żoliborz) w maksymalnej planowanej ilości 53 604 Mg.
Część nr: 1
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90513000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instalacje wskazane przez Wykonawcę w złożonej ofercie.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta
Stołecznego Warszawy (z dzielnic Bielany i Żoliborz), zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, w
maksymalnej planowanej ilości 53 604 Mg.
Zamówienie obejmuje zagospodarowanie następujących rodzajów odpadów komunalnych:
a) „odpady zmieszane”, tj. odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji zbieranych selektywnie, sklasyfikowane
pod kodem 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
b) „metale i tworzywa sztuczne” tj. tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych,
metale w tym odpady opakowaniowe z metali, opakowania wielomateriałowe, sklasyfikowane pod kodem 15 01
06 – zmieszane odpady opakowaniowe;
c) „papier”, tj. papier i tektura, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury, sklasyfikowane pod kodem 15
01 01 – odpady opakowaniowe z papieru i tektury;
d) „szkło”, tj. szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, sklasyfikowane pod kodem 15 01 07 – opakowania
ze szkła;
e) „bio”, tj. odpady kuchenne z gospodarstw domowych z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego
oraz tłuszczy, odpady kuchenne z gastronomi i bioodpady z targowisk, sklasyfikowanych pod kodem 20 01 08 –
odpady kuchenne ulegające biodegradacji;
f) „odpady wielkogabarytowe” tj. odpady wielkogabarytowe, w tym meble i materace, sklasyfikowane pod kodem
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe;
g) „odpady zielone” tj. odpady zielone sklasyfikowane pod kodem 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji.
Umowa będzie obowiązywała od dnia podpisania umowy do 31.5.2020 r.
Termin realizacji zamówienia, tj. świadczenie zagospodarowania odpadów będących przedmiotem zamówienia:
od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.


pady kuchenne ulegające biodegradacji;
f) „odpady wielkogabarytowe” tj. odpady wielkogabarytowe, w tym meble i materace, sklasyfikowane pod kodem
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe;
g) „odpady zielone” tj. odpady zielone sklasyfikowane pod kodem 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji.
Umowa będzie obowiązywała od dnia podpisania umowy do 31.5.2020 r.
Termin realizacji zamówienia, tj. świadczenie zagospodarowania odpadów będących przedmiotem zamówienia:
od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarantowany przez Wykonawcę poziom recyklingu i przygotowania do ponownego
użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie, tj. 42 883 Mg.
I zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zamówienia na zasadach prawa opcji. Decyzja o usługach
objętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w
ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu maksymalnego na
warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między stronami.
W przypadku, gdy wielkość maksymalna zamówienia lub wartość łącznego wynagrodzenia określonego
w umowie zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia realizacji zamówienia,
Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia.
Do celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekracza
kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartość
oferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia.
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w kwocie 172 470,87 PLN
w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy (z dzielnic
Białołęka i Targówek) w maksymalnej planowanej ilości 37 889 Mg
Część nr: 2
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90513000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instalacje wskazane przez Wykonawcę w złożonej ofercie.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta
Stołecznego Warszawy (z dzielnic Białołęka i Targówek), zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, w
maksymalnej planowanej ilości 37 889 Mg.
Zamówienie obejmuje zagospodarowanie następujących rodzajów odpadów komunalnych:
a) „odpady zmieszane”, tj. odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji zbieranych selektywnie, sklasyfikowane
pod kodem 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
b) „metale i tworzywa sztuczne” tj. tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych,
metale w tym odpady opakowaniowe z metali, opakowania wielomateriałowe, sklasyfikowane pod kodem 15 01
06 – zmieszane odpady opakowaniowe;
c) „papier”, tj. papier i tektura, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury, sklasyfikowane pod kodem 15
01 01 – odpady opakowaniowe z papieru i tektury;
d) „szkło”, tj. szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, sklasyfikowane pod kodem 15 01 07 – opakowania
ze szkła;
e) „bio”, tj. odpady kuchenne z gospodarstw domowych z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego
oraz tłuszczy, odpady kuchenne z gastronomi i bioodpady z targowisk, sklasyfikowanych pod kodem 20 01 08 –
odpady kuchenne ulegające biodegradacji;
f) „odpady wielkogabarytowe” tj. odpady wielkogabarytowe, w tym meble i materace, sklasyfikowane pod kodem
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe;
g) „odpady zielone” tj. odpady zielone sklasyfikowane pod kodem 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji.
Umowa będzie obowiązywała od dnia podpisania umowy do 31.5.2020 r.
Termin realizacji zamówienia, tj. świadczenie zagospodarowania odpadów będących przedmiotem
zamówienia:od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarantowany przez Wykonawcę poziom recyklingu i przygotowania do ponownego
użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie, tj. 30 311 Mg.
I zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zamówienia na zasadach prawa opcji. Decyzja o usługach
objętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w
ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu maksymalnego na
warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między stronami.
W przypadku, gdy wielkość maksymalna zamówienia lub wartość łącznego wynagrodzenia określonego
w umowie zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia realizacji zamówienia,
Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia.
Do celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekracza
kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartość
oferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia.
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w kwocie 121 907,86 PLN
w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy (z dzielnicy
Mokotów) w maksymalnej planowanej ilości 114 550 Mg
Część nr: 3
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90513000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instalacje wskazane przez Wykonawcę w złożonej ofercie.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta
Stołecznego Warszawy (z dzielnicy Mokotów), zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, w maksymalnej
planowanej ilości 114 550 Mg.
Zamówienie obejmuje zagospodarowanie następujących rodzajów odpadów komunalnych:
a) „odpady zmieszane”, tj. odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji zbieranych selektywnie, sklasyfikowane
pod kodem 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
b) „metale i tworzywa sztuczne” tj. tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych,
metale w tym odpady opakowaniowe z metali, opakowania wielomateriałowe, sklasyfikowane pod kodem 15 01
06 – zmieszane odpady opakowaniowe;
c) „papier”, tj. papier i tektura, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury, sklasyfikowane pod kodem 15
01 01 – odpady opakowaniowe z papieru i tektury;
d) „szkło”, tj. szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, sklasyfikowane pod kodem 15 01 07 – opakowania
ze szkła;
e) „bio”, tj. odpady kuchenne z gospodarstw domowych z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego
oraz tłuszczy, odpady kuchenne z gastronomi i bioodpady z targowisk, sklasyfikowanych pod kodem 20 01 08 –
odpady kuchenne ulegające biodegradacji;
f) „odpady wielkogabarytowe” tj. odpady wielkogabarytowe, w tym meble i materace, sklasyfikowane pod kodem
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe;
g) „odpady zielone” tj. odpady zielone sklasyfikowane pod kodem 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji.
Umowa będzie obowiązywała od dnia podpisania umowy do 31.5.2020 r.
Termin realizacji zamówienia, tj. świadczenie zagospodarowania odpadów będących przedmiotem
zamówienia:od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarantowany przez Wykonawcę poziom recyklingu i przygotowania do ponownego
użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie, tj. 91 640 Mg.
I zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zamówienia na zasadach prawa opcji. Decyzja o usługach
objętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w
ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu maksymalnego na
warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między stronami.
W przypadku, gdy wielkość maksymalna zamówienia lub wartość łącznego wynagrodzenia określonego
w umowie zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia realizacji zamówienia,
Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia.
Do celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekracza
kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartość
oferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia.
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w kwocie 368 564,63 PLN
w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy (z dzielnic
Ochota, Ursus i Włochy) w maksymalnej planowanej ilości 71 520 Mg
Część nr: 4
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90513000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instalacje wskazane przez Wykonawcę w złożonej ofercie.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta
Stołecznego Warszawy (z dzielnic Ochota, Ursus i Włochy), zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, w
maksymalnej planowanej ilości 71 520 Mg.
Zamówienie obejmuje zagospodarowanie następujących rodzajów odpadów komunalnych:
a) „odpady zmieszane”, tj. odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji zbieranych selektywnie, sklasyfikowane
pod kodem 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
b) „metale i tworzywa sztuczne” tj. tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych,
metale w tym odpady opakowaniowe z metali, opakowania wielomateriałowe, sklasyfikowane pod kodem 15 01
06 – zmieszane odpady opakowaniowe;
c) „papier”, tj. papier i tektura, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury, sklasyfikowane pod kodem 15
01 01 – odpady opakowaniowe z papieru i tektury;
d) „szkło”, tj. szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, sklasyfikowane pod kodem 15 01 07 – opakowania
ze szkła;
e) „bio”, tj. odpady kuchenne z gospodarstw domowych z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego
oraz tłuszczy, odpady kuchenne z gastronomi i bioodpady z targowisk, sklasyfikowanych pod kodem 20 01 08 –
odpady kuchenne ulegające biodegradacji;
f) „odpady wielkogabarytowe” tj. odpady wielkogabarytowe, w tym meble i materace, sklasyfikowane pod kodem
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe;
g) „odpady zielone” tj. odpady zielone sklasyfikowane pod kodem 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji.
Umowa będzie obowiązywała od dnia podpisania umowy do 31.5.2020 r.
Termin realizacji zamówienia, tj. świadczenie zagospodarowania odpadów będących przedmiotem zamówienia:
od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarantowany przez Wykonawcę poziom recyklingu i przygotowania do ponownego
użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie, tj. 57 216 Mg.
I zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zamówienia na zasadach prawa opcji. Decyzja o usługach
objętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w
ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu maksymalnego na
warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między stronami.
W przypadku, gdy wielkość maksymalna zamówienia lub wartość łącznego wynagrodzenia określonego
w umowie zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia realizacji zamówienia,
Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia.
Do celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekracza
kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartość
oferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia.
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w kwocie 230 115,60 PLN
w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy (z dzielnic
Praga Północ i Praga Południe) w maksymalnej planowanej ilości 105 274 Mg
Część nr: 5
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90513000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instalacje wskazane przez Wykonawcę w złożonej ofercie.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta
Stołecznego Warszawy (z dzielnic Praga Północ i Praga Południe), zgodnie z wymaganiami określonymi w
SIWZ, w maksymalnej planowanej ilości 105 274 Mg.
Zamówienie obejmuje zagospodarowanie następujących rodzajów odpadów komunalnych:
a) „odpady zmieszane”, tj. odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji zbieranych selektywnie, sklasyfikowane
pod kodem 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
b) „metale i tworzywa sztuczne” tj. tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych,
metale w tym odpady opakowaniowe z metali, opakowania wielomateriałowe, sklasyfikowane pod kodem 15
0106 – zmieszane odpady opakowaniowe;
c) „papier”, tj. papier i tektura, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury, sklasyfikowane pod kodem 15
01 01 – odpady opakowaniowe z papieru i tektury;
d) „szkło”, tj. szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, sklasyfikowane pod kodem 15 01 07 – opakowania
ze szkła;
e) „bio”, tj. odpady kuchenne z gospodarstw domowych z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego
oraz tłuszczy, odpady kuchenne z gastronomi i bioodpady z targowisk, sklasyfikowanych pod kodem 20 01 08 –
odpady kuchenne ulegające biodegradacji;
f) „odpady wielkogabarytowe” tj. odpady wielkogabarytowe, w tym meble i materace, sklasyfikowane pod kodem
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe;
g) „odpady zielone” tj. odpady zielone sklasyfikowane pod kodem 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji.
Umowa będzie obowiązywała od dnia podpisania umowy do 31.5.2020 r.
Termin realizacji zamówienia, tj. świadczenie zagospodarowania odpadów będących przedmiotem zamówienia:
od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarantowany przez Wykonawcę poziom recyklingu i przygotowania do
ponownegoużycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła /
Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie, tj. 84 219 Mg.
I zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zamówienia na zasadach prawa opcji. Decyzja o usługach
objętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w
ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu maksymalnego na
warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między stronami.
W przypadku, gdy wielkość maksymalna zamówienia lub wartość łącznego wynagrodzenia określonego
w umowie zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia realizacji zamówienia,
Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia.
Do celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekracza
kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartość
oferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia.
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w kwocie 338 719,10 PLN
w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy (z dzielnic
Wawer, Wesoła i Rembertów) w maksymalnej planowanej ilości 69 967 Mg
Część nr: 6
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90513000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instalacje wskazane przez Wykonawcę w złożonej ofercie.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta
Stołecznego Warszawy (z dzielnic Wawer, Wesoła i Rembertów), zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ,
w maksymalnej planowanej ilości 69 967 Mg.
Zamówienie obejmuje zagospodarowanie następujących rodzajów odpadów komunalnych:
a) „odpady zmieszane”, tj. odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji zbieranych selektywnie, sklasyfikowane
pod kodem 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
b) „metale i tworzywa sztuczne” tj. tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych,
metale w tym odpady opakowaniowe z metali, opakowania wielomateriałowe, sklasyfikowane pod kodem 15 01
06 – zmieszane odpady opakowaniowe;
c) „papier”, tj. papier i tektura, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury, sklasyfikowane pod kodem 15
01 01 – odpady opakowaniowe z papieru i tektury;
d) „szkło”, tj. szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, sklasyfikowane pod kodem 15 01 07 – opakowania
ze szkła;
e) „bio”, tj. odpady kuchenne z gospodarstw domowych z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego
oraz tłuszczy, odpady kuchenne z gastronomi i bioodpady z targowisk, sklasyfikowanych pod kodem 20 01 08 –
odpady kuchenne ulegające biodegradacji;
f) „odpady wielkogabarytowe” tj. odpady wielkogabarytowe, w tym meble i materace, sklasyfikowane pod kodem
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe;
g) „odpady zielone” tj. odpady zielone sklasyfikowane pod kodem 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji.
Umowa będzie obowiązywała od dnia podpisania umowy do 31.5.2020 r.
Termin realizacji zamówienia, tj. świadczenie zagospodarowania odpadów będących przedmiotem zamówienia:
od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarantowany przez Wykonawcę poziom recyklingu i przygotowania do ponownego
użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie, tj. 55 974 Mg.
I zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zamówienia na zasadach prawa opcji. Decyzja o usługach
objętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w
ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu maksymalnego na
warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między stronami.
W przypadku, gdy wielkość maksymalna zamówienia lub wartość łącznego wynagrodzenia określonego
w umowie zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia realizacji zamówienia,
Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia.
Do celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekracza
kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartość
oferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia.
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w kwocie 225 118,82 PLN
w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy (z dzielnicy
Śródmieście) w maksymalnej planowanej ilości 71 891 Mg
Część nr: 7
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90513000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instalacje wskazane przez Wykonawcę w złożonej ofercie.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta
Stołecznego Warszawy (z dzielnicy Śródmieście), zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, w
maksymalnej planowanej ilości 71 891 Mg.
Zamówienie obejmuje zagospodarowanie następujących rodzajów odpadów komunalnych:
a) „odpady zmieszane”, tj. odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji zbieranych selektywnie, sklasyfikowane
pod kodem 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
b) „metale i tworzywa sztuczne” tj. tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych,
metale w tym odpady opakowaniowe z metali, opakowania wielomateriałowe, sklasyfikowane pod kodem 15 01
06 – zmieszane odpady opakowaniowe;
c) „papier”, tj. papier i tektura, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury, sklasyfikowane pod kodem
150101 – odpady opakowaniowe z papieru i tektury;
d) „szkło”, tj. szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, sklasyfikowane pod kodem 15 01 07 – opakowania
ze szkła;
e) „bio”, tj. odpady kuchenne z gospodarstw domowych z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego
oraz tłuszczy, odpady kuchenne z gastronomi i bioodpady z targowisk, sklasyfikowanych pod kodem 20 01 08 –
odpady kuchenne ulegające biodegradacji;
f) „odpady wielkogabarytowe” tj. odpady wielkogabarytowe, w tym meble i materace, sklasyfikowane pod kodem
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe;
g) „odpady zielone” tj. odpady zielone sklasyfikowane pod kodem 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji.
Umowa będzie obowiązywała od dnia podpisania umowy do 31.5.2020 r.
Termin realizacji zamówienia, tj. świadczenie zagospodarowania odpadów będących przedmiotem zamówienia:
od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarantowany przez Wykonawcę poziom recyklingu i przygotowania do
ponownegoużycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła /
Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie, tj. 57 513 Mg.
I zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zamówienia na zasadach prawa opcji. Decyzja o usługach
objętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w
ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu maksymalnego na
warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między stronami.
W przypadku, gdy wielkość maksymalna zamówienia lub wartość łącznego wynagrodzenia określonego
w umowie zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia realizacji zamówienia,
Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia.
Do celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekracza
kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartość
oferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia.
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w kwocie 231 309,29 PLN
w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy (z dzielnic
Ursynów i Wilanów) w maksymalnej planowanej ilości 66 784 Mg
Część nr: 8
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90513000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instalacje wskazane przez Wykonawcę w złożonej ofercie.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta
Stołecznego Warszawy (z dzielnic Ursynów i Wilanów), zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, w
maksymalnej planowanej ilości 66 784 Mg.
Zamówienie obejmuje zagospodarowanie następujących rodzajów odpadów komunalnych:
a) „odpady zmieszane”, tj. odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji zbieranych selektywnie, sklasyfikowane
pod kodem 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
b) „metale i tworzywa sztuczne” tj. tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych,
metale w tym odpady opakowaniowe z metali, opakowania wielomateriałowe, sklasyfikowane pod kodem 15 01
06 – zmieszane odpady opakowaniowe;
c) „papier”, tj. papier i tektura, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury, sklasyfikowane pod kodem 15
01 01 – odpady opakowaniowe z papieru i tektury;
d) „szkło”, tj. szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, sklasyfikowane pod kodem 15 01 07 – opakowania
ze szkła;
e) „bio”, tj. odpady kuchenne z gospodarstw domowych z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego
oraz tłuszczy, odpady kuchenne z gastronomi i bioodpady z targowisk, sklasyfikowanych pod kodem 20 01 08 –
odpady kuchenne ulegające biodegradacji;
f) „odpady wielkogabarytowe” tj. odpady wielkogabarytowe, w tym meble i materace, sklasyfikowane pod kodem
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe;
g) „odpady zielone” tj. odpady zielone sklasyfikowane pod kodem 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji.
Umowa będzie obowiązywała od dnia podpisania umowy do 31.5.2020 r.
Termin realizacji zamówienia, tj. świadczenie zagospodarowania odpadów będących przedmiotem zamówienia:
od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarantowany przez Wykonawcę poziom recyklingu i przygotowania do
Ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła /
Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie, tj. 53 427 Mg.
I zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zamówienia na zasadach prawa opcji. Decyzja o usługach
objętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w
ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu maksymalnego na
warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między stronami.
W przypadku, gdy wielkość maksymalna zamówienia lub wartość łącznego wynagrodzenia określonego
w umowie zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia realizacji zamówienia,
Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia.
Do celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekracza
kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartość
oferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia.
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w kwocie 214 877,52 PLN
w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy (z dzielnic
Bemowo i Wola) w maksymalnej planowanej ilości 84 029 Mg
Część nr: 9
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90513000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instalacje wskazane przez Wykonawcę w złożonej ofercie.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta
Stołecznego Warszawy (z dzielnic Bemowo i Wola), zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, w
maksymalnej planowanej ilości 84 029 Mg.
Zamówienie obejmuje zagospodarowanie następujących rodzajów odpadów komunalnych:
a) „odpady zmieszane”, tj. odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji zbieranych selektywnie, sklasyfikowane
pod kodem 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
b) „metale i tworzywa sztuczne” tj. tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych,
metale w tym odpady opakowaniowe z metali, opakowania wielomateriałowe, sklasyfikowane pod kodem 15 01
06 – zmieszane odpady opakowaniowe;
c) „papier”, tj. papier i tektura, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury, sklasyfikowane pod kodem 15
01 01 – odpady opakowaniowe z papieru i tektury;
d) „szkło”, tj. szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, sklasyfikowane pod kodem 15 01 07 – opakowania
ze szkła;
e) „bio”, tj. odpady kuchenne z gospodarstw domowych z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego
oraz tłuszczy, odpady kuchenne z gastronomi i bioodpady z targowisk, sklasyfikowanych pod kodem 20 01 08 –
odpady kuchenne ulegające biodegradacji;
f) „odpady wielkogabarytowe” tj. odpady wielkogabarytowe, w tym meble i materace, sklasyfikowane pod kodem
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe;
g) „odpady zielone” tj. odpady zielone sklasyfikowane pod kodem 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji.
Umowa będzie obowiązywała od dnia podpisania umowy do 31.5.2020 r.
Termin realizacji zamówienia, tj. świadczenie zagospodarowania odpadów będących przedmiotem
zamówienia: od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarantowany przez Wykonawcę poziom recyklingu i przygotowania do ponownego
użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie, tj. 67 223 Mg.
I zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zamówienia na zasadach prawa opcji. Decyzja o usługach
objętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w
ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu maksymalnego na
warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między stronami.
W przypadku, gdy wielkość maksymalna zamówienia lub wartość łącznego wynagrodzenia określonego
w umowie zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia realizacji zamówienia,
Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia.
Do celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekracza
kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartość
oferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia.
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w kwocie 270 363,31 PLN
w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.


Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawInstalacje wskazane przez Wykonawcę w złożonej ofercie.
Główny przedmiot (CPV)90.51.30.00-6
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
Data
wykonania
1Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy (z dzielnic Bielany i Żoliborz) w maksymalnej planowanej ilości 53 604 Mg172470,8731.12.2019
2Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy (z dzielnic Białołęka i Targówek) w maksymalnej planowanej ilości 37 889 Mg121907,8631.12.2019
3Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy (z dzielnicy Mokotów) w maksymalnej planowanej ilości 114 550 Mg368564,6331.12.2019
4Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy (z dzielnic Ochota, Ursus i Włochy) w maksymalnej planowanej ilości 71 520 Mg230115,631.12.2019
5Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy (z dzielnic Praga Północ i Praga Południe) w maksymalnej planowanej ilości 105 274 Mg338719,131.12.2019
6Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy (z dzielnic Wawer, Wesoła i Rembertów) w maksymalnej planowanej ilości 69 967 Mg225118,8231.12.2019
7Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy (z dzielnicy Śródmieście) w maksymalnej planowanej ilości 71 891 Mg231309,2931.12.2019
8Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy (z dzielnic Ursynów i Wilanów) w maksymalnej planowanej ilości 66 784 Mg214877,5231.12.2019
9Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy (z dzielnic Bemowo i Wola) w maksymalnej planowanej ilości 84 029 Mg270363,3131.12.2019
Razem 2173447,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniainny dla każdej części (p.tabela powyżej)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium2173447,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
uwaga: numeracja przeniesiona z ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dz.Urz. UE
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144
ust.1 pkt. 5 ustawy, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających ich przewidzenia w
SIWZ, a także zmian, których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano we wzorze umowy –
Części VI SIWZ – Istotne postanowienia umowy. Zmiany w umowie mogą być dokonywane w przypadkach
określonych we wzorze umowy – Części VI SIWZ – Istotne postanowienia umowy.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena90 %
Gwarantowany przez Wykonawcę poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-03-01
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.mpo.com.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-03-01 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-03-01, 10:30, siedziba Zamawiającego, ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Projekt/program
uwaga: numeracja przeniesiona z ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dz.Urz.UE
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu zastosowane jest pojęcie ustawa lub ustawa Pzp, bez bliższego określenia,
o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:
Dz.U.2017, poz. 1579 ze zmianami).
1. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego do złożenia przez każdego Wykonawcę wraz z
ofertą:
a) oryginał Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), o treści zgodnej z Załącznikiem nr
2 do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dn. 5.1.2016 r. ustanawiającego standardowy
formularz, wypełnionego zgodnie ze wskazówkami określonymi w pkt. 9 SIWZ. Zamawiający wymaga złożenia
JEDZ w formie pisemnej;
b) dokument zawierający dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzający, że oferta została podpisana
przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy oferta została podpisana przez
inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki
cywilnej).
2. Ponadto oferta powinna składać się z:
a) wypełnionego Formularza oferty – wg wzoru określonego w Części III SIWZ;
b) wypełnionego Formularza cenowego – wg wzoru określonego w Części V SIWZ;
c) oryginału wadium – zgodnie z zapisami pkt. 11.4. SIWZ;
d) w przypadku, gdy oferta zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa – dowodów, o których mowa w pkt.12.9.3.SIWZ;
e) oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 7.1. SIWZ.
3. W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia
ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy –
wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w
celu potwierdzenia spełniania przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego a także
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
4.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane usługi wymagań
określonych przez Zamawiającego:
4.1.1. oświadczenie potwierdzające miejsce zagospodarowania odpadów wg wzoru określonego w załączniku
nr 2 do SIWZ.
4.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
4.2.1. informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4.2.2. dokumenty i oświadczenia określone w § 5 pkt. 2 – 6 i 9 oraz odpowiednio w § 7 ust. 1 – 3 i § 8 ust. 1
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126).
5. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w stosunku do których zachodzą przesłanki
wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 8 i 9 ustawy
Pzp.
6. Zamawiający zgodnie z art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.


Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-01-19


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |