m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg ograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-01-23 , 14:35:42
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Zieleni m.st. Warszawy
- adresHoża 13 a, 00-528 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 277 42 00
- faks(0-22)
- e-mailkontakt@zzw.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zzw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Marta Chodaniecka
- adresZarząd Zieleni m.st. Warszawy, Hoża 13 a, 00-528 Warszawa
- lokal203
- telefon(0-22) 277 42 08
- emailmchodaniecka@zzw.wzw.pl
Adres, pod którym można uzyskać formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniup. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniup. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa 18 000 szt. drzew ich utrzymanie w szkółce do czasu dostawy, posadzenie drzew oraz ich pielęgnacja
Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 18 000 szt. drzew, ich utrzymanie w szkółce do czasu dostawy oraz ich roczna pielęgnacja. Drzewa będą przeznaczone do nasadzeń na terenie m.st. Warszawy w latach 2018 – 2021.


2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do SIWZ – Parametry materiału roślinnego oraz załączniku nr 2 do SIWZ - Warunki techniczne realizacji umowy oraz standardy jakościowe wykonania prac.
3. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w okresie obwiązywania umowy z prawa opcji zgodnie z którym Zamawiający może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem:
Dla Części 1
- dostawę i posadzenie maksymalnie do 6 076 szt. drzew – w tym 3 692 szt. drzew z listy gatunków zamówienia podstawowego oraz 2384 szt. drzew spoza listy gatunków zamówienia podstawowego;
- 12 miesięczną pielęgnację 8 955 szt. drzew.
Dla Części 2
-dostawę i posadzenie maksymalnie do 5 265 szt. drzew – w tym 3 241 szt. drzew z listy gatunków zamówienia podstawowego oraz 2 024 szt. drzew spoza listy gatunków zamówienia podstawowego;
- 12 miesięczną pielęgnację 7 748 szt. drzew.
Dla Części 3
- dostawę i posadzenie maksymalnie do 3 858 szt. drzew – w tym 2 352 szt. drzew z listy gatunków zamówienia podstawowego oraz 1 506 szt. drzew spoza listy gatunków zamówienia podstawowego;
- 12 miesięczną pielęgnację 5 639 szt. drzew.

Dla Części 4
-dostawę i posadzenie maksymalnie do 2 801 szt. drzew – w tym 1 686 szt. drzew z listy gatunków zamówienia podstawowego oraz 1 115 szt. drzew spoza listy gatunków zamówienia podstawowego;
- 12 miesięczną pielęgnację 4 058 szt. drzew.
Szczegółowe zasady skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ.

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)77.31.00.00-
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1- dostawę i posadzenie maksymalnie do 6 076 szt. drzew – w tym 3 692 szt. drzew z listy gatunków zamówienia podstawowego oraz 2384 szt. drzew spoza listy gatunków zamówienia podstawowego; - 12 miesięczną pielęgnację 8 955 szt. drzew.54000,00
2-dostawę i posadzenie maksymalnie do 5 265 szt. drzew – w tym 3 241 szt. drzew z listy gatunków zamówienia podstawowego oraz 2 024 szt. drzew spoza listy gatunków zamówienia podstawowego; - 12 miesięczną pielęgnację 7 748 szt. drzew.54000,00
3- dostawę i posadzenie maksymalnie do 3 858 szt. drzew – w tym 2 352 szt. drzew z listy gatunków zamówienia podstawowego oraz 1 506 szt. drzew spoza listy gatunków zamówienia podstawowego; - 12 miesięczną pielęgnację 5 639 szt. drzew.54000,00
4-dostawę i posadzenie maksymalnie do 2 801 szt. drzew – w tym 1 686 szt. drzew z listy gatunków zamówienia podstawowego oraz 1 115 szt. drzew spoza listy gatunków zamówienia podstawowego; - 12 miesięczną pielęgnację 4 058 szt. drzew.54000,00
Razem 216000,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-12-15
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium216000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów w zakresie:
1. Zamawiający żąda złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu aktualnego na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej jako „jednolity dokument”), stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.. Jednolity dokument stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
1.1 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu – składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1.3 Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
2.1 W celu potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
2.1.1 wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi, zostały wykonane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ,
2.1.2 wykazu urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wzór wykazu urządzeń stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
2.2 w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:

2.2.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2.2.2 oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
2.2.3 oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
2.2.4 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

2.3 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie Zamówienia. Wzór o świadczenia określa załącznik nr 9 do SIWZ.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1) pkt 2.1.1 SIWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;
2) pkt 2.1.4 SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
4. Dokumenty, o których mowa w pkt 3 ppkt 1) i ppkt 2) SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 4 SIWZ stosuje się.
6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 2.1.1 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 3 ppkt 1) SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 4 SIWZ zdanie pierwsze stosuje się.
8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
9. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający wezwie go do złożenia, w terminie określonym w pkt 2 powyżej, w odniesieniu do tych podmiotów, dokumentów wymienionych w pkt 2.1 powyżej.
11. Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp udowodnił Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
12. W przypadku, gdy liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5, Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z art. 26 ust. 2f ustawy Pzp i wezwania Wykonawców na każdym etapie postępowania do złożenia, w terminie nie krótszym niż 10 dni, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu i kryteria selekcji.
13. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
14. Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym wniosek, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.

• Posiadania numeru w ewidencji dostawców nadanego przez Państwowy Instytut Ochrony Roślin i Nasiennictwa (dalej jako „PIORIN”) lub służbę ochrony roślin innego Państwa Członkowskiego w zakresie wykonywanej działalności polegającej na wytwarzaniu i obrocie własnym materiałem rozmnożeniowym lub nasadzeniowym roślin ozdobnych,

• Posiadania planu produkcji rodzajów drzew zgłoszony w PIORIN lub służbę ochrony roślin innego Państwa Członkowskiego w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert na minimalną ilość 2 000 szt. łącznie dla rodzajów: Tilia, Acer, Quercus, Platanus, Aesculus

1.1.2 zdolności technicznej lub zawodowej:

• Posiadania co najmniej 2 maszyn do wykopywania drzew z bryłą korzeniową o średnicy 40- 80cm.
• Udokumentowanie historii dostaw drzew, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w ilości co najmniej 3 000 szt. w rozmiarze:
obw. 12 - 14 cm – 2 000 szt.
obw. 14 - 16 cm – 600 szt.
obw. 16 - 18 cm – 400 szt.

1.1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.2 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 oraz 4 ustawy Pzp.


2. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 4 powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 1.1.2 oraz 1.1.3 powyżej.
8. Zamawiający, bez przeprowadzania kwalifikacji punktowej, zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu jeżeli ich liczba dla danej Części jest równa lub mniejsza niż 5.
9. Jeżeli liczba Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5 dla danej Części, Zamawiający zaprosi do składania ofert 5 Wykonawców spośród tych, którzy uzyskają największą sumaryczną liczbę punktów obliczonych według poniższego kryterium selekcji:
Udokumentowanie historii dostaw drzew, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w ilości 1 punktu za każde dodatkowe 100 szt. W rozmiarze 16-18 cm drzew ponad minimalną ilość,
czyli:
za dostarczenie od 401 do 500 szt. drzew – 1 pkt.
za dostarczenie od 401 do 600 szt. drzew – 2 pkt.
za dostarczenie od 401 do 700 szt. drzew – 3 pkt.
za dostarczenie od 401 do 800 szt. drzew – 4 pkt.

10. Zamawiający zastrzega, że do realizacji oceny w zakresie powyższych kryteriów selekcji nie będzie punktował doświadczenia wykazanego przez inne podmioty, na których zdolnościach Wykonawca może polegać.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu5
Kryteria oceny ofert
Cena40 %
Ocena materiału roślinnego60 %
Warunki uzyskania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniuFormularz można odebrać do dnia 2018-02-01
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać dokumenty: www.zzw.waw.pl
Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuWnioski należy składać do dnia 2018-02-16 godzina 11:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |